Délmagyarország, 1936. február (12. évfolyam, 28-52. szám)

1936-02-25 / 48. szám

1936 FeBruSr 25. P E t M & G Y A R O R S Z K G i 1 — Hireíc — Postapalota épül Miskolcon. Miskolcról jelentik: Tobéves kívánsága Miskolcnak, hogy a Kazinczy- és Horváth-ucca sarkán megépít­sék a postapalotát, hogy a postaszolgálat ellá­tása megfelelő, korszerű helyiséghez jusson s a közönség kiszolgálását megkönnyítsék. Ez a kívánság most már teljesedésbe megy, mert Lukács Bcla főisjjánnak az illetékesekkel folytatott tárgyalásai eredményeképen sikerüli eléimie, hogy az építkezést ezév tavaszán, leg­később áprilisban megkezdik. A posta igazga­tósága 400 ezer pengőt irányzott elő erre a nagyszabású épitkezesre, amely az utolsó évti­zed legnagyobb állami építkezése, lesz Miskol­con. A postapalota kétemeletes lesz. A modern épületben valamennyi fontos postai intézmény helyet kap s igy lehetővé válik, hogy a kézbesí­tést is innen irányítsák. — Mikecz sajtófőnök Szegeden. A Lórántffy Zsuzsanna Egvesület március 7-én szeretetün­nepséget rendez, amelyen Mikecz Ödön. a miniszterelnökségi sajtóosztály vezetője elő­adást tart. s—i Affér Baja város közgyűlésén a tisztifőor­vos és egy városatya között. Érdekes affér zaj­lott le Bája város közgyűlésén dr. Zákány Lajos tiszti főorvos és dr. Emszt Lajos vá­rosatya között. A kórházi bizottság javasolta, hogy dr. Mammusich Antal szülészszakor­vos'javadalmazását évi 600 pengőről évi 1000 pengőre emeljék fel. Ez ellen felszólalt dr. Ernszt Lajos és tiltakozott a tiszteletdí j feleme­lése ellen. Az ülés után a tiszti főorvos odalé­pett a városatyához és a következőket mondot­ta: Szégyelje magát ezért a felszólalásért! A vá­rosatya most pert indit a főorvos ellen. — Eljegyzés. Krizsán István eljegyezte Junász­ka Jolánkát. — Farsangi hivatalszünet a városházán. Far­sang keddiéit a városi hivatalokban is tretüti­nen»k- Kp^den a városházán a farsang alkal­mából csak 9 órától 12 óráig tartanak hivata­los őrát­— A Szent Imre-városi (Fodor-telepi) Pol­gári Kör közgyűlése. A lakosság nagy érdek­lődése mellett tartotta meg a Polgári Kör tiszt­újító közgyűlését- A Hiszekegy elmondása után Rösler Tamás elnök vázolta a kör mul* évi mű­ködését és összefogásra szólította fel a tagokat Répds Rezső titkári és Farkas János pénztári jelentése után megejtették a tisztújítást. Elnök lett Schmidt József th- b- tag, alelnökök AUoríai Emil, Tarkó Arno'd- ügyész dr- Sőreghy Má­tyás, titkár Répds Rezső, pénztáros fíwzán Mihály- Schmidt József uj elnök a Szent Imre városrész aktuális és jogos fejlesztési program­ját ismertette és bejelentette, hogy annak meg­valósítását minden erejével szorgalmazni fog­ja. Ezzel kapcsolatban a közgyűlés élesen tilta­kozott az ellen, hogy a gedói villamosvonal ki­építésére ismét haladékot adott a törvényható­sági bizottság és ennek a sérelmes határozat­nak megfellebbezését határozta e'­— Kéthly Anna előadása. A Magántisztviselők Szövetségének szegedi csoportja aktuális társadal­mi és gazdasági kérdésekről tudományos előadás­sorozatot tart neves helyi és budapesti előadók részvételével. Az első előadást Kéthly Anna or­szággyűlési képviselő, a Magántisztviselők Szö­vetségének alelnöke „A mai világhelyzet és a nők" címen 29-én, szombaton este fél 9 órakor az AUKE helyiségében (Klauzál-tér 5.) tartja. Érdeklődőket szívesen látnak. Belépődíj nincs. x Fiuggi-viz Márkusnál, Kigyó-ncea. — Tovább csúszik a Várhegy. Budapestről jelentik: Többéves kívánsága Miskolcnak, hogy dult földcsuszamlás tovább tart. A Logodv­ucca és a Lovas-ut egv részén a hegy naponta átlag 2 millimétert sülved. A Logodv-urca 63. számú ház összedőlésétól tartanak és ha ez bekövetkezik, magával rántja a Lovas-ut 26. számú házat, sót a körnvező épületeket is. Szak­értők naponta vizsgálják a helvzetet, hogy megakadályozhassák a szerencsétlenséget. Keiden vidám farsangi est az Imp&riáS Kávéházban T GrilIJében Turí Horváth Mik- A Kádár jazz trió lós cigányzenekara N C — Asztma és szívbetegség, mell- és tüdőbaj, görvély- ós angolkór, a bőr megbetegedései és furunkulózis eseteiben a mindig kellemes ha­tású természetes „Ferenc József" keserűvíz az emésztőcsatornát alaposan kitisztítja s a gyomor és belek működését kitűnően szabá­lyozza. Hírneves európai és amerikai kliniku­sok tuberkulótikus egyéneknél tapasztalták, hogy a betegség kezdetén jelentkező székreke­dések a Ferenc József viz használata folytán lényegesen enyhülnek. Az orvosok ajánlják. — Famunkások összmühelyértekezlete. A Ma­gyarországi Famunkások Országos Szövetségének szegedi csoportja 26-án, szerdán este 0 órakor a Munkásotthoniban (Hétvezér-ucca 9.) összmühely­értekezletet tart, melyen a famunkások gazdasági helyzetét és a közeli munkabér-megállapítással kapcsolatban szükséges teendőket Lájer Dezső titkár ismerteti. — Murát! Lili, a Vígszínház sztárja ma este az „Érettségibben vendégszerepel. — Szülői értekezlet A városi négyévfolyamu női felsőkereskedelmi iskola igazgatósága február 26-án, szerdán délután 5 órai kezdett«! az intézet helyiségében (Mérei-uoca 3., I. em. 14. sz. a.) szü­lői értekezletet tart, melyre az érdekelt szülőket ezúton ls meghívja. Valódi EE!//- szemüvegek lesjmUfrbUha-.óbbak. OülILARIl'M KELINER céqnél. —j-ts '-.ArAsz u. 3. i — Közgyűlések Kecskés-telepen. Vasárnap dél­után tartotta a Kecskés-telepi önkéntes Tűzoltó Testület rendes évi közgyűlését. Az ülést Kecs­kés István, a testület elnöke nyitotta meg, üdvö­zölvén a megjelenteket. Kelemen Oszkár pa­rancsnoki jelentése, a pénztárosi és számvizsgálói jelentések után részleges tisztújítás következett, melynek kapcsán megválasztották ellenr-rré B í ­c z ó k Ferencet, nemkülönben három uj választ­mányi tagot. Horváth István helyettes főpa­rancsnok, majd dr ifj. Dobay Gyula felszólalá­sa után Kecskés István elnök a testület működő tagjainak nehéz helyzetükben elért sikereit mél­tatta. — A Kecskés-telepi Polgári Kör évi tisztújító közgyűlését, amelyen Kecskés István elnök meg­nyitó beszéde után az uj tisztikar megválasztása kö­vetkezett. A kör örökös elnökévé választották a telep védnökét, Kecskés Istvánt, alelnökökké Losonczi Lajost és Kéri Mátyást, pénztáros lett Marosi Ferenc, titkér Cser ni János, jegy­zők Kónya Mihály, Márki Sándor és Ör­dögh Ferenc. Megválasztották a választmány tag­jait is. — Beöthy Baba—Beregi Oszkár szerdán és csü­törtökön a színházban. — Lopás miatt egyhónapi fogház. Koppá n Mihály szentesi napszámos a szentesi tanyák kőzött több lopást követett el. Egynémely he­lyen az ablakokat is ellopta. A szegedi törvény­szék hétfőn vonta felelősségre és lopás miatt egyhónapi fogházra itélte. — „Svihákok" — Sziklai-pár felléptével, Lugkő. Hétfőn délután sulvos állapotban vitték a mentők a belgyógyászati klinikára Sándor Gizella Cserepes-sori szükséglaká­sokban lakó gyári munkásleányt. Megállapítot­ták. hogy Sándor Gizella öngyilkossági szán­dékból lúgkőoldatot ivott. A szerencsétlen leány állapota súlyos. — Riesta Sanatórium Budapest. I , Ráth Gvörgy­u 5 A Kis Svábhegy aljában, a város bármely ré­széről könnyen megközelíthető helven, 9700 négy­szögöles park közepén. A modern orvostudomány és higiénia követelménveinek megfelelően átala­kítva és gyökeresen újjászervezve. Belgyógyászat (klinikai rendszerű beteg észlelés és kivizsgá'ás. a legmodernebb Röntgen berendezés diagnostika és therápia céljaira, vegvi és bakt. laboratórium, electrocardiograph, bélfürdő, orvosi vezetés alatt működő villanyüzemü konyha, stb), sebészet (há­rom műtőterem a nagysebészet, gégészet, nrologia céljaira), nőgyógyászat (szülőszobák és nőgyógyá­szati mütőtermek), vizgvógvintézet, rövidhullámú kezelés, fekvőcsarnokok. Klinikai (társas) kórter­mek kfllönszobák és luxus appartementek. Polgári árak! Saját szabadalmu orvoshivóf 174 — Ma délután ..János vitéz" a jó gyermekek­nek. 3 MAKÓI HÍREK Szombaton vége n szellemi lneégmunkáknak. 'A városházám ixrendelt szellemi lnségmunkásoknak — mint hirlik — szombatra felmondtak. A i'elmoin dás oka igen egyszerű, de végzetes: az e célra szol­gáló összeg kimerülőbe® van. Hogy ujabb szelle­mi iniségmunkásokat fognak-e alkalmazni, az attól függ, hogy a polgármesternek sikerül e célra ujabb összegeket szerezni. A város, mint kezes, kezébe vette a hagyma­fagykárkölcsönök rendezését. Megírtuk, hogy a vá­ros, mint kezes, már igen komoly összegeket fize­tett azok helyett a kertészek helyett, akik fagykár­kőlcsöneiket nem tudták fizetni, sőt már lejárati . váítóik rendezésére is képtelenné váltak. Az ujab­ban fenyegető ilyen veszélyek megelőziése érdeké­ben a képviselőtestület ugy határozott, hogy most maga veszi kezébe ezeknek a váltóknak a forsát 9 a város! ügyész utján már feLhivást is intézett aa összes fagykárkölcsönösökhöz, figyelmezteti őket, hogy a február végén lejáró váltóikat csak abban az esetben fogadják el rendezésre, ha a kamatokon kívül a tőke 25 százalékát is befizetik. A váró« bizik abban, hogy a felhívásnak meg lesz a kellő eredménye. Kossuth-bál a Koronában. A Justh Gyula-uccai Kossuth-kör vasárnap este szezonzáró Kossuth­bálat rendezett a Koronában. A bál rendkívül kel­lemes hangulatban zajlott le s szebbnél-szebb jel­mezek sorában különösen feltűnőek és népművé­szeti szempontból ls értékesék voltak a magyaros elgondolásban készült buzakalászos, tulipános és magyar huszáros jelmezek. A legszebb és legcsu­nyább Jelmezeket értékes díjjal jutalmazta a zsűri, amelynek sori ban a párt vezetői is helyet foglal­tak. Oepregl apátplébános gyásza. Részvéttel érte­sülü:tk, hogy Gsepregi Imre, a makói kisgazdatár­sadailom közbecsülésben élő tagja 86 éves korában, a makói belvárosi római kath. plébánián meghalt. Temetése szerdán délelőtt 11 órakor lesz a római katolikus temető ravatalozó házából. A megbol­dogultban dr. Osepregi Imre apátplébános és há­rom testvére édesapjukat gyászolják Három helyen loptak tyúkot az elmúlt éjjel. "Az elmúlt éjjel három tyúklopást Jelentettek a rend­őrségen. özv. Molnár Mihálymé Barosay-uccai há­zából négy tyúkot, Grécz! Sándorné Oroszlán-uc­cai házából három tyúkot és Feuer Ármin Horthy­téri házának az udvaráról őt tyúkot loptak el. A rendőrség nyomozza a tetteseket. Halálra szurkáltak egy dombegyházai embert a kocsmában. Sándor Péter dombegyházai földmű­vest szombaton éjjel régi haragosai, számszerűit hatan, megtámadták a Sipos-féle dombegyházai kocsmában. A hat ember földre teperte Sándor Pétert és bicskákkal ugy összeszurkálták, hogy a szerencsétlen embert nyomban be kellett szállítani a battonyai magánkórházba, innen azonban, — te­kintve rendkívül súlyos állapotát —, ma beutal­ták a miakói kórházba. Állapota életveszélyes, a felgyógyulásához semmi remény, mert hat olyan^ szúrt sebe van, amelyek belső szerveket érintet-' tek. Huszonegy napot kapott, mert szembeszállt a végrehajtóval. Takács Pál 50 éves palotai gazda az elmúlt évben a lakásán megjelent végrehajtól megakadályozta abban, hogy egyetlen tehenét zá­logba vegye. A végrehajtó feljelentésére eljárás indult a gazda ellen s a makói Járásbíróság ma hatósági közeg elleni erőszak vétsége elmén 21 na­pi fogházra itélte. Takács fellebbezést jelentett be az Ítélet ellen. Buday igazgató gyásza. Súlyos csapás érte B u d a y Gézát, a makói gimnázium köztisztelet­ben álló igazgatóját, testvérének, dr. Buday Gyu­la nyírbátori kir. közjegyzőnek 58 éves korában történt váratlan elhunytával. A tanyai ref. lelkész számára tanyát vesz a ma­kói református egyház. A makói református egy­ház tegnap tartott presbiteri ülésén ismételten foglalkozott a tanyai hitoktatás és Igehirdetés problémáival, örömmel vette tudomásul a presbi­térium, hogv a tanyákra kirendelt két lelkész: M á g o r i Sándor és' Szabó Pál, rövid néhány havi munkájukkal igen szép eredményt értek el már eddig is. A hitoktatás ügve teljesein megol­dottnak tekinthető, a tanvaí istentiszteleteket pe­dig minden várakozást felülmúló szeretettel, lel­kesedései fogadta a tanyák népe. A jól bevált kí­sérlet után most az egyház presbitériuma elhatá­rozta, hogy az egyik tanyai lelkészt véglegesiti 9 9 célra Rákos körzetben vagy tanyát vásárol, vagy épittet a lelkész számára. Anyakönyv! birek. Házasságra jelentkeztek: Farkas Henrik' Schwartz Margittal. Házasságot kötött: Pataki János Lengyel Ilona Annával. Da­ru János Nauv Erzsébettel. Elhaltak: Bauer Edé­né Kohn Szidónia 70 éves, Petőfi-ueca 14.. Varga Imre 74 éves, gróf PáMfy-ucca 43. Halasi István 70 éves 345. számú tanyán, temetik Megyeház-ucca ,34. szám alól

Next

/
Oldalképek
Tartalom