Délmagyarország, 1936. február (12. évfolyam, 28-52. szám)

1936-02-02 / 29. szám

12 D t! MAGYARORSZÁG 1936 november 2: — A gazdák köszönete. Alsótanya és Felső­tanya gazdáinak küldöttségét fogadta szombation délelőtt a Szegedi Gazdasági Egyesületben vitéz cfr. Shvoy Kálmán és dr. Hunyadi-Vas Gergely országgyűlési képviselő. A küldöttség nevében dr. Recktenwald Kristóf köszönte meg a képviselők­nek, hogy lépéseket tettek a kocsibeállók meg­szüntetését célzó rendelkezés felfüggesztéséért. Vi­téz dr. Shvoy Kálmán válaszában hangsúlyozta, liogy minden igazságos ügyet szívesen támogat. A kocsibeállók ügyében a végleges rendezésnél ősz­sze kell egyeztetni a város és a gazdák érdekeit. Különbséget kell tenni a jövőben az árusítás vé­gett beérkező kocsik és az üresen beálló kocsik között; megfelelő kocsibeállót kell biztosítani a gazdáknak. Ezután dr. Hunyadi-Vas Gergely mon­dott köszönetet Shvoy Kálmánnak támogatásáért. — Dalárda-bál az ipartestületben. Február 8-án este 8 órai kezdettel tartja a Magyar Kenden, Len- és Jutaipar rt. „Remény" Dalköre bemutat­kozó hangversenyét. Műsoron a dalárda Hajabács Ernő karnagy vezetésével és a gyári műkedvelők Lévay Antal rendezésében szerepelnek Műsor után tánc 4 óráig. Zenéről elsőrendű cigány- és jazz­zenekar gondoskodik. — Testalkat és sport A vasárnapi sportiskola előadássorozatában február 9-én vetített képekkel kísért előadást tart dr. C s i n á d y Jenő egyete­mi magántanár, a sportorvosi vizsgálóállomás ve­zetője a „Testalkat és sport" viszonyáról. Ko­vács Buna János testnevelő tanár, az atlétika téli kiegészítő gimnasztikájáról tart előadást. Kü­lön foglalkozik a futók, ugrók és dobók számára legalkalmasabb célgámnasztti'kai gyakorlatokkal. Az előadást gyakorlati bemutató egésziti ki. — A Szegedi önálló Magynrszabók Társulata évi közgyűlését vasárnap délután 4 órakor tartja a Sárkány-vendéglőben. — A Szegedi Vivó Egyesület február hó 5-én 19 órakor (határozatképtelenség esetén 19 óra 30 perckor) közgyűlést tart a klub helyiségében. — Ma lesz Bittó János magyar nótadélutánja as ipartestületben pontosan 5 órakor. — Szegedi Sakkélet. A Müller-kupáért folyó sakkverseny állása a negyedik forduló után a kővetkező: 1. Soókv L. 4, Sandberg és Szántai .1—3, Neumann és Ozsvár 2.5—2.5. Mák, Ocs­kav és Rosenberg Béla 2—2, Csákv, Farkas. Tóbiás és Vastag 1.5—1.5 ponttal. Boros és Szarka pont nélkül. A verseny minden hétfőn j és csütörtökön este 8 órakor folvtatódik. Ven­dégel-et szívesen lát a rendezőség. x Bndnpestre érve a Park szállodában a keleti- ; pályaudvar mellett megtcláíja kénveimét, legjobb ellátását olcsó árakért E lap előfizetőinek 10 szá­zalék engedményt nyujtunK. — ,,Hadik-Meesér András bevonulása a bran­denburgi kapun" — Gáspár Antal szenzációs rajza a Borsszem Jankó február 1-i számának cim­lapja. Szinházi beszámoló, politikai és társadalmi pletykák olvashatók a Borsszem Jankó legújabb számában. — A Nyugat február 1-i számának élén Babits Mihály a belügyminiszter szombathelyi beszédé­vel foglalkozik. Karinthy Frigyes a házasság problémájáról elmélkedik Földi könyve kapcsán, Schöpflin Aladár Kassák uj írói törekvéseiről Ír. Cs. Szabó László naplója közgazdasági kérdések­ről, Erényi Gusztáv tanulmánya a Szentivánéji áloin-ról szól. «a '. W'.. •>! I!.„.IIWI—»MJIIIMimHCTBBMWBWMWWi Farsangi Estük! a r Terézlítfratl Színpad szenzációs uj műsora. Konferálja: Békéli! L 6 s z I 6 Főszerepeket játszák: Vaszary Piroska és SalamonBéla Aktuális társadalmi, politikai, közgazdasági művészi és egyéb problémák. Vasár és ünnepnap Va5 órakor a teljes esti műsor • T. 268-54. Kezdete: 9 órakor MAKÓI HÍREK Makói szerkesztőség, fiókkiadóhivatal, hir­detésfelvétel: Városi Bérpalota, teleton 870. Vizsgálat Indnl az elveszett makói fagykárköl­esőnök ügyében. Alig fél óráig tartó ülése volt szombaton Csanád-Arad-Torontál megye kisgyülé­sé.nek. A kisgyűlés tárgysorozatán szereplő 40 tárgy közül egyetlenegy tárgyban keletkezett né­mi vita éspedig a makói hagyma termelők fagy­kárkölcsönének a problémájában. A város képvi­selőtestülete ugyanis a kölcsönök folyósítása al­kalmával vállalt kötelezettségének megfelelően, mint készfizető kezes, eddig 12 ezer pengőt vál­lalt át olyan adósok helyett, akik időközben any­nyira tönkrementek, hogy a kölcsönt többé nem lehet behajtani rajtuk. Most ujabb 10(56 pengő át­vállalásáról van szó, amit a képviselőtestület ha­tározatának megfelelően a kisgyűlés tudomásul is vett, S z ő 11 ő s i bizottsági tag indítványára azonban elhatározta, hogy az ügy teljes egészének a felülvizsgálatára egy bizottságot küld ki, ame­lyet megbíz azzal, hogy főleg abból a szempont­ból tegye vizsgálat tárgyává a hatéves kölcsön ügyét, hogy a kölcsönök kezelése körül nem tör­tént-e olyan hiba, vagy tévedés, amely a város ká­rosodására vezetett. Vitéz dr. Gala mb és S. B á­lint bizottsági tagok felszólalásai nyomán egyéb­ként kiderült az is. hogy az eredetileg 80 ezer pen­gőt kitevő kölcsönből még 38 ezer pengő áll fent és pedig nagy részben olyan kezekben, amelyek fi­zetőképessége szintén igen kétséges. Kultnrelőadás. A makói újvárosi római katoli­kus legényegylet kulturelőadássorozatát dr. B é­c s y Bertalan tb. főszolgabíró nyitja meg vasár­nap délután 4 órai kezdettel az újvárosi katolikus iskolában tartandó előadásával. FARSANGRA gsfUniillr^ mflvfrágoK, Dalos cslDkeűalléroK legolcsóbban, óriási vá­lasztékban kaphatók íischer „Kézimunfíaliáz11 j Kárász ucca 12. Egy Magyarországról kitiltott román katona­szökevény viselt dolgai Makón. A rendőrségre a ! napokban egy gyanús fiatalembert állitottaik elő. Az őrszemes rendőr a Szilágyi Dezső-uocában lett figyelmes az illetőre, aki cél nélkül ólálkodott az egyik ház körül. A rendőrségen kiderült, hogy a gyonu alapos volt. A fiatalember Pozsár Sándor magyaríttabei születésű Lakatossegéd, két évvel ezelőtt mint román katonaszökevény jött Magyar­országra, itt eljárás folyt ellene, el Is Ítélték, vé­gül kitiltották az ország területéről. A kitiltás ellenére is visszajött s igy került Makóra, ahol eddig kisebb lopásokból élt. Mint megállapítást nyert, Pozsár Sándor legutóbb Gombó Izsák Vay­ucoai kereskedő kamrájából fél zsák húsvéti cuk­rot lopott el s a Szilágyi Dezső-uccában történt elfogatásakor fls „terepszemlét" tartott. Tiltott visszatérés és csavargás címén reárótt rendőri büntetésének kitöltése után Pozsár Sándort átkí­sérik a szegedi ügyészség fogházába. Város, képviselőtestületi tagságok, özv. Ho­monnai Nándorné makói virilis jogának gyakor­lásával dr. S ü s z Ferenc orvost bizta meg A leg­utóbbi képviselőtestületi tagválasztás alkalmával második mandátumot nyert városatyák egymás­után nyilatkoznak mandátumválasztásukról és — természetesen — a később lejáró ujabb mandátu­mukat vállalják. A VI. kerületben ennek folytán ifj. Biró Sándor helyére Gera Sámuel Aradi-ucca 76.. a VII. kerületben Biró Ferenc helyére Papp j Gyula Héderváry-uccai lakos és a XI. kerületben Kotroczó Sándor helyére Hinkó Ferencet hivták be Uj énekkar Makón. A közelmúlt napokban ala­kult meg a makói újvárosi legényegylet kezdemé­nyezésére az Újvárosi Katolikus énekkar, amely­nek máris 36 működő tagja van. A főképen egy­házi énekek kultiválására hivatott énekkar elnö­kévé H a 1 m a y Ede államrendőrségi szám­tisztet választották, karnagya pedig Kocsis tanító lett. A tagok lelkesedésére jellemző, hogy az egy­szerű földműves és jórészben napszámos kisem­berekből álló énekkar a maga erejéből már har­moniumot is vásárolt. Ingatlanforgalom Makón. Kusz Imre megvette oz Arad-Csanádi Gazdasági Tak. Pénztár 2 hold 1353 négyszögöl Igási tanyafőldjét 2200 pengőért Nagy János Varga Józsefné 551 négyszögöl Ardi­csi földjét 540 pengőért, Olasz Pál Sütő Sándor Toldi 85. számú házát 1700 pengőért, Mikolai Fe­renc Olasz Pál Botond 21. számú házát 1500 pen­gőért, Károlyi István Belvárosi Takarék Páva­uoca 3 számú házát 3000 pengőért, Dán Ferencné Dudás Józsefné tehénjárását 220 pengőért. Szűcs Ferenc Császi József és társai Almási-ucoa 70. számú házát 1800 pengőért, Madár János Bartal Ferenc 5 hold dáli ugarját 5 ezer pengőért, Bódi Etel Joó Mihályné egy hold 600 négyszögöl kákási járandóját 260Ó pengőért, Bórcsök Mihályné Bu­dai Péter báró Erdélyi-ucca 10. számú házát négy ezier pengőért, Szurdusz Gyuláné Gera Margit egy hold haptatói földjét 1325 pengőért Nagy Gy. Sándor Gera Margit egy hold haptatói ugarját 1325 pengőért, kk. Komáromi János Nagy Sándor 594 négyszögöl ókortyogói földjét 550 pengőért, Felberbauer Ignác ifj. Kövér Sándorné 678 négy­szögöl Aáll ugarját 410 pengőért, Mágori Imre Ma­kói Takarék 3 hold 176 négyszögöl rákosi járan­dójának felét hizlalóval 3 ezer pengőért és végül Szabó Imre és neje megvették Petró Sándor és társai Kálvária-ucca 70. szánra házának hétnyol­cad részét 1750 pengőért. Névmagyarosítás. Csala Károly nyugalmazott rendőrkapitány nevét a belügyminiszter engedé­lyével Szentirmaira változtatta. A Petőfi Dalkör estje. A nagy népszerűségnek örvendő Petőfi Dalkör vasárnap este 8 órai kez­dette] társasvacsorát rendez a makói kereskedők egyesületében. A társasvacsorát reggelig tartó tánc követi. Anyakönyvi hirek. Házasságra jelentkeztek: Joó István Süket Viktóriával, Igaz Pál Balázs Erzsébettel. Házasságot kötöttek: Bajasz József D. Nagy Rozália Juliannával, Erdei István Bárá­nyi Etelkával, Juhász Imre Fodor Máriával, Paku Sándor Martonosi Máriával. Elhaltak: özv. Molnár Antalné Rácz Etelka 65 éves (Pázmány-ueca 4.), Rozsán István 7 hónapos korában (Ber»erayt-uc­ra 23). Egy jótorgalmu szüesfizlet teljes berendezéssel el­adó. Ugyanott egy komplett háló elköltözés miatt eladó. Makó, Dessewffy-tér I., szűcsüz­let. Magányos, 32 éves nő, jobblelkü, 35—40 év körüli férfi tisztességes ismeretségét keresi. Levelek „Sürgős" jeligére a makói fiókkiadóhivatalba. Ispán, középkorú, keresztény, 1936. év május havi belépésre állást nyerhet. Csak teljesen meg­bízható, józan életű, koránkelő. az alföldi gazdálkodásban, könyvelés és gépírásban tel« jesen jártas, szerényigényü gazdatisztek küld­jék bizonvitványmásolatokkal ellátott pályá­zataikat a Csanád-Arad-Torontál vármegyei Gazdasági Egyesület igazgatóságához címez­ve Makóra, óvadékképesek előnyben. Kiadó. Három hold föld hagyma alá Batidáiban a Maczelka-földből. Értekezni a helyszinen. Nyilttér Tisztelettel értesítem Szeged város nagyér­demű közönségét, hogy legújabb típusa „T U R Á N" vízzel, gázzal és porral oltó flizolfólcé^ziilékeiiimel a tűzoltólaktanya udvarán tűzoltási bemuta­tói tartok február 3-án, hétfőn, amelyre a nb. érdeklődő közönséget ezúton tisztelettel meghívom ^ p^gjg j^g tűzoltószervállalat, BUDAPEST; M^h ^^ M^fe les-o csóbban kaptiató BOR KUCSKfl Jánosnál HW • B Kálmán-uooa 2/b. 81 Gyakorlott ügynököt felveszünk jutalékra és vasúti bérletet adunk, ajánlatokat a kiadóhivatalba GYAKORLOTT jel­igéi'®.

Next

/
Oldalképek
Tartalom