Délmagyarország, 1936. február (12. évfolyam, 28-52. szám)

1936-02-22 / 46. szám

a D11. M A G y A R O R S Z A G 1036 február 22. Értesítem a n. ó. közön­séget, ncg üzletemet áthelyeztem Kárász u. 10. sz. alá, a rj«..a ^ Szent István Társulat könyv- IClUillSZ1 kereskedés régi helyére. — kesxlyO te fOzAhésxiIft szaküzlet. A reklám Dr. Landesberg Jenő, a keres­kedelmi és iparkamara ügyvezető tit­kára tegnap este a borbélyipari to­vábbképző tanfolyamon a reklám ról tartott általános érdeklődéssel kisért előadást. Az előadása végén dr. Lan­desberg Jenő vetített képeken bemuta­tott több világhíres reklámot, ismer­tette a bécsi kereskedelmi és iparka­mara iparfejlesztési osztályének az ipari továbbképzés terén kifejtett 25 éves tevékenységét. Érdekes előadás­ban többek között az alábbiakban ha­tározta meg a reklám fontosságát és jelentőségét: A reklámnak a nyilvánosság meghódításának legrégibb eszköze a kikiáltó, aki az ucca, a piac, a vásár, a népgyűlés sokadalmát használja fel valamely üzleti jellegű oél elérésére Ebben a gö­rög agóra kikiáltója rokon a középkor heroldjá­val és a magyar falu kis bírójával, aki a hivata­los hirdetések mellett dobszóval hívja fel a fi­gyelmet, hogy ki akarja árubabocsájtani szőlőjét, kÍDél lehet beszerezni az olcsó népruházati ak­ciónak szöveteit és mikor kezdi meg a vásárté­ren a cirkusz előadásait. Az élőszóval történő hirdetés lehetősége azon­ban főleg időben nagyon korlátozott, csak annak szól, aki véletlenül jelen van és a szó elhangzá­sával együtt a hirdetés is megszűnik. Ez veze­tett már a legrégibb időben a hirdetés és reklám állandóbb formáinak alkalmazásaira* Az egyip­tomi, babilon-sziriai görög és római ásatásokból ismerjük a falakra alkalmazott hirdetések és üz­leti cégérek legősibb formáit. Különösen Pompé­Jinek és Herkulánumnak a lávatakaró alól ki­ásott romjai szolgáltatnak gazdag anyagot a rek­lám történetére. A tejkereskedő falrafestett kecs­kéivel hivja fel üzletére a közönség figyelmét. A borkereskedő üzlete fölött dombormüben Bachus képe, vagy amforát vivő ember képe látható. Egy nocai falfestmény Ámort ábrázolja, amint egy pár női szandált emel magasra Hogy cipőüzlet reklámja volt-e a kép, vagy más, afelett még vi­tatkoznak a tudósok. A modern reklámnak két igazán hatásos fajtája varn, az újsághirdetés és plakát. Jelentőség és hatás dolgában mellet­tük a reklámnak minden más fajtája eltörpül. Olyan tömegekhez semmiféle reklám nem tud be­szélni, mint a százezer példányszámban megjele­nő újsághirdetések, vagy a plakát amelyet tet­szésszerlnti példányszámban lehet kiragasztani szanaszét az országban, sőt az ország határain kiivftl is mindenfelé. Felesleges hangsúlyozni, hogy mindkettőt ugynne találmánynak, a könyv­nyomtatásnak elterjedése és technikai eljárásai­nak tökéletesedése tette lehetővé. A mai értelemben vett plakát ősének minden valószínűség szerint azt • rostocki lottóhirdetést kell tekinteni, amelynek tervét feberhard Altdor­for metlemburgi udvari festő készítette és nyom­dai uton sokszorosítva hirdette a szerencsés nye­rő gazdag kilátásait. 1518 az első művészi plakáí születésének az esztendeje. Hogy a reklfim menrvtrc rétkflMishetetten hfv detésd eszköz, azt Móra Feren* irta m*tf valamelyik Írásában, amikor a kukucska piacot irja le, a szegény emberek vagyonmentő vásárát, ahova mindenki kihordja azt, amit el akar adni, ha ugyan akad rá vevő. Van ezen a kukucska pi­acon minden használatból kiment petróleum lám­pa, menyasszonyi koszorú, színehagyott viganó, rézmozsár, haldokló Petőfit ábrázoló kép, amint vérével rajzol belüket a segesvári mezőre, fület­len porcellán és kicsorbult színes pohár, amiért pénzeket szoktak adni az úrfélék és vitrinben gyűjtik egybe őket. Tökéletes tartós hullám olajpakolAs, hajfestés legs«akszerübben hosszú gyakorlat alapján Szántai Uri- 6« hölgy fodrásznál, Dugonics tér 11. Telefon 14—51. Ezen a kukucska piacon ül a tanyai magyar és egy pár csizma van előtte. A magyart óriási tó meg veszi körül és bámulja, mert kócmadzagon a csizmafüléhez kötözve egy veréb ugrándozik Valaki a tömegből megkérdezi: — Mi az bácsi? — Mi fogyön? — Hát nem látja, hogy esizma. — Azt látom, de a veréb — — A venSb az kérőm a lekrám... Minden reklámnak tulajdonképpen az a oélja, hogy a hirdető részére vevőkört biztosítson. Az amerikai reklámnak általánosságban véve az a törekvése, hogy a közönségre hasson, szóval a reklámnak a közönségből magából kell kiindulni, ezzel szemben az európai hirdető önöromagából indul ki, másszóval az amerikai reklám a szük­ségletből indul ki az európai ezzel szemben ma­gából a produktumból. Az európai hirdető áillandóan azt hangoztatja, hogy: él, az amerikai reklám ezzel szemben azt hangoztatja, hogy 81. Világossabbá téve ezt a különbséget példával illusztrálom azt, „Az ön ka­lapja tisztázásra szorul," tehát nem azt hirdeti az amerikai, minit ahogy hirdetné az európai, hogy mi kitisztítjuk az ön kalapját Az amerikai hirdetésnek ez a mentalitása teszi azután lehetővé azt, hogy egy közigazgatási ha­tóság egy veszedelmesebb útkereszteződésnél vö­rös betűvel csupán azt a figyelmeztetést irta ki: „Nem tudod, hogy a pokol még csak félig van tele?" Nem meggyőzőbb-e ez a hirdetés, mint hogyha azt hirdetnők, hogy tilos az uton át haj­tani, ha a piros lámpa ég. Kétségtelen, hogy ezek a példaként felsorolt reklám, vagy figyelmeztetés nálunk nem érné el a kellő hatást, mivel mi rezerváltahbak vagyunk és nem £gen törjük a bensőségesebb barátságo­sabb hangot, amelyet megüt az amerikai hirdetés Hogy általánosságban véve mi a reklámnak a jövője, azt prÓMtai módra előre meghatározni nem le­het. Az irány általánosságban véve afelé mutat, hogy az egyéni reklámokat fel fogja váltani aa összesített reklám. Az x csokoládégyártmány nem az y csokoládé ellen küzd, hanem maga a cso­koládéiipar összessége küzd az alkoholkereskedők ellen, az antomobil küzd a rádió ellen, hogy ez­ziel a rádióhallgatókat a lakásukból kicsalja. A reklámiparnak beláthatatlanok a lehetőségei. Hogyha egyszer beláttuk azt, hogy a reklám mi­nő fontos eszköze még a« egésnégügynek is, ugy hatalmas lépéseket teszünk előre és ezáltal oly eredményeket érhetünk el, amelyet Iskolákban és felolvasásokkal harminc évi feív+tágosrtó munka atán sem érhettünk volna «4 KISKVMDOROZSMAN Welvárf József exülárukereskedésében (Petőfi ucca 2.) fchet hirdetést feladni a Délmaavarország részérc Hz iparügyi minisztérium megbízottja a szegedi iparosok továbbképző tanfolyamán „Örömmel tapasztattam, hogy milyen szép számmal látogatják a szegedi iparosok a tanfolyamokat" (A Délmagyarország munkatársától.) Megem­lékeztünk arról, hogy legutóbb megkezdődtek az ipari továbbképző tanfolyamok. Közel négy hét óta működnek a tanfolyamok; a férfi szabóknál nyolcvannál több, a női szabóknál pedig harminc a hallgatók száma. A borbélyoknál 53 a hallgató. A tanfolyamok ellenőrzésére Szegedre érkezett az iparügyi minisztérium továbbképző tanfolyamá­nak vezetője: Gaul Károly, aki Antal Dénes iparostanonciskolai igazgató kisérelében végigláto­gatta a tanfolyamokat. A szemle után Gaul Ká­roly a következőket mondotta a Délmagyarország munkatársának: — örvendezéssel tapasztaltam, hogy a tovább­képző tanfolyamokat dyen szép számmal látogat­ják, ez a szegedi iparosok fejlődésére kedvező fényt vet. Remélem, hogy ezidén a tanfolyamok még jobban kiójjrithelők lesznek Szegeden, erre különben gorancm a szegedi kamarának a tan­folyamok. szez vöitijtíiicl ku'ejíett rcadkivüii 06 szívós tevékenysége, amely áldozatokat nem kímélve fáradozott a tanfolyamok megindításán. A tanfolyamok hallgatóinak létszáma oly nagy, hogy helyi oktatók nem is tudják ellátni, való­színűleg Budapestről kell majd leküldeni szak­előadókat. Megemlítésre méltó a kamara áldo­zatkészsége abban az irányban is, hogy titkárait nemcsak a nagy munkával járó szervezésre, ha­nem szakelőadások tartására is rendelkezési« bo­caájtotla. — A minisztérium részéről köszönetet keK mondanom az előadóknak, különösen dr. Landes­berg Jenőnek, dr. Cserzy Mihálynak ós Pleskó Aladárnak, továbbá dr. Rejtő Kálmán egyetemi magántanárnak, dr. Hargittay János OTI fogal­mazónak, Győry Vilmos mérnöknek és a többi előadóknak is, akik fáradtságot nem kiméivé, oda­adással állanak a tanfolyamok rendelkezésére, hogy a vidéki iparosság továbbképzését tőlük tel­hetőleg mindenben elősegítsék. A miniszteri megbízott a pénteki napot is Szö­geden töltötte és a kamarában tartott érfriheafaQm a további tanfolyamok szervezéséről folytatott tár­gyalásokat. Versenytárgyalási hirek A szegedi ipartestület elnöksége a Horváth M4-> hály-ucca 5. szám alatt építendő vásári csarnok összes épité« munkálataira hirdet versenytár­gyalást. A lejárat napja: február 29., déK 12 óra. A Szegedi Máv. üzletvehetősége a Tiszahid vas­szerkezetének mázolási munkálataira hirdet ver­senytárgyalást, március IS. lejárattal. A Délmagyarorsaági Magyar Közművelődési Bgyeafllet pályázatot hirdet a Tisza Lajos-körat 58. számú ház, Forbáth-palofca melletti feJénds modernizálására és átépítésére Pályázat beadan­dó 1938. márcios 31-ig a DMKE elnökségéhez, Sze­ged; jeligés levéllel. Pályadíjak: l díj 600 pengő, n. dtj 400, ITT. (Hí 300 pengő. Budapestre kedvezményes csoportm rendez minden szerdán a Provincia utazási iroda (kellő számú jelentkezés esetén más napokon is) Jelentkezés: a Délmagyarország kiadóhivatalában és a fiókkíadőhivatalban: Neu Ernő banküzlet utazási Hirodáiában Széoheny i tér 6.

Next

/
Oldalképek
Tartalom