Délmagyarország, 1936. január (12. évfolyam, 1-27. szám)

1936-01-19 / 15. szám

4 OerMAGyARORSZKG; 1936 fa ni »ár T<5. 5 világrészen vezető márka a Mt I szárazelem-gyártmányok. ' Kozma Miklós belügyminiszter elitadása az irodalomról és az újságírásról „Nem elég könyveket olvasni, hanem meg is keli venni a könyvet" Szombathely, január 18. Kozma Miidós bel­ügyminiszter szombaton Szombathelyre Utazott, Este a kultúrpalota nagytermében a Kisfaluéi Iro­dalmi Kör kultu restjén előadást tartott az iro­dalom és újságírás viszonyáról. Ostfy Lajos főispán üdvözölte a belügvniHiisí'­íwrt, aki előadásában az irodalom, a publicisz­tika és a sajtó munkáját fejtegette. Foglalkozott azzal, hogy mennyire szabad és mennyire nem szabad ennek a három teljesem különálló jellegű irói munkának egymással keverése. Rámutatott arra, hogy a magyar irodalom kis fogyasztóterületü, rákényszeríti az irókat, hogy mint újságírók keressék meg mindennapi kenye­rüket, így tehát Magyarországon az iró és új­ságíró tevékenysége összekeveredett. Kétségtelen azonban, hogy ezen a helyzeten segitení kell. Sajnos, a segítés lehetősége nagyon kevés. Első­sorban szükség van a témakörök pontos elhatá­rolására és az irónak, újságírónak és publicis­tának Magyarországon szetnelőtt kell tartania eze­ket a szempontokat. Az irodalomba nem szabad tehát újságírást keverni, viszont vezércikknek sem kell irodalmi alkotások pretensiójával fel­lépni. A kérdés megoldása a közönség kezében van. — Nem elég könyvehet olvasni — mondotta a belügyminiszter —, hanem meg is kell venni a könyvet.. Minden népnek és minden nemzetni meg kell becsülnie a maca irodalmát ós mi ma­gyarok e megbecsülést akkor juttatjuk a legjob­ban kifejezésre, ha a magyar könyvet; t nemcsak elolvassuk, hanem meg is vesszük. A kulturest után Kozma Miklós belügyminisz­iwr és felesége Ostfy I.njos főispán fogadóestjén jelent meg. A leltári árusítás moekezdédfitt wo órásnál KArA«z ucca Az Mész orszagöan cozismeri. ifii nevezeti kisautó* fftlUll az ország vidéki városaiban képviseletek kerestetnek Ajánlatokat .Szakmabeli cégek" jeliírre Blockner J. hirdetőirodába, Budapest, VI Vilmos császár ut 38. kérek. B/11 A tanyai gazdák a kocsibeálló-tilalom ellen Az uj rend első napi6n küldöttségileg kérték a városházán a rendelkezés visszavonását öngyilkossági kísérlet aszpirinnel. Szomba­ton este 9 óra tájban sulvos állapotban vitték a mentők a közkórházba Ba k ó Ilona 28 éves Csíllag-ucca 18. szám alatt lakó leányt, aki ön­gyilkossági szándékból aszpirinnel megmér­gezte magát. Állapota súlyos. 88 AnMHvar könvvosztá'yunkon használ ftftmiveh, soroza­tos mS^tfí vétele és eladtása. Szent István Társulat Kárász u. és Duaronios tér sarok. (A Délmagyarország munkatársától.) Szomba­ton volt a közigazgatási hatóság által életbelépte­tett kocsibeálló tilalom premierje. A betiltott kocsi­beállókat a hatóság megbízottai végigrazziázták, hogy azok ellen, akik megkapták a határozatot, de mégis befogadták udvarukba a tanyai kocsi­kat, megtehessék a följelentést. A piaoon, a tanyai gazdák körében különösen nagy konsternációt keltett a betiltási tilalom. A legtöbb kocsibeálló ugyanis zárt kapukkal fo­gadta a kocsival jelentkező gazdákat, akik így kénytelenek voltak kiállni a Mars-térre. A hely­zetet kényelmetlenebbé tette a véletíen is, arneny. nyiben szombaton délelőtt zuhogott az eső és a gazdák igv nem hagyhatták a ténen kocsijukat, hogy födél alatt kereshessenek az eső elől mene­déket. A déli órákban raagyobbszámu gazdaküldöftség vonult föl a városházára ós dr. Tóth TV^a nolgár­mesterhelyettestől a közigazgatási határozat visz­szavonását kérte. A külclőttség tagjai elmondot­ták, hogy a kocsibeá.lók megszüntetése sérelmes a gazdák szempontjából, mert a piaoon nem hagy­hatják őrizet nélkül lovukat, kocsijukat, a kocsi­kon lévő értékes holmit, tehát nem mehetnek egyéb dolgaik után, míg a kocsibeállókban mindig volt, aki vigyázott a gazdák holmijára. A város szerintük elsiette a dolgot, előbb gondoskodnia! kellett volna a piacra terelt kocsik megfelelő őrt* zeléröl és arról is, hogy a piac közelében legyen valami fedett helyiség, ahol a gazdák meghúzód­hatnak az eső és a hideg elől. A polgármesterhelyettes kijelentette a küldött­ség előtt, hogy a közigazgatási hatóság határo­zatát nem vonhatja vissza, mert az ellen csak fel­lebbezésnek van helye. Különben is a hatóság a közegészség ügyének védelmében hozta meg ha* tározatát, amelyhez annakidején elvileg a város törvényhatósági bizottsága i' ! ezríí árult. höfle 14 fel. 15-94 keszHJfls 244 napos olcsó vasára megkezdődött. szenzációs olcsón vásárolna! S Z € $ C ű, kesztyűt, harisnyát, fűzőt slb. Klauzál ttr 3. sz. FARSAJNGJ^36 A kereskedelmi alkalmazottak bálja A Szegedi Kereskedelmi Alkalmazottak szom­baton rendezték meg jelmezes mulatságukat a Tisza-szálló nagytermében, ahol igen nagy kö­zönség jelent meg. A mulatságot a jelmezesek felvonulása vezette be, szebbnél-szebb és ötletes jelmezek egész tömege vonult fel. Éjszaka jel­mez- és táncverseny tarkította a mulatságot, di­vatbemutatót ís tartottak. A megjelent hölgyek­ről az egyesület a következő névsort állította ösz­sze: Hödör Bözsi, Gara Béláné, Dömötör Anna, Darabos Jánosné, Nagy Rózsika, Knotz Ellys (Grátz), Vörös Józsefné, Popity Erzsébet, Trenka Jolán, Mészáros Manci, Kánya Ica, Temesváry Margit, Ábrahám Kirolyné, Szabó Manci, Móricz Manci, Elizabet Sneider (Wien), Lngosits Já­nosné, Wolf Zita, Kalmár Anikó, Hegedős Erzsi, Kiss Ica, Bodola Ferencné, Vitusz Józsefné, Pálfy Gáborné. Bokor Margit, Ruda Margit. Hajdú Ilon­ka, Molnár Eszti, Szász Andrásné, Kopni Gyulá­né, Papp Viktória, Mészáros Ilona, Gombos Eta, Gombos Anny, Bózó Mária, Kapossy Ica, Bozóky Manci, Bozóky Panni, Szeles Mária, Oláh Bözsi, Varga Balázsné. Páger Anna, Balogh Ferencné, Ralla Antalné. Horváth Manci, Molnár Gizi, Cson­ka Erzsi. Bodó Betűs, Simkó Matild, Böjti Panni, Gsiszán Anna, Szécsi Antalné, Szávai Istvánné, Dózsa Sári. Tihanyi Mária. Rosenberg Lászlóné, Faragó Tstvánné. Póka Mária, Bpkker Margit, Varga Rózsi, ótott Vilma. Kántor Eta. Dobó Ju­ci, Órdög Margit, Agócsi Pálné. Nóvé Nucika. l,6b •Takabné, Mészáros Trón, Szénási Erzsébet, Józsa Jánosné, Molnár Jánosné, Potrí Ferencné. Nado­bán Erzsi, Fodor KArolvné, TombSoz Etiiska, Ko­vács .Tuei. Gyftrfv Trén. Lőrinrz Ibi Molnár Mi­hálvné. Karácsonvi Eta, Kovács Lászlóné, Wert­ner Rózsi. Kiss Ibolya. Ladánvl Tla Kéri Mária, Stpos Hermin. Letcnovszky Julianna. Konkoly Anna, Vetró nővérek, Zonner Erzsébet, Janicsek Istvánné. Dókánv Józsefné, C.sánvi Anny, Árva nővérek, Kovács Ica, Seres Anna. C'ollner Erzsé­bet, Pali Manci, Román Ha, Bali Anna. Bózsó Mimi, Brunner Jánosné, Baumgartner Nándorné, Márki Pityu, Márki Mária, Borbola Eta, Soós Era. mi Tamaskovits Erzsi, Kalmár Béláné, Dekovita Margit, Stul Ferencné, Elek Ica, özv. Tusovszkl Ferencné, Lévai Anna, Biczók Mária, Révész Ist­vánné, Csizmadia Ilona, Szabó Panni, Erdélyi Etuska, Bába Eta, Rózsa Eta, Széli Krisztina, Molnár Jolán, Kónya Ila, Neveri Irén, Majoros Margit, Molnár Margit, ördögh Ilona, Hajdú Ilo­na, Hando Mária, Bereczky Elvira, Molnár Júlia, Horváth Icuka, Kucsera Juci, Vass Anci, Dobra Bözsi, Szemmári Teréz, Molnár Gizella, Horváth Manci, Rózsa Rózsika, Mentus Ilona, Kiss Rózsi. Teiler Erzsi, Horváth Manyi, Kleoient Ilona, Bölcsházi Klára, Jessovits Rózsi, Boros Piri, Tormássy Erzsi, Iván Viktória, Aradi Joli, Gön­tér Sarolta, Juhász Ferencné, Wenner Kata, Wen­ne, r Bözsi, Szabó Mária, Munkácsi Erzsébet. Kálló Jolán, Bujáky Ida, Erber Mária, Kacsó Margit, Horváth nővérek, Kosóczky Marika, Stetner Er­zsi, Barta Manci, Kirdhner Jucika, VLncze Erzsé­bet, Simon Cica, Szalay Blanka, Tormássy Ica, Harangozó Jucika, stb., stb. „LADY" ümilGdrasz szelőn tartós hullám, hajfestés garanoiáva', estélyi frizurák, vizondolálás, olajp»ko­lüs legszakszerűbben, mérsékelt árak Széchenvi t£r 3. m KI nem tudja, nagyonrltka Podvenitól a szabás titka. Egyenruha és uri szabóság. Kigyó u. 3. Feketesas o. sarok. 14 Cserkészfelszerelések raktár« Fájdalommal jelentjük, hogy a legjobb feleség, testvér és rokon sza.íiú Gttorne sz. k»í joiíd f. hó 17-én hajnalban rövid szenvedés után elhunyt. Temetése f. hó 19-én d. u. 3 órakor lesz a Gyevi temetőben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom