Délmagyarország, 1935. december (11. évfolyam, 270-292. szám)

1935-12-15 / 282. szám

STEINER i 1 CSOKOLÁDÉ a veze'ó márka, ság problémáival fogkikaaott na^yhalábu bőszé (lében s Senki sem wsri rossz néven az ifjúságtól —« mondta —, /ioor fugl 'Irozik sóját jövőjével. Kell, hogy ezzel íoglfáko/.zon mindenki, akinek az ország sorsa a szivén fekszik. Az ifjúság kér­désej a nemzet nagy problémája és a magyar ifjúság joggal elvűi! .tja, hogy minden felelős tényező és a társadalom fogjon össae, hogy olyan lielyzetet teremtsen, amelyben mindenki, aki dol­gozni akar, megtudjon élni. Csak azt nem vár­hatja a magyar ifjúság, hogy ez a helyzet va­rázsszóra egyszerre megváltozzon. Ne felejtse el az ifjúság, hogy trianoni válság oan és ne c«o­tlálkozaoo, hogy egy ilyen kataklizmában az egyén sorsa sem rózsás. A magyar ifjúságnak tudni, hinni kell, hogy a magyar nemzet mog­ongált nagy hajója nem vállra tik a vihar mar­•ilékává. A magyar ifjúságnak — fejezte be sza­vait az államtitkár —. hinnie kell az isteni örök igazságban, a magyar nemzet történelmi hiva­Dr. Szily államtitkár nagy éljen zésseJ Fogadott Ijeszéde után a kormányzó arany ajándékgyürü­jét adta át vitéz Csiky Jánosnak a következő jel­mondat kíséretében: — Legyen erre egész életében méltói A kormányzó képviselőjének beszéde után dr. Ditrói Gábor rektor köszöntötte a felavatott kor­mányzógyürüs doktort: -r- Doktor url Mióta egyetemünk fennáll — mondotta a rektor —, sok doktor állt már az avatási ünnepély végén a mindenkori rektor előtt, hogy régi szokás szerint az ő szava legyen az utolsó bu'-suszó, amit az Alma Mater távozó öreg diákjának ad. Azok után a gyönyörű szavak után is, amiket a kormányzó ur képviselőjétől az előbb hallott 8 amik bőven elegendők egy élet prog­ramjául, ide kellett állania, hogy én búcsúzzam utoljára, mert az én fiam itt minden diák s az ' én c^ryik hivatalom az, hogy apjuk, anyjuk után • be is ÍV __ott az ünnepi ülés. ... minden évben, most is" legjobban én szeressem őket — Amit idáig tett, az szép, okos ¿6 jó csele­kedet volt, diszt adó önnek, családjának és az •gyetömnek. Méltó juta'mát a legmagasabb hely­ről nyerte el. A most jövő férfikornak is olyan­nak kell lennie, mint ifjú kora volt, az élet foly­ton megismétlődő vizsgáit is mind sikerrel kell kiállania, hasznos munkával kell igazolnia a mindannyiunk által önbe helyezett bizalmat, sok, sok munkával, addig, amíg az Isten dolgozni engedi. Kivánom, hogy e sok munkája mindig sikeres legyen, mindig áldás fakadjon belőle. A fáradás, a csüggedés idején adjon erőt ennek az órának ragyogó emléke s rektorának az a mon­dása, hogy csak a tökéletesen teljesített köteles­ség, csak az egészen jól végaett munka ad tiszt» szivet, nyugodt lelkiismeretet, békés álmot. Ezután a rektor a kormányzó képviselőjéhez fordulva, a következőket mondotta: — Kegyelmes uram, kérem vigye el legbel­sőbb hálánkat és hódolatteljes köszönetünket a kormányzó ur őfőméltóságának a magas kitün­tetésért, tolmácsolja hűségünket, amellyel egy szívvel kiáltjuk: Horthy Miklós, Magyarország kormányzója sokáig éljen I A közönség a rektor szavai után helyéről fel­állva, percekig ünnepelte a kormányzót és ezzel be is f< ' 'ött az ünnepi ülés. LAMPEL és HEGYI T íjjjla ios körű?. awvwwwwwvww eladásra kerülnek kötöttárugyárunk egyes mintadarabjai és maradék anyagból ké­szült kötöttkabátok rendkívül okfó karácsonyi vásárunk keretében. ^MMMWMMMMMMMMAMMWWMIMMMMMMMM' "MM* MMMM Ingatlanforgalom Szeged se. kir. város területén 1935. dectmber 7-től 14-ig a következő ingatlanok cseréltek gaz­dát: Gutenkunszt Béla eladta Luteránus Józsefnek a Horthy Miklós-telep 89. sz. házát 400 négyszög­öles telekkel 1850 pengőért. Tóth Mihályné eladta Bóka Józsefnénak a Bel­«0 Csórva dűlőben levő 2 hold 1235 négyszögöl földjét 3000 pengőért Bálna Istvánné eladta Kovács Lajos és nejének a Szatymaz 149. sz. házát 1340 négyszögöl földdel 700 pengőért. Hay Miksáné és fia eladták Nagy Antal és nejé­nek a Madáoh-ucca 19. sz házukat 200 négyszögöles kerttel 30.000 ptngőért. Bárkányi Sándorné eladta Sutka Mihály és ne­jének a Gajgonya dűlőben levő 1 hold 470 négy szögől földjét 600 pengőért. Görög Antal eladta Bufcnlcz Sándor és nejének a Kolb-dülőben lövő 800 négyszögöl földjét 200 pengőért. Törköly Istvántté eladta Ábrahám István és testvérének a Makraszék dűlőben levő 2 hold 243 négyszögöl földjét 3500 pengőért. Szabó Menyhért é* társai eladták <">rdögh Etel­kának a Bimbó-uoca 5. sz. házuk;it 167 négyszög­öles telekkel 2100 pengőért. Matula Józseifné eladta Epres Mihály és nejé­nek a Tabán-ucca 24. sz. házét 277 négyszögöles telekkel 2500 pengőért. Saséí Mihályné eladta Széli Józsefnénak Serfcéti dűlőben levő 1 hold 81 négyszögöl földjét 1210.32 pengőért. Palotás Imréné eladta Dóczi Vfoiczének a Belső Járás dűlőben levő 1 hold szántóját 420 pengőért. Márki Krisztina eladta ifj. Szél András és nejé­nek a Röszke 127. sz házát 775 négyszögöl föld­del 1200 pengőért. Borbás István és neje eladták Kiss Károly és nejének a Sándor-ucca 26b. sz házukat 119 négy­szögöles telekkel 5000 pengőért. Dr. Kálmán Ernő és társai eladták a Délin a­gyarországi Magyar Közművelődési Egyesületnek a Tisiza Lajos-körut 58. sz. házukat 395 négyszög­öles teleikkel 57.500 pengőért. Ingatlan- és Áruforgalmi Rt. eladta Rutkay Aladár és nejének a Csanádi-ucoa 32. sz. házát 66 négyszögöles telekkel 2544 pengőért. özv. Nagy Kflrolyné eladta Kme+ty Gyula és ne­jének a Kossuth Lajos-sugárut 95. számú házát 7600 pengőért Szekeres Pál eladta Kiss Juliannának a Róma­Kálvária-Jerikó dűlőben levő 183. négyszögöl föld­jét 366 pengőért Szabados Ferenc és neje eladták Farkas Lajos és nejéinek a Bn.llagi-tóban levő 383 négyszögöl földjüket 478.75 pengőért. Wagner János és társa eladták Széli Ferenc és nejének a Fertő-dűlőben levő 1 hold 1555 négy­szögöl földjüket 1640.60 pengőért. Márki iilésné ftladta KAszó Sándornak a Kis­Szikes dűlőben levő 1 hold 50 négyszögöl földjét 100 pemgőért. Csillárt, rádiót METEOR Csülárgyár ÍSiSi»?'®^**UIIe,eDe",4sa •4 lAncju modern ebédlőcslllár Állólámpa, modern Néhány tájékoztató ár­1» 17.­3-80 METEOR villarnossáqi és Csíliár-Oiir R. T. Síe„edl Uilelei KÁRÁSZ UCCA 11. Tt^^roN. Kaduex* fixese«* ft»J««ie?elc. l/nio fc»nyi>ee»fcere« ¡javl bltel. Kérfah 201tlrakaíun\ meateMmeat.. Vilátrsrkás ORION 2x1 rádió havi 8 peffflSs réarfeíre ktphó. Dl falan bematal«». Egyhavi ingyen áramot kap a mosl vásárolt rádió u!n. Gera József és társai eladták Szalókl Istvánné­nak a Rókusi ff. 138. sz. hárukat 415 négyszögöles telekkel 1000 pengőért Szegedi Kereskedelmi és Iparbank eladta Vi­rág József és társainak a Petőfi Sándor-sugárut 12 számú házukat 207 négyszögöles telekkel 16.000 pengőért. Szélpál Ferencné eladta Papp Jánosáénak az Eperjes dűlőben levő 615 négyszögöl szántóját 400 pengőért. Kószó Matild és társai eladták Márki Fereoe ós nejének a Báró dűlőben levő 2 hold 1002 négy­szögöl földjüke>t 1200 pengőért. Ha nem volt még jó órája, vegyen egyet Tőthnál SZABÓ t A. J O S rajzoló KéSZlt! mindennemű kézimnnkarajiot, eablónokat, fehérnemO 6. leteimonka elíSnyomd&ka» 195Sr®nOC* • Bzakszortien. Fillér«« előnyomd», lliza Lalos Körút 32. A vit%birü ELISADCin ARDEN kozmetikai készítmények Szegeden kizárólag PlANHEira DROGÜHADAN iC üuzái tér 3. BlándÉVfcazet'áfc *rtás véls»'ÉHh»n. HÖLGYEIM! Modern frizurák, szakszerű hajfestés olcsó áron. Csakis id. Gofitschallnál, soeoialis hfllcryfodrász és kozmetikus, Br. Jósika n. 94' 52 EzEsf

Next

/
Oldalképek
Tartalom