Délmagyarország, 1935. október (11. évfolyam, 221-245. szám)

1935-10-01 / 221. szám

6 »ÉCMAGyARORSÍKG 1955 október 1: Halott a kocsma kiisz&bán (A DéLmagyarnrsiág munkatársát ól) Szom­baton «sfce a zákányi legények bálát rendeztek a Barabás Szilveszter-féle vendéglőben- ahol rengete* legény és leány gyűlt össze már a koraesti órákban- Éifélelőtt egy órával a áró­Joelők felfedezitek- hoey a kocsma előtt egy moz­dulatlan alak fefeszÍK- Kiderült röla. hogy ha­lott Késszuirások végeztek vele V/ess István 23 esztendős zákányi legény ízintén a bálozók kőzött volt ás jó hanjíulat­ban szórakozott a leányokkal Később eltűnt, senkisem tudta» hová* — már csak holtan ta­lálták meg Testén sok késszvrás által okozott sebet taldUak. egyik-másik szúrás a szivet járta át és nyomban halált okozott- A rendőrség • .őg ott. a bálon megindította a nyomozást a tette­seik után- Valószínű, hogy többen támadták mez és ugy végertek vele percek alatt- A rendőrség haragosai kőzött keresi a tetteseket és máris többeket örizetbewtt. KI nem tud fa, nagyon ritka, Podvenntt a szabás IHKa. Egyenruha ét uri szabóság. «igyó u. 3. Feketesas u psrok. CserkAsifelaierelések raktára A dófeiszólamlási tárgyalások A szegedi I. számú adófelszólamlási bizottság október 3-án rW1 8 órai kezdettel a következő fellebbezése ket tárgyalja: Sziklai Jen« színigazgató, dr. Palócz Sándor égyvéd, dr. Szigeti Sándor ügyvéd, dr. Háber­maa Gusztáv ügyvéd, dr. Mezey Pál ügyved, dr. Csordás István ügyvéd, dr. Néraedy Gyula ügy­véd, dr- Szabó Mihály ügyvéd, dr. Gyurki Gyula ügyvéd, dr. Telbisz István ügyvéd, dr. Kocb Lász­ló ügyvéd, dr. Magyar István ügyvéd, dr. Burger Béla ügyvéd, dr. Abonyi Pál ügyvéd, Szűcs Bé­la életjáradékos, öuv. Erdélyi Ignácné életjára­dékos, őziv. Kószó Sándorné érvjáradékos, Bajor Andrásaié tartásdij élvező, Altmann és Patkós garage bérlő, dr. Gulyás Gyuláné tánctanító, Pásztor Imre fodrász, Raskó Sándor esperes­plébános, Tamesváry József gyógyszerész, Reieh Ignác háztulajdonos, Wagner Ferenc háztulajdo­nos, Wagner Ernő háztulajdonos, vitéz dr. Shvoy Kálmán háztulajdonos. A II «zámu bizottság október 2-án a kftie&ező fellebbezéseket tárgyalja: Domonkos Sándor és társai fuvaro*. Domonkos Ietván jégárus, Domonkos Ferenc jégárus, Szath Tikári Ferenc kádár, ózv Nagy Sándorné kályhás, dr. Sxeotfdárai Béláné kéményseprő, Németh Jó­zsefné kéményseprő, Molnár Mihály kőműves, Csó­ty Andor kőmives, Gulácsi József kőmives, Beck Izidor járdakészitő, Juhász János járdakészitő, Rajlik Mihály lakatos, ifj. Bakacsi Antal laka­tos, Szamosvölgyi József lakatos, Farkas Antal villanyszerelő. Fodor Nándor és társa műszerész, Lakatos Erzsi női szabó, Kovács György szabó. Székely Vilma női szabó, Ringéi Jenő szabó, Ker­tész József női szabó, Szemerédi László szoba­f<*«i, Ábrahám László szobafestő, Tóth István takács, Schlésinger Margit himzőnö, Thébesz Má­ria és társa varrónő, Tóth Mária varrónő, Feld­mano Janka varrónő, Friedmann Gizella varrónő, Heine Rózsi varrónő. A II. számú bizottság október *-án Prágai és Dudás szappanfőző, Grünfeld Miklós szikvízgyártó, Frankfurt Izidor szikvízgyártó, Engi Ferenc korcsmáros, Czégény János korcs­máros, Sándor Mária korcsmáros, ökrös Szil veszter korcsmáros, Farkas József korcsmáros, Szabó József korcsmáros, Rovó Mihály korcsmá­ros,Kovács István korcsmáros, Rácz Antal korcs­máros, Sümegi József, Gyenes János, Csányi Fe­renc kocsmáros, Pusztaszeri Miklós kocsmáros, Ágoston János kocsmáros, Balogh Nándor kocs­máros, Tomvács József korcsmáros, Raffay Fe­rencné korcsmám*, Polgár Sámuel cipőgyár, Szűcs Emil cipőgyár, Boja Ignácz cipőüzem, Má­Armin terménykereskedő. Pécsi Hamerli divat bőrkesztyűk minden színben P 5'50, Pnllálf Tocfvornlfnál kézzel varrott P /"50 rll Ilii II ICSIvElCHllGI Híreik — Tárgyalások az idegenforgalmi kirándu­lásokról. Vasárnap Szegeden tartózkodott Lé­feld Béla, az IBUSZ egyik igazgatója, aki dn. Szekerke Lajos tb. főügyésszel, a város idegenforgalmi hivatala vezetőjével fontos megbeszéléseket folytatott Szeged idegenfor­galmi ügyében. Megállapodtak abban, hogy a jövő szezonban az IBUSz Szegedet is felveszi idegenforgalmi programjába, még pedig ugy, hogy évente több két és három napos kirán­dulást szervez a külföldiek számára, akik igv megismerhetik a magyar Aflöld fővárosát. Á kirándulás kereteben a vendégeket autókáro­kon viszik valamelyik közeli mintatanyára és amennyiben háromnapos a kirándulás, vala­melyik napon átviszik őket Kiskunhalasra is, ahol a halasi csipke készítését mutatják be ne­kik. — Megtelt az u ¡szegedi iárványkórház. Az ujszegedi járványkórház hétfőn teljesen meg­telt tífuszbetegekkel Huszonkilenc beteget le­hetett elhelyezni. Rövidesen a könnyebb bete­geket átviszik a rókusi ideiglenes járványkór­házba és igy felszabadul néhány hely. x Márkus főszer, csemege, Kigyó-ucca. — Frontharcosok gyűlése Alsóvároson. A szegedi frontharcosok propaganda osztálva teg­nap Alsóvároson a Földműves-uccai Katona­vendéglőben tartott gyűlést. Schwann Já­nos beszédében azt fejtegette, hogy erős szö­vetségre van szükség, mert csakis ezzel lehet a frontharcos tömegek nyomorát is leküzdeni. A frontharcosok nem politizálnak — mondotta —, de intézményes intézkedéseket, frontharcos törvényt, a frontharcos bajtársak megbecsülé­sét, továbbá a hadiözvegyek, árvák és rokkan­tak tisztességesebb megsegítését kqvetelik. Grósz István csalódottan állapította meg, hogy a frontharcos igények kielégítésére még nem történt intézkedés, pedig ezt a miniszter­elnök is megígérte. Vály Kertész Ferenc a frontharcos szervezési szabályrendeletet ismer­tette, Deák János elmondotta, hogy a Föld­müves-uceai vendéglőből indult ki az ellenfor­radalmi mozgalom és ezt a tényt rövidesen márványtábla fogja megörökíteni. Dr. Vajas Tstván. Hódy Imre, Kurucsay Lajos és B a k a c s y Ferenc szólaltak még fel. A front-, harcos propagandagyülést rövidesen a város más kerületében megismétlik. — Epekő-, vesekő- és hólyagkőbetegek, va­lamint azok, akik húgysavas sók tulszaporo­dásában és köszvény ben szenvednek, a termé­szetes „Ferenc József" keserűvíz használata által állapotuk javulását érhetik el. Az orvosi gyakorlat számos kiváló szaktekintélye hosz­szu megfigyelés , alapján megállapította, hogy a Ferenc József víz biztosan és rendkívül kellemesen ható hashajtó s ezért prostata- és végbélbajoknál, valamint vakbébnütétek után is ajánlják. — A Honi Ipar és Mezőgazdaság-pártoló fo­gadalmi mozgalom október 13-án, vasárnap délelőtt 11 órakor a városháza közgyűlési ter­mében nagygyűlést tart, amelyen jelen lesz és azt megnyitja József Ferenc főherceg disz­elnök, a védasszonyi megnyitó beszédet Anna főhercegasszony mondja. Szeged közönségének nevében a mozgalmat dr. Pálfy József pol­gármester üdvözli, majd Schill Fülőpné, a MANSz szegedi csoportjának üdvözletét tolmá­csolja. A záróbeszédet Anna főhercegasszony, a mozgalom védőasszonya mondja. Gsak STAUFFEii Cfiester stitai egyen! Csemegeüzletekben kapható. — Kirakatrendező és reklámtanfolyamok- K Budapesti Kereskedelmi Akadémia értesítette a szegedi kereskedelmi és iparkamarát, hogy ebben az évben olyan kirakatrendező és di&zatő tanfo­lyamot létesit, amelyen valódi árukkal valódi ki­rakatokban tanulják a legújabb disritő irányokat. A vidékiek részéire október 15-éa összevont tan­folyam kezdődik, amelyen a tanfolyam egész anya­gát két hónapra rövidítve adják elő. A kamara * Kereskedelmi Akadémia tanfolyamára felhívja as érdekeltek figyelmét. — Apa és fiu. Vitéz Béni István 46 éve« Hattyas-sor 47. szám alatt laké nyugdijait a mentők hétfőn délután súlyos állapotban » kőzkórházba vitték Béni összeszólalkozott fiá­val, aki felhevült állapotban haltát ragadott és azzal fejbesujtotta apját. Az ütés következté­ben Béni István fejsérülést és agyrázkódást szenvedett. DIVATCSARNOKBAN Klauzállér 2. Megnyíló irányáraink: Női osztály: Oszi kabátok 11.— „ doubl kabátok 18,— Téli kabátok dúsan szőrmézve 19.80 Fekete télikabát jó posztóból 24.80 Divat kabátok perzsával szőrmézve 38»— Esőköpenyek 9.80 Leány és fiu felöltők és Külön mérfékosztáiy. Férfiosztály: P-től Férfi öltönyök 16.— P-««l Átmeneti doubl felöltők 14.80 » Gyapjú crombi „ 24.80 » Fekete télikabát végig bélelve 28«— m Bőrkabátok 29«— ­Szőrmebekecsek 32.— » Viz mentes Hubertus 9.80 » Divatnadrágok 4.80 ­ruhák a legnagyobb választékban kaphatók. Angol és hazai szövetekben nagy válaszfát. Unió könyvek érvénxe s_e_t_

Next

/
Oldalképek
Tartalom