Délmagyarország, 1935. október (11. évfolyam, 221-245. szám)

1935-10-12 / 231. szám

in?oiy sí *o T935 oHSBer 11 L mi Zománcozott edény Hus és kávéőrlő Konyhamérleg Lőszerek leszállítóit árban BRUCKNER VAfUDVARBAN. Iparosok 50 éve Október 20-án ünnepli Szeged iparossága az ipartestület 50 esztendős fennállásának jubileo­mit, Eíen 50 esztendő után az iparosság, iparos­hoz él az ország második városához méltó szék­házzal rendelkezik sok-sok viszontagság után. Ai ötven óv megünneplése alkalmával együtt flnnepeliük azokat az iparostestvéreinket, kiknek önálló iparűzése negyven esztendőt betöltötte. Akik legalább negyven esztendő óta iparosnam­»déket neveltek, akik legalább negyven esztendő óla adót ás egyéb közterheket viseltek, kik a munkásaik ezreinek kenyeret adtak s velük együtt dolgortak ái küzdöttek negyven nehéz, súlyos és vissontagségos esztendőn keresetül a hazáért és S társadalomért és — még valamiért kellett vol­na: a jól megérdemelt nyugalomért, de erre már sem jutott idő, mert az iparosnak a szolgálati ideje nem negyven-ötven esztendő, hanem amed­dig a kezéből a kalapács, vagy a szerszám ki nem hull. De ekkor már a kegyetlen sors «zabja ki, hogy a »szolgálati időd letelt«, de még él­hetsz, amig enni tud«, ha van miből...? ^egyven-ötven viszontagságos esztendő a sza­kad életpályán nagy idő, ezen idő alatt mindig asm törekedtetek ipa ix* testvéreim, hogy minél Stabhet, minél jobbat és praktikusabbat hozza­tok látra a két kezetek munkája által, hogy szebbé Üs kényelmesebbé tegyétek az egész társadalom életét. Mindig áldozatkészek voltatok, ha a közért kellett áldozni. Voltak köztetek, akik önmagukra kérték a virilÍ6 adóztatást, mert ti soha nein akartatok hátrább állani a közteherviselésben. Ti­teket nem érhet vád, hogy nem jól szolgáltátok ki a negyven-ötven esztendőt, mert az ugyneve­sertt jobb időkben a szorgalmas munkásságtok árén összegyűjtött morzsák felörlődését (a csök­kent munkamenet és az emelkedő közterheik, «dósok nemfizetése, stb.) összeszorított ajakkal, de némán tűrtétek, nem zúgolódtatok, mert tud­tátok, hogy a megcsonkított hazáért mindenkinek áldozatot kell hozni. És most rajtatok lesz a sor az ünneplés alkal­mával, hogy értetek, ha kell, ki hozza meg az áldozatot? Ai iparostestvéreitek, kik szintén a legsúlyosabb helyzetben vannak, már sietnek megtenni art, amit magukra hagyatva megtehet­nek, építik és kovácsolják az iparos menházat, vállalják annak f«n tartási költségeit. Vájjon szá­mot vetettetek-« önmagatokkal iparostestvéreim, begy ezt érdemKtek-e mag 40—50 évi munkás­ságtok után? Igaz, hogy elismerésben fogtok ré­szesülni, érdemeitek egy-egy oklevéllel lesz meg­örökítve, erz szép és megható, amibe nem min­den ember részesülhet, mert ez már hivatalos álismerése a becsületes munkálkodásnak, amire nemcsak az ünnepeltek, de az egész szegedi ipa­rosság büszke lesz. Meg fogja ez erősiteni az önérzetében, hogy mégis tudatára ébrednek an­nak: milyen fontos szerepet tölt be a társada­lomban az iparos. Ezután nem szabad, hogy fent­marad jan az a nagy kérdőjel, hogy mi leez veled iparo6 a 40—50 esztendei munkálkodás után? Annál inkább is nem szabad, hoay fent­maradjon az a nagy kérdőjel, mert a mostani fiatal iparoenemzeoék még sokkal tragikusabb jévő elé néz, mert ez a fiatalabb iparosgeneráció még art a kicsi, úgynevezett »jobb világot« meg wwn ismerte, csak a küzdelmet a mindennapi W nyárárt, amit talán a legmec feszi tettebb mun­kával és most fiatalos ambícióval m«g is szerez, de egy fillérrel sem többet, mert. a gyilkos ver­seny és a gépek konkurrenciája nem engedi meg, hogy egy pár fillért félre is tegyen öreg nap­jaira. örül, ha a súlyos közterheket, műhely- és üzlertbéreket ki tudja fiietni, hogy ne legyen mindennapos vendég a végrehajtó nála. Most fognak következni a reformok, — »»melytől most már« az iparosság várja sorsá­nak jobbraford ülését. Ez nemcsak iparosérdek, hasam államérdek is, — melyet most majd az illetékes minisztériumok fognak sürgősen meg­valósítani, csakhogy kslyuen-*? Ezt majd meg­látjuk... Stefándel Károly. 6000 pengős vashetonépiíés és 7 ajánlat (A Délmagyarország munkatársától.) A sze­gedi vegyesdandárparancsnokság elhatározta, hogy vasbetonrak tárat építtet. Pár héttel ez­előtt meghirdették a versenytárgyalást a mint­egy 6000 pengős költséget igényelő raktár épí­tésére, a héten járt le a versenytárgyalás ha­tárideje. összesen fi szegedi és egy budapesti vállalkozó nyújtotta be ajánlatát a honvéd középitési osztályhoz. Az ajánlatok a követke­zők: Meder Dániel 5790.98, Berkes Dezső 5936.02 (8 nap, * százalékos engedmény), Farkas Imre 6087.51, Hajós Sándor 6341.62, Schachm-inn Ádám 6882.01, (8-nap, fél százalékos enged­mény), Erdélyi András és fia 6884-41 (8 nap, 1 százalékos engedmény), Bgnedikt Marcell (Budapest) 7228.40 (8 nap, egynegyed százalé­kos engedmény). Érdekes, hogy a legolcsóbb szegedi és a fő­városi vállalkozó ajánlata között nem keve­sebb, mint 1438 pengő a differencia. A munkálatokat rövidesen vállalatba adják, 40 négyzetméteres vasbetonxaktár épül, közel 6000 pengős költséggel. Versenytárgyalási hírek A szeged! 5. honvéd kózrendészeti kórház kfl­lóníéle élelmiszerek szállítására hirdet verseny­tárgyalást október 24-iki lejárattal. Szeged polgármestere 2000 mázsa kályha szén «zéllitá-sára irt ki árlejtést, október 22-iki lejá­rattal. Szarvas község elöljárósága a község tulajdo­nát képező Árpád-szálloda és kávéház, valamint a hozzátartozó étterem bérlejére nyilvános ver­stnytárgyalást hirdet. A bérleti idő kezdete 1935. november 1. és tartama 6 év. Az ajánlatok beadá­sának határnapja: október 24. — Országos vásár Szegeden. A »sidó ünnepek miatt két héttel ezelőtt elhalasztott országos vá­sárt ma, szombaton és holnap, vasárnap tartják meg Szegeden. Szombaton lesz a jószágvásár (ser­tések nem hajthatók fel a sertésvéss miatt), va­sárnap pedig a kirakodóvásár. Olö huiorohai Wolgárd kárpitosnál vásároljon Kígyó u. 1, — ÉPÍTKEZÉSEK. Az elmúlt hónapban a következő építkezéseket jelentették be Szege­den, a városi mérnökségnél: Armandola Ernő, Szőregi-u. lb, lakóépület, vállalkozó: Dckány Szilveszter. — Nyári Lajos, Röszke-u. 427, lak­épület, vállalkozó: Csikós József. — Háber­mnan Gusztáv, Ottovai tp„ lakóépület, vállal­kozó: Schackmann Ádám. — Gyurián Lajos, mann Gusztáv, Ottovai tp., lakóépület, vállal­kozó: Majláth Kálmán. — Lőwy Adolf. Csaná­di-u. 1, műhelyépület, vállalkozó: vitéz Gaál József. — Országos Erdei Alap, Dugonics-tér 7, modernizálási munka, vállalkozó Szolcsá­nyj István. — Szegedi Torna Egylet, Tisza­part, fürdőház építése — Kósa Mihály és neje, Uj-Somogyi tp. 49. lakóépület, vállalkozó: Ge­ra János. — özv. Horváth Mátyásné, Liszt-u. 17, laképület, vállalkozó: Hegedűs István. —1 Révész István, Füredi-u. 10, laképület, vállal­kozó: Király József. — Dr. Havas Imre. Ró­mai-körut 21, családi lakóház, vállalkozó: Berger Miksa. — Kenderessy György, József főherceg tp. 77, lakóépület, vállalkozó: Hajdú István. — Erdélyi András és Fia, Boldogasz­szonv-sugárut 1, tanítói internátus, vállalkozó: Erdélyi András és Fia — Szatmári Sándorné, Nemestakács u. 12., laképület, vállalkozó: Jó­járt Ferenc. — Savanya Rozál, Marostő 346, lakóépület, vállalkozó: Kiss Ferenc- — Csonka Sándor, Somogyi tp. 868. lakóépület, vállalko­zó: Kerepesi József. — özv. Magyari Sándorné. Páva-u. 3, lakóépület, vállalkozó: Eperjessí József, — Gombos János. Szőregi országút 198, lakóépület, vállalkozó: Izsó Lajos. Rádió,villany^Szöllősnél Feneiesas ucca 20. Baleset Rokkantság és Halál esetére azonnali érvénnyel biztositfa előfizetőit. DÉLMKGYlRORSZáG Részletes fáj ékoztatás n «f hány napon belül

Next

/
Oldalképek
Tartalom