Délmagyarország, 1935. október (11. évfolyam, 221-245. szám)

1935-10-01 / 221. szám

2 DÉ L M AGYA R OR S Z A G ——»1 •HJIIW UIMII ,i—lllg^acTir» 1935 oítc5Ser T. Megsemmisítették a budapesti tféli kerOleti válaszfást is A bizottság szabálytalanul fárt el — 4 választási elnök és két bizottsági tag büntetése szeptember 30. Hétfón déletótt tár­gyalta folytatólagosan a közigazgatási bíróság a Budapest déli kerület ellen beadott petíciót. A tár?valAs iránt óriási érdeklődés nyilvánult meg. Bálás elnök féltize nkettőkor hirdette ki ítéletét, amelyben a bíróság a benyújtott pa­nasznak helyt adott és ennek alapján a déli ke­rületben megtartott képviselőválasztást érvény, telennek mondotta ki. A bíróság dr. Verebély Jenó válasz­tási elnök. Zsellér és Jeszenszky vá­lasztási bizottsági tagok szavazati jogát S évi időtartamra felfüggesz­tette. Az rtéíet indokolása elsősorban kimondja, hogy az ajánlásoknál a detektívek alkalmazá­sát » bíróság már nem találja megengedhető­nek. mert az a választók megfélemlítését ered­ményezbetí. megállapított», bogy a bizotttság munkája nem volt alapos és nem volt komoly, az eljárás nem volt szabályszerű. A hiróság a bizonyítás elrendelését szükségte­lennek tartotta, mert az ajánlási ivekből és egyéb iratokból bizonyítás nélkül is megálla­pította, hogy érvénytelenségi ok forog fenn. Mivel a választás érvényteíenitése a választási bizottság, illetve az abban résztvevő Vere­bély Jenő elnök, Zsellér Imre és J e s z e n­s z k y Jenő eljárása folytán következett be, a törvény értelmében az ő választói joguk felfüg­gesztését ld kellett mondani. Verebély Jenő, a Wolff-párt egyik alve­zére és a keresztény községi párt vezető ténye­zője. Az Ítélet folytán előreláthatólag elveszti örökös bizottsági tagságát, nem lehet felsőházi tag sem. Ez a harmadik petíció, amelynek helyt adott a bíróság és ezzel 14 mandátumot semmisített meg. A déli kerületben teljesen uj választást kell tartani A gyermekért és az uj pogányság ellen beszéltek a katolikus nagygyűlés szónokai Budapest- szeptember 30- A katolikus nairy gyűlést vasárnap tartották meg a városligeti Iparosaamokban Serédi hercegprímás nyitotta meg « nagygyűlést hangoztatta beszédében, hogy a rt"erm«1c a jövS nemzedékek földi éle­tének záloga- Ezutám Angeló Rótta pápai nmr c»us mondott latkmyelvü beszédet, amelyben Krisztusnak a gyermekhez való vonzalmáról ssólt- Ezzel kapcsolatban kitért az aj pogdny­sdgra. amely vakságában és elfogultságában isteníti az állam hatalmát, ezzel szemben el­hanyagolja a, család és az egyház jogait és a gyermekeit ngy tekinti, mint az állam tulajdo­na József főherceg a magyar gyermek lelkéről beszélt és azt mondotta, ¡hogy a gyermek Isten legszebb alkotása, legmagasztosabb ajándéka. A főherceg azzal fejezte be beszédét, hogy jaj annak a nemzetnek, amely kizárja a vallást a gyermekek Veikéiből­P fíangha Béla volt a délelőtti na«"—"ütés tttolsA szónoka­Az eucharisztikus körmenetet délután tartot­ták meg- A menet a Szent István bazilikából indult ki. az oltári szentséget gróf Zichy Gyula kalocsai érsek vitte- Már sötétedett, amikor a körmenet az Országház-térre érkezeit- A teret ebből az alkalomből gyönyörűen kivilágították­A parlament főbejáratánál emelt oltárnál dr­Glattfeider Gyula csanádi püspök mondott szentbeszédet- Arról beszék. hogy a gyermek­ért mennyire küzd ma minden tábor, minden forradalom az iskolán keresztül kísérli meg be­lopni magát az emberi társadalomba- A szent­beszéd után a hercegprímás áldást osztott­Hétfőn délelőtt a Vigadóban tartották meg a második nyilvános ülést­A katolikus nagygyűlés hétfői napfán az Örökwnádás temptemában Serédi Jusztinián hercegprímás ünnepi nagymisét. Mészáros Já­nos érseki helynök pedig szentbeszédet .mon­dott- A délelőtti második nyilvános ülésen Ke­menes Illés tankerületi főigazgató. Hiisztt Jó­zsef egyetemi tanár. Szilléri Péter kőzjesryzö és Joharm Béla államtitkár tartott előadást ..A Krisztus és a asalád" tárgyköirböl Gömbös berlini tárgyalásai A miniszterelnök kedden tér vissza Budapestre — Két és félórás látogatás Hitlernél Rerljv' szeptember 30- Gömbös miniszterelnök berlini útját kezdettől fogva nagy figyelemmel kisérte a világsajtó. A kisantant köreiben fan­tasztikus kombinációkat fűztek az úthoz- Göm­bös egyik nyilatkozatában kijelentette, hogy ezeknek a kombinációknak semmiféle alapjuk nincs. mert utja természetesen következik ab­ból a baráti viszonyból' amely a két állam kö­zött fennáll- Gömbös berlini útjával kapcsolat­ban a német hivatafos körök teljesen elzárkóz­nak és a német sajtó is csak szűkszavú híreket közöl Gömbös is elzárkózott a külföldi sajtó elöl Vasárnap reggel Gömbös megjelent Blomberg íiadügyml­niszternéL majd az Ismeretlen katona sírját koszorúzta meg- Az uocákon sorfalat állott a berlini közönség és éljenezte Gömböst- Ezután Neurath külügyminiszternél tett látogatást, ahol közel háromnegyed óráig tartózkodott, irmen Hitlerhez kocsizott- Gömbös két és félóra hosszáig tar tózkodott Hitlernél, résatvett a megbeszélésen Göring is- Délben Göring ebédet adott­A miniszterelnök délután nyilatkozatot tett. amelyben a következőket mondotta többek kö zött: — A fogadtatás nagyon szívélyes volt. él­mény volt Hitlerrel találkozni és beszélni Nyilatkozata további részében kijelentett'», hogy minden fantasztikus kombináció alapta­lan• németországi utja annál természetesebb, mivel Németország és Magyarország barátsá­ga nem ujkeletű Vasárnap este osztrák és olasz diplomaták keresték fel Gömböst- Este Göring díszpáho­lyából végignézte az Operaház «"Aida" elő­adását­Gömbös hétfőn délelőtt különböző német személyiségekkel tanácskozott­A miniszterelnök a kora délutáni órákban be­fejezte tanácskozásait és délután Göringgei a Berlin közelében lévő schorfbeidemi vadász­területre indult­Itt tartózkodik kedd délig, amikor repülőgé­pen visszaindul Budapestre. Gömbös hétfőn délelőtt hosszabb megbeszé­lést folytatott Hess Rudolf helyettes kancellár raj. ezt megelőzően Ribbenirop nagykövetet kereste fel- Délben meglátogatta Schacht gazda sági minisztert a Német Birodalmi Bank el­nökét. majd Göbbelsnél tett látogatást. 99 Senkivel és senki ellen H Páris, szeptember 30. Gömbös Gyula minisz­terelnök az Havas Iroda tudósítója előtt nyi­latkozatában a következőket jelentette ki: — Mindaz, amit utazásomról beszélgetnek, nem egyéb, mint a levegőbe való fecsegés. ciu eaycu, unni a •ncftui«; ivwvh«-". Gömbös miniszterelnök környezetének egyik tagja megismételte a magyar miniszterelnök kijelentéseit és arra a kérdésre, hogy valóban a szovjetellenes arcvonal van-e kialakulóban, a kővetkezőket mondotta: — Magyarország jó viszonyt tart fenn Szov­jetoroszországgal. 15 év óta Magyarország po­litikájának az az alapelve, hogy senkivel és senki ellen nem köt szövetséget, csak Olaszor­szág és Ausztria irányában köt bennünket konzultatív egyezmény. Milyen lesz a vasárnapi magyar válogatott csapat Budapest, szeptember 30. Dietz szövetsé­f i kapitány hétfőn este 16 főből álló játékos­eretet állított össze a jövő vasárnap Bécsben lejátszandó Magyarország—Ausztria valósí­tott labdarugó mérkőzésre. A keret tagjai a ko­vetkezők* Szabó (Hungária) Hóri (Újpest) — Futó (Újpest), _Polgár_(Ferencváros), Sternberg (Uj­(Ujpesi), Polgár (Ferencváros), Sternberg (Új­pest) — Turai (Hungária), Dudás (Hungária), Móré (Ferencváros), Szalai és Szűcs (Újpest), Markos (Bocskai), Sárosi és Toldi (Ferencvá­ros), Titkos (Hungária), Kemény (Ferencvá­ros). PROFETHÉTTEREM »'ismerten kitfln» konyhája abonen aeket kihor­dásra 1« «llegad. Mérsékelt po gin fcrakt U<azó'vnak, diákoknak kedvezmény. n f;•„ ,... a il WlnirlMk, pod«*, kimérve I» fa™ lUIflOH» »»ppenok, borotvapengék, «>«••»• rek, trumiárok, fogkefe, fógpasste. DUkoknek ked-r»i»««y. Bényl lllalsxertár, Tábora. TViroei adöhiraUlUl "«»ben Valódi csemege rózsabnrgonya érkezett. — Takarmány burgonya 100 kg P. 5.60 BOROS BEUíö, Valéria tér 7. Telefon 29—78. 367 ÍM is iiia [ 300.) 000 200. 000 |ioo .000] 50.000 1 1 SMMI i-nrm EEELEJ 1 25.000 p | 20.000 p II 15.000 1 főnyeremény osztáivsorsjáték most kezdődő L húzásán. Vegyen sorsjegyet Pető Ernő föárusitónál. Szeged, Széchenyi tár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom