Délmagyarország, 1935. augusztus (11. évfolyam, 171-195. szám)

1935-08-25 / 190. szám

ÍZ DÉLMAGYARORSZÁG 1935 augusztus 2\ H AKOI HIREK 533 makói gazda 25 és fél vagon kukoricát jegy­zett le az olosó tengeriből. Az importtengerire tor­ién t jegyzéseket szombaton lezárták a városhá­zán. Molnár Mihály gazdasági tanácsos szobájá­ban két nap alatt nem kevesebb, mint 533 gazda fordult meg, akik 25 és fél vagon imporltengerit jegyeztek le. Perzsiába viszik a magyar lovakat. A földmű­velésügyi minisztérium közbenjöttével a napok­ban 21 lovat vásároltak Makón Perzsia számára. A katonai célokra szolgáló lovakért 4—5—600 pengőket fizettek s a vásárlásokat tizedikén foly­tatják Mezőkovácshúzán s a-z utána vármegye más nagyobb községeiben. Négyes huszárok jubiláris ünnepe Makón. A négyes huszárok vasárnap tartják makói jubiláris ünnepségüket, amelyen nagy számban vesznek részt azok, akik az ezred kötelékében tettek ele­get katonai kötelezettségeiknek. A szegediek a reggeli vonattal jönnek át Makóra és itt az ipar­tcstüJet helyiségeiben gyű>keznek és találkoz­nak a makóiakkal. A találkozó után fél 11 óraikor misére mennek az ünnepség résztvevői, tnise után leleplezik a templom falában elhelyezett bősi em­léktáblát, majd közös ebédre gyűlnek össze az ipartestület nagytermében. Hirek a rendőrségről, özv. Draskóczi Edé­ié bejelentette a rendőrségen, hogy hat méter hossza vízvezetéki csövet loptak el az udvaráról. A rendőrség a tettest Lakatos János ócskavasas személyében kinyomozta. Lakatos ócstavasvá­sárlás ürügye alatt jutott be az udvarba, ahon­nan egy óvatlan pillanatban a falon keresztül az uccára dobta a csövet és menet magával vitte az ócskavaskereskedőnek, aki 7 pengőt adott érte. Még ebben az évben tető alá akarják hozni a hagym«házat. Megírtuk, hogy a hagymaház meg­épité9Í-nek a problémája ujl>ól aktualitást nyert. A mozgalom vezetői a napokban újból ülést tar­tottak, amelyen ugy határoztak, hogy a képvise­lőválasztások alkalmával elhangzott ígéreteknek megfelelően a házat még az ősz folyamán tető alá ho/zák. Molnár tanácsos e határozat alapján táv­iratilag Makóra rendelte az épület tervezőjét, aki hétfőre Ígérte lejövetelét. Hétfőn, kedden a ter­vezőmérnök bevonásával ujabb tárgyalások lesz­nek, amelyen most már a részletek megbeszélésé­re kerül a sor s azután a kivitelezésre, feltéve Dei-sze, hogy ujabb nehézségek nem merülnek fel. Kiadó lakás. Október elsejére kiadó 3 szobás niiiakás. előszobával, konyhával, éléskamrával, fürdőszobával*, pincével és minden szükséges mel­lékhelyiséggel. Makón, Kossuth-ucca 56. szám alatt. Az elmúlt hét ingatlanforgalma Makón. Cene Péter megvette Nacsa Margit és társai Lónyai­uccai 7. számú házának kéthatod részét 500 pen­gőért, Mágori Sándorné Szabó Antalné Luther­ucca 42. számú házát 900 pengőért, Sípos Mária Butyka Ferenc 220 négyszögöl gerizdesi földjét 220 pengőért, Kiss Jánosné megvette Prohászka Károly Nagyosillag-ucca 65. számú házát 1300 pengőért, kk. Perimutter Piroska Rózner Sala­mon gróf Vay-ucca 23. száimn házát 3 ezer pen­gőért, özv. Farkas Józsefné Kiss Imréné egy hold 154 négyszögöl semjéki földjét 1300 pengőért, Mur­vai István özv. Elek Antalné és társai Uri-ucea 7. számú házát 7 ezer pengőért, Kotormán Mihály Apjok Sándor Jókai-ucoa 7. számú házát 4500 pen­gőért, Katkó József özv. Farkas Józsefné egy hold 34 négyszögöl lelel utmenti járandóját 1100 pengőért, Fodor József Gera Piroska egy hold 3#> négyszögöl lelei utmenti járandóját 2100 pen­gőért. Gera Piroska Kiss Gyula Aranv János­ucca 39. számú házát 1950 pengőért, Gilice Tamás Vass István Jókai-ueca 13. számú házát 1200 pen­gőért,és végül vitéz Erki Kiss Mihály Forrai Jó­zsef egy hold 600 négyszögöl szegedi utmenti já­randóját 1600 pengőért. Anyakönyvi hirek. Házasságot kötöttek: dr. Horváth Balázs Kovács Margit Borbálával, Ráf­iéi Lajos József Takács Máriával, Oláh Pál Nye­meez Máriával, Erdei Ferenc Szirbik Julianna Klárával, Tóth Miklós Szilágyi Etellel. Raffai Ist- j ván Börcsök Etellel, B. Nagy Antal Somodi Irén nel és Vi$» Ferenc Sipos Erzsébettel. Amerikai citromos mmwl arc/izek, krémek, olajok, púderek Szeplő elírni fényvédő szerek. Dr.ReiterOszkárné Kozmetinaí intezete Szeged, Dugonics-tér 11„ I. em. Te­lefon 26—02. Arcápolás. Szénséehi bák, szemölcsök, szőrszálak végle­ges eltávolítása. Fénykeselés. Tanifvánvok kiképzése. Olcső bérletrendszer Kerékoárt, alkatrészeket, gumit Déry gépáruház lego'csóbban részletre is Nagy favitó műhely. öngyilkosság. Kocsis Etel battonyai cseléd­leány ismeretlen. okokból nagymennyiségű sósa­vat ivott. A maró folyadék teljesen felégette a nyelőcsövét és a gyomorf ilát. Bevitték a makói kórházbi. Állapota azonban életveszélyes. Háztartásom önálló vezetésére keresek gyer­mekszerető, feltétlen megbízható mindenes leányt. Cim: Csépi János Makó, Deák Ferenc-ucca 2. sz. Kiadó Nagy György Antal-féie makói pusztai 21. sz. a. 28 kat. holdas tanyás föld kedvező fize­tési feltételekkel Nemzeti Hitelintézet szegedi fiókjánál. As Míivé&zz&f Szigeti József nagy $ ikeré Londonban. Szi­geti József, a világhírű magyar hegedűművész most kezdte meg uj hangversenykörutját. Első idei koncertjét Londonban adta, ahol a Queens Hal> zsúfolásig megtelt hatalmas termében rendkívül nagy sikert aratott. Az angol lapok egyhangúan állapítják meg, hogy Szigeti a legelső hegedűmű­vészek él sorába tartozik, akinek mélyen átélt, vir­tuóz játéka a l'egmélyebb nyomokat hagyta az an­gol főváros közönségében. A magyar hegedűmű­vész mostani londoni kirobbanó sikere ujabb dia­dalt hozott a magyar művészet számára. Szigeti a közeljövőben Szegeden hangversenyez, az ő koncertjével kezdődik a szegedi hangversenysze­zon és a Harmónia jubiláris kérlet-ciklusa. Szinház Makón. A makói nyári színházban Ra­dó László színtársulata ma kezdte meg az idei szezont a budai nyári operett „Aki mer, az nyer" bemutatójával. Vasárnap újból Aki mer, az nyer va>n műsoron, hétfőn vendégjátékra kerül sor, Pá­ger Antal lép fel a Belvárosi Szinház nagysikerű darabjában. Fodor Lászfó: Egy asszony, aki ha­zudik c. vígjátékában. Kedden és szerdán pikáns újdonság. „Szeressük egymást", csütörtökön Hu­nyadi Sándor „Lovagias ügy" cimü vigjátéka ke­rül színre. Tössde Zürichi devizazárlat. Páris 20.255. London 15.225, Newyork 306.00, Brüsszel 51.60. Milánó 25.09 Madrid 41.875, Amszterdam 207.10, Berlin 123.175, Schilling 57.75, Prága 12.705. Varsó 57.825 Belgrád 7.00, Athén 2925, Bukarest 2.50. Budapesti terménytőzsde hivatalos árjegyzései; Buza tiszai 77 kg-os 15.a5_15.60, 78 kg-os 15.45— 15.75, 79 kg-os 15.55—15.90, 80 kg-os 15.70-16.00, felsőtiszai 77 kg-os 14.80—11.90. 78 kg-os 14.95— 15.05, 79 kg-os 15.10—15.20, 80 kg-os 15.20—15.30, dunatiszai, fejérmegvei, dunántuli 77 kg-os 14.70 -14 90, 78 kg-os 14 85—15.05, 79 kg-os 15.00 15.20. 80 kg-os 15.15—15.30 Pestvidéki rozs 14.00-14.10, cgvé.b 14.25 -14 40. takarmányárpa I. 15.25—15.50. II. 15.00 15.25, zab II. 15.80-15.95. tengeri tiszán­túli és aug. nincs jegyzés. Caikágói terménytőzsde zárlat. Buza alig tar­tott. Szept. 89-88 hétnyolcad Í89 hétnyolcad—há­romnegyed), dec. 90 hétnyolcad—ötnyolcad), máj. 92.75—hétnyolcad (93 ötnyolcad—fél). Tengeri alig tartott. Szept. 74.75 (74 hétnyolcad), dec. 56.5 C56.75., máj. 57.75 (58). Rozs alig tartott. Szept. 42.25 (43 egvnyolead), dec. 44.5 (45.25), máj. 47 öt­nyolcad (48.5). Zab alig tartott. Szept. — (26 hét­nyolcad), dec. 27 ötnyolcad (28 háromnyolcad), máj. 30.25 (31). Árverési hirdetmény. Szeged SZ kir váro« ZMfMrkölesfintntézeténél elzálogosított. 1935 junius végéig lejárt és nem rendezett záloatárevak 1935 szeptember 11-én, délután 1 órakor az Árverési Csarnok helyiségében megtartandó nvilváno* árverésen elárvereztetnek Hosszqbhitá sok szeptember 9-ig a hivatalos órák alatt eszkö­zölhetők. Az árverésre kerülő zálogtárgyak szám­jegyzéke az 1881 évi XIV. tc. 16. % értelmében <ifngge«ztetett. Szeged, 1935 augusztus 25. Szeged szab. kir. váro» Zálogkn1c«önii>férete.. KOZMETIKA Kozmetikai tanácsok fiafal leányoknak A fiatal leányok azok, akik leginkább félre értik a kozmetika szó értelmét. A legtöbben jól kirúzsozzák magukat, jó csomó púdert kennek az arcukra és azt hiszik — ez a koz­metika. Erre a tévedésre tula jdonképpen nem a fiatal leányokat kellene figyelmeztetni, ha­nem az anyákat, akik ezt megengedik, nem törődve leányaik arcápolásával. A fiatal leá­nyok használjanak minél kevesebb rúzst, mert nincs az a kitűnő szinü és minőségű rúzs. amely olyan hamvassá és széppé tudná tenni egy fiatai leány arcát, mint a természetes pir. Leggyakoribb szépséghiba a fiatal leányok­nál a zsiros, mitesszeres arcbőr. Ennek ápo­lását nem lehet elég korán kezdeni. Ha az ilyen arcbőr ápolását elhanyagolják, esetleg jóvátehetetlen hibát követnek el. Nem elég otthon a mitesszereket kinyomkodni, miáltal csak tág pórusokat lehet kapni és esetleg pat­tanásokat. Ilyen esetben legfontosabb az arc­bőr zsirosságának megszüntetése, amihez nem elegendók a kölni vizes vagy szeszes bedörzsö­lések. Sok esetben belső kezelésre is szükség van. A fiatal, hamvas és szép arcbőrt megőriz­ni éppen olyan feladat, mint a csúnya bőrt széppé tenni. A festéssel gyakran az ellenkező ; hatást éri el a fiatal leány, a kikészítés nem szépíti, hanem ellenkezőleg, elcsúfítja, öregi­| ti. Ugyanez vonatkozik a bakfisleányok hajára j is. Semmilyen körülmények között ne fessék hajukat, mert a feltűnő színűre festett haj na­gyon csúnyán hat, ha a viselője fiatal. A fia­tal leányoknak csakis este szabadna egy kis rúzst az arcra kenni, de azt is csak leheletfi­noman. Természetesen a szájat sem szabad vérpirosra festeni. Kevés púdert használhat minden fiatal leány, ha az megfelelő alapanya­gokból készült. A fiatal leány szépségének legigazibb elő­mozdítója a tisztaság, az egészség, a mozgás és a sport. Ott, ahol csak kemény, meszes kutviz van, nem nagyon szabad az arcot állandóan vizzel mosni, hanem csak könnyen olvadó tisztító krémmel vagy arcvizzel. Forró vizzel sohasem szalwd az arcot mosni. Ha az arc­bőr nagyon száraz, akkor éjjelre ajánlató egy zsiros. könnyen felszívódó arctápláló krém használata. Dr. Reiter Oszkárné. KOZMETIKAI ÜZENETEK. Vidéki. Ne hámlassza arcbőrét. Most már késő védenie a naptól. Használjon meghízható fehé­rilő kenőcsöt. Makó. Legelső tennivalója arcbőrének állandó és fokozott zsirtalanitása. Előfizető, ősszel is mandarin rúzs lesz divatos és sötét árnyalatú púder. Kétségbeesett. Szőrszálakat véglegesen és nyom­talanul ki lehet irtani diatermiás vagy elektro­litikus kezeléssel. ösz. Arcára a hormonpakolásl ajánlhatjuk, mint legújabb eljárást. Szárazbőrii. Olaj) U mossa areát, de semmi­esetre sem pára fin olajjal, ártalmas lehet. Ui hentes és mészárosiizlet nyílik ma reggel a Püspök- és a Mérey-ucca sarkán. Elsőrendű li3n»esáru mé sékelt áron kapható s mig a készlet tart, téii pörkölt, füs­tölt szalonna 1,20-as árban lesz kimérve. Tisztelettel: Barna Veiró Isíváti. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom