Délmagyarország, 1935. július (11. évfolyam, 145-170. szám)

1935-07-03 / 146. szám

A DÉLMAGYARORSZAG 1935 fulfus 5. Kifogták a Tiszából a vasárnapi fürdés egyik áldozatának holttestét (A Délmagyarország munkatársától.) Jelentette a Délmagyarország, hogy vasárnap délután a Sár­gánál a Tiszába fulladt Czernai Károly 20 éves kereskédősegéd, aki több társával fürdött a dél­utáni órákban. Czernai belegázolt a vizbe és hir­telen elvesztette lába alól a talajt, fuldokolni kez­dett és mire társai odaértek hozzá, már el is me­rült. A fiatal kereskedősegéd holttestét kedden dél­Mólt nem messze a tragédia színhelyétől, felve­tette a viz. A fürdőzök lettek rá figyelmesek. Azon­nal értesítették a rendőrséget, ahonnan bizottság szállott ki a helyszínre. Meg állapi tolták, hogy a kifogott holttest azonos Czernaival. A Tisza másik két áldozatának holtteste ezideig nem került elő. Czernai holttestét a tőrvényszéki orvostani intézetbe vitték. Életfogytiglani fegyházra ítélték a Vilmos császár­ul! frafikosnfi gyilkosát Budapest, julius 2. A budapesti ítélőtábla kedden von ti felelősségre Horváth Sándor állásnélküli kereskedősegédet, aki a mult év őszén a Vilmos császár-uton az eeyik dohány­tőzsde tulajdonosnőiét. özv. Pólyá Sándor­nét pezsgős üveggel leütötte és a trafikot kira­bolta. A büntetőtörvényszék Horváthot szándé­kos emberöléssel párosult rablás miatt életfogy­tiglani fegyházra itélte. A tábla éppen ugy, mint a törvényszék, zárt tárgyaláson foglalkozott az üggyel. Á tőrvény­szék Ítéletének minősítő részét megváltoztatta és gyilkosság és rablás bűntettében mondotta ki bűnösnek Hortváthot, az életfogytiglani fegy­házat helybenhagyta. —mniini—min i n ii 11 nnr—t—i inn i w n m* •• jj rr ruhák r II • II lesfnagryobb választékban learOlosóbhan aFehraW Sorosnál n vzéchenyl ter>-n »» SZEGEDI ISKOLAI ERTES TOK A Szegedi Állami Árpádház! Szent Erzsébet Leánylyeenm harmnicnyolcadik évi értesítőjét Schill Fülöp igazgató tette közzé. Az értesítő közli Bolgár­n é dr. P a t a k y Erzsébet tanárnő értékes előadá­sát a magyar nyelvről és Gammerné Szera­fin Margit előadását az olasz—magyar kapcsola­tokról. Az értesítőből kitűnik, hogy az iskola láto­gatottsága a mult évivel szemben megcsappant. Az 1934—35. Iskolai évben beiratkozott 483 nyilvános é* 4 magántanuló, tehát 40 tanulóval kevesebb az előző évihez képest. Ezt a osappanást egyrészt a Szegeden nyiit második leánykőzépiskola magya­rázza, másrészt az a körülmény, hogy a szülők nem ragaszkodnak már olvan nagyon ahhoz, hogy leányaik az értelmiségi pályára menjenek. Az anya­*i belvztt is sok szülőt visszatart a költséges is­koláztatástól. A tanulmányi eredményben fejlődés tapasztal­tató. Az iskola tanulói közül jeíesrendü volt 62, jó rendfi 204. elégséges 162. egv tárgvből bukott 30, kettőből 9. többől 7. Az iskola lí>20-tól kezdve ál­landóan fejlődik, évről-évre több és több növendé­ke van. kivétel az elmult fanév. amikor 40 tanuló­val' kevesebb volt a tavalyelőttinél lí>20-tól az el­mult tanévig kereken száz növendékkel szaporodott az iskola lét számi. Az érettségizett növendékek kö­zül 13 választott pályát, még pedig legtöbben a ta­nári pályára készfil'nek. Érdekes, hogy 23 leánv nem választott pályát, helyesebben a férjhezmenést választották. Kerékoárt, alkatrészeket, gumit D ér y gépáruház favlfö m U h e 1 v. legolcsóbban részletre is N a q v Kifőzde, vagy étkezde Vendéglősök harca a kifőzdékkel (A Délmagyarország rmwkatársdtől.) Az utóbbi időben elszaporodtak Szegeden a kifőzdék, úgy­szólván minden belvárosi uccában nyilt kifőzde, amely a szabadipar körébe tartozik és éppen ezért nem igényel előtanulmányokat. Egyszerű bejelen­tés után az iparhatóság kiadja a kifőzde-engedélyt, ha a helyiség megfelel a kívánalmaknak. Horváth Ferenc, a vendéglősipari szakosztály vezetője a szegedi vendéglősök felkérésére feljelen­tést tett az iparhatóságnál a kifőzdék ellen. A fel­jelentés elmondja, hogy a kifőzdék nagyrésze ét­kezdének tünteti fel magát és ilyen megjelölést használnak nemcsak hirdetéseikben, hanem cég­jelzéseikben és az uccai táblákon is. A kifőzde és az étkezde azonban két külön Iparág, mert amíg az első a szabadipar körébe tartozik, az étkezde képesített iparnak számit. A feljelentés szerint a kifőzdék nagyrésze előre be nem jelentett vendége­ket is kiszolgál, némelyik teljesen ve&déglőszerü üzemet tart fenn. Az amúgy is súlyos helyzetben lévő és magas adót fizető vendéglősiparnak nagy konkurenciát jelentenek a kifőzdék. A vendéglősipari szakosztály ezért a kifőzdék megrendszabályozását kéri az iparhatóságtól. Az iparhatóság rövidesen ''jár az ügyben és akinél szabálytalanságot találnak, azok­nak ügyét a városi kihágási bírósághoz teszi át A vendéglősipari szakosztály azoknak a kifőzdék­nek a névsorát, amelyek szerinte jogosulatlanul használják az „étkezde" megjelölést és vendéglő ­szerű üzemet tartanak fenn, beterjeszti az ipar­hatósághoz az eljárás lefolytatása végett BÚTOROK. A DUGONICS-TÉRÉN (A Délmagvarország munkatársától.) Szo­morú kép éktelenítette el kedden délelőtt a Dugonics-teret. Erdei István cipész­mester bútoraira tüzelt a juliusi nap. Nem kellett félni, hogy lepattog a politúr a sze­gényes holmiról ... Két gyermek játszado­zott a butorok körül, bujóeskával szóra­koztak. Hol a sétány bokraiban tűntek el, hol meg — a szalmazsákban találtak me­nedéket ... Az egyik 8 éves. a másik 4. A nagyobbik bizonvára őrfil a vakációnak .. A nagyobbik fiu elszaladt apjáért. Erdei István cipészmester, forradás van a nya­kán, a lövészárokban szerezte. Elmondotta, hogy hétfőn költözött el a Rákóozí-ucca 43. szám alatti házból és a házigazda olvan kedves volt hogv a bútorokat 6 szállíttatta — a Dugonics-térre. — Május 23-án vettem ki az egvszobás lakást 8 pengőért — mondotta. Nagyon meglepett, hogy junius 1 -ért megjelent ná­lam a háztulajdonos megbízottja, aki kö­zölte, azonnal költözzem ki. mert a házi­gazda nem szereti az olvan lakókat, akiknek gyermekük van. Nem fogadta el tőlem a lakbért sem. Ragaszkodtam a felmondási időhöz, közben azonban elfogyott a pén­zem és nem kaphattam lakást. A házigaz­da hétfőn felkeresett a lakásban és ismét távozásra szólított fel. Megmondottam ne­ki, hogy nincsen lakásom, de méc lvHorai­Néhimy slágercikk a »o < e»er kOzdl HAZTARTASI CIKKEK: 1 doboz fémtisztiló folyadék —.12 I üveg kékitő ' —.12 Zománcozott kávéskanna —-78 Konvhfti űrmérték zománcozva —78 CSERKÉSZ CIKKEK: Cserkész nvakkendőgyürű —12 Cserkészbot —-98 Cserkész zsebkés —.98 Cserkész összecsukható evteszköz —78 Cserkész kulacs P t.28 ÉTELMTS/ERFK; 10 rlks nánolvi —.18 30 drb csomagolt kitűnő bonbon —-24 15 drb üditő karamell —.24 50 drb ostva tölcsér — 24 1 ke málna«7Őrn P 1.58 NYAR1 CIKKEK: Strand szék huzattal Strandkabin ffvékénv 1 mé1- *- -r>8 Nvugágv gőzölt bükkfából, modern huzattal, lábtartóval P 598 PÁRISI HAGY ÁRUHÁZ RT. mai sem tudom elszállíttatni, mert nincs pénzem. Kocsit szerzett, a fuvaros 2 pengő­ért elszállította a bútoromat; a fuvardijat ő fizette ki. Mivel nem volt hová mennem, ide hoztuk a bútorokat a Dugonics-térre és az éjszakát a szabad ég alatt töltöttük... Most feltűnt egy munkás külsejű asszony a gyerekek elébe szaladtak. Erdei Istvánná jött meg a munkából, ahová napszámra jár. A Rákóczi-ucca 43. alatt tudta meg nj la­kásának cimét... A népjóléti hivatal kedden délelőtt intéz­kedett. hogv Erdeiék a Cserepes-sori szük­séglakásokban találjanak ideiglenes ott­honi. Kedden délután Erdei az uf lakásban már a ..suszterszéken" ült — tétlenül, mun­kára várva. n Stefániái Gyermekjátszótér (A Délmagyarország munkatársától.) A gyermek­játszótérről tegnap irott cikkünk nagy feltűnést keltett a szülőit körében. Szerkesztőségünk cimére kedden több levél érkezett ebben az ügyben. Az egyik levél a következőket mondja: „Köztudomásu, hogy a városi kertészet dé­delgetett kedvence a fű- Szörnyű bünt követ el az a gyerek, aki játék közben rálép a fűre. A nagy áldozat árán megvett labdát karikát elveszi a csősz, ha a fűre esik az. A Délmagyar­ország hasábjain ugyanis többször szóvátettem eteket a lehetetlen állapotokat, de sajnos, az illetékes hely nem tett semmit a megváltoz­tatásra. Ugy látszik nem hiszik el, hogy a p*>r, a piszok terjeszti a tuberkulózist. Az volna a helyes, ha a játszótereket is füvesíte­nék. Nem lehet azzal védekezni, hogy nincs rá fedezet, mert fillérekért el lehetne érni s füvesítést Ennyit megér a gyermekek egész­sége, azt hiszem. Megnéztem a tornaszereket Is, hát azok nem felelnek meg a célnak. A csuzda rossz, mert a borító vörösréz lemez túlságosan vékony és máris kikopott Mielőtt a játszóteret megépítették volna, jó lett volna ha tanulmányozták volna a szolnoki játszó­teret, amely mintaszerű, őr van a tornaszerek­nél, de ő n?m pótolhatja a rossz szereket Hiányzik a koriái, a nyújtó és a gyereket kedvenc játékszere, a lengő hinta. Szükség vol na távolugró, magasugró pályára is- A jöv< generáció érdekében mindereket meg kellen* csinálni. Ha már ennyit áldozott a város, n< sajnáljon még 2--300 pengőt és tegye tökéle tessé a játszóteret." 1 Tisztelettel: (Aláírat.) A játszótérről irott cikkünkkel kapcsolatban fel keresett bennünket Dinecz Lajos, a játszótér őre •ki elmondotta, hogy a játszótér megnyitas*koi őt alkalmazták ott felügyelőként. Ezt a szol**latá naponta reggel 7-től estig lelkiismeretesen el végzi. Nem felel meg tehát a valóságnak az az állítás, hogy a gyerekek a szereken felügyelet rM kül játszadoznak. I I*

Next

/
Oldalképek
Tartalom