Délmagyarország, 1935. június (11. évfolyam, 122-144. szám)

1935-06-01 / 122. szám

ÍO >"> ¡iiniiis 1. DK Mur.yAROKSZ^r. 3 Pénteken este 200 osztrák vendég érkezett Szegedre ünnepélyes fogadtatás az állomáson, bevonulás a városba — Az osztrák-magyar barátság kimélyitését hangoztatták az első beszédek (A [)éfmagyarország munkatársától.) Péntekem este érkeztek nwg Szegedre a VII. ipari vásár osztrák vendéget, az Osztrák Ipari Szövetség két­száz tagja Julius Raab elnök vezetésével. A vá­ros ünnepélyesen, meleg szeretettel fogadta az osztrák vendégeket. A pályaudvaron nagy tömeg gyűlt össze fogadtatásukra, végig a Boldogasz­saomy-sugáruton is nagy tömeg állt sorfalat, amíg az osztrákok bevonultak a városban. Megjelent az állomáson a város hatóságának képviseletében dr. Tóth. Béla polgármesterlielyet­tes, az Idegenforgalmi Hivatal egész szervezete dr. Szekerke Lajos főügyész vezetésével, ott volt az ipartestület elöljárósága Körmendy Mátyás ve­zetésével, az ipari \á*ár vezetősége és igen sok iparos. A vonat, amelynek bárom utolsó Pullmann-ko­csija hozta az osztrák vendégeket, R várakozó tömeg lelkes éljenzése közben futott be az állo­másra. A legtöbb 06ztrák vendég kalapján árva­lányhaj díszítette. Abban a pillanatban, mikor » vonat megállt, a leventezenekar rázendített a Gotíerhaltéra, majd a Himnuszt játszotta el. A vendégek csak ezután szálltak le és csopor­tosultak a fogadóbizottság körül, amelynek élén dr. Tóth Béla polgármester mondott német nyelven üdvözlő beszédet. Üdvö­zölte az osztrákokat a város nevében, elmon­dotta, hogy az osztrák ipari szövetség tagjai Sze­geden nem fognak nagyarányú nemzetközi vásárt látni, da amit látni fognak, az mind a szegedi ipar munkája. A' polgármester üdvözlő szavaira az elnök ne­vében Krenkl titkár, Stockinger osztrák kereskedelmi mi­niszter titkára válaszolt — magyarul. A szegedi származású mi­niszteri titkár elmondotta, hogy az Osztrák Ipari. Szövetség nagy örömmel fogadta el Szeged meg­DdVárOSi Mozi Szombaton utó ján. A legművészibb fi m ! A királyi szerető Hráma. Főszerep 6 Anna Neagle. Széchenyi MOZI Szombat, vasArnap ZILAHY LAJOSvitAjjsikerii drámád. Tűzmadár Főszereplők : RICHARDó CORTCZ, LIONEL ATVIL f-n ANITA LOUISE hívását, majd megállapította, hogy azok a kap­csolatok, amelyek a történelem folyamán kelet­keztek a két egymásra utalt szomszéda Ham kö­zött, ma is megvannak és összefűzik a két orszá­got. Reméli, hogy ez a látogatás nemcsak a két ország közötti jóviszonyt erősiti meg, hanem szol­gálja az európai béke ügyét is. — Éljen Szeged városa! — fejezte be Krenkl titkár beszédét a vendégek viharos éljenzése köz­ben. Az Osztrákok számára külön villamoskocsikat állítottak az állomás elé, de a villamosokra alig szállt fel valaki. A legtöbben gyalog indultak el a leventezenekar után, hogy megismerjék Szege­det. A gyönge tilágitás miatt — sajnos — alig láthattak belőle valamit. Az osztrákok előzetes elrendezés alapján először a szállásaikra mentek és este féltíz órakor jelen­tek meg azon a vacsorán, amelyet az ipari vásár rendezősége rendezett tiszteletükre a Hungáriá­ban. A Szegedre érkezett vendégek között van Eugen Fleischhacker igazgató, Ubald Steiner pápai pre­látus, Johann Geis'er kereskedelmi tanácsos, prof. dr. Sehönbicliler államtanácsos, Ernát Stadler ál­lamtanácsos, Kari Wernhnrd kereskedelmi taná­nácsos, Julius Wampitsch áUamtanácsos, Rudolf Hofbauer mérnök, stb. Este fél 10 órakor a Hungáriában rendezett vacsorán az első pohárköszöntőt Vértes Miksa kama­rai elnök mondotta. Ismertette Szeged kereske­delmi és közgazdasági viszonyait. Az osztrák vendégek figyelmét felhívta a szegedi ipar és mezőgazdaság specialitásaira. Poharát az osz­trák nép boldogulására űri tette. Körmendy Mátyás a szegedi iparosok nevében üdvözölte meleg szavakkal az osztrá­kokat Julius Raab. az Osztrák Ipari Szövetség el­nöke mondott ezután lelkes pohárköszöntőt. Európának el kell ismernie, hogy a Duna vidé­kén két államnak vau nagv történelmi fontos­sága: Magyarországnak és Ausztriának — mon­dotta. A magyar és az osztrák nép sorsa mindig közös volt és ez a közös sors összekovácsolta a két szomszédnépet. El fog következni az idő. amikor a két nép ismét egymásra talál. Ma­gyarországra, a magyar nép boldogulására, a magyar kézmüinarosságra emelte poharát. Dr. Tonelli Sándor pohárköszöntőjében arról beszélt, hogy a történelmi események ta­núsága szerint a kis dunai népek csak ugv bol­dogulhatnak, ha egvmásra találnak és felisme­rik sorsközösségüket. Dr. Kertész Béla a Szegedi Kereskedők Szövetsége nevében üdvözölte, az osztrák rrndé­geket. ló, olcsó MEINL áruk: V« kg Meinl VII. kávé__ I.— 21/» dkg Meinl Hl. tea —.37 V* kg MaHin-kakaó —.65 1 iábla Meinl-csokoládé —.4« V* kg Konzum-keksz— —.45 10 dkg levestészta —.14 1 kg Japán-rizs - — V* kg Epoca —.50 MEINL GYULA R.-T. fióküzletében: Cxeccd. Kárász ucca 6. ss. Ezután Gerő Dezső, az idegenforgalmi hiva­tal megbizásából ismertette a vendégek számá­ra összeállított programot, végül Julius Raab köszöntötte azt az iparosházaspárt, amelv most tette meg hatvankilencedik kirándulását és jö­vőre ünnepli meg aranylakodalmát. Az osztrákok ezután cigányzene mellett igen vidám hangulatban töltötték el első szegedi éj­szakájukat. Voipovirh lemondott, Németh Untai a Nemzeti Színház ni igazgatója Budapest, má jus 31. A Nemzeti Színház ve­zetésében feltűnő változás történt. H ó m a n Bálint kultuszminiszter pénteken kihallgatáson fogadta Vojnovich Gézát, a Nemzeti Szín­ház kormánybiztosát, hogy vele megbeszélje azokat a változtatásokat, araelveknek végrehaj­tására szükség lesz az uj szezonban. A megbe­szélés azzal végződött, hogy a kultuszminiszter Vojnovich Gézát saját kérelmére felmentette a Nemzeti Színház élén betöltött kormánybiztosi megbízatása alól és a Nemzeti Szinház uj igaz­gatójává dr. Németh Antalt, a rádió dramaturg­'c-ndezőict nevezte ki három évre. Dr. Németh Antal kinevezése nagv feltn­nést keltett mindenütt. Németh mindössze XT éves. esv hónappal ezelőtt nevezték ki a rádió dramaturfi főrendezőjének. Egvctenii tanulmá­nyait Budanesten végezte, aztán éveket töltött a külföldi ^ollegium-TIungaricumokhan és színházművészeti tonulmánvokk.nl foela'ko/olt, több könvvet üt ^'óbánv évvel ezelőtt a sze­gedi szinház főrei'dező'e volt a Tarnav-rezsíin utolsó évében, a mull évben Ilcrczeg Ferenccil kénviselte Magvarországot a római színházi vi­lágkongresszuson. Németh Antal már meg is kezdte a Nemzeti Színház ui iá szervezésére vonatkozó tárqvplá­sait. VI.Andrdsay-út 37. BOKA-ÉS fZÜLET-TÁMASZ KÖNNYŰ ACÉLBÓL BEDOLGOZOTT LÚDTALPBETÉT A KÉREGGEL EGYBESZABVA RUGANYOS TALPFELÜLET KÜLÖN KOSSZ-É5 BŐSÉGKÉRETEK

Next

/
Oldalképek
Tartalom