Délmagyarország, 1935. június (11. évfolyam, 122-144. szám)

1935-06-01 / 122. szám

9ÉtM4u/AR()RSZAG 1935 június 1. Kerékoárt, alkatrészeket, gumit S£bT Dér y gépáruház Nagy íavttó mUhelv. Revolveres szerelmi dráma Mezőhegyesen (A Délmagynrerszág munkatársától.) Wegrázó .«nerehni dráma jitsaódott ie osütörtök este 10 ómkor Mezőhegyes «gyik uocáján. Orosz Pál 22 éves gazdasáp munkás rágeblii idő óta udvarolt Oláh JuKa 18 éves leánynak. A fiatalok meg akartak esküdni, aaonhen az utóbbi időben aka­dályok tornyosultak az esküvő elé. A leány is elhidogedett a legénytől és egyre kevesebbet ta­lálkoztak. Orosz Pál többször könyörgött Oláh Juliannának, hogy esküdjenek meg, de a leány nem akart a dologról hallani. Csütörtök este a fiatalok találkoztak és Oláh .Tuliáék hkm előtt sétáhak. Hogy mi történt kö­zöttük, art most már nem lehet megállapítani Este 10 órakor, pontosan OUhék háza előtt. <•/­dördült egy távé*. Oros» Pál rántotta elő From­mer pisztolyát és egyetlen lövéssel leterítette & leányt, akinek a go'yó * fejébe hatolt. A fiatal leány véresen bukott le & földia. Ónos« Pál futás­nak eredt. Körülbelül 300 méterre futott, ott megállott ás maga ellen fordította a fegyvert. A golyó a mellébe hatolt. A fiatal legénynek még volt annyi ereje, hogy visszmvinszorgott Oláh Julin mellé és ott rogyott le a földre. Addigra már a lövések zajára emberek siettek a helyszínre. Oláh Jiilia halott volt, a legény még élt. Beszállították a kőzségkórházha, ahol ápolás alá vették. Állapota reménytelen. Oláh Júliával a nagykaliberii golyó azonnal végzett. Valószínű, hogy Orosz Pál elkeseredésében lőtte le a leánvt és végzett magával. A nyomozás megindult. Az Alföldi problémái az Alföldkutató Bizottság szegedi kongresszusán József Ferenc főherceg és Bud János beszédei az Alföld legfontosabb problémáiról — „Az Alföld problémám egyenlő az ország problémá­jával" (A D&magyarorsxig munkatársától.) A Sze­gedi Alföldkutató Bizotlség csütörtökön délelőtt tartotta meg kongresszusát a városháza közgyűlési termében, amely teljesen megtelt érdeklődőkkel A kongresszusra Snegedre érkezett József Ferenc főherceg, dr. Szendy Károly, Budapest polgár­mestere, Bud János ny. miniszter, akiket az ál­lomáson ünnepélyesen fogadtak. A kongresszust József Ferenc főherceg nyi­totta meg, az elnöki ]»ódiumon foglalt helyet dr. Shvoy Kálmán országgyűlési képviselő és Bud János. Dr. Pálfy József polgármester a város nevében üdvözölte a kongresszust, dr. Szendy Ká­roly kifejtette felszólalásában, megjelenésével azt kívánta dokumentálni, hogy a főváros érdekei, problémái azonosak a vidéki városok célkitűzé­seim. József Ferenc főherceg tartotta meg ezután megnyitó bes/.ódét. Kimon­dotta, hogy őrömmel vállalta el a gyűlés véd­nökségét, mert a bizottság Klekslsberg Kunó munkásságát kívánja folytatni. Beszéde lovábbt folyamán foglalkozott Szeged idegenforgalmával éa kifejtette, hogy a város fejlődésére nagy há­lássá! lesz a trauskontinenlális ut megépítése. Fog­lalkozott ezután az Vlfőld általános problémáival és rámutatott arra, hogy a megoldandó kérdé­sek között első helyen szere[iel a szállítási költ­ségek olcsóbbá tétele. A Máv.-nak kell itt áldo­zatot hozni — mondotta a főherceg — és min­A KEUMIKK I'' o l'^cal tejgazdaság kitűnő pasterizAlt SZAMÓCA CSEMIOBVAJA naponta frit« minőség­ben kapható a I «•'*» vaj. turódsletben, f&ZtU Széchenyi tár (Város! bérház­llhorlcálf tejjermék eladási (Jlisriaan Üzletében, Tisza Lajos körat 32. {Villamos kitérőnél) gálatába állítani. Ha nézzük a külföldi valutaváJ-« ságokat, azt látjuk, hogy ezek semmi egyebek, mint vádbes:édek az ellen a politika ellen, ame­lyet eddig folytatlak, mert nem tudták meg­érteni, hogy az összefogásban és a megbékélés-» ben van az igazi erő. A tanya égető problémájáról szólva, sürgette, hogy a szétszórtságot meg kell oldani, hogy a tanyavilágban legyenek sűrűsödési pontok. Ezzel kapcsolatban szólt a közlekedés problémáiról és a bekötőutak kiépilésének fontosságát hangoz­tatta. A tanya kulturszinvonalának emelésére min-» fagazdaságok létesítését találja sürgősnek Bud Já­nos, «ki érdekes előadásának végén kifejtette, hogy az Alföld problémája egyenlő az ország| problémájával, a megoldásnak nem szabad so­káig késlekednie. Az előadás után a különböző szakosztályok ve­zetői tették meg jelentésüket, majd a javaslan tokról tárgyalt a kongresszus. A kongresaiust József Ferenc főherceg zárta be. A résztvevők ezutá 1 megtekintették a* uj sze­gedi Temesvári-kőrúton végrehajtott útjavítást, majd a Vigadóban társasebédem vettek résrt. Divatos organdí és imprimé vlrdgotc modellek « tú n legolcsób­ban leéa* ti In e It ñoaeolt anyagból la a den nyerészkedő gondolat háttérbe szorításával csak arra kell törekednie, hogy magát fentartsa. A termelés szabályozásával foglalkozott ezután és fontos megoldásra váró problémának mon­dotta, hogy az ország területét termelési zónákra osszák fel. Egyes speciális terményeket csak ott; termeljenek — úgymond —, ahol a legköny­nyebben és a legjobban megterem. — Nagyon fontos kérdésnek tartom a tanyai tanítóság problémájának megoldását — mondot­ta József Ferenc főherceg. A tanítónak az első gazdának kell lennie és csak ezután jöhet az okta­tás. A különböző jelszavak hangoztatásából elég volt már, ezt meg kell érteni. Nekünk a jel­szavak helyett gyümölcsöt és búzát kell termel­nünk és az exportot megszervezni. Beszéde végén a főherceg a decentralizáció hívének vallotta magát és kifejtette, hogy a vi­déki városok között ki kelt építeni a kapcsolalo kat, hogy ne minden a fővárosban összponto­suljon. A hosszantartó tapssal kísért előadás után dr. Kogulowitz Károly, az Alföldkutató Bizottság ügyvezelő alelnöke a szakosztályok működésérőt számolt be, majd Tichy Antal Máv. üzletigazgató a műszaki albizottság határozati javaslatairól tett bejelentést. Nagy érdeklődés fogadta Bud János ny. pénzügyminiszter előadását az alföldi tanyaproblémákról. Hangoz­tatta, hogy az Alföld öntözési problémájának megoldását, a Duna—Tisza-közi csatona kiépíté­sét és a meglévő vizek megtorlását az Alföld fej­lődése szemjiontjából elengedhetetlenül szüksé­gesnek tartja. — A parancsoló szükség irja elő — mondotta Bud miniszter —, hogy a kisg i:dák számát nö­veljük, a meg'érők sorsát pedig érősitSiík. A tőke csak a muuka révén tud ví ájozni, mert a munka egyedüli forrása a tőkének. V munk:it tehát organizálni kell és a nemzeti fejlődés szol­Fehércégtáblás BOROS « é 9 n * 1 • Az i dó A Szegedi Weteorolngtaf Ohs»ervaMrh«n» jelenti: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá­sa 206, a legalacsonyabb 13.8 C. A barométer adata nuliíokra és tengerszintre redukálva reggel 752.6, este 753.7 mm. A levegő páratar­talma reggel 85, délben 92 százalék. A szél irá­nya délnyugati, erőssége 2—5. A lehullod csa­padék mennyisége 13.8 mm. A Meteorologiai Intézet jelenti este 16 órakor. Időjóslat: Északnyugati szél, lehet­séges még záporeső, esetleg zivatar. A hő­mérséklet nem változik lényegesen. SZEGEDI IEGB0MBI1 Telszines lagQialtkflIffnleaessti!, amerikai fagyasztás. Könnyen srálHthaté. K«»iti *t iramtj»: IC il II Ü flí IC il cvkrAtz Rudolf Mr ». IO fillér. M3 RUHA! Divatöltönyök, fiu- és gyermekruhák, burát, mosó és munkásö' tönvök kitűnő anyagból Olceó Aron Franczia Antal SSZSfTZ Szenzáció ! magas árat tizetek elavult villanycsillárjaiért, ha nálam cseréli be njjá. u 1 Rosner József munkákat a Magyar Mérnök 6a Epiléaaegytet szerelési szabványán készítem. R6dl6k 6-12-18 havi részleíre. Tisza Lajos körút 39. Tel. 14-68 I. r. téli szalámi kitti nő minőség, kilélja rudvéte'nél P. 2.60 felszeletelve P. 2.80 TADIIAI hentesnél. Tisza Lajos körűt 22. I szám. (Dr. Kovács-házi 8» E l A f| 40 év óta fennálló, három alkalmazottat foglalkoztató faszer- és vegyeskeresfeed&s Szegedhez közel fekvő nagyközségben. Érdeklődni lehet: Katona Lajoa. Szeged.

Next

/
Oldalképek
Tartalom