Délmagyarország, 1935. június (11. évfolyam, 122-144. szám)

1935-06-14 / 132. szám

4 BÍCM * (TYARORSZAG T9Ü Iu2tf.ni M: Ismeretlen férfi holttestét vetette ki a Tisza Bűntény, vagy Öngyilkosság (A Délmagyarország munkatársától.) Csütörtö­kön reggel a Maros lorkolatától jelentetlek a halászok a reridörbégnek, hogy a vízből egy férfi holttestéi fogták ki. Azonnal rendőri bizottság s/állolt ki a helyszínére ós megvizsgálták a holt­t<*tet, amely a vizben szinte a felismerhetetlensé­gig szél mállott. Mindössze annyit sikerült meg­állapítani, hogy középkorn férfi lehetett az illető, j Az orvosi vizsgá'at adatai szerint hosszú hónapok óta lehetett a vizben, lehetséges, hogy még a mult nyáron került bele, de legkésőbben ősszel. Egyébként teljesen fel volt öltözve és igy nem fürdés alkalmával fulladt a Tiszába. Átkutatták zsel»eil, de semmi olyast nem talállak bennük, amiből személyazonosságára lehelne következtat­ni. Valószínűnek tartják, hogy az illető öngyilkos­sági szándékból ugrott a Tiszába. A rendőrségen átnézték az eltűnési aktákat, de nem találtak egyetlen olyan bejelentési sem, amely megfelelne erre az esetre. Nincs kizárva az 9®m, hogy bűn­tény lappang a kifogott holttest rejtélye mögött, i Ezt látszik alátámasztani az a körülmény is, hogy a holttesten külsérelmi nyomokat is találtai:. De j ezekről egyelőre nem lehetett megállapítani, hogy nem a vízben keletkeztek-e olyan módon, hogy a holt testet a viz kemónyebb tárgyakhoz sodorta. A holttestet beszállították a törvényszéki orvostani intézetbe, a honco'ás fog világosságot deríteni a halál okára. A nyomozás megindult. Hat filléres gyors önti vasárnap az utasok ezreit a kálvinista Rómába Robbanó sikere ,van a Tiszántúli Ipari Kiállítás és Áruminta Vásárnak Debrecen gyönyörű, vadregényes, poétikus Nagyerdejének egyik legfőbb éke és büszkeség a hatalmas méretű, impozáns Tiszántúli Ipari Ki­állítás és Áruminta Vásár, amelyet nemcsak a szakkörök, de a nngaleriaoneég hatalmas tömegei m a legteljesebb elismeréssel szemléltek meg. A Bu­dapesti Nemzetközi Vásár kicsinyített mása ez a pompás kiállítás, amelyen a nagyipar mellett fej­vonult Tiszántúl kézműiparának és kereske Isimé­nek színe-java, hogy bizonyságét adják a ma­gyar alkotó munka magas színvonalának Alig néhány napja nyitotta meg Rornemisza kereskedelmi miniszter ünnepélyes keretek közt a kiállítást és uzóta a látogatók száma a negyven-» ezerhez közeledik E hó l6-án, vasárnap éri el az érdeklődés a csúcspontját, hiszen hat filléres gyors érkezik Debrecenbe, hogy a főváros és a vidék né|)él közelebb hozzák Debrecenhez Sze­gedről Kiskunfélegyháza, he.-kémét, Cegléd ál­lomásokról való felszállással. V filléres gyorsok utasai természetesen mó­dot keresnek majd arra, hogy a kiállításon kí­vül megtekintsék a kábi ú la Koma páratlan ne­vezetességeit: a csodás kincsekkel ékes Déri-mu­/eumot, a történelmi nevezetességű Nagytemplo­mot, a gyógyvizű fedett uszodát és strandot, amely az orszáfr legszebb strandfürdője, a Sta­diont, amely Keleteurópa egyik legmodernebb sporttere, továbbá Magyarország egyetlen krema­tóriunát és mág mindazt a sok-sok színes, vonzó látványosságot, amit ez az ősi színmagyar város nyújtani tud. Biztosra vesszük, hogy a filléres gyorsok zsúfoltan érkeznek Debrecenit, éppen ezért ajánlatos a résztvevőknek jegyüket máris megváltani a menet jegyirodában. Tiz pengőt sikkasztott, mert nem akart tehénpásztor lenni Megható történet a gyermekbiróság előtt (A Délmagyarország munkatársától.) Megható történet bonyolódik napok óta egy kisgyermek körül. A 14 éves gyermek az egyik szegedi cég­nél volt kifutó. Egyik nap váltani kü ídték egy 10 pengőssel, a gyermek azonban nem tért vissza. A detektívek abban a pillanatban fogták el, ami­kor fel akart szállani a Budapest felé haladó személyvonalra. Az elsikkasztott pénz 38 fillér hijján megtérült. A gyermek jelenleg a gyermek­mekbiróságon várja a további intézkedést sorsa felől. A gyermek — amint a nyomozás során kiderült — szerb megszállott terület egyik kisközségéből szökött át éjnek idején Szegedre. Szülei meghal­tak, rokonai vették magukhoz és első dolguk volt, hogy kivették az iskolából és tehenet őriz­tettek vele. A gyermeknek nem volt kedve a tehén­pásztorkodáshoz és elhatározta, hogy megszökik. Édesapja elbeszéléseiből emlékezett arra, hogy van egy nagybátyja Budapesten, gazáig keres­kedő. Hozzá igyekezett, bár a címét nem tudta, de remélte, hogy megtalálja. A kis tehénpásztor a szerb fegyveres határőrök között ügyesen át­csúszott magyar területre és Szegeden telepedett fe egyelőre. Kazlakban aludt, nappal pedig állás után futkosott. Sikerült kifutónak bejutni ax egyik céghez. Az volt a szándéka, hogy annyi pénzt gyűjt, amennyivel Pestig utazhat. A cég­nél többször kérték iratait, de mivel irata nem volt, kitették. Legalább tiz helyen szolgált rövid idő alatt, de sehol se tudott megmaradni, meri iratai nem voltak. Látta, hogy solia sem tud úti­költségre valót összegyűjteni, pedig mindenáron Pestre akart jutni. Egyik nap rábízlak io pengőt. A pénzzel azonnal az állomásra sietett és Kecs­kemétig szóló jegyet vett. Hat Leventét és ötdeka kolbászt is vásárolt az útra és szvidobogva várta a vonat indulását. Közben megérkeztek a detektí­vek és őrizetbevették. A jegyet a pénztár vissza­váltotta, igy a céget mindössze 38 fillér kár érte A gyermek a rendőrségen is, a biróságon is sírva könyörgött, hogy ne tolonoolják haza, mert nem akar tehén pásztor lenni, kereskedő szeretne lenni és meg akarja keresni nagybátyját Budapesten. Ha tényleg él Budapesten nagybátyja, akkor nem is toloncolják vissza, hanem hozzáküldik, ha ugyan gondoskodni akar miokaöccséről... Csónakpcmyvák, ujrendszerü szabadalmazott nyugágyak, kárpitoskellékek, bútorszövetek g y á ri érőn Varsta Mihály cégnél Aradi u. Kérjen mindenütt kávéházban, vendéglőben, vásárlásnál szabadtéri számolécédulát Minden számolócédula a Dóm-téri játékok hirét és sikerét szolgálja A munkanéSkölfség szempontfából némikép javult a helyzet — állapilja meg a népjóléti ügyosztály — Játszószerekkel szerelik tel a gyermek fátszóíereket (A Delmagyarország munkatársától.) A nép­jóléti ügyosztály már megkezdte a jövő évi in­ségprogram kidolgozását. Dr. Kemenesy Tibor tanácsnok, a népjóléti ügyosztály vezetője már bekérte a mérnökségtől és a kertészettől azoknak a munká'aloknak a kimutatását, amelyeket az in­ségmunka keretében szándékoznak elvégeztetni. Évről-évre bővül ez a munkaprogram, mert meg­szokták már az ügyosztályok, hogy a kevésbé sür­gős természetű munkálatokat az inaógmunkák cso­portjába -orozzák. A jövő évi inségmunkaprOgram keretében el­végzik a fontósabb kertészeti munkákat és jövőre marad a homokrakodó földmunkája is. Folytatni fogják az árvízvédelmi munkálatokat és az ucca­töltéseket. Már az ősszel sor kerül a felsővárosi leventepálya munkálatainak befejezésére is é- > kat az árvízvédelmi munkákat folytalják, amc.jo­ket a Tisza magas vízállása miatt eddig nem lehetett elvégezni. Kamenefcy tanácsnok folytatni kívánja a gyer­mekjátszóterek kiépítését is. Kitűnően bevált a Stefánin-sétányon a gyermekjátékokkal felszerelt játszótér, most rövidesen a Stefánia másik végé­ben, az állami kereskedelmi iskola előtt is létesí­tenek ilyen játszóteret a nagyobb gyermekek szá­trára. Ezt már gazdagabban felszerelik játszósze­rekkel, csuzda. hinta, létra, míízópózna és nyújtó kerül ide. A játszóteret vascsövekkel fogják kö­rülkeríteni Még a n>ár folyamán ilyen játszóterei létesítenek a Rákóczi- ós a Kolozsvári-iéren, egyelt pedig Újszegeden, a Torontáli-téren. Az inség­munka keretében azonban jövőre még több teret felszereltet a népjóléti ügyosztály gyermekjáté­kokkal. Az eddigi tervek szerint nemcsak a bel­városi tereket, hanem fokozatosan a külvárosi te­reket is felszerelik és szaporítani fogják a köz­tereken a padok számát is. A népjóléti ügyosztály megállapítása szerint a munkanélküliség szempontjából némikép javult a helyzet, a napszámos munkások és kubikusok nagyrésze ugy'átszik az útépítéseknél el tudott helyezkedni. A hatósági munkaközvetítő hivatal nagyobb számú kubikusokat már napok óta ke­res, de senki sem jelentkezik. Csökkent az idén a népkonyhán étkezők száma is, most 1700-an étkeznek a népkonyhákról, százötvennel keveseb­ben, mini tavaly ilyenkor. A NEUMBNN-'él« pécsi tejgazdaság lritún«r»st«risál* SZAMÓCA CSBMeaCVaJA naponta friss mfa6*4g­ben kapható a I éc-*lA *ajt, vaj. turóUsletb*n, UWII Széchenyi tér CVáro*i bérház) llhnrlcálf tajtarinék aladásl UIIBítadn OslaUban, TísaUjM körút 32. (Villamos kitérőnél)

Next

/
Oldalképek
Tartalom