Délmagyarország, 1935. március (11. évfolyam, 50-75. szám)

1935-03-05 / 53. szám

T93"> március 5. f)t\ MAGYARORSZÁG SZEGEDI FARSANG A DAC álarcosbálja A Délvidéki Automobil Club hétfőn este J61 sikerült, ötletes jelmezes és álarcos táncestélyt rendezett a Hungária-kávéházban, amelyet ebből az alkalomból Igen stílusosan díszítettek fel. A ká­véház egyik oldalán bárt, a másik oldalán verklis csárdát rendezitek be, a helyiséget a motor-élet jel­vényeivel ékesítették fel. A táncosok lába alá két zenekar húzta felváltva a nótákat. A hangulat az első pillanattól kezdve vidám farsangi volt és tartott reggelig. Rendkivöl ötletes jelmezek vonul­tak fel színes, mozgalmas menetben; szorgalmas rendezői gárda gondoskodott a nagyszámú ven­dégsereg állandó szórakoztatásáról. A vendégek kőzött dr. vitéz Shvoy Kálmán altábornagy vitte a házigazda szerepét, mint a DAC elnöke. A megjelentek közül a rendezőség a következők nevét jegyezte fel: Miskolczy Erzsébet (szobalány), Szemerédy Ica (gigerii), Mally Ferencné (Pompadour), Sze­werédy Márta (szivkirályné), Kószó Elemérné, Nemecskiay István (angol ügyvéd), Korpáissy György (dominó), Domokos hadnagy (Kara Musz­tafa), Reich István (tiroli), Bodroghv Gyula, M ér­ző Tamás (falkavadászokj, dr. Héderváry (öreg tanár). Sziamos István (szakács), dr Reich Olga (domino), Pálkuti László (montőr). Csórja Kata (tengerész), Radványl János (ördög), Csórja Zsu­zsa (tót lány), Bibó Inke (pillangó), Kozma Fe­renc (Pierott), Széki Margit (tiroli), Bielek Mári iskoláslány), Buday főhadnagy (kalóz), Baár Teri (tiroli), Gábor Györgyné (virágáruslány), Eszes Andor (örmény), Ornstein Lipótné (cigánylány). Szabó Béláné, Láng Ilona (ördög), Rácz Ántaíné (szobalány), Faludi Jen Öné (ördög), Röser Miklós­né (hellén), Grosz Vera (osztrák katona), Röser Baba (magyar lány), Hunyady Vass Gergelyné, Szikorszkyné (japán nő), Pudler Győrgv (szellem), Hellnéczy Károlyné (szobalány), Kuliffayné (ze­nébohóc), Kopasz l^ajos és Kopasz L^Josné (ur­lovasok), dr. Völgyessy János (tűzoltó), Móricz Béla (kéményseprő). Nagy K'ári (suszterinas), dr. Balláné (csikós), Havas Zoltán (csavargó), Poll­ner Juci (tápai lány), Kovács Ferenc (matróz). Viola Gy&rgyné (tiroli), Völgyessy Jánosné (ti­roli), Vass Éva (Rózsalovag), Pletzner Ada, dr. Mezei Sándorné (Sanhizza), Reitzer Vilmosné (szerelő), Szász hadnagy (rab), Mekler Margit {kislány), Lengyel Éva (apród), Bogdán Gabi (spanyol nő), dr. Héderváry Lajosné (Pierette), Reich Istvánné (rókavadász), Reitzer .Vilmos mon­tőr). Láng Gvula (dominó), dr. Pártos Istvánné (Carmen), Hay Pál (afrikai ntazó), Dobó István (Szn-Csong). A farkaim u<o?s6 muta<s*nA • a ma esi? »tfórbe éjszaka« Szinte páratlan az a hatalmas érdeklődés, •mely az újságírók nagy farsangi mulatsága, a ,,Görbe éjszaka" ¡ránt megnyüvánul. Ma este a Hungária-szálló összes termei gyönyörűen feldi­szitve várják a közönséget, amely egy hangula­tos est keretében búcsúzik az idei farsangtól. Rövid tájékoztatót nyujtunk arról, hogy a ma esti ^Görbe éjgzakárt" mennyi szórakozási al­kalom várja a közönséget, egyben közöljük a programot, amelynek pontos és gyors lebonyolítá­sa érdekében a közönség támogatását kéri a ren­dezőség — 9 óráig a közönség gyülekezése ég elhelyezkedése. 9 órától 10 óráig tánc. (A földszinti nagyterem­ben, az első emeleten lévő hallban és a második emeleti nagyteremben lesz a tánc.) 10 órakor a jelmezesek karneváli felvonul.';a. Fél 11 órától 12 óráig tánc. Tánc közben kon­fetti-, szerpentin, és hólabdacsata. 12 órakor a földszinti nagyteremben nagyszabá­sú kabaré. Ennek keretében négy képből álló színes, ötletes „történeti bemutató" tesz a színtár­sulat kitűnőségeinek, mint Vágó Máry, Major Kató, Szaplonczay Éva, Pécsi Ili, Körör.sy. Solthy; Deréky; Fülöp, Veszely Pál, stb. közreműködésé­vel. A 'prdógot Major Kató mondja. 1 órától 2 óráig általános tánc, jelmezverseny. 2 órától 3 óriág szépségverseny és farsang­királynőválasztás, majd a királynő ünnepélyes megkoronázása. 3 órától 6 óráig tánc, közben csókárverés, ren­geteg farsangi móka, artistaprodukciók és végűi a farsang temetése. A nagy érdeklődésre való tekintettel a rerd"ő­bizotisíg ecatton közli, hogy a páholy- és asztaL CSILLÁR! METEOR-csilIárgyárban vásároljon Nágyláncju csillár P 18.— Modern állólámpa P 4.— Lmásí választék. Részleire is. Kérje most megjeleni Árjegyzékünket METEOR villamossági £s cslHárgsfár r! Teleion 33—76 K <f r rii z - ii r c a 11­előjegyzéseket legkésőbb fél 10 óráig tartja fenn. A ¿Görbe éjszakára'' belépődíj nem lesz, csupán a műsor megváltása kötelezők. A Szegedi Iparos Leánykör hétfőn este kitűnően sikerült műsorral egybekötött teaestélyt rendezett az ipartestület márványtermében, amely zsúfolá­sig megtelt közönséggel Műsor előtt Sziemeis­ter István lelkész mondott beszédet és a farsang jelentőségét méltatta. A műsor első száma szava­lat volt, amelyet Igaz Mária adott elő ügyesen. Tetszett Munkácsy Erzsi és ökrös Magda táncduettje. Kakuk Rózsika magyar nótáival, Móra Rózsika sanzonjaival aratott sikert. Ügyes volt Móra Erzsébet és Bába Eta tánca, vala­mint Kakuk Ilonka és Igaz Mária apacsjele­nete. Sikerült volt a csoporttánc, amelyet Annán Rózsi, Dobó Piri, Móra Rózsi, Kószó Ila. Lipót Margit, M a d a Mária, Gulyás Gizi és Mészáros Mária adott elő. Kovács Józse* szellemesen konferált A műsor után tánc volt Továfeb tart véres görög forradalom Kréta, T/ácia és Keletmacedónia a forradalmárok kezén Athén, március 4. A görög katonai lázadás egyre nagyobb méreteket öl*. A forradalom­nak — hír szerint —, Venizelosz a vezére, aki Kréta szigetén tartózkodik. A katonai vezető Plasztirasz tábornok, a lázadásnak hatá­rozottan királyellenes jellege van. Kréta szigete és igen sok hajó a lá­zadók kezébe került. Hir szerint rövidesen megindul a flotta Athén felé, hogy a fővárost hatalmába keritse. Szófiai jelentés szerint a forradalom egyre •terjed és olyan méreteket ölt, hogy a polgár­háború elkerülhetetlennek látszik. A kormány a lázadás lefolytatására a szigo­rú intézkedések egész sorát léptette életbe. A hadbiróságok megkezdik műkö­désűket. A lázadók vagyonát elkobozzák. A kormány­hü hajóraj több egységét készenlétbe helyezték. Gyors slP^atóbuszok Budapest és Szeged küz&ft Budapest, március 4. Az Államvasutak közli: Egyelőre kisérletképen további intézkedésig március 15-től Budapest—Szeged viszonylat­ban gyors sinautóbusz közlekedést vezetnek be. A gyors sinautóbusz Budapest nyugati pálya­udvarról 19 óra 52 perckor indul és Szegedre 22 óra 38 perckor érkezik, Szegedről 14 óra 10 perckor indul és Budapestre érkezik 16 óra 54 perckor. A gyors sinautóbuszokat csakis gyorsvonat II. osztályú menetjeggyel lehet igénybevenni. PénteVevt les* a hefypévn-ankéf a kamarában (A Délmagyarország munkatársától.) Jelen­teste a Délmagyarország, hogy a Szegedi ószer­kereskedők Egyesülete a piaci helypénzek ügyében beadvánnyal fordult a kereskedelmi és iparkamarához és azt kérte, hogy hívjon össze ankétot. A kamara vezetősége foglalko­zott az üggyel, elhatározta, hogy a helypénzek ügyében péntek délelőtt fél 12 órakor megtartja az ankétot, amelyre meghívást kap elsősorban a Szegedi ószerkereskedők Egyesülete, a Ma­gvar Kézmüiparosok és Kereskedők Országos Szövetségének szegedi csztálva, az ipartestü­let, a piacon áruló kereskedők és iparosok, a Gazdasási Egyesület. Meghívja a kamara a Athén érseke kísérletet tett a békés megoldás érdekében való közvetítésre. A kormány háromj korosztályt fegyverbe hivott. A részleges mozgósítás A * szabályszerűen folyik. , r Ceres városát elfoglalták a kormánycsápa-i tok. Szalonikiben tel jes a rend és nyugalom^ Ismét 22 repülőgép fogja bombázni a zendülőH hajóraját. A tegnapi bombázás során bombáéi kait dobtak Venizelosz krétai villájára is. C o n d i 1 i s hadügyminiszter Szalonikibe* érkeztekor kiáltványt bocsájtott ki, amelyben! közölte, hogy a csapatösszevonásokat befejeziK és ezután a kormány rendeletére megsemmi­sítő támadás indul a rend és nyugalom hely-* reállitása érdekében. Egy későbbi jelentés szerint egész Kréta, va-» lamint Trácia és Délmacedónia egyrésze, Ca-» válla és Dráma városokkal együtt a lázadóid hatalmában van. helypénz-ankétre a város Hatóságát is. Az anJ két határozataitól az érdekeltek körében igét* sokat várnak. MegkezdSdfiít az országos izraelita gylilés Budapest, március 4. Az országos izraelita! gyűlés hétfőn délelőtt kezdődött. A dohányuccai templomot megtöltötte a közönség, megjelent a kormány, a kultuszminisztérium, a főváros és « közhatóságok képviselői is. Ott voltak a többi közt Löw Imánuel és Vészi József felsőházi tagok sióagárdi Zöld Márton tábornok, Vida Jenő, Kál­mán Henrik, Dési Géza, Fábián Béla; Gál Jenő országgyűlési képviselők. Hevesi Simon főrabbi mondott ünnepi beszédet — Hálás hódolattal fordul tekintetünk Magyar* ország iőméltóságu (kormányzója felé, — mon­dotta —, kinek kegyes hozzájárulásával szent munkánk hazánk törvényeinek keretében ipegin­dult és céljáig haladt Isten áldását és oltalmát kérjük fenkölt személyére és országló hatalmára. Az ünnepség után az országos gyűlés tag­jai ezután a világháború emlékműveinek megko­szorúzására indultak és megkoszorúzták Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Eötvös József báró szob­rait Az ünnepség a kerepesi és rákoskeresztúri zsidótemetőben folytatódott, ahol Hirschler Ig­nác, Wahrmann Mór, Vázsonyi Vilmos, Mezei' Mór, Szabolcsi Miksa, Schweiger Márton, Simort József, Mezey Ferenc, Eulenberg Salamon, Meiseí Farkas, Löw Schob és Kohn Sámuel sírjait ko­szorúzták meg. Két órakor a pesti izraelita hitt község kórházában ebéd volt, délután Stern Samui elnök teadélutánon látta vendégül a kongresszus tagjait a pesti izraelita hitközség dkztecmebenj

Next

/
Oldalképek
Tartalom