Délmagyarország, 1935. február (11. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-10 / 34. szám

D'fMAHy T935 február TO. SZEGEDI FARSANG Pusziaszeri-bál A Pusztaszeri Árpád Egyesület szombat este tartotta meg a Tiszában hagyományos nemzeti bálját Megjelent a bálon dr. Pálfy József pol­gármester, v. dr. Shvoy Kálmán, dr. Tóth Bé­la polgármesterhelyettes, dr. Kiss Albert rektor j és még sokan mások. A bólat a Kállai kettőssel nyitoták meg magyarruhás párok, majd diszpa­lótás, lakodalmas, süveges-tánc, társalgó, ver­bunkós és andalgó következett. A zsúfolásig meg­telt teremben nagyon jó hangulat uralkodott. A sok szebbnél-szebb magyar ruha a bál fényé» nagyban emelte. A megjelent hölgyekről a rende­sőség a kővetkező névsort állította össxe: Körmendi Mátyásné, dr. Tóth Béláné, dr. Hu­nyadi Vas Gergelyné, Danner Jánosné, Danner Sándoraé, özr. Roznovszky Józsefné, Kiss Ká­rojyné, Kup Béláné, simonfai Tóth Józsefné, vi­téz Süvegh Dezsőné, Mayer Jánosné, Bitó János­né, Molnár Miklósné, Arányi Györgyné, Dr, E. R. Lorch, Szabó Jánosáé, Hunyadi Sándori Gnbodi Mái tonné, Kiss Gyuláné (Szabadka), Bodó Mi­hályné, Bérei Antalné, Csórja Zsigmondné. Mar­kovics Szilárdné, Markovics L»josné, Rózsa Nán­dorné, Kamocsay Ferencné, Zsirkay Jánosné, Kiíbázi Andorné, Szentikuti Viklorné Szegedi La­josné, Bauer Gézáné, Kopasz Anta né, özv Faze­kas Antalné, özv. Németh Józsefné, Szalav Jő­zyefné. Lá zló Mihályné, Lás»ó Istvánná, Bujáki Pá.'né, Czékns Józsefné, özv. Móra Mikiósné. v. Papp Istvánné. Mahoíi Karakovic^é, Vida Jó­zsefné, Czucz Ferencné, Tóth Gyuláné. Velosov Mártonné, Mészáros Károdé, örlógh Béláné, Báilnt Mihályné, özv. Für Béláné, báró Vécsey Béláné, Varga Antalné, Hmlmann Józ--.«rfné, Lá­zár Szil vesztemé, özv. Fenyvessy Jánosné, id. Ribizsár Gyuláné, Kaszab Mihályné, Lip'ák Ist­vánné •. Szentmártoni Szevérné. Dorogi Lajos­né Solymossy Lászlóné, dr. Mátyás Jenőné, SchiJl Fü'öpné, Kispál Lászlóné, Cseh Gynáné, v. Rá­dai I ajosné, Török Jánosné, Kókii Istvánné Dar­vas Jánosné, Csonka Ná.idorné, Tóth Mihályné BaVgh Sándorné, Csikós Sándomé, özv. Csontos Dánie'né, Nagy Mihályné, Korom Józsefné, Te­mesváry Lajosné, Rőser Miklósné, Iván Mihály­né Ábrahám Györgyné, Kis Lajosai Varga Ist­vánná. Kovács Józsefné, dr. Aigne- Nandorné, Lanto" Béláné. Dobó Piriké, Molnár V'lma, Mis-. Thomaw, Gubodi Boriska, Lakó Irénke, Hnnvadi Macza. Csórja Zsuzsa, Füredi Mária, Kapás Margit, Nagymihály Rózsika, Sebők Etuska, Volgárd Ma­cza, László Gizella, Bujáki Ida, Czékns Ilonka, Móra Bóasika, Móra Erzsébet, Spón Rozália, Fe­renczy Ilona. Scheffer Anna, Kovács Juczi, Ko­vács Ilus, Zsiros Vera, Zsíros Panka, Guezi Gi­zella, Nagy Vilma (Makó), Dorogi Feldmeyer Trén, Dorogi Feldmeyer Tlona, Bodó Irénke, Széli Margit, Vasvárv Teréz, Horkai Ella, Mátyás Er­zsébet. Gyólai Klára, Ábrahám Mária, Fenvves­sv Hedvig Tombácz Ica, Kállai Margit, Zádori Iréneké, Fartcns Margit, Matnai Esztike, Bodő Rerta, Tóth Margit, Boross Rózsika, Rfllser Baba, WTSMSHS Ilonka. Róna Baba, Zombori Cica. Dé­kány Röwsika, Farkas Erzsike, Vida Cinci, Frits Dóra. Mészáros Donfoa, Berta Ica. Steiner Mária, Jólárt Erzsike és Rózsika, Piros Paeika (Cegléd), Trier Ancsf. Kopasz Klári, Móra Erzsike, Rö­röcz Mariska. Csórja Kató, Máriaföldy Anasztá­zia, Varga Ilonka. Papp Mária, Molnár Vilma, Mészáros Magda. Schermann Dóra, Bodoni Edit, Csonka Gabf, Szirákv ftvtke, Kovács Valéria, Czucz Ilonka, Tóth Donit a, Gubodi Borika. Ko­vács Mancika, Temesvárv Erzsike. A kereskedelmit végzett tanulók vidám estély«. A Szegedi Állami és Városi Felsőkereskedelmi Iskolát Végzett Tanulók Szövetsége szombaton este az ipartestületben kitűnően sikerült vidám estét rendezett. A műsor első számaként „Ártat­lan csevegés" eimen Halmos Anci és Mosko­vitz Mária nagy tetszéssel kisért jelenetet adott elő. A kvartett iis szép sikerrel szerepelt, tagjai voltak Haáz Jenő Hoffmann Pál, Bóbert György és W e i s z Imre. akiket karmesterükkel: Zeisler Lászlóval együtt lelkesen megtapsolt a közönség. Tetszett a ,Lombroso"-jelenet i«, eb­ben Sebes Tibor és Fazekas Andor szere­pelt«*. Többször meg kellett ismételni a sztepp­táncot, annit Süli Manci és Solymossy Évi adott elő. Végül vígjáték szerepelt a nívós műso­ron, amelynek szereplői Moskovitz Mária, Zeitl Irma, Fazekas Abdor, Weiszber­g e r Pál és Dávid Gyula voltak. A szereplők sok tapsot kaptak ügyes játékuk jutalmául. Szel­lemesen konferált Piukovlts József. A vidám est sikere érdekében nagyszámú rendezőség fá­radozott, a fáradhatatlan Reich Manó igazgató vezetésével. A vidám est bevételét a szövetség jótékony célra fordítja. MIÉRT MARKOVICS sas RÁDIÓT? MERT nténtóktt' vásáraim régi rftdiftját a legkedvezőbben becseréli BUDAPEST II. vételére átalakitja A CEO LEGÚJABB CSERAKCIÓJA OR'ON 3+1 ityn. hang- D 1CA­szóróval csere ára I lüü Tisza L HPI 44 Tel. 80—20. Pálca az Iskolában Orvosi láileleí egy harmadik elemi iskolás kisdiák sérüléséről (A Délmagyar ország munkatársától.) A múlt­év októberében cikk jelent meg a-ról a Délma­gyarországban, hogy a móravárosi elemi iskolá­ban kegyetlenül megpálcáztak egy harmadik osz­tályos kisdiákot A kisfiú aayja feljelentette a pálcázó tanitót a tanfelügyelőségnél, aki ellen megindult az eljárás. Most ujabb hasonló eset jutott tudomásunkra. Veres» István katonai nyugdíjasnak öt apró gyermeke van, valamennyien iskolába járnak. Zoltán öuk 9 esztendős, a harmadik osztályba jár, Schneider János igazgató-tanitó osztályába. A kisíiu beteges, két napon át nem volt iskolá­ban. Szombaton délben kisirt szemekkel ment haza szüleihez a Katona-uccába. Egész délután nem lehetett a szavát hallani. — Mi lett téged kisfiam? — kérdezte aggód­va édesanyja, de a gyere!' nem felelt Azt hitték ekkor, hogy még nem heverte ki betegségét és ágyba fektették. Később hazatért a másik Va­ress-gyerek, aki ugyancsak a mórai iskolába jár. az ötödik osztályba, ö mondta el azután, hogy mi történt az iskolában a kisöccsével: —Schneider tanitó ur lehúzta m padra és megpálcázta. TENYÉRNYI KÉKES-VERES FOLT. Az anya ekkor elővette a kis Zoltánt és meg­kérdezte, miért verte meg a tanitó. Könnyek közt mesélte el ekkor a gyermek a történteket: — Két napig hiányoztam az iskolából és nem készítettem el a feladatot. Kihivott a tanitó ur a pad elé, ráhúzott a padra és elvert. Pálcá­val ütötte a fejemet is~ Nagyon fájt a verés, de nem mertem ordítani... Tegnap ig elvert a tar nitó ur, máskor is kikaptam tőle... Veressné ezután megnézte a kigfiu combját: tenyérnyi nagyságú kékes-vörös folt látszott raj­ta. A középen egy élénkebb pálca-szélességü esik húzódott. A nád pálca nyoma. AZ ORVOSI LATLELET. Aa «®e*ayja felöltöztette a gyermeket és el­vitte dr. Acs Sándor helyettes tiszti főorvoshoz, aki megvizsgálta a verés nyomait és a következő látleletet állította ki: Orvosi látlelet Veress Zoltán 9 éves szegedi Katona-ucca 59. szám alatt lakos sérüléséről, kit állítása szerint tanitóia nai napon nádpálcával meg­vert. Lelet: A jobb farpofán egy körülbelül gyermek­tenyérnyi kerek, elmosódó hatású kékes-vö­rös folt látszik, melynek közepe táján egy haránt irányú, ujjnyi széles élénkebb vörös­azinü halad keresztül. Vélemény: A fent leirt sérülés felvehetőleg az állí­tott időben keletkezett, tompa felületű, ke­mény tárgytól származó zuzódds, melynek gyógyulása 8 napon belül következik be. Szeged, 1935 február 9. dr. Acs Ferenc kerületi tiszti orvos. A kisgyermek most otthon betegen fekszik Édesanyja ágyba fektette. MIT MOND AZ ANYA. Beszéltünk az édesanyával: Veress Istvánnéval. ^elindúlva beszélte el, hogy mi történt a 9 éves kisfiával­— Hallottam, hogy Schneider tanitó ur veri a gyei ekeket. Féltem is a móravárosi iskolába beiratni kisfiáiméit, de oda kellett iratni, mert ebbe a kei ületbe költözködtünk. Azelőtt a Kecs­kés-telepen laktunk, a telepi iskolába járt a kis­fiam is. Mindi " nagy kedvvel ment az iskolába és mindig dicsérte tanitónénije is- Amikor a mór a vaiosi iskolába írattam be a kisíiut. egy­szerre mintha megváltozott volna. Eltűnt a jó­kedve; sMmoru, szótlan lett és sok$aof mondta, hegy fél az iskolába járni. Pedig nem rosszvise­leiü a kisfiam, egyese volt karácsonykor is ma­gaviseletből. Az orvosi látlelet birtokában elhatározta Ve­ressné, hogy a tanfelügyelőségen feljelentést tesz a nádpálcázás miatt NYILATKOZIK A TANITÓ. Felkerstük az ügyben Schneider János igaz­gató-tanítót, aki a következőket mondotta: — Veress Zoltán gyenge, közepes tanuló bár a magaviselete ellen nincs kifogás. A házi fel­adatot pénteken kapta fel szombatra, tehát nem fedi a valóságot, hogy azért nem csinálhatta meg, mert két napig hiányzott az iskolából. A kisfiút igaz én megfenyítettem, de ugy emlékszem, hogy csak a kezére ütöttem egy kis pálcával, aféle „pacsit" kapott. A felpanaszolt tenyérnyi folt nem eredhet pálcaütéstől, sokkal valószínűbb, hogy a gyerek elesett, vagy valamilyen csúszkálásnál ütötte meg magát... eriesitem a t. hölgyközönséget, hogy Baranyai Ilonká­nál tizenkét éves gyakorlat után most női di­vattermemet Takaréktár ucca 6. szám alatt megnyitottam. Kérem a hölgyközönség szives pártfogását. Tisztelettel MAND6K RÓZSI. B Délmauvarország takarékossági bélyegei Á Délmasrvai ország bevásár'ási szervezeténei füízerkereskedő taglal: Balogh Károly, Csuka u 17. Becsky Antal, Fecs­ke u. 3. Brunhoffer József, Szentháromság u 8b. Bőrösök Balizsné, Somogyi-telep III. ucca 99. sz. Chappon Antal, Fodor u. 32 Chappon László, Új­szeged, Középkikötő-or 9 Csikós István, Kálmán ucca 2b és Külső Csongrádi sugárut 182. Dal­mát Endre, Pálfi ucca 11. sz Francaies Jó­zsef, Kálvária ucca 15. Hochstadter László, Rigó ucca 17. Kelemen Imre, Kossuth Lajos sugárut 9. Kovács Albert Hunyadi tér 13. Németh Józsefné, Nyár ucca 20 (Tisza-malom mellett). Pálinkás Gyula Szentháromság ncca 47. Rosner Sándor Kis­faludy- és Szabadsajtó u. sarok. Saáry Béla, Kos­suth Lajos sugárul 113. Saáry László, Csongrádi sugárut 28. Salamon Sándor, Mars tér 9. Schne­ringer János (Havas) Brüsszeli körút 27. Schusz­ter János, Vásárhelyi sugárut 41. Tárkány János, Pusztaszeri ncca 2. Vineze György, Párisi körút 22b. Wallenstein Lajos, Petőfi Sándor sugárut 27. Fleiszig Samuné, Mikszáth K u. 5 Köves Zoltán­ná, Törők u. 7. S. Singer Irén, Kígyó u. 4 Be<k Dezső, Szőreg. Becs«y Aladár, Margit u. 29. (Só, liszt, kenyér, cukor, gyufa kivételével.) U! íUszerkereskedő tagok, akik a bevásárlási könyvön nincsenek feltün­tetve: Sipos Bálint, Faragó ucca 22. Schlcsinger Józsefné, Cserzy Mihály ucca 3L Ezeknél a cégeknél « vésftroll összeg hé. rom százalékát a Délmacrvarország előfize­tői bshene',kel fizethetik. Líbaaprólék, comb mell kapható B a -niníl, Kelemen ucoa 1. Folyó évi május hó 1-ére bérbeadó egy modern 5 szobás földszintes lakás Petőfi Sándor sugárut 6. szám aiatW

Next

/
Oldalképek
Tartalom