Délmagyarország, 1935. február (11. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-17 / 40. szám

ötTM \Gy A RORS7KG T935 februSr T7: & ezeket a gondolatokat minden tanítónőnek ée tanítónak magiévá kell tennie. Ezután azt fejtegette, hogy különbség vjm is­kola és iskola, gyermek és gyermek, család és család kőzött. Fejtegette a falusi, tanyai és a városi gyermekek kő ötli differenciákat. Külön foglalkozott ami a ro sz népi szokással, hogy a gyermek tiszte­letlen formában beszél az anyjáról, apjáról. Ez ellen küzdeni kell. A gyermekeket arra kell ne­velni, hogy azok a családfők, az anyák méltósá­gát tiszteljék. Irtani kell a durvaságot, a gorom­baságot, amely arra enged következtetni^ hogy « szivekből hiányzik a szeretet és a megértés. A szülőknek is vannak azonban kötelességei * gyermekekkel syemben. A tanító ne legyen bürokrata, MIÉRT MARKOVICS ssi MIMT? MERT A CM LEQUJABB CSERAKCIÓJA régi rádióját a legkedvezőbben becseréli BUDAPEST II. vételére átalakítja ORfON 3+1 űyn. hang- D 1Cfl-_TiszaLüriu széréval csere ára I IQU Tel. 30—20. m étégedjék meg azzal, hogy köteW^égét ponto­san teljesítette, hanem értse meg, hogy ő az egész nép nevelője. A szülői értekeasletek révén a nagy nemzetnevelő és családirányi'ó befolyást is tud elérni és hivatva van elvégezni. A nem­zet — folytatta a püspök — ugy tekint peda­jjnogusainira, mint a nemzeti öntiidatositás mes­tereire, műrészeire. Meg kell értetni a szülőkké^ hogy a gyermek drága kincs, értessük mer a földmivessel, hogy a gyermek nemcsak nap­számra jó, hanem az « nemzet reménysége. A lani fófág ebben a nagy munkában elsősorban sa­ját jó példájával fog előljárm. A sokeaer tanitó­esalád a legjobb propaganda a cealádvédel emre. A tanitónak arra keD törekednie, hogy otthona az isteni é6 emberi erén vek megvalósításának le­gyen a szentélye. A raa ádi otthonokban az is­teni és emberi kötelességek, a kölcsönös hűség, megértés, összemüködés erényei fognak kivirá­gozni. — A' tanítói lélek, amely a gyermeki lelkek Buolgálatáhan ég el, mutassa meg a magyar nen*­•etnek: miképen fceíl a családi életben hüsfoe­•wn megmaradni, annak örömeit, bajait férfia­san és erős asszonyi módon vállalni — fejezta be előadását a püspök. Ezután Drózdy Gyula tartott mkifntmitásf a cmládvéde!en>-göiidolatról. Megjavítják Klebelsberg- telep világítását fA ÜSfmagyarország mun/KfdrscHf^.') K mprt ér december kö.epén bevezették a villanyvilágítást Klabelsberg-telepre. Azóta kilencveoeqynéhány la­kóházba bevezették a világítást és néhány uccát is villannyal világítanak. Négy lámpát helyeztek el a telepi uccákban, ez persze kevés és éppen oda nem jutott villanyvilágítás, ahová lernkíbb kellene. A telepiek általános kívánsága az, hojy a vasúti lejárói is világíttassa a város. Ha a ke« resztnél feíálli tanának egy viü,ínylámpát, ez meg­világítaná a lejáró ^ész környékét és nem for­dulni elő, hogy ezen a részen félve közlekedjenek azok a telepiek, akiket foglalkozásuk a városba eaólit és kóaő este járnak haza. i Igen sokan a telepi leányok közül városi raö- i helyekbe járnak dolgozni és késő este mennek ki , a telepre. A lejáró környéke olyan sötét, hogy nem mernek errefelé egyedül eíhala "ni, hanem rendszerint a Tanítói Kiskerteknél, a város szélén megvárják egymást ée. csapatostól indulnak ki a telepre. Borús estéken még igy e.n mernek közlekedni enen a sötét rózen; általános szokás, hogy a szülők a keres»» közelében megvárják a leányaikat. Előfordult többször, hogy a munkából hazatérő leányokat lelketlen emberek megriasz­tották, egy telepi leány solyoe idaghajt kapott emiatt. 1 Mart arról értesültünk a városi mérnökségen, hogy a klefceltAietrgtélepi lakos ág kívánsága rövi­dem tejesül, villanylámpát szénének fel a vas­úti lejáróhoz. Egy másik égőt is felgyújtanak a tompéi átjárónál. Amint a fagy lci«n«ed. mer­kezdik a -«aeielésá ntuoká La tokai­SZEGEDI FARSANG A tanárképző főiskolások jelmezbálja A tarsangi szezon egyik legsikerültebb bálját rendezték szombaton este a polgáriiskolai ta­nárképző főiskolai hallgatóik. A minlapolgáxi is­kola tornacsarnokát gyönyörűen feldiszi tették. A bálon megjelent dr. Littke Aurél, a főiskola igazgatójával az élén a tanári kar számos tagja. A jelmezesek tarka tömege induló hangjai mel­klt vonult be a terembe. A sok színes és ötletes jelmez között a legnagyobb sikert a .leckekönyv" aratta. A felvonulás után Richon Blanka és Fodor János megjelent a „farsangi király" előtt (Poór Sándor) és engedélyt kért a bál megkezdésére A hála* a „Tanár ur kérem..kezdetű osárdás&al nyitották meg. A bálon megjelent jelmezes leányokról a ren­dezőség a következő névsort állitötta össze: Iványi Edith, Ács Gabi, Marton Rózsa, Mao­tuano Márta, Pákozdy Sára, Marosán Margit, Nagy Vilma, Puskás Anna, Nóvák Manyi, Melicfe Adél, Gyöngyöst Joli, Liedemann Éva, Báthy Sá­rika, Gsipak Marika, Kun Éva, Putz Kata, Arató Blanka, Molnár Mária, Molnár Eszti, Zádori Irén, Schos* Nóra, Zsenáty Ilonka, Caeglédy Ilonka, Moldovány Márta és Gabi, Pécfay Dayo, Varga Ju­dit, Kovács Manci, Kohn Lonci, Karbiner Alioe, Haragos Edmea, Hovány Márta, Knatofil Irma, Magyari Panni, Józisa Irén, Schuller Erzsi, Tóth Klári, Farkas Panni, Szendrei Erzsi, Szigeti Mar­git, Toffing Erzsi, Mirtz Sarolta, Kovács Kata, öry Márta, Solymossy Inna. Ivánkovics Magda, Szabó Kata, Szabó Teréz. Bányay Márta, Stei­ner Ica, Richon Blanka, Hizsnyák ílona, Ivanovich Ilona. Várady Olga, Sáray Julianna, Kovács Ilus, Hetessy Tusi, Osváth Klára, Magdó Irén, Erőss Kata, stb. Taniíók műsoros estje Csongrád vármegye és Szeged tanitól kara szombat este a Tiszában műsoros estét rendezett, amelyea rengeteg helybeli és vidéki tanítónő és tanitó jelent meg. Résztvett a nagysikerű estén Bárányi Tibor főispán is családjával és még sokan mások a város vezetői kőrüL A ntvós mű­sort a tanítóképző intézet énekkara vezette be Beethoven és Kodály szerzemények elő­adásával, majd Erdélyi János két Hubay­szerzeményt adott elő. Ocskay Mihály énekelt ezután »agy sikerrel. Az énekkart K a p o s s y Gyula vezényelte, a zongorakiséretet Antos Kálmán látta «1 A műsort tánc követte. A meg­jelent hölgyekről a rendezőség a követkeaö név­sort állitötta össze: Müller Jolánka és Ilonka, ördögh Erzsike, Kem Aotalné, vitéz Aláes Sándorné, Kirs Ilona, Csornai Ilona, Lóky Bözsike, Schuloer Ilona, Fenyvesi Maca és Pannika, Kovács Irénke, Bedó Viola. Petrios Elza, Balogh Manci, GaáJ Baha, Kovács Bözsike, Szendrényi Boriska, Kain Ida és Puci. Koré Mártuska, Fontos Juci, Szabó Vilma, Bat­tancs Babi, Rack Ilonka és Margit, Kun Margit, Papp Etelka, Cell Irma, Herédy Pöszike, Szabó Baba és Anna, Magyar Klárika, Hegedűs Manci­ka, Hertelendy Mancika, Tóth Róasa, Ladányi Ica, Nacsa Irén, Galiay Ica, Szentirmay Bella, Szentirmiay Margit, Kántor Nusika, Deák Pálma. Milassin Gyulámé, Sándor Györgyné, v. dr. Len­gyel Eraőné, Karácsony Jenőné, Lehóczky Bol­dizsárné, dr. Sőreghy Mátyásné, Kain Lajosné, Simon József né, dr. Klanga Miklósné, Bóka Fe­rencné, Bacsa Mihályné, Kiss Károlyné, Szomor! Józsefeié, Sári Gyuláné, Koosis Andorné, Horváth Jőzsefné. Teli Imrémé, Nagy Sándorné, Magyar K. Imréné. Jelmeze« tán <• estély. A Szegedi Kisdedóvó és Jótékony Nőegylet leányosztálya 20-án, szerdán este 8 órai kezdettel jótékonycélu jelmezes álar­cos táncestélyt rendez a belvárosi óvöda helvt­séfiébeo. Bac«a a farsangtól. A szegedi újságírók már­cius 5-én este a Hungária-szálló összes termeiben rendezik az idei farsang kiemelkedő eseményét, a „Görbe éjszakát". A műsor keretében budapesti és a szegedi vendégművészek lépnek fel, a nagy agilitással dolgozó rendezőség ötletes, szines mű­sorszámokat állított össze. A FARSANGI TÉLIKABÁT RABLÓTÖRTÉNETE (A Délmagyarország munkatársától.) "A ne* pókban érdekes kalandban volt része két fiatalem­bernek. Az egyik vendéglőben üldögéltek és ami. kor távozni akartak, egyikük észrevette, hogy télikabátja hiányzik. A pincér nem tudott a kabát­ról semmit, ellenben a fogason ott lógott egy fekete, prémes bunda. A főpincérnek jntott eszé­be, hogy néhány perocel ezelőtt távozott el on­nan, kissé emelkedett hangulatban egy ismert ur, valószínű, hogy az vitte el a télikabátot tévedés­ből, a sajátja helyett. A két fiatalember ez úri­ember után eredt. A Kossuth Lajos-sugáruton utolérték, amint aa idegenkabátban ballagott hazafelé. Udvariasan megszólították és kérték, nogy cseréljék ki a kabátokat Az úriember egy pilla­natra rámeredt a két fiatalemberre, agyán a bűn­ügyi cikkekből ismert jelentek villantak át és hir­telen kétségbeesetten kiabálni kezdett: — Nem adom át a kabátomat! Rablók, segít« ség!... Segitsééég!... A fiatalemberek dermedten állottak meg. — De kérem, csak a kabátot akarjuk kicserfl­nL Az, amit ön visel, az enyém. Az öné itt van rajtam... — Nem adom a kabátomat! - kiáltotta kétség­beesetten az úriember. Rendőr! Rendőr!... — Ne tessék kiabálni, nem vagyunk útonállók! Itt van rajtam az ön értékes, bélelt kabátja, önön pedig az én ócska télikabátom... Az úriember belekapaszkodott két kezével * kabátjába, illetve a fiatalember kabátjába, Je­lezve, hogy az élete árán is ké6z azt megvédel­mezni... Nem lehetett vele boldogulni A nagy kiabálásra rendőr került elő és egyszerre vesze­delmessé vált a két fiatalember helyzete. Kilátás volt arra, hogy a rendőr rablás kísérlete miatti megbilincseli őket. Sikerült azonban meggyőz* niök a rendőrt, aki azután az úriembert győzte meg. Közben a mámor is elszállott a fejéből, mert az uccai jelenet fél kettőtől hajnalig tartott Aa úriember azután belátta, hogy nem akarták kira­bolni. Kicserélte a kabátot és a két fiatalember* nek pénzt is adott, hogy igyanak az ő egészsé­gére ... J&z idő A Szegedi Meteorotogfaf ¡Obszervatórium jelenti: Szegeden a hőmér ©legmagasabb állá­sa + 3.4, a legalacsonyabb —3.0 C. A baromé­ter adata nullfokra és tengerszintre redukál­va reggel 760.8, este 756.9 mm. A levegő pá­ratartalma reggel 84, délben 80 százalék. Aí szél iránya délnyugati, erőssége 3—5. A lehul­lott csapadék mennyisége 0.9 mm. A Meteorológiai Intézet jelenti este 10 órakor. Időjóslat: Élénk nyugati-északnyus gati szél, változó felhőzet, kevesebb csapa-* dék, néhány helven cső, esetleg havas eső,' némi hőemelkedessel. Tűri oraitu, ftevál­f ás Téfli órásnál. dás é'ÖIeg nélkül ABC utalványra. Javítások etesAe, gyorsan, ROaiMaa

Next

/
Oldalképek
Tartalom