Délmagyarország, 1935. február (11. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-13 / 36. szám

é nnwAr,7Ap ogs7 sn T935 február T3. Hirek Az idö A Szegedi Mcteorologiai Obszervatórium jelenti: Szegeaen a hőmérő legmagasabb állá­sa — 7.2, a legalacsonyabb —24.0 C. A baro­meter adata nullfokra és tengerszintre redu­kálva reggé 769.7, este 769.6 mm. ^ A Meteorologinl Intézet jelenti este 10 óra­kor. Időjóslat: Délnyugat-nyugati szél, vál­tozó felhőzet, helyenkint, főleg nyugaton és északon havazás. A hőmérséklet Dunántul keveset emelkedik, keleten a hideg még tart — Ujabb ápvnlnpitások n tüdőbeteg gyerme­kek megmentésére. A tüdőbeteg gyermekek megmentése érdekében, mint ismeretes, B a­ranvi Tiborné széleskörű társadalmi mozgal­mat indított, amelynek egyik célja, hogy a ró­kusi tornacsarnokot fekvőrsarnokká alakít­hassák át. A létesítendő fekvócsarnokboz az adománvozó ágvalapitvánvokkal járulnak hozzá. Ujabban a kővetkező ágvalapitások tör­ténfek: néhai ifiabb Rrhmídt Henrik nevére ® család barátai koszornmeeváltás elmén ötven pengővel és a Ferenc József Tudománvegvefm bölcsészeti kara ugyancsak ötven pengővel egy­egy ágvalanitvánvt tettek. — ELÖADASOK. Az Egyetem Barátai Egye­sületének természettudománví srakosztálva szerdán délután 5 órakor előadói szakülést tart az I. szá­mú vegy'ani intézet előadótermében (Templom­tér.). Dr. Bay Zoltán: „Kis mozgások mechanikai nagyításáról". Szabó Zoltlm: „A sósavakHvi­tás mérésének technikájáról" ad elő. üléselnök Obermayer Ernő Az előadásra vendégeket szívesen lát az elnökség — Az Egyetemet és Fő­iskolát Végzett Magyar Nők Egrcaflletének «ze­*fdi c-oportja vasárnap délután 6 órakor a Szu­kováthv-téri egvetemi épület nagv előadótermében diszgyfllést rendez, melyen dr. Magvarv Zol­tánné ismerteti az egyesület törekvéseit, dr Pé­teri y Mária az ecvesület külföldi kapcsolatait és dr. Hoff mann Edith vetitettképes előidást tart Watteau-ról. Érdeklődőket szívesen látnak. — Fagy, nyomor. Két levélből kiált felénk a nyomor Az egyiket Ben ke Tstvánné 55 éves egyedülálló özvegy irta az Arviz-ucca 7. szám alatti házból. Benkénének a férje éveken keresz­tül a Tiszában volt pincér. Régebben állás nélkül volt, de valamit mégis keresett és a két emlvr valahocv eltenffelte az életét A férj a napokban vfirattannl elhnrvt és feleségét Itthaffvta minden támasz nélkül A bCeg özvegy jelenleg egv kony­hában a földön alszik Rengeteget szenved a hi­degtől Támomitást sehonnan se kap, a várostól egyetlen egvszer kapott 4 pengőt... Kárj a jószívű emberek támogatását. — A másik levelet Suta Mihály sUlvos beteg Irta a Csillag-téri szükség­lakások 9. ajtó alól. Három éves kislánvával van ot'hon ecész nan egyedül. Sokat éheznek, fáznak. Keresni nem tud, mert betegséw nem engedi kl az necára sem Az utöbbl napokban sem ennivaló­juk, sem tüzelni valójuk nem volt. Támogatást kér. — Mébéaaeti, baromfi é* házlnyaltenyésatési tan­folyam. Visáman nngv érdeklődés mellett nvitotta mec a méhészeti, baromfi- és ház1nv1nt«>nvé«ztési tanfolvamot Beke Zoltán gazdasási Intéző A tanfolvmokra több mint 150-en jelentkeztek Bog­nár Mátvás tanfoWamvrrető előadásában is­mertette a tanfolvam céliait és annak anvairát, maid felhívta a baUgatök fiovplmét, botrv a ba­romfi- és méhészeti tanfolvamokra szerda estig lehet jelentkezni. Beieb>n'ette. boirv a tanfolvamo­kon dr Hunvndi Vas Gercelv. Költő Gv Zoltán, Sára Ovula, Wbnor .Tózsef. Horváth Kálmán. Ren­ces Ferenc. Brunner Ödön. Milotav Imre. Beke Zoltán, lovng Srbreitter H"t»ó. Srene^v Ferenc. Balés Kárnlv. dr Oertrelv Jözsef. dr. Ornslein Li­nót. Szűcs M'hálv. Császár Antal. Fnragó Má'yás fogiák az előadói tisztségeket betölteni. — Afcnl fn Vrónfkna meür1><>{»><""'é«^lt pnnrná­>an iryrVgvnlnaV a RváMipirvt Szanatórium fPi?«'«­peaf) cslramen'es, nanf'nves, snbalrln levecfl­ién. Inhalalórlum. Sole kamra, modem belégző appuráfusok. * Bndnpf«trf érve a Pnrk-szfiltodáhan a keW­T>álvaudvar mellett metftnlália kénvplinét Wiobb e"átását olc«ó árakért F lap előfize'őinek 20 szá­zalék en^pHrnénvt nvtii'unk. Sálakra esik cf a harisnyát minden minőságban Pftilélf fesfverekatl — Akinek gvakrfin fáj a gyomra, bélmükö­dése renyhe, mája duzzadt, emésztése gyen­gült, nyelve fehéressárga,' étvágya megcsap­pant, annak a természetes „Ferenc József" ke­serű viz csakhamar szabályozza a székielét, rendbehozza az emésztését, élénkíti a vérke­ringését és jó közérzetet teremt. — Műkedvelői előadás. Az ipartestület önkép­zőkörök együttesen Vasárnap délután 4 órakor az ipartestület márványtermében műkedvelő előadást rendeznek. Az előadáson szerepelnek: Munkácsy Erzsébet, Fülöp Rózsijta, pobó Piri, Annau Rózsi­ka. Móra Rózsika. Móra B rzsébet, Orosz Sándor, Agárdi Aurél. Szabó István, Kónya Imre, Strall Ervin, Kovács József, Vastag István, Deák Já­nos és Batiz László. , Sirass-diszsk és virágok naerv választókban POltálf Te«ÍV£reKn£l Csatt a mackó j*1 . f Gyertyaszentelő Boldogasszony napján, ősi szokás szerint, mindenki az eget és a hőmérőt kémlelte. A hagyomány, ha hinni lehet a nagy mesemondó Jókai meséjének, azt tartja, hogy ilyenkor odlik el, tart-e tovább a tél, vagy pe­dig megenyhül az idő. A medve felébred téli álmából, előcammog a külvilágba, kőrlnéz, ha meglátja árnyékát, méltóságteljesen visszaballag és alszik tovább, ha zimankói borult eget, je­get, havat talál, kinnmarad, mert tudja, hogy most adja ki mór gél a fagy. egy-két nap mé}, aztán kizsendül a fü, elolvad a jég. meg lehet kezdeni az ébrenlétet. Hát az idén vagy a mackó csalt, vagy a mackói csalta meg az idő. Gyertyaszentelő napján nem sütött a nap, a háztetők fehérek voítak, a fák zúzmarásak, a mackónak tehát minden jogcíme megvolt arra, hogy kinnma­radjon és mancsaival végkép kidörzsölje az álmot a szeméhői A Gyergyóbót érkezett leg­újabb rádíójelentések szerint kinnt is maradt, de nagyon megbánta. Morogva vicsorgatja fo­gát a dermedt ég felé, haragjában lerázza a fákról a rájukfagyott havat, de azért biztatja morcos életepárját, hogy várjon csak keveset, majd megenyhül az ég... Különben is ő nem felelős azért, amit Jókai Mór irt és foglalt tör­vénybe... Neki polgári kötelessége, hogy a tőrvényhez tartsa magát. Aztán meg nincs is olyan hideg. Mi az a potom huszonnégy— harminc fok a nullpont alatt' Divatos f rakkfnoek legolcsóbb an P O LlÁ H TtSTTOKWl AxOMWE hire» Szombat délután 5 óra 50 perckor Budapest­re induló gyorsvonattal egy csoport utazik féláru vasúti jeggyel. Akik ehhez a csoport­hoz csatlakozni akarnak, jelentkezzenek szom­bat délelőtt 10 óráig a Délmagyarország jegy­irodában. — Szerelmi kaland Szóregen. Kaptuk a kő­vetkező sorokat: „Tekintetes Szerkesztőség! B. lapja tegnapi számában megjelent „Szerelmi kaland" cím alatti cikkben foglaltakra nézve kérem, hogy az alábbi soraimat n. lapja legkö­zelebbi számában közzétenni méltóztassék. Mi­kics Mihály vádlott védelmére felhozott, de bi­zonyítékokkal alá nem támasztott azon tényál­lítása, „hogy feleségével két éven át viszonvt foly'attam'. a valóságnak meg nem felelő. Vád­lott ezen védekezését kizárólag falusi nletvká­ra, mende-mondára alapította. A valóság az, hogv vádlott és feleségének az 1933 évben tör­tént különválás ideie alatt vádlott felesége több í-l-r-n 'roresett fel irodámban a hivatalos órák ir! - platt id nőtartási ügvben és később vá­lási ügvben és mindenkor tanuk ielenlétében. 1934. nvara óta iroHámba fel nem kerese't és soha vele irodán kivül sem beszéltem. Ha a tárgvalásra mesWztettem volna, ugy ott bi­zonvitékokkal cáfoltam volna meg a vádlott való'lan ténvállitásait. Soraim közléséért tek. Szerk^ztő urnák köszönetemet kifeiezve. '"a­gvok kiváló tisztelettel: dr. Martonosi Fe­renc üewéd. Szőrei." CSIPETKE AZ UJSZEGEDI PARTOK kérdését nem lehet és nem szabad egyszerű közigazgatási aktaként kezelni, mert nyilvánvaló, hogy ez a felszabdalt, drótsövényekkel és kinai falak­kal ékesített part lényegesen többet mond, inint amit meg akarnak hallani belőle az il­letékesek. Szimbólum ez a part, kegyetlen, áruló szimbóluma annak, ami a magyar köz­életben folyik hosszú, keserves esztendők óta. Filmfelvételt kellene készíteni erről a parti képről, hangos és szine« filmfelvételt és mel­lékelni egyetlen igaz valóságként napjaink történetének kevésbé igaz és kevésbé hűsé­ges dokumentumaihoz, azokhoz a politikus beszédeikhez, /nyilatkozatokhoz; programok­hoz, manifes stációkhoz, amelyek mindunta­lan megtöltik újságjaink hasábjait, ha tehet­nék, talán még a szép és élvezetes, testhez­álló és idegisgaitó családi drámákat bank­rablásokat és egyéb panamákat is kiszoríta­nák onnan. Hosszú, változatos esztendők óta mást sem hallunk, mást sem olvasunk, csak azt, hogy le kell hordani a válaszfalakat, hogy egyesíteni kell minden erőt, egy tábor­ba kell tömöríteni az egész magyar társadal­mat, amelynek dolgozó, becsületes tagjai kő­zött nem lehetnek különbségek és nem lehet külön mértékkel mérni senki épitő munkáját sem. De lelkünk igazi képét az ujszegedl part mutatja meg. Ápolhatjuk az egységet, ha a hivatalos jelöltet kell aláírásunkkal ajánla­nunk, az ajánlási iven nem választja el drót­akadály a nevűnket egymástól, egységesen járulhatunk az urnák elé, ha mandátummal kel] megtisztelnünk a párthatározattal erre predesztinált urakat, de az ujszegedi part homokján egyszeribe véget ért az egység, megszűnik az egyenlőség, drótsövények mö­gé mentjük különállóságunkat, kinai fallal bástyázzuk körül a demokrácia iránt érzett és táplált utálkodáyxnkat Ha vasutasok va­gyunk. nem vegyülünk össze a postásokkal, ha végzetünk vagy összeköttetéseink a tiszt­viselői hivatást szánta nekünk, ügyelünk ar­ra, hogy a forró nyári napsütésben, amikor fürdőtrikó az egyenlőség külső jelmezeként hamis látszatok keltésére alkalmas, megma­radjon közöttünk és azok között, akik fö­lött esetleg ítélkeznünk kell a szükséges tá­volság. Ügyelünk tehát mindenképen arra, hogy ott, ahol nincsenek külső jeleik a megkülön­böztetésre, ahol egyformán éri meztelen bő­rünket a nap, a homok és a viz, ahol kény­telen-kelletlen gyakorolnunk kellene a test­vériséget, az egyenlőséget, a társadalmi kü­lönbségek lelkes megszüntetését, ahol nem őlthetjük magunkra méltóságunk, fizetési osztályunk, rangunk, vagyonunk uniformisát és distinkcióit, szöges drótkerítések védjenek meg bennünket az elvegyüléstől. Az ujszegedi partok mutatják meg a mai életet és ha őszinték lennénk, ha őszin­ték mernénk lenni, akkor sürgős beadvány­ban kérnénk a váro6 hatóságát hogy szö­ges drótsövényekkel parcelláztassa föl — a korzót is, jelölje ki minden kaszt számára a maga elkülönített sétahelyét, hogy külön, a maguk társaságában korzózhassanak a birák, a tarírok, a postások, a vasutasok, a diá­kok a munkások. A csudálatos csak az, hogy abban a pilla­natban, nrhelyt átlépjük a magyar határi éa valamelyik külföldi fürdőhelyen pihenjük ki h?zai verekedéseink fáradalmait, elfeledke­zünk minden rangkülönbségről és felháboro­dás nélkül áztatjuk bütykeinket az Adriá­ban vagy a Keleti tengerben az idegen pos­tásokkal, vasutasokkal, kereskedőkkel, bí­rákkal. ügyészekkel, meg a többi idegen nem­zetfenntartó elemekkel. Még arra sem va­gyunk kíváncsiak, hogy kabinszomszédunk miféle politikai pártnak, vagy világnézetnek a híve. Csak ott is arra vigyázunk, hogy hon­fitársaink közül csak az jusson közel hoz­zánk, akinek társadalmi állása egy síkú a miénkkel-

Next

/
Oldalképek
Tartalom