Délmagyarország, 1935. február (11. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-27 / 48. szám

IO ÖFFMAR. YARORSZKO T935 február ¿T. A SzAK tennlszszakosztálya. Egöd Andor lett | ii S7.AK tcnniszszakosztályának elnök-igazgatója Ügyvezető-elnöknek dr. Zalzer Istvánt válasz­toltak meg. Az igazolóválasztmány tagjai: Mar­kovié* Szilárd. Hoffniann Pál. Barna Dezső, Mező Klemér ós Gáos Béla. Uj tagok Fg«d Andornál és dr Zalzer Istvánnál jelentkezhetnek. A „Sylvánia" SE házi ping-pongversenyének eredményei: Egyéni: 1. Pintér, 2. Árva, 3. Adler. A párosversenyt a Pintér—Beck-pár nyerte meg. A • vőztesek diszcs emléklapot kaptak, amelyeket Fuchs Pál, az egyesület alelnöke adott át. Aoróhirdetéiek MSN Bútorozott szoba: ké­nvei mesen berendezett, kiilönbejárattal, villany fürdőszoba és teljes el­látással olcsón kiadó. Beresónyi u. 15. I eme­let, ajtó 3. Teljes el 1 átiá*ra külön szobában elhelyeznék idős urat, hol kóser ház tartás van. „Idős" jel­igére. Lakás - Üzlet 3 saobáe I. em uccai modern magánlakás máius l-re kiadó. Bő­vebbet Szecsődy gőz­mosoda, Feketesas uc­ca 20. 2—3 modern lakás má­jusra kiadó. Honvéd tér 8, Tisza Lajos körút sarok. Foglalkozás Nyomdába leányt és fiút felveszek. Püspök ucca 12. sz. nyomda. Tizemhatéves vidéki le­ány gyermek mellé el­menne. „10" pengő jel­igére. Főzni tudó mindenes 1-én, vagy 15-én állást nyer. I>r. Vermes, Ko­rona u. 4. »a rekeclt va^ meghűlt GFJIOELV-léle kakukfü cuk orkál szopogasson Ize kitű­nő. hatása biztos A ké­szitőnél GERGELY gyógy«zeré«znél kapha­tó. Kossuth Lajos-su­gárut és Nagykörút sa­rok. 1 kg e'sfrrendfl akácméz 1 kn mfiténTtn láz» m»karoni> 1 kg tarhonya I I 'Anyérloa étol»i I drb aiSaheriae NAGY mm Valéria-tér -.60 -.48 —.80 -.20 VESZEK lujs/nftlt buíoiokal eladok féregmen­tes hálót, ebéd 5t és különféle bútorda­rabot Alkalmi Bú­torcsarnok, Valé­ria lér. 1 > Egy ebéd!«kredenc és egy ebédlőasztal ma­kassar ébenfa, jutányo­sán eladó. Tnd: Kossuth A DÉLMAGYARORSZÁG REGÉNYE PAZGYURU r • • • Irta GASPARNE DAVID MARGIT L. sugárut 66. 261 Bejáróné felvétetik Va- J Zálogcédulát legmaga. léria tér 15. Feuer Ká- l áron veszek. — ixjlyné. 1 Oroszlán n. 6. , Jó bizonyítvánnyal egy mindenes bejárónak — mennék. Érdeklődni — l*etőfi sugárut 48. Kgy idősebb magányos lám'v feltétlen megbíz­ható, ki minden házi­munkát vállai, felvéte­tik. Rudolf tér, vendég­lő. Napidij és jutalékkal 3 agilis üzletszerzőt fel­veszek. Attila u. 7. Ét­kezde, Madaras. renzheszedtí jutalékra keresek. — Ajánlatot „Óvadék* jeligére a kiadóba ké­rek. ADÁS-VÉTEL SZEHRETEREK vitrinek, könyvszekré­nyek sublótok, szép­modern ebédlő otlomán teritö nagyon olcsón eladók Bőhniné üzle­tében, Tisza Ivajos kör­it 48. íiigyvevöKOrzetupMseg kiadó. Jómenetelü ffi­szerüzlettel együtt, vi­déki vállalkozas végett, rövid idő alatt átadható gen előnyös áron, akár (elszerléssel együtt 1». érdeklődni ugyanott, — . Voreséos u., Kolozsvá­ri «ér sarok. 273 Konyha kredencek. — könyvszekrény, alkalmi áron sürgősen eladók. Fábián, Mars tér 18. | Üveget, rezet, ócskava­sat veszek, hivá^ra ház hoz megyek Gál, Attila ucca 5. áron ve­használt férfi ru­szé hát és zálogcédulát. — Polyák, Szt. Gellért u. 2. Férfi, fiu. gyermek sap­kák legolcsóbban Sin- j ? er sapkakészitönél, — »árisi körút 45, Mars­tér sarok. _ _ Használt és uj munkás­ruhák állandóan kapha tók. Balogné, Párisi­körűt 45, Mars tér sa­rok. Veszek régi könyveiket, bibliákat. hegedűket, használt férfi ruhákat magais áron. Horváth, Mars tér 20. 130x70x05 cm tükör, 10 drb kerti villanylámpa, kandaló kályha, hajló­lánc traktorra olcsón eladó. Horvtáh, Mars­tér 20. Cl P 6 nagy választékban, cso­da olcsón Sasiadnál Tisza Lajos körút M. ar^in^-Ei „idegen" jeligére 0HEA1* zett leveleket átvettem. 25 Megilletődve nézte a kapucinusok sír­boltjában a sok, sok koporsót, amelyek el­múlt nagyságok, királyok és hercegnők földi hamvait rejtették el és óvták meg a feledés­től. Mindent, mindent megbámult, de igazi érdeklődését a képcsarnok számára őrizte meg, ahová egyedül óhajtott menni. A festés remek alkotásaival egyedül akart találkozni, magába akarta szivni mindazt a szépet, amit eddig csak álmaiban látott. Boldogan tolatta magát egy nyalka hu­szártiszttel a korcsolyapályán aranyozott szánon, melyet Fanny választott ki a számára. Az egész mondén világ itt adott találkát és a melegedő szobában folyt az udvarlás és kacérkodás. Waldhausen gróf is megjelent, roskatag lábszáraira korcsolyát csatoltatott és néha felkérte egy-egy tourra a vállalko­zóbb szellemű hölgyeket, akik a kényelme­sebb szánkázás helyett a korcsolyát válasz­tották. Lóri is korcsolyát kért a gárdrobban és amikor mindenek csodálkozására kilebbent a pólyára, nagyhamar egész kör támadt kí­váncsi bámulókból. — Nem is mondtad, kis huncut, hogy a „skating rinknek" ilyen tökéletes müveíője vagy, lelkendezett Fanny és amikor Laura kü­lönösen merész kört irt le és pompás ivben lendült ki a pálya közepére, elkiáltota ma­gát: — íme Bécs városának korcsolyatündéreí Laura azonban egyre egy előtte imbolygó alakot figyelt. Karcsú ifjú volt és megszó­lalásig hasonliott Aurél grófhoz. — Fanny, kérdezte elfojtott izgalommal, ki az a fiatal férfi, aki ott olyan szép csillag­formájú fordulót ir le? — Ej, ej, nevetett a primballerina és meg­csipdeste védence piruló arcocskáját, azt el kell ismerni, hogy az Ízlésed jó. Ez, lelkem Wien városának legjobb parthieja, Moce­nigo herceg. Laurának ütemben vert a szive. Aurél anyja született Mocenigo hercegnő, ez az ifjú herceg tehát Aurélnak az unokatestvére lehet. Fanny észrevette Lóri különös tekin­tetét és ugy érezte, egy lépéssel közelebb ju­tott védence titkához. — Megakarod ismerni? Meg se várta a választ, hanem odasurrant korcsolyáján a herceghez és mialatt Laura rémülten figyelte őket, odaszólt hozzá. — Hercegem, ha meg akar ismerkedni Bécs jövendőbeli primaballerinójával, akkor jöjjön velemf Mocenigo hercege színlelt közönnyel né­zett a szép Laura felé és unott mosollyal szólt. — Ha mademoiselle súlyt fektet rá, akkor gyerünk. Mocenigo Guido hercegnek már TÓ ideje feltűnt a pompásan korcsolyázó Laura. Bel­sőleg ujjongott, hogy Elssler Fanny alkal­mat nyújt neki a bemutatkozásra anélkül, hogy neki kellene ezért hozzáfolyamodnia. Büszke olasz nemes létére szörnyen fontos voft neki a külsőségek betartása .. Laura kitűnően tartotta mapát a bemuta­tás alatt. A szíve ugyan a torkában kopogott; mert Guido hercegnek a szeme, sőt a hangja is szakasztott olyan volt, mint Aurélé, csak a finom, jóságos mosoly hiányzott ajkáról. Csak a szívhangok hiányoztak, midőn meg­szólalt. A behízelgő, bársonyos férfihang mélyén nehéz és bántó érzékiség vibrált. Mocenigo herceg nagy szoknyavadász hí­rében állt, ezt minden valamirevaló dáma tudta Bécsben: . — Boldog vagyok, hogy megismerhetem a művésznőt, fuvolázta Gruido és régi re­ceptje szerint mélyen a szemébe nézett. — Ó, még nem vagyok művésznő és ki tudja, az leszek-e valaha? — Ezt kikérem magamnak, heveskedett Fanny, akit én tehetségesnek deklarálok, an­nak kötelessége reményeimet beváltani. De most már menjünk haza, lábaim dermednek* s ez nem az én mesterségemhez való. — Hol láthatom Szépségedet? kérdezte Laurához közelhajolva, a herceg. Laura elbódult ettől a mézédes hangtól Aurél szólt most hozzá, imádott kis grófjá­nak kék szeme ragyogott rá, lehet ennek eüentállni? — Ma este a Burgtheaterben leszünk, Fanny elhalmoz jóságával. — Tudom —, melyik lózsét bérli a mű­vésznő, szólt ravasz mosollyal a herceg és mély bókkal búcsúzott a hölgyektől. Lóri ma este nagyon szép óhajtott lenni. Már kora délután nekiült a szekrényében szerénykedő kis ruhatárnak és vizsgálgatni kezdte Madam Rosmanith pesti alkotásait." A vizsgálgatás azonban igen kínos érzelme­ket váltott ki a leendő művésznőből. Ezek 4 toalettek lehettek pesti, sőt budai szemmel nézve előkelők és divatosak, bécsi izlés sze­rint vegyesen rémesek voltak. Laura alig negyvennyolc órája tartózkodott Bécsben* annyit azonban gyakorlatlan szemével is meglátott tegnap a Gráben kirakataiban,) hogy a császárvárosban egészen másként öl­tözködnek a társaságbeli hölgyek. A tarla­tnán és tüllanglé már a múlté, idén brokátot és finom plüssdiszitést viselnek. Az atlas* még hagyján, de nem ám a pamutatlasz* aminőt magyar falvakban a menyecskék hor­danak és tarcolánnak neveznek, hanem a fi­nom omladozó selyematlaszt; azt fel lehet ölteni. (Folyt, kftv.) Felei«* szerkesztő PÁSZTOR JAZSEF Nvomatott a kiadótulajdonos Délm agyarország tllrlap és Nvomadvállalat Rt. könyvnvomdájában Felelő* üzem verető- Idein Qándnr. Korai vető hnrcálf karaláb, karfiol, kel, (Ilii SUlly káposzta, sárgarépa stb. megérkeztek 6« legolosébbak Sincernél TisI!8 Ijaj08 körnt 36. Bt Friss vágásból! 1 kg sertésmáj «0 fillér 1 kg sertéstüdő 40 fillér 1 kg vese-velő 80 fillér 1 kg darált tepertő tiszta, pogácsához való 80 fillér RIHIZSAR GYULA, Szent GySrgy-aooa 4—«. ss. 3 százalék kedvezménnyel vásárolhat hentesárut a Délma gyarország minden előfizetője a következő henteseknél: Kiss István, Kossuth Lajos sugárut 30, Kovács István. Kossuth Lajos sugárut 83. ördögh János, Szent István tér 10. Eberhardt Lajos Szőreg, Ró­nai u. 328. Bedő Szilveszter, Szentháromság u. 54. Gajda Sándor, Csongrádi sugárut 15. Keresztes István, Híd ucca 4 Lelkes János, Tisza L. kőrút 24a. Szabó Józset, Brüssze'i kórut 15. Wöller Gyula* Szentháromság u. 15. Kereszt«« Péter, Kál­vária u. 23. Molnár István. Petőfi S. sugárut 274 Zalka József, Csaba ucca 3A.

Next

/
Oldalképek
Tartalom