Délmagyarország, 1935. február (11. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-20 / 42. szám

február 20. Qfl MATiYAPORSZÁG Sporf A Ferencváros és a Hungária kupagyöze me Budapest, február 19. A Ferencváros kedden délután az Üllői-uti pályán játszotta le a va­sárnapról elmaradt Kupa-mérkőzését a mis­kolci Attila ellen. A zöld-fehérek a nehéz pá­lyán fölényesen, könnyen, 9:3-ré győztek a tel­jesen szezoneleii formában levő Attila ellen. A félidő 7:1 volt. A «ólokat: Sárosi (4). Toldi (3), Kemény és Bén, illetve Simonyi és Molnár szerezték. Ulána a Hangária mérkőzött és 4:2 (3:1) arányban győzött a Budai 11 ellen. A gólokat Cseh II. (3). Kiss, illetve Pozsonyi és Havas (öngól) lőtték. A Szeged FC kupaellenfele igy a Hungária. ft vasárnapi Bocskay-meecs Miután befutott Szegedre a Bocskav konkrét ajánlata a vasárnapi mérkőzés elhalasztására vonatkozólag, a Szeged FC sportbizottsága teg­nap tárgyalta az ügyet. A sportbizottság ugy határozott, csak bizonyos feltételek mellett ha jlandó a vasárnapi nieccs elhalasztásába be­leegyezni. Bea valót i helyről szerzett értesülé­sünk szerint a feltételeket a Bocskavnak nem áll módjában elfogadni, éppen eeért a meccs elhalasztásából nem lesí semmi. A sportbizottság határozatáról értesítették Tibor Gézát, a klub budapesti képviselőjét, aki a feltételeket közölni fogja Herzóg Ed­vinnel, a Bocskav megbízottjával. A Sreged FC-ben annvíra biztosra veszik a vasárnapi meccs megrendezését, hogv a keddi kondiciótréninget már „bajnoki alanon" tar­tották meg. A tréningről csak Pálinkás hiányeott. A csapatösszeállításra vonatkozólag még nem történt döntés, erre v&lószinüleg csak a csü­törtöki kétkapus tréning után kerül sor. A ki­szivárgott hírek szerint nem lesz víltozás az őszi bravúros csapatban. Összehívják az uszodabizotfsáqoS a téli sportuszoda ügyében A terv megvalósíthatatlan — mondja Szabó tanácsnok Ismeretes az a tervezet, amely szerint lehe­tőség nyilna arra, hogy Szegeden téli sport­uszoda létesüljön. Sportkörökben a tervet élet­revalónak tartják, de aa uszodabizottság az üggyel még nem foglalkozott. Az ügyben kér­dést intéztünk v. dr. Szabó Géza tanácsnok­hoz, a SzUE és az uszodabízóttság elnökéhez, aki a kővetkezőket mondotta: — El sem lehet képzelhl, hogy a SzUE elnö­ke ne lelkendezzen azért, hogy fedett uszodát, téli versenyzésre is alkalmas medencét létesít­senek. Ktiörő Őrömmel üdvözlők minden olyan tervet, amely a téli sportúszásra alkalmas le­hetőséget teremt. De emlékszem, hogy a SzUE aí useodát csak ugv épitette fel és ugv tudott 14 ezer pengőt előteremteni, hogy a város ga­ranciája meUett nyolc szet»edi bank adta ösz­sze a pénzt. Miiven nehézségekbe ütközne ezek után a téli uszoda megépítése? — A térv szerint az líízoda a Püspökbazár felkén épülne fel, a vizet az ártézi kútból kan­ná, meleg öltözői volnának, de a medence nyi­tott volna. Ez a megoldás is- belekerülne 45 ezer pengőbe a terv alapján. Véleményem sze­varrógépek Még tart a f 011HHCIH5W olcsó akciója napi 36 filléres részletre. Elsőrendű kerékpárok gumm ik és alkatrészek az ismert filléres árakban. SIRN09RD r á d i é k és PHILIPS újdonságai kiesi részletre nálam kaphatók. Sport- és gyermekkocsik olcsón. rint ez az uszoda nem lehet jövedelmező vál­lalkozás. Ezt az állításomat alátámasztja a SzUE és a gőzfürdő jelenlegi helyzete az úszással kapcsolatosan. A SzlTE-ban egy tré­ningjegy 8, a gőzfürdő uszodájában peflig 10 fillér. Ennél főbbet az épitendő Uszodában sem lehetne szedni a versenyzőktől. Ezt az állításo­mat arra alapítom, hogy Szegeden legfeljebb kétszáz sportuszóra léhet számítani. Ez azt jelenti, hogy az uj uszodában naponta mind­össze 20 pengőt lebetne bevenni, ami nyolc hó­napos szezont számítva, 4800 pengőt jövedel­mezné: ez az összeg a rezsit sem fedezné. Szá­molni kell ugyanis a nyári hón Átlókkal, amikor mindenki, — még a versenyuszók is —, az uj­SZegedi uszodában, vagy a strandon lesz. — Szerintem — motidottá ft tanácsnok —, ez nem kifizető vállalkozás. Ha valami hasz­nosat akarunk Csinálni, az Csakis fedett uszo­da lehet, amire egyelőre szinte nem is lehet gondolni. Honnan vennénk k vállalkozáshoz szükséges pénzt? A MUSz-tól nem kaphatunk, mert anyagi gondokkal küzd és nem tud tá­mogatni ilyen tervet. Talán az OTT volna az egyetlen, amely segitséget nyújtana, de ő sem tudna 10 eier pengőnél többet adni. — Egyébként — mondotta végül a tanácsnok —, a héten feltétlenül összehívom az us/oda­bizottsásot és megtárgyaljuk az ügyet. Eddig azért nem került sor az uszodabizottság ösz­szehivására, mert más irányban voltam elfog­lalva. g^ szama Sándor» A KISOK-köSárlabdaba jnokság keddi for­dulójának eredménye: Reálgimnázium aV-Fó. reál 13:3 (4:2). Glódobók: tóth (5), Bajszár (4), Pataky (4), illetve Siócs (3). — Piarista­gimnázium a)—Reálgimnázium b) 9:2 (4:1). Góldobók: Kocka (3). Kupecz (4), Enegelthal­ler (2), illetve Csapó (É). — Piaristaaimnázium b)—Tunvoghv b) 10:2 (fi:0). Góldobók: Mecsér (6), Zubek (4), illetve Domonkos (2). Sportelőadás. Vada« Iván, a déli atléták szak­oktatója, vasárnap délelőtt 11 órakor a központi egyetem jogikari termében „A könnyű atlétikai tréning legújabb irányelvéi" Ciftimel előadást tart az slszövetség rendezésében. Belépődíj nincsen. A nagy port felvert Vasutas—MAK óvási ügvben a napokban várható döntés. Jól értesült helyről nvert információnk szerint B á n k u t i Gábor budapesti egvesbirő Makón lefolytatja a vizsgálatot. Bánkutit jegyzője Is elkíséri Ma­kóra. ami tekintélyes költséget jelent. Az ügy költségeit a vesztes fél fizeti. Női pinjr-pone szakosztály a SzAK-ban. Fajka Tuckó, a KÉAC tehetséges ping-pongozója a SzAK­hoz kérle étigazolását. A SzAK megalakította a női ping-pőng szakosztályát, e*ért uj hölgytagok belépését reméli. Jelentkezni lehet minden este 6 órakor az egyesület klubszobájában, amely az ipartestületben van. Készülődés az uszószezonra. Jelentettük, Bá­rány István uszókapitány felkérte az úszó­szövetség déli kerületét, hogy a nyári progra­mot állítsa össze. Az Ügyben a kerület intéző­bizott-ngi ülést tartott, a programot azonban nem állította össze — anyagiak hiáhvábnn. Az intézőbizottság ugy határozott, mégvárínk a MUSz közgyűlését, amikons meg fosják tud­ni, milyen arvad támogatásra számíthat a déli kerület." A déli kerületben egyébként Heren­d i Pál nem flkaria vállalni az uszókapitányi tisztséget. A kiváló nszóvezetönek ezzel az a célia, hogy telies tudását a déli vizipólóspott felkndi'ésére fordi'ca: CSálc a vizipólókapi­tányi tisztséget tartia meg. BeaVatolt helyről szerzett értesülésünk szerint a déli kerület USíókapitánya dr. Wanie András lesz. Grósz István, a Szeged FC volt futballistája, aki jelenleg Sváleban, az FC Bielhen szerepel. Szegedre küldött értesítése szerint legutóbbi tneecsén súlyosan megsérült: medenceesontrepe­dé*t szenvedett. Felgyógyulása hosszabb időt vesz igénybe. Megoperálták Helrfi Antalt, fléim Anialfnk a a KE.\C válogatott játékosának porcleválésa Váh a térdében. Keimnek orvosi rendeletre hé­hánV nápig ágyat kell őriznie, Azután Buda­pestté utazik, nogy sérült lábán műtétet hajt­sanak végre. Dóczy II., a KT5AC ptng-pontrjátékosa a Nyír­egyházán megrendezett bajnoki kuzdelemötsi nff­sodik lett az esvéni vigaszversenyben. MACESZ naponta friss sütésü, eredeti csomagolásban 1 kg P 1.32 Fél kg P -.66 a Központi Tefcsarnok Rt. fióktejcsarnokaiban. Viszonteladóknak házhoz szállítva 1 kg P 1.22. A Szeged FC fegyelmi bizottsága tegnap Ítél­kezett Bognár, Vastag, Riesz és So­mogyi felett, akik ellen panasz merült fel. A fegyelmi bizottság megállapította valamennyi játékos vétkességei, de a pénzbüntetés kisza­bását mellőzte; megdorgálta a játékosokat az­zal, ha legközelebb pana-szt emelnek ellenük, súlyosan mégbünteti őket. Válogató tornaverseny lesz vasárnap Szege­den. A verseny rendezését az országos szövetség rendelte el az utánpótlás érdekében. A vasárnapi verseny győzteséi fogják képviselni a déli kerü­letet a vidéki válogató versenyen, amelynek szín­helye még nincs kijelölve. Hir szerint a köznont á Verseny! Szegeden szeretné megrendezni. A tenniszerőllsta szerint dr. Csermák (KEAC) a vidéki ranglistán a kilencedik helyet foglalja el Klubtársai közül Mahr a tizenötödik. Kun a harmincadik a statisztikában. Gál Magda CTÉBE) tizenflegvedik a hölgyek ranglistáján. SIKER PEIZI1 BUflAPESTEÜ íAhkor-köz Kellemes csa'idl otthon a város »Ivében. TELJES KOMFORT, kitűnő ellátás. Penslá 5 pengőtől. u TÖxsdle Budapesti értéktőzsde zárlat. A mai tőzsde irányzata nem volt egységes. Nyitáskor szilárd irányzat mellett még a vásárlók voltak többségben és az összes értékek a tegnapinál magasabb ára­kön jöttek létre. Minthogy külföldről ösztönző irányzat nem érkezett, a spekuláció eladásokba kezdett és a bőséges árukínálat következtében az árak nagy mértékben lemorzsolódtak, ugy, hogy a tőzsde gyengébb irányzattal zárt. Zárlatkor je­gyezték a napi legalacsonyabb árfolyamokat. Ma­gyar Nertizéti Bank 166, Kőszén 312, Ganz 17.5, Iz­zó 208, Szegedi kenderfonógyár 25. Szinaranv: 6560—6380, Napoleon: 3815—3730. Zürichi devizazárlnt. Páris 20.38, I.ondon 1502, Newvork 307 hóromnvolóad, Brüsszel 72.10, Milá­nó 2R.19. Madrid 42.225, Amszterdam 208.90, Ber­lin 123.875, Schilling 57.10, Prága 12.915, Varsó 58.325, Belgrád 7.02, Athén 2.91, Bukarest 3.05. A Magyar Nemzeti Ban hivatalos árfolyamai: Angol fon! 10.80-17.10 dán kor. 75.10-75.00. belra trafik 791(1-7980 eseh koronn 14.02-1120, sv'-d korona 86.70-87.60, dollár 344.80-348.80, kanadni dollár 33900-349.00 dinár 7.80-830. francia frank 22.30-22 50; hollandi forint 233.00—235.00. lentivel >'otv 65.10—65.70, leu , leva 4.00-4.15 lira 2990-3025. német márka 136 00- 137 t!0 nnr­véa korona 84 85-85 75, osztrák schilling 80 00­8070. «vájrl frnnk 11070-11165 Bnrtappsfi terménytőzsde hivatalos árfnlvatnjc­Icntíse. Buza tiszai 77 kg-os 17.70—1*7.85. 78 k8-oj 17.85_18.00. 79 kg-os 18.00-1815. 80 kg-os 1810 -18.35. felsőtiszai 77 kit-rts 17.40-17.55. 78 ká-0« 17.5.^—17.70 79 kg-<* 17.70-17 85, 80 kg-os 17 30­18.15, dtinánluli, felsőtiszai, duhallszai 77 kg-os 17.35-17.50, 78 kg-os 17.50—17.60, 79 kg-os 1765­17.80, 80 kg-os 17.75-17.90, Pestvidéki rozs 1355­13.70. effvéb 14.10—14 30, sörárpa T 20.00—21.50. 11 18 Ö0—19,50, takarmányárpa I. 16 00-16.30. znb I 16.10—16.30, tengeri tiszántúli 13.45-13.60. Csiká/ról terménytőzsde zárlat. Buza alig tar­tott. Mái. 98 25—háromnyolcad (98 ötnyolcad^-99') jut. 91 hétnyolcad—92 (92.5—ötnyolcad'), szept. 90 háfnnrnvólCad—fél (95 ötnyolcad—félV Tengeri lanyhuló. Máj. 87 háromnyolcad (39V jltl. 82 5 '8? éövneíyed), szept. 78.5 (79.25). Zab tartr.tt Mii. W hárOffinvolffed (53 egvnvolrad), Hl. 41.5 (4KÍ5). sz^pt. 41.25 C42.25V Bozs Iflnvhuíö. Máj 6(1.35 (67.251, iul. 65 75 (67.251 sz«>nl 65J25 (6B.5V Strass-diszfik és virágok Dagy választékban. POlláh Testvéreknél

Next

/
Oldalképek
Tartalom