Délmagyarország, 1935. február (11. évfolyam, 27-49. szám)

1935-02-01 / 27. szám

2 DCrMAGYARORSZAG T955 februÄr 1: Leltári kiárusítás Hihetetlen olcsó árak! Klslábu hölgyeknek Itt az alkalom ! ¡1» HA-HA" cipőáruház Szeded, Kelemen uccn 12. szélsőségekre ragadtatják magukat. Esetleg akad majd elvétve egy-egy olyan temperamentumod fiatalember, akit az ifjúság heve messzebb ragad, de ne nyugtalanítson senkit. Akik velem vannak és lesznek, azok mindenkor józan és higgadt em­berek. Az ifja magyar generáció tiszteli a hagyo­mánvt, a magántulajdont és soha sem fog letérni « haladó konzervativizmus politikájának útjáról, még akkor sem, ha a reformtörekvéseket méltat­lan támadás éri. Gömbösnek ei a nyilatkozata ellenzéki politi­kai körökben feltűnést keltett. Megállapították, hogy Gömbös és Eckhardt között fennál­lott paktum -r amelyet sokáig cáfoltak —, meg­szűnt és a kormány elfogadta Eokhardtnak a nép­szövetségi fődelegátnsi tisztségről való lemondá­sát ia. A miniszterelnök nyilatkozatára vonatko­zólag az egyik ismert ellenzéki politikus a Dél­magyarorozág munkatársának a következőket mondotta: — A miniszterelnök mai nyilatkozatával tiszta helyzetet teremtett a kisgazdapárt és a kormány­párt viszonyát illetően, de meg kell állapítani, hogy a miniszterelnök is teljesen nem létező szel­lemekkel harcol, amikor azt állítja, hogy reform­törekvéseinek és reformpolitikájának kialakulásá­ban akár pártjában, akár a* ellenzéken akadályo­zói lennének. Azok a reformtörekvések, amelyek újabban napvilágot láttak, egyáltalán nem ujak, több mint 15 éven át az ellenzék kemény ás ne­héz harcokban követelte ezeknek a reformoknak a megvalósításit. Az ellenzék több. mint 15 éve harcol a becsületes és tiszta választásért és éppen az ellenzék voit az. amely tüntetően nem vett részt azokban a választásokban, amelyekben nyilt sza­vazással k ínyszeri tették a választókat az urnáik elé... Egy évtizede sürgeti az ellenzék a beesfi­letes földbirtok reformot, elkeseredett harcokat vivott ezért anélkül, hogy egyszer is meghallga­tásra méltatták volna, sőt sokszor szinte haza­árulással vádolták, amikor azokért az eszmékért küzdött, amelyek most, mint reformtörekvések je­lentkeznek. A politikai életben egyelőre nyugalmi helyzet várható, legalább is addig, ameddig a belügymi­niszter a választójogi javaslatot el nem készít! Egy azonban bizonyos: az Eckhardt-féle tervezet — amelyet annakidején az egész magyar politi­kai élet elutasított —, még osak számba sem jö­het a történtek után és Eckhardt kautéláira és el­gondolásaira nem épülhet fel a javaslat. Véres dléktragédiák a félévi blzonyltványosztás után Fejbeszuría tanórát az elbuktatott diák — Agyonlőtte magát egy diák a csillagos hármas miatt Grtila, január 31. Csütörtökön délben osz­tattak ki a római katolikus reálgimnáziumban « félévi bizonyítványokat. Az V. osztályban «gy gyulai fogházőr 15 éves fia, akit Tamási Dezső tanár németből és latinból elbuktatott, a tanár hátam 5gé lopózott és hatalmas disznó­ölő késsel fejbe szúrta. A fiu elmenekült. Tamási Dezső tanár álla­Í ota veszélyes. A merénylő diák 4 óra tájban nként jelentkezett a rendőrségen. Beismerő vallomása után őrizetbe vették. A nyomozás során megállapították, hogy már napok óta készült tettének elkövetésére. Pesterzsébeten a Baross.ucca 96. számú ház­ban ma délben Zichler Viktor 44 éves bank­tisztviselő 16 éves fia, aki a reáliskola V. osz­tályának tanulója, a reálgimnáziumból haza­térve, elkeseredetten mondotta szüleinek, hogy mennyiségtanból csillagos hármast kapott, ami eddigi bizonyítványaihoz képest rosszabbo­dást jelent. A fiu ezután lehangoltan felment a padlásra, hngy galambjait megetesse. Amikor már so­káig maradt fenn, szülei utána mentek és át­lőtt homlokkal találták meg. A kihívott men­tők már a beállott halált állapíthatták meg. Pénteken 001 el, hoga lesz-e Mzongltásklegtszltes o Rákosi-perben Rákosi Mátyást rendbírsággal sújtotta Szemák elnök Budapest, január 31. A R'ákosí-per csütörtöki tárgyalásán tanúvallomásokat ismertetett a j bíróság. Elsőnek Vörös Pál detektív vallo­mását olvasta fel az elnök. Az iratokból ki­tűnt, hogy Szamuelly Szolnokon 39 embert vé­geztetett ki. Nagy Ernő csornai aljegyző val­lomása szerint Csornán hét embert akasztottak fel. Brunner Imre községi állomásfőnök Szamuelly kőszegi szerepléséről beszélt. Ami­kor két embert kivégeztettek, telefonon felhívta Budapestet és Landlerrel beszélt. Az állo­másfőnök vallomásának felolvasása után Rá­kosit szólította maga elé az elnök. A vádlott elfogultaknak minősítette a tanu­kat. Szerinte Szamuelly nem minden kivégzés­nél volt jelen, de mindegyiket neki tuiajdoni­tot'ák. Ma ver Odőn Kun Bélának a gyiijtőfogház­ban való kényelmes helyzetéről mondott el részleteket. A kommunistákat meglátogatta Ládav Ts'ván, az akkori igazságügvminisz­téríura osztálytanácsosa, aki később népbiztos lett és együtt ebédelt a kommunistákkal. Rákosi a tanú vallomását erősen szine_ zettnek mondta. Szerinte a hadifoglyokat nem kényszeritették arra, hogy lépjenek be a vörös hadseregbe. Amikor Szamuelly jelentéséről faggatta az elnök Rákosit, izgalmas összecsapás támadt. Rákosi kétségbe vonta korábbi vallomásáró, felvett jegyzőkönyvet, amiért rendreutasították, később pedig 3 napi, majd nvole napi sötétzár­káva! büntették, mert az elnök fegyelmi in­tézkedésére kijelentette, hogy „ilyen körülmé­nyek között nem vesz részt tovább a tárgya­lakban". t Faragó Miksa, az Osztrák-Magyar Bank volf tisztviselőjének vallomása szerint az egyes népbiztosok állandóan kéznél tartották az ara­nyat és a devizát, hogy ha szökni kell. Ezzel a bizonyítási eljárást befejezettnek nyilvánította az elnök. Az ügyész bizonyitáskiegészitésre több tanú kihallgatását kérte. Ezután Lengyel Zoltán védő terjesztette elő indítványát. — Bizonyítani kívánom — mondotta Len­gyel Zoltán védő —, hogy Rákosi az összes rém­DZ p IfiAZI LflTSZERÉSZE:! OKULAR9UM KELLNER MARTON, Kárász u. 3. § OleiA áramol a Uoobb m'm&tta ét e e-.-on<ío»abb Munka. M ségek idején népbiztosi működést már nem fej­tett kl, nem is tartózkodott Budapesten. Amikor Rákosi a vörösőrség parancsnoka lett, lefegy­verezte a Csernv-terroristaosztagot. Miért nem jött elő a vád 1925 óta ezekkel a bűncselek­ményekkel, amikor már Rákosi le volt tartóz-« tatva? Nyolc és fél esztendeig büntetését töltöt­te és csak a büntetés utolsó óráiban indítottak ellene eljárást azért, ami 16 év előtt történt. Kö­telessége lett volna az ügyészségnek vádat... A vedő nem folytathatta tovább előterjesz­tését, Szemák elnök kopog ceruzájával és fél­beszakítja az ügyvédet: — Kérem, ez nem tartozik a bizonvitösfciegé­szitési indítvány keretébe. Ez a védőbeszéd ke­retében foglalhat helvét. — Nem irható Rákosi rovására, hogy a kor­mányzótanács Szamuellyt megdicsérte volna, —- folytatta a védő —, ezt gyorsirási fel jegyzés Is igazolja. Sulvt helvezek arra, hogy az előbbi incidens tisztáztassék. Az elnöki ceruza megint kopog és Szemák el­nök ezeket mondja: — Erre vonatkozólag tovább! felszólalását megtiltom, mert az elnöki rendelkezésekkel szemben csak a bűnvádi perrendtartás biztosí­totta módon lehet jngorvoslafal élni. — Nem is akartam — válaszolja Lengyel Zoltán —. mire az elnök megjegyzi: — Kérem, tessék tudomásul venni. Lengvel tovább beszél, szavait azonban nem lehet hallani, mert az elnök félbeszakítja: Kérem, már megállapítottam a telszóla * lást ebben az irányban! Sorozatos incidensek után folytatta a védő* — Nem hallgatta ki a biróság B a r ' h a Al­bertet. nem hallgatták ki Nagy Vincét, a Ká­rolvi-kormány volt belügyminiszterét és nem hallgatták ki a volt Igazságögvminisrtert sem. Garbai Sándor, a népbiztosok tanácsának volt elnöke Pozsonvhan van. megküldőtte köz­jegyzőileg hitelesített nyihtkoza'át. Kérem megengedni, hogy ezt felolvashassam. — Nem engedem, — mondja az elnök. — Aklcor a tartalmát fogom felolvasni. — Azt sem engedem meg. — Kérem továbbá Bethlen Tstván grófot ki­hallgatni annak igazolására, hogy 1919 már. cius 21-én személyesen tárgyalt Károlyi Mi­hállyal és tőle tudta meg, hogy önként adta át a hatóimat a tanácskormánynak, tehát nem helytálló, hogv a kommunisták erőszakkal, tervszerű előkészítéssel szerezték volna meg a hatalmat. Kérem P. Ábrahám Dezs"> kihall­gatását, valamint M i s k o 1 c z v Ágost tábla­bíró megkérdezésé' arra. hogv az 1926—27. években mint ügyész foglalkozott a ielen bün­perre vonatkozó vádinditvánv elkészítésével, de az ügy ad acta lett téve. A vádlott kérésére indítványozom K á r o 1 v i Mihály, Kun Béla és Rónay Zoltán megidézését. — Nekem is volna egv tanúm, — állt fel most Rákosi Mátvás — S t r a u s s István, aki akko­riban a legfőbb állam! számszék elnöke volt és akivel sokat tárgyaltam. 0 az egyetlen ember, aki tanúként el tudja mondani, hogy milyen ember voltam a hivatalomban. Az elnök a vád és a védelem előterjesztéséi ól szóló dón'ést pénteken hirdeti fcf. Dl valós fraflckiitaek legolcsóbban PftlUH TOTYEBEHfflL A francia miniszterelnök londoni ntfa London, január 31. Az angol nagykövet és a francia külügyminisztérium között a fegyver­kezés kérdéséhen nagyjelentőségű formulater­vezetet dolgoztak ki. A Times jelentése szerint Anglia magáévá teszi a francia—olasz nyilatkozatot, amelyet Rómában készítettek. Ez megengedhetetlennek minősiti Németország egyoldalú felfegyverke­zési tevékenységét- A két állam megerősíti az egvenlőségi elv gyakorlati megvalósításának szükségességét. , Pá. isból jelentik: F1 a n d i n miniszterelnök és L;:va! külügyminiszter délben útnak in­dultak London felé. Laval Londonba való el­utazása vlőtt fogaclla a szovjet nagykövetet és a román követel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom