Délmagyarország, 1935. január (11. évfolyam, 1-26. szám)

1935-01-22 / 18. szám

IQVí ianuár 22. és Müi^ésszGí HETI MŰSOR t Kedden este: Nápolyi kaland. Huszár Pufi fel­léptével. Szerdán este: Az orvos. Világsiker. Premier­Dérlet. Csütörtök délután: Döntő éjszaka, Vigjátékuj­donság. Filléres helyárakkal Csü'.örtök este: Az orvos. Világsiker, másod­szor. A. bérlet. Péntek este: Az orvos. Világikor, harmadszor. Szombat délután: Éva. Sz. Patkós Irma fellép­tével. Filléres helyárak. Szombaton este: Luxemburg grófja. Operett. Sz. Patkós Irma felléptével. Vasárnap este: Luxemburg grófja. Sz. Patkós Irma 6s Solthy György fellépiéveL A Szegedi Dalárda é<* Oratórium Egyesület köz­gyűlése. A Szegedi Dalárda és Oratórium Egyesü­let vasárnap délelőtt Izgalmas incidensek között tartotta meg közgyűlését. Napirend előtt felállott R á t v a i János főtitkár és sürgős bejelentésre kért szót. Az egyesülethez — mondotta —, 24 alá­írással beadvány érkezett, amely súlyosan kifogá­solta az egyesület lanyha, eredménytelen működé­sét és karnagyváltozást javasolt. A főtitkár felol­vasta a beadványt, de az első mondatok után a közgyűlés éljenezni kezdte A n t o s Kálmánt Rát­vai bejelentette, hogy a beadványt aláirók legna­gyobb része értesítette az elnökséget, hogy alá­írásukat tekintsék meg nem történtnek, mert a beadvány tartalmával nem azonosítják magukat. A közgyűlés Hegedűs Ferenc ügyvezető elnök in­dítványára megállapította, hogy a beadvány ten­denciózusan személyi érdekből született és Antos eddigi működése csak használt az egvesületnek. A legnagyobb dijat, amelyet dalárda elérhet: a kor­mányzói dijat és a nehéz vegveskari dijat meg­szerezték Rátvaí Mlitkár ezután az egvesület mű­ködését ismertette, ennek során megemlítette, hogy bizonyos azonos tendenciájú támadás már érte az egyesületet 1933. jullusában, a kormányzói díj el­nyerése után Ekkor dr. Belle Ferenc az Uj Nem­zedék hasábjain atf írta, hogy a kormányzói díj véletlenül került az egyesület birtokába, mert a versenven „nem egv jobb dalárda volt. mint a szegedi." Az egyesület már akkor megadta a tá­madásra méltó válaszát s így a maga részéről be­fejezte az ügyet. Szeghő Sándor, az Országos Dalosszövetség országos karnagya emelkedett ez­után szólásra. Ismeri — mondolta — az egyesü­let művészi értékét, megjelenésével Is hangsúlyoz­ni kívánta a Dalos Szövetség elismerését. A kar­nagyok számára a M ih ó Ernő ált'al alapított négy Liszt-éremből a Dalos Szövetség az egyiket Antos Kálmánnak ítélte. Antos — mondotta — az első, aki ezt a kitüntetést uj alakjában megkapta. Ez­után a tisztujitást ejtették meg. Fedák Sári és Aknay Vilma jelentkezett az amerikai hatóság előtt. Losangeles, január 20. Fedák Sári és Aknay Vilma ismeretes amerikai ügyében fordulat állott be; a két szí­nésznő jelentkezett az elfogató parancsot kiadó Grand Jury előtt és óvadékképen tizezer dol­lárt tett le. Eddig az arizónai Phönix városká­ban tartózkodott. Szerdán hallgatja ki őket az ügyészség. Ady-est, Révész Béla előadásával. A Magán­tisztviselők Szövetsége szegedi csoportjának ren­dezésében vasárnap este az ipartestület márvány­termében magas nivóju irodalmi estet tartottak. A nagy sikerű kulturális eseményt jelentő est szín­vonalát emelte az a tény, hogy erre az alkalomra Szegedre érkezett Révész Béla, a kiváló író, oki csak nagyritkán jelenik meg a pódiumon a közönség előtt. Az Ady-est érdekes és ér'.ékes ese­ménye volt Révész Béla előadása, aki „Ady és Lé­da ntjn a halhatatlanság felé" címmel olvasott fel mély írói átérzéssel megirt emlékeiből. Nagy ho­rizontot átfogó magyarázó és megvilágító képek­ben. költői színekkel mutatta meg Ady és Léda útját az első találkozás eseményszerű percétől az utolsó idftk megrázó jelenetéig. Előadása is iga­zolta. hogy életrajzírói munkássága több, mint egyszerű biográfia-szerkesztés, — a közvetlen át­élés impressziójával és a megörökítés költészeté­vel adja át az irodalmi nyilvánosságnak Ady éle­tének eseményeit, történetét, magyarázatát. Az egyéni hangon és sajátos stílusban megirt előadá­sái a termet megtöltő közönség sokáig és lelkesen ünnepel'e a kiváló irót. Révész Béla előadása kö­ré érdeke« program fonódott. Vér György beve­zető előadáist tartott, amelyben ismertette Ré­vész Béla irói effyéniséfiét és költői értókét, vázol­ta Ady-irásainak művészi jelentőségét, majd az Ady-kérdéssel foglalkozott Megálllapította, hogy Ady több, mint a korszakot hozó kimagaslóan nagy kől'ő. — Ady egy nemzedék, egy ifjúság és egy korszak lelkét, hitvallását, vágyait és kívánságát is jelenti, akinek neve ma is kiállást és zászlót re velál. Bojár Lili sok értékes készséggel és át­éléssel Ady-verseket mondott, különösen nagy sikere volt két Révész-Miniatűr nagyhatású és fi­nom tolmácsolásával. A megujuló tapsokra több verssel kellett megtoldania műsorát. Pécsi Lili tisztán csengő hanggal áriákat és dalokat éne­kelt; a fiatal énekesnő is nagy sikert aratott. A hatásos énekszámokat G o i t e i n Ernő kisérte zongorán A műsort Kormos József szavalata zárta be, aki különösen Ady egyik párisi levelé­nek jól felépüett tolmácsolásával aratott sikert. A műsor mindegyik számát a nagyszámú közönség lelkes tapsokkal köszöntötte. A színházi iroda hírei HUSZÁR PUFI ma este búcsúzik a szegedi kö­zönségtől. MA, KEDDEN ESTE NAPOLYI KALAND HUSZÁR PUFI BUCSUFELLÉPTÉVEL. „NAPOLYI KALAND'* csak ma este kerül még szinre. BRIDZS-paródia a „NAPOLYI KALAND" ^gyjjf szenzációja. „SZTAMBUL RÓZSAJA". Fali Leó legszebb operettje ma délután filléres helyárakkal van mű­soron. Ez a legszebb melódiák operetje. Címsze­replő Sz. Patkós Irma. AZ ORVOS! - AZ ORVOS! „AZ ORVOS'' főszerepét, dr. Fregusont, SOL­THY GYÖRGY játsza. MÜTÖ A SZÍNPADON. Az filét és Halál két­ségbeesett harca, amelyben győz a szerelem. „Az ORVOS. Premier holnap. „Az ORVOS" SZERDÁTÓL MINDEN ESTE. CSÜTÖRTÖK DÉLUTÁN filléres helvárak­kal „DÖNTÖ ÉJSZAKA", a legnagyobb vigjáték­siker. Meglepetés les® a „LTTTEMBURG GRÓFJA" szombati és vasárnapi előadása. ADA 8ARI. PATAKY KALMAN, ÉRDY PAL a ,.RIGOLETTO"-ban ismét nagy eseményt vará­zsol a szegedi színházba. Siessen jegyet váltani, ( mert a rendkivüli színházi eseményt rendkívüli j érdeklődés előzi meg. „A FENSÉGES ASSZONY". Már folynak a pró­| bák és a technikai előkészületek a szezon máso­dik nagy ősbemutatójára. Premier 30-án. Sporf Újszegeden megkezdődik a Szeged FC „tavaszi" munkája A rohamosan közelgő bajnoki szezon arra az elhatározásra késztette a Szeged FC vezető­. ségét, hogy a játékosokkal a tréningeket meg­, kezdhesse. Tekintettel a kedvezőtlen időjá­rásra, a vezetőség megbeszélést folytatolt R! é t i-R e b r ó Bélával, a csapat trénerével, hogy tornateremben, vagy a szabadban kezd­I jék m^g az előkészítő munkát. Mivel tornate­rem nem áll rendelkezésre és február eleién már komolv meccset kell játszani, az illetékesek ugv döntöttek, hogy már kedden megkezdődik a komoly munka — a pálván. A tréningben egvelőre még nem akadálvozza a játékosokat a SzAK-nálván felgvülelmle't hó: kedden még csak 15—20 perces kondiciógvakorlatok lesz­nek. A hó eltakarítására már megtörtént min­den e'őkészitő intézkedés. A hó eltakarításá­nak kérdését a lehető legsürgősebben meg kell oldani, mert máskülönben nem lesz mód iában a Szeged FC-nek a bainoki szezonra és az ezt meselőző kupamérkőzésre kellőképen felké­szülni. Ha figvelembe vesszük azt is, hogv feb­ruár 10-én a főiskolai válogatottal iátszik a Sze^d FC. a labdatréningek megkezdését idő­szerűnek kell tekin'eni. i Az első komoly meccs február 17-én lesz, amikor a Szeged FC a február 10-én megren­dezendő Hungária—Budai 11 kunamé^kő^és győztesével játszik. A pályaválasztóiog kérdé­se még bizonytalan. A kupamecrset csak ab­ban az esetben rendezik meg Budanesten. ha a budai csanat kerülne ki győztesként a. küz­delemből. Ellenkező esetben Szegeden lesz a (""ccs, mert a Hungária eddigi mérkőzésein i nályaválasztójoggal rndelkezetL Ha a Szesed FC vezetősége számításaiban nem csalódik, ugy február 10-én és 17-én csapata Szegeden fog mérkőzni. Mester kivételével hétfő óta valamennyi játékos Szegeden van. Mester helyett egy lap érkezett héttón Szegedre. A futballista közli a vezetőséggel, hogy különböző okok miatt még nem tud Szegedre utazni. A Szeged FC vezető­sége táviratilag rendelte Szegedre Mestert, aki ilyen körülmények között kedden, vagy szer-i dán bevonul. Tornészka'rQ&ság A tornászszövetség déli kerülete vasárnap rendezte meg az egyéni tornászbajnokságokat és a hőlgvcsapatversenyt. A férfiba inokságot az rJimpiai keret tagja, a kecskeméti Nem e-t re nyerte, a hölgyversenyben a favorit kiskun­halasi csanat vereséget szenvedett a Tisza TE­tőJ A férfibajnokság eredménye az összesi'é« alapján: 1. Nemere (Kecskemét") 198.3 pont, 2. Papp K. (SzTE) 148 pont, 3. Pann Zoltán (SzTE). lf­?usá«iak eredménve: 1. Mácsav (Kecskemét), 2. Bánó (K). 3. Sántha (K). Hölgycsapatbaj­nok: Tisza TE (Krizsán Rózsa. Tokody Ilonka, Horváth Ilonka, Pigniczkv Mária, Kántor Va­léria. Dohra Erzsébet. Gelléri Erzsébet, Papp Róz«i). A másodosztályú hölgy csapatbajnok az SzTE; Négy közgyűlés. Vasárnap négy közgyűlés voW Szegeden: a Bíró Testület, az SzTK, a MÖSz és a MOVE újította meg tisztikarát. A legnagyobb ér­deklődés a Bíró Testület közgyűlése iránt nyilvá­nult meg, amelyen a központot Bacsó László, a Szeged FC-t Villányi Armin, a DLASz-t A d o r­j á n Károly és Fürst György képviselte. Kar­dos György elnöki és L a p u Lajos főtitkári je­lentése után a budapesti küldöttség W ő n e k y Fe­rencet, Sugár-Steinitz Bélát és Bárányi Józsefet ezüst jelvénnyel, Lapu Lajost és S z benyi Lajost márványplakettel tüntette ki. Ez­után, Kardos György elnök a testület márvány­pjsket'jével tűntette ki azokat a futballbirákat, akik eddig 200 mérkőzést vezettek: Dézsy Ferenc, Martonosi József alelnökök, Lapu Lajos főtitkár, továbbá Bárányi József. Bóka-Papp Gyula. Boross Pál, Czeglédi József, Frankel Mihály, Klein Ar­min, Komlósi Géza Kandiba Izsák, Kohautek Re­zső, Lapu Jenő, Lőwy Henrik, Pataki Imre, Sze­benvi Lajos, Vezér Ernő. A testület uj tisztikara a kővetkező: elnök Kardos György, társelnök Dé­zsl Ferenc, alelnökök; Martonosi József, Wőneky Ferenc, főtitkár Lapu Lajos, pénztáros Szebenyi Lajos, ellenőr Vecsernyés Lajos. Országos közi­gyülési kiküldöttek Martonosi J., Lapu L. Orszá­gos tanácstagok Dézsi Ferenc, Lapu Lajos Orszá­gos póttanácstag Szebenyi Lajos. Alosztályt ren­des tanácstagok Sugár-Steinitz Béla, Faragó Géza, Frankel Mihály, Komlósi Géza, Lázy István. Lef­kovics Lajos, Lőwy Henrik, dr. Molnár Sándor, Pataki Imre. v. Savanya Ferenc dr., Vezér De­zső. Vezér Ernő Az SzTK közgyűlése teljesen sima lefolyású voít és azon a köve'kező tisztikart választották meg: diszelnök gróf Teleky Pál dr., moori Glatt­felder Gyula, v. dr. Shvoy Kálmán, dr. Pálfy Jó­zsef, Bárányi Tibor, elnök Kiss Károly, helyettes elnök dr. Lukhaup Miklós, ügyvezető elnök Szol­csányi. István, tb. elnökök: dr. tarnói Buócz Béla, Breinovics Vilmos, Gyarmati János, v. Iványi László, dr. Karaffiáth Jenő, Kéri József, v. ír. Szabó Géza, Szukováthy Imre, v. tárcái Felicides Román, dr. Tóth Imre, Vadas Gyula. Osztályelnö­kök: v. Csanádv Géza, Faludi Sándor, Gyarmnthy Mihály, dr. Hévízi Károly, v. Símándy Károly. Ve­csernyés Lajos, dr. Hunyady János, Breinovics Lajos, Szmolenszky Béla, igazgató; dr. Vass Béla, titkár Vajas István, főjegyző Vörös Eugénia, fő­pénztáros Kakuiszi Lajos, főellenőr Turi JózSef. Gondnok Hrabák Károly. , '' Az ökölvivószakosztály délkeleti kerület« bás­tyái Holtzer Tivadar elnökletével tartotta meg közgyűlését, amelyen a következő tisztikart vá­lasztották meg: diszelnök Nagyszombathy Miksa, micskei Bárányi Tibor, dr. Pálfy József, Horlay­Hoffmnnn Béla ny tábornok, tiszteletbeli elnökök: vitéz Kiss Béla, Pintér Ferenc, vitéz Kiresfalusy Vilmos, dr. Lukhaup Miklós, v. dr. Szabó Géza, dr. Szilágyi Ferenc, elnök bástyái Holtzer Tivadar, társelnökök: Breinovics Vilmos, Neumann Gyula, alelnökök: Kazay Barna, Bartók Mihály, főtitkár Szilágyi Lajos. A MOVE uj tisztikara a következő: diszelnök: Barcsay Károly, elnök dr. Gárgyán Imre, társel­nök; Wagner Ferenc, Antal Dénes. Kiss Jenő, tb. elnök dr. Vilin István, alelnökök; Klement Antal, Bélády Árpád, Schmidt Árpád, főtitkár Reményffy Gyula, pénztáros StumDf Károlv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom