Délmagyarország, 1934. december (10. évfolyam, 271-294. szám)

1934-12-18 / 285. szám

Ul p I6AZI LÄTSZERESZErl lOKULARIUM KELLWER MARTON. Kárte iL 3.1 Olc.< « ^¡«fcb mmM« 4. . UqqoaWoMU marta. | Ellentétek Titulescu és a király között London. december 17. A Star értesülése sze­rint T i t u 1 € s c n újból heves ellentétbe ke­rült saját miniszterelnökével, sót magával Ká­roly királlyal is. Antonesen tábornok, a vezérkar főnöke elbocsájtása miatt. Titulescu remrégíben kikötötte, hogy a hadsereggel is 6 rendelkezhessen és ezért Antonescut hnd­í ívmlqiszterré nkarta kineveztetni. Ezt állí­tólag azzal az indokolással utasUották el, hogv Antonescu nemrégiben lett dandárpnranesnok. A lap szerint azt hiszik, hogv Titnleseu most n oarlnment többségével rendelkezik. iagu KarM mmw Férfi és ndi kalapokat lirnUiibbin KNITTEL néi vehet Kárász u. 5. Felavatták a vitézek székházát (A Délmngyarország munkatársától.) ünne­pélyes külsőségek között avatták fel vasárnap délben Szegeden Csongrád vármegye, Szeged és Hódmezővásárhely városok vitézi székének Kálvin-tér 6. szám alatti székházát, amely egy­kor a szabadkőművesek háza volt. Az uj szék­ház nagytermét zsúfolásig megtöltő közönség soraiban olt volt vitéz liszabeői Helle­b r o n t h Antal ny. tüzérségi tábornok, a vi­tézek főkapitányának helyettese, nagyszom­bati Nagvszombathy Miksa altábornagy, vrgvesdandárpnrancsnok, vitéz dr. Shvoy Kálmán ny. altábornagv. dr. Farkas Béla. Oongrád vármegve főispánja, dr. Csergő Károlv alispán, dr. Kiss Albert rektor, vitéz nagylaki R á t z Jenő tábornok, vitézi törzska­pitány, dr. P á 1 f y József szegedi, dr. S o 6 s István vásárhelvi, vitéz Négyessv Imre szentesi, dr. Piroska János csongrádi pol­gármester és még sokan mások. A Hiszekegy elmondása után vitéz Szen­d r e y László őrnagv. székkapitánv üdvözölte az ünnepségen megjelenteket, majd vitéz nagy­laki Rátz Jenő tábornok mondott hatásos ün­rveoi beszédet, amelv .ilatt leleplezték Horlhy Miklós kormánvzó arcképét. A zászlóavató be­szédet vitéz Endrev Antal mondotta. A zászlóanvák kötötték ezután szalagjukat az uj zászlóra, elsőnek vitéz dr. Shvoy Kál­mánné. A sokgyermekes vitézi családanváknak adták át ezután a vitézi szék adománvát. A székháznvató ünnepség közönsége meleg­hangú táviratban üdvözölte Horthv Miklós kor­mánv7Ót. mn jd az ünnepség a Himnusszal be­feieződött. Délben a Hungáriában d^zlaVoma volt. ame­lyen több pohárköszöntő hangzott el. mbgyirR V* W« FESIOMUV ESZE K állandó kiállítása Tisza Lajos körút 42a sz. Hazánk legkiválóbb mes­tereinek IflffefkCTfllte-bb di­jakat nyert alkotásai. Ivei­ket gyönyörködtető művé­szet. — Többszáz kép ízlésesen bekeretezve csupa műremek. Hallatlan olcsó árak! A Mőiti/einiese!)!) fizetési leljelek? Dus választék keretezésben részletre Is Kérem a kirakatok megtekintsél. iseifüa nem hozish fn^oszlávial mcnchOlíchcl & trianoni vonatok A szegedi társadalom a menekültekért (A Délmagyarország munkatársától.) Hétfő a iugoszIá\iai kiutasítások szempontiából ese­ménytelenül mult el. A határállomáson közle­kedő vonatok nem kaptak ujabb menekülteket. Ugy a reggeli, mint az éstí vonat kiutasított magyarok nélkül futott be Röszkéről a rókusi állomásra. Szeged várt» társadalma még mindig töme­gesen juttatja adományait a menekültek se­gélyezésére. Ujabban a kővetkező szeretetado­mányokat jelentették be. SK meneküllek segélyezése Budapest, december 17. A Jugoszláviából ki­utasított magyarok megsegítésére indult or­szágos gvüjtes eddig körülbelül 250 ezer pen­gőt eredményezett. A segélvezés lebonyolítá­sát a belügyminisztérium közjótékonysági osz. lálva inlézi. A kiutasitottaknak kérvénveiketa belügvminiszterhez kell beadni. A segélyösszeg nagyságái bizottság állapítja meg. Szerefetadoinányok N. N. 10 drb szappan. Csillag József 5 férfi ing, N N. ruhanemű, élelmiszer, Szolnoki Mihály 1 zsák ruhanemű, N. N. játék, N. N. liszt, dr. Kone­wnld Tibor ruhanemű. N. N. kenyér. Vér András­né tej és kenyér, Dobó Ferenc élelmiszer, 82-es Zrínyi cserkész cs. sütemény, lekvár. Varga Gyu­la hvisiíemü, dr. Papp Sándoraé élelmiszer, Fail Mnrgit sütemény és ruhanemű, Kiss Mária élelmi­szer, Debreczeni Géza kenyér, Katrfmann Klára György ruhanemű. Gvöngyössy Mihályné süte­mény és tepertő, Horváth Imréné élelmiszer, MIEFIIOE élelmiszer, Kun Sándorné ruhanemű, Böröcz Pálné ruhanemű, Dobó János 1 sapka, Dr Gyuricza Sándor élelmiszer, ruhanemű. Recsky Antal kenyér, Mezei Györgvné ruhanemű. Koszka Ferenc fél zsák bab. Alsóvárosi IV. b. osztály élel­miszer. ruhanemű. Kurunezi tészta, Biczók Sán­dorné kenyér. Katona Vince kifli, ördögh Ferenc­né 1 pár tyúk, Kiss Károly élelmiszer, v. Varga József ruhanemű, özv. Sebők Jánosné kenyér, N. N. ruhanemű, Petrik István élelmiszer, Délmagvar­szág 1 tábla csokoládé, Szili Mária kenvér. Far­kas Jenffné sütemény, élelmiszer, ruha, Rtih Géza ruhanemű. Földi Sándorné kávé. Dudás Jánosné kenyér, N N. ruhanemű, Breba Béla 1 kabát, Czun­bolinecz István 1 kiskabát, Remes Elemér 1 nad­rág, Zboroszky József 27 kg kolbász. Adler Jenő ruhanemű. Juhász István 8 o fa, N. N. ruhanemű. Juhász István 75 kg liszt 15 kg szalonna, Pilich Ilona tésztanemfi, Baranvi László élelmiszer, nv hanemü, Koch Imre tejfel. Szíves BéTa ruhanemű, Csókásí Irén 1 pár keztvü, Knromvíry Káhnán ruhanemff, dr. Molnár József robanrml). A S f a n f f e r-«.aif«yár hrrnofr"" doboz sa j­tot kfiMntt a Délmngyarország JHÚM* A ínene­külteknek. Eltemették Holczer Gyulát (A Délmagyarország munkatársától.) A tra­gikus hirtelenséggel elhunyt dr. H o 11 z e r Gyulát hétfőn délután temették el mély részvét mellett a református temetőben. A temetésen •az elhunyt rokonságán kivül megjelentek nagyszámban ismerősei és barátai is. A teme­tési szertartást Bakó László végezte, aki imát, majd könnyekig megható búcsúztatót mondott. Vázolta beszéd lében az elhunyt küzdelmes lel­ki életéi és azt a nagv megpróbáltatást, amely reánehezedett az utolsó husz évben. A gyász­szertartás alatt a Reformáus Énekkar énekelt gvászénekeket. A gvászmenet ezután a szemer­kélő esőben megindult a sir felé. ahol örök nyugalomra helyezték dr. Holtzer Gyulát. II Zavaros-ügy a budapesti tábla elStt Budapest, december 17. A budapesti Ítélő­tábla ma kezdte tárgyalni Zavaros Aladár voll székesfehérvári polgármester és társai bűn­ügyét. Zavarost, mint ismeretes, a törvényszék nyolc hónapi börtönre, társait pedig 1—3 hó­napi fogházra Ítélte. A táblai tárgyaláson a volt polgármester két mankóra tárhaszkodva jeleni meg. ítélethirdetés előreláthatólag csak 2—3 nap múlva lesz^^^^^ Egy bécsi sebész­professzor öngyilkossága Bécs, december 17. Lorenc János bécsi egyet<-mi tanár, az osztrák főváros legismertebb sebészprofesszora, az elmúlt éjjel felakasztotta magát és meghalt. 61 éves volt. Az öngyilkos­ságának okát nem lehetett biztosan megállapí­tani. Azt hiszik, hogy a tanárt valami lelki bánat érte. Papén megválik a bécsi német követségtől Budapest, december 17. Bécsi politikai kö­rökben erősen tart ja magát az a hm hogy Pa­pén bécsi német követ nemsokára megválik ál­lásától. Ennek egyik oka, hogy Papent a Saar­vidék kormánybiztosává szemelték ki, a má­sik pedig az. hogy egyelőre nem sikerült elér­ni az egyetértés helyreállítását Ausztria és Né­metország között. Uj alkotmányt kap Bulgária (Bndflpesti tudósítónk telefon jelentése.) Szó­fiából jelentik: Megbízható hclvről nvert érte­sülésünk szerint Bulgáriában rövid időn belül formálisan is megsemmisítik a régi demokrati­kus alkotmányt és az autoritativ alkotmányt vezetik be. Az uj bolgár alkotmány rendkívül hasonlít a volt monarchia alkotmányához. Huszonöt falut romba­döntött a földrengés Anatóliában London, december 17. A Reuter Iroda anEa-i rai jelentése szerint Anatólia belsejében súlyos; földrengés pusztított. A hirek szerint a föld­rengésnek 20 halottja és 100 sebesölt áldozata van. Állítólag több súlyos földlökés 25 falul rombadöntött. A földrengés a legsúlyosabb ká­rokat Diarbekri és Mouchei terület között okozta. A földlökések hír szerint még mindig tartanak. Nem lesz gondja III Karácsonyra * * • Szedj« öiaz« tört aranyát, szőtt­jét ég a dia el, cserül* ba.vagy dolgaz'assa át Tóth órásnál, Kölcsey ucca 7. E adás kényel­mes részletfizetésre ABC utal­ványra. Megbízásból attrgöaen, olcsón eladók s Brit ián« ftiearök, gyürük, 12 személyes ezöst evŐ­szer, gyertyatartók, tásk&gramo* ion, müvéezlemezek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom