Délmagyarország, 1934. december (10. évfolyam, 271-294. szám)

1934-12-11 / 279. szám

0 f I MAT, YARORSZÁG 1934 december II. HireU Az idő A Szegedi Meteorología! Obszervatórium jelen'i: Szegeden a hőmérő legmagasabb állá­sa 7.8, a legalacsonyabb 3.9 C. A barometer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 85, délben 80 százalék. A szél iránya délkeleti, erőssége 3—5. A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 órakor. Időjóslat: Élénk délkeleti, keleti szél. sok helyen havaseső. A hőmérséklet esetleg kissé csökken. — ELÖADASOK. Az alsóvárosi kultúrházban dr. Kovács Ferenc egyetemi m. tanár 13-án, csü­törtökön este hét órakor vetitettképes előadást tart „Védekezés a tüdővész ellen a családban" cimmel. Az előadásra belépődíj nincs. Tekintettel a tüdő­vész elleni védekezés fontosságára, az előadáson mindenkit szívesen lát az, egyházközség vezetősége. — A Ferenc József Tudományegyetem Barátainak Egyesülete 13-án, csütörtökön délután 6 órakor iz egyetem aulájában szabadegyetemi előadást tart. Előad dr. Moór Elemér tanárképző főiskolai ta­nár „Hogyan lett lovas nép a magyar?" dnmeL Belépés díjtalan. — Az Egyetem Barátai Egyesü­letének természettudományi szakosztálya félévi 9. szakosztályi előadóülését szerdán délután 5 óra­kor tartja meg az I. számn vegytani Intézet elő­adóteremben (Templom-tér). .Takobey Istvátn: Az illatszergvártás fejlődése és mai állása, dr. Kocsis Endre: Fluorescencial vizsgálatok ga­lenikus készítményekkel, vitéz dr. Len gyei En­dre: Kőzettípusok Hegyaljáról, dr. Nár«y-S za­bó István: Anrmonium-amalgam vizsgálata nagy nyomáson dmmel tart előadást, üléselnök dr. Szé­ki Tibor. — A MANSz rendezésében csütörtökön délután 6 órakor dr. 0 e 1 e v József egyetemi ta ­nár tart előadást „Az erdélyi magyarság gazdi­sági helyzete" cimmel a központi egyetem má­sodik emeleti termében. Ugyanitt lesz szombaton délután 6 órakor dr. Bálint Sándor egyetemi ma­gántanár előadása. A magántanár „A megszállt területek magyarságának irodalma" cimmel tart előadást, majd dr. Slk Sándor egyetemi tanár tnr+ta meg záróelőadását. Karácsonyra fényképet rsiníiltp«<>on KovAfsnAI Beiben»*!« ««Vonon H—55. — 'Az ipartestület elöl iárósága szerdán dél­után 5 órakor rendes ülést tart. — X szejreffl állami felsőkereskedelmi iskolát vfapiftt tanulók szövetséare Budapesten tegnap tar­totta összejövetelét, amelven dr. K o n t o r Lajos igazgató mondott elnöki mermvitót. Utána dr. Tő­nél II Sándor főtitkár tar'ott rendkívül érdekes előadást, amiért Engel Vilmos mondott köszö­. netet. — ífl.000 facsemetét oszt M a várn* a bértAV között. Két évvel ennekelrtt'e kezdődött a várrwl bérleteknél a fásitás. Az első alkalommal innno csemetét osztott ki ingyen a város a bérlók kö­zött, később uiahh 10.000 facsemete került kiol­tásra. A fásitás ipen eredményes volt, a bérlők kivétel nélkül az előírásnak megfelelően gondoz­zák a gvümölcsfaccemetéket és remélni lehet, hogy 2—3 éven belül már jövedelmező is lesz a gyümölcstermelés. Az elmúlt héten ujabb előké­születet tett a város facsemeték ingyenes kiosztá­sára. Legközelebb 20 000 kétéves facsemetét osz­tanak ki a bérlők között. Cseresznve. körte, alma és barackfacsemetéket kapnak a bérlők és külön útbaigazítást ls a facsemeték kezelésére nézve. — A Szegedi Sakk Kör körbajnoki versenye befejeződött. Az első-második helvre holtverseny­ben Soókg és Grünwald kerültek, akfk páros meccset fogn;ik játszani a bajnoki elmért. Soóky idegesen, Grünwald meglepően jól játszott, ez volt az első komoly versenye. III.—IV. Konrád és Kovács A. fiattal orosházi játékos csak az utolsó fordulóban vesztette el veretlenségét, végig jól tartotta magát. Konrád fáradtan játszott. V. Neu­mann. VI.—VII. Farkas és Mák. VIII. Bosenberg, IX. Tóbiás. X. Bessenyey. — A Szegedi Leányfgylet hálás köszönetét fe­lezi ki mindazoknak, akik a vasárnap rendezett jó­tékonycélu teadélután sikerét felülfizetésükkel és önzetlen fáradozásukkal elősegítették. Olcsó maradékoki divatos női kabát, ruha, selyem és kütOtt anvaqok férfi kalapok P 3-50-t«I T A 1> o r u c c o 7bf W 1 n k 1 e r. — Agyvértódulás, szivszorongás, nehéz lég­zés, félelemérzet, idegesség, fejfájás, lehangolt­ság, álmatlanság, gyengeségi állapotok, mun­kaképtelenség a rendkívül enyhén ható termé­szetes „Ferenc József" keserűvíz használata által igen sokszor gyorsan megszüntethetők. Tudományos megállapítások megerősítik, hogy a Ferenc József viz a makacs székszorulás és az emésztőcsatornán át történő mérgeződés mindenféle jelenségénél — öregnek és fiatal­nak — a legjobb szolgálatot teszi. Az 04WE hírei Szerdán és csütörtökön reggel a 6 óra 28 per­ces budapesti gyorsvonattal egv-egy csoport utazik féláru vasúti jeggyel. Akik ezekhez a csoportokhoz csatlakozni akarnak, jelentkezze­nek mielőbb, de legkésőbb kedd. illetve szerda délután 4 óráig a Délmagyarország jegyirodájában. SOLI FERENC szobafestő, mázoló és bulorténvező műhelyét Br. Jósika u. 21. sz. alá helyezte át. H A K Ol tiLl RJLH A raanádmegyet kereskedői érdekképviseleti választásokra, amelyek december 15-én zajlanak le, teljes erővel folynak az előkészületek. A ma­kói kereskedők ezidöszerint két lista körül tömö­rülnek. Az egyik a Kereskedők Körének listája, amelyen Király János, Nagy József, Kertész Mik­sa (Battonya) a rendes és Csépi János és Vermes Miksa a póttagok. A másik lista a Kereskedők Egylete listája, amelyen Grün Imre és Lipták István a jelöltek. Előléptetés. Az Igazságügyminiszter Bódí La­jos büntetőjárásbirósági jegyzőkönyvvezetőt bíró­sági kezelővé léptette elő. Rendőrt birek. Ifj. Hertllng János Kont-ncca 4. szám alatti péksegéd feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki szobáiáből riasztópisztolyát el­lopta. Petró András Eötvös-ucoa 11. szám alatti gazdálkodó feljelentést tett a rendőrségen, hogy tegnap este istállójából ellopták a kerékpárját. — Bubinsitein Salamonná Deák Ferenc-ucca 54. szám alatti lakos feljelentést tett. hogv ismeretlen tet­teis az udvaráról egy pulykát ellonott. — Király Sándorné Wekerle-ucoa 55. szám alatti lakos fel­jelentést tett, hogy az éjszaka udvaráról 180 kilo­gram fát és egv tyúkot Ismeretlen tettes ellopott. A feljelentések ügyében a rendőrség a nyomozást megindította. Tovább folynak ar ínséemnnkák. "A Délma­ffvarország vasárnapi számában meirirtuk. hogy az inségmunkások nagy részének szombaton felmon­dott a város. Kerekes tnnácsíegyzőtől ma arról értesülünk, hogv az elbocsátás programszerűen történt s az elbocsátott munkások helvébe máso­kat alkalmaztak, ugy. hogv a létszámban változás nem történt. A jelenlegi létszám 332 földmunkás, 14 Ipari munkás és 33 szellemi munkás. A vasárnapi hettnlaron az árak Ijrv alaknltak: a haromfipiacon a tvuk kilójáért 70—80 fillért fi­zettek, a csirkéért 75 fillért, a libáért 65—70 fil­lért. a kacsáért 90 fillértől egv pengőig, a pulvki­ért 62—70 fillért, a gyöngyösért 90-95 fillért és a tojásért 6 fillért. A hagymapiacon a helyzet válto­zatlan. A kereslet egészen minimális, a vöröshagy­máért 3.60. a fokhagymáért 60 pengőig fizettek. Karácsonyi vásár a •Koronában. Ma délután 5 órakor a makói Korona-szálló emele'f termeiben megnvilt az a karácsonyi eervüttes vásár, amelyet 10 makói kereskedő kezdeményezett és amelv he­teken keresztül foglalkoztatta nemcsak a makói, de a kamara keretein belől a szegedi kereskedőtár­sadalmat is. A makói 10 kereskedő együttes kará­csonyi vására ellen, mint ismeretes, éles támadá­sokat vezettek a makói kimaradt kereskedők a he­lvi hatóságok és a kamara elő't Először azt sérel­mezték, hoffv k'zárták a rendezők az egvfittes vá­sárban résztyenni óhajtó többi kereskedőket, majd amikor a részvételre mindenkinek megadták a módo', kiderült, hogy az egész ellenakció célia a tervezett együttes vásár mecrblnsitása volt Pzek­után a polgármester tndomásnl vette a 10 kereske­dő együttes karáesonvl árusítására vonatkozó be­jelentését és ma délután megnyílt a nagv csínnal berendezett karácsonyi váisár, amely december IHa tart. és Művészet ——auMur HETI MÜSOE: Kedden délután: öreg tekintetei. Filléres hely* árak. Kedden este: Szembekötősdi. A. bérlet. Szerdán este: Parasztbecsület. Operaest. Pata* ky Kálmán, Belle Gabriella, Lendvay Leopold Andor, Győző Amália felléptével. Mérsékeltein fel-» emelt helyárakkal. Csütörtökön délután: Szép a világ. Katonaelő­adás. Filléres helyárak. Csütörtök este: Tiéd leszek. Operett újdonság. Premierbérlet. Pénteken este: Tiéd leszek. Operett. A. bérlet Szembeköíősdi Nagy morális paravánok állnak egy plkanté­rianélküli játék körül. Nagy szentenciák hangza­nak el, állítólag kis bűnök fölött. A történet igen kedves, de igen egyoldalú beállításból indul ki. Egy fiatal férj szerelmi házasság után megcsalja, feleségét és a gyarmatokról hívja haza okos anyó­sát, csináljon rendet egy év óta rendetlen házas­élet ében. Egy évig várt, amig megunta kedvesét és rájött, csak a feleségét szereti Első számn mo­rál. A mama okos hölgy, ismeri a férfiakat, tul van az izgalmak évein, össze akarja boronálni az If­jakat. Most jön a férj bűnbánó beismerése, egy­ben a vígjáték tendenciájának csattanója: Ha m férj megcsalja a feleségét, az asszony a hibás, még ha hibátlan is. Miért engedi egyedül a férjét, mi­ért nem veszekszik, könnyezik, ájuldozik és tom­bol... Második számú morál. Ha azt akarják hölgyeim, hogy férjük hü maradjon, a hisztéria terrorját kell alkalmazni, mert mint az őszinte férfi iró kioktatott bennünket, a férfihfiség hajlam dozó, ingadozó, mint a nádszál... Erről azonban színpadi műben nem beszéltetni kellene, hanem cselekedtetni. A szinpadi hihetöségnek nem min­dig a valószinüiség adja meg az alapját, hanem hogyan fejlődik előttünk a valószínűtlenség is el­hihető játékká. A Szembekötősdiben az iró kissé nekiment a falnak, legalább is Szegeden. Nem lát­ta meg a téma igazi humorát. Azt csak mi láttuk' meg, akik szívből kacagtunk, mikor a jó öreg férj betegségére, öregségére, nagy elfoglaltságára va­ló tekintettel a részvéten át csalogatta vissza szép fiatal asszonyát. Ez is régi trükk — az életben. Vígjáték írótól nem elég ötletes. Kissé nyárspol­gári az egész, kissé túlontúl közel fekszik a hét­köznapihoz és nem hisszük, hogy nem akadtak férfiak a nézőtéren, akik kissé ne restelkedtek vo'na saját moráljukon, a szinházi látcsővön ke* resztül ls. Amit lehetett, természetesen a társulat kihozta a darabból. Deréky rendezői munkája igyeke­zett fürge tempóval, helyes beállítással védeni és menteni. Mint színész is készséggel vállalta fur­csa passziv szerepét. Könyves Tóth Erzsi ara* nyos, vidám, életteljes, szép volt. Fénylő pont a ködlő semmiségben. Garamy Jolán pedig ismét a nézőtérnek. Nyíltszíni tapsot kapott, de valóban kedves lényéből, derűs stílusából adott valamit az egyetlen bizonyosság volt a sok bizonytalanul kalandozó történésben. Pécsi Lilinek és Zila­h v n a k volt még kisebb szerepe, amelyet ügye­sen játszottak meg. HDRMONIA^HANGyEllSENYEX Koncz-hegedüest zenekari kísérettel szombaton, 15-én, Tisza, 8. Műsoron Mendelssohn, Bruch, Sa­rasate-müvek. Vezényel Fricsay. Jegy Délma­gyarország jegyirodában 1.60-től. A szinházi iroda hírei „Szembekötősdi", a Nemzeti Szinház idei nagy vigjátéksikerének hétfő esti premierjét kirobbanó kacagások egész sora kisérte. A „Szembekötősdi" ma este másodszor kerül színre. „Tied leszek"! Tied leszek! Raffay Erzsivel csütörtöktől. Pataky Kálmán, Relle Gabriella, Lendvai (Leopold) Andor és Győző Amália éneklik hol­nap a „Parasztbecsület" főszerepeit. A nagy mű­vészek az előadás keretében a legszebb számok­ból hangversenyt adnak. „Tied leszek!" Tied leszek! Bemek operettul­donság! Csütörtökön premier. ,.Szép a világ" csütörtökön délután katona-, szombaton délután ifjúsági előadásban kerül szín­re. Ma délután „öreg tekintetes" a legjobb magyar vigjáték filléres helvárakkal. remek szereposz­tásban,.

Next

/
Oldalképek
Tartalom