Délmagyarország, 1934. december (10. évfolyam, 271-294. szám)

1934-12-11 / 279. szám

0 e CM AT. y AR ORSZÁG 1934 aecemFer lí. ,Daily Express" munkatársa, kedden reggel érkéz- , fálni valójuk, mert a rókusi tornacsarnokban él­nek meg a Metró Co]dwyn /ilmvdllalat oper^- helyezett nyolcvan menekült közül hatvan hétfőn tőrjei, akiknek valószínűleg már nem lesz fotogra- | éjjel Budapestre utazott. Belgrád beszüntette a statáriális tömegkiutasitásokat T Belgrádi jelentés szerint a jugoszláv kor- | mány beszünlette a magyarok további kiutasi. 1 tását. | A kiutasítások állítólagos megszüntetésével . kapcsolatban a londoni Daily Express azt ir ja, I A viros társadalma egyre fokozódó áldozat­készséggel siet a tűzhelyük mellől elüldözött dél­vidékiek támogatására. Tömegesen futnak be a természetbeni és a pénzadományok, amelyek kö­zött talán a legkedvesebb Franco Vellani" Dtonisi olasz újságírónak, a Giornale d' Italia és a Cor­riere. della Sera Szegedre küldött munkatársának százpengős adománya. A rendkívül rokonszenves olasz újságíró már napok óta Szegeden tartóz­kodik, minden menekült vonat érkezésénél jelen van az állomáson és hatalmas tudósításokat te­lefonál éjszakánkint Bolognába és Milanóba. Hétfőn délelőtt a szegedi moziérdekeltségek küldöttsége kereste fői dr. Pdlft] József polgár­r-r-.tcrt, akinek ' ^jelentette, hofv a Széchenyi­Mozibnn pénteken három előadást tartanak a menekültek jattéra. Az előadások teljes pénztári bevitelét fordítják erre a célra. Lehet, hogy pén­teken mutatják be először a rókusi állomáson a menekültekről fölvett hangos filmriportot is. Ujabban a következő adományokat nyugtáz­zák: ördögh Jánosné élelmiszer, Neu Károly cukor­kák, dr. Kovács József, Magay-, Szádeczky-, Mé­szöly- és dr. Buza-caaládok élelmiszer, Patzauer Dezső ruhanemüek, Regdon Imre cukor-, játék, Leányliceum, Zrínyi Ilona cserkészcsapata élel­miszer, Dóczi Szilveszter élelmiszer, Baráth Jó­zsef élelmiszer, özv. Törteli Ferencné élelmiszer, Sikorízky Rózsi élelmiszer, ruhanemű, Aprl Fe­rencné cipők, Linoleumipar cipők, N. N. élelmi­szer, Irgalmas nővérek élelmiszer és ruhanemű, dr. Relch Zoltánná élelmiszer és ruhanemű, Elek Sándor ruhanemüek, Tóth Józsefné élelmiszer, Király Mihály élelmiszer, N. N. élelmiszer és ru­hanemű, Almási István élelmiszer, Gombos Gézá­né élelmiszer és ruhanemű, Felsőipariskolai hall­gatók élelmiszer, Biró István élelmiszer, gyufa, cigaretta, Szent Vince Egyesület élelmiszer, Víg hogy ez Pál régensherceg intézkedésére tör­tént. A lap szerint az angol kormány nem hiva­talos utón értesítette Pál herceget, hogy eli'élik a kiutasításokat Gyula élelmiszer, dr. Magyari élelmiszer, Halmos Arpádné élelmiszer, Kohn Benő élelmiszer, özv. Brendörfer Keresztélyné élelmiszer, Dittróy szá­zados élelmiszer, Schöffer László élelmiszer, Be­nedikt György élelmiszer, ruhanemű, Elek Er­zsébet élelmiszer, Simon Viola ruhanemű, Bog­nár Anna ruhanemű, Farkas Ilona élelmiszer, Modera Mária élelmiszer, Muth Béláné élelmiszer, Magda Margit ruhanemű, N. N. cigaretta, Bibó Irén ruhanemű, Kovács Mária élelmiszer, do­hánynemű, Vitusz Ibolyka cukorka, N. N. 1 swet­ter, N. N. ruha, sapka, trikó, Bognár Erzsi ru­hanemű, vitéz Vörös Bárányi Mihály 15 drb zsemlye, Szögi Endréné 25 drb péksütemény és édesség. Többen bejelentették, hogy néhány ki­utasított személy ellátását vállalják, így: Szatmáry Sándorné városi kezelőnő 4—5 éves kisfiú vagy leány nevelését vállalja, özv. Sonkolya Bálintné egy-egy menekült idős asszony eltartását vállalja, Borka Lászlóné Vaspálya-ucca 1. (Alföldi étkez­de) két leány vagy asszony 2—3 hónapi eltartását vállalja, Jungreis Ábrahám rabbi kiutasított hit­sorsosainak ellátását vállalja, Tunyogi-reálgimná­zium 6—16 év közötti árvafiu nevelését vállalja. Szabadi J. három személy ellátását, lakását né­hány napra vállalja, Pleskó N. néhány személy ellátását vállalja. Ezeken kívül a népjóléti ügy­osztálynál számosan jelentkeztek és a kiüldözöt­teknek lakást, ellátást ajánlottak fel. A „Szeged — Délvidékért" folyószámlára a Sze­ged-Csongrádi Takarékpénztárhoz ujabban a kö­vetkező pénzbeli adományok érkeztek: Szegedi szabadelvű párt vezetősége 100, Kiss Sándor ny. vár. tisztv., Debrecen 10, Sebők Fe­renc 2, Galamb Sándor ur gyűjtése 203.10, Szent Ferenc III. rendje szegedi rendközössége 20, Syl­vánia fakeresk. rt. 100, Sauerwald Bálint 3, dr. Kó­sa Gáspár ügyvéd 20, Häuser Rezső Sándor igaz­gató 5, Ujszegedi Népkör 5, Ujszegedi tisztviselők otthona 10, Szegedi vasutas iskola 50, Király Kö­nig Péterné 3, dr. Apczy Ernő 10, özv. Jezernitzky Akosné 10, Rosenfeld Vilmos gazdálkodó 5, Ka­tolikus Leányok Országos Szöv. délkeleti csop. 20, Szegedi Alföldi Utazók és Kereskedők Egyesülete 73, Epstein Hugó 10, Spitzer Lajos 10, Tomory Mihály 10, M. kir. áll. 10. földmér. felügy. mérnöki tisztikara 20, Váll Ferenc és neje 10, Kiss Ferenc­né 5, Kiss Ferenc miniszteri tanácsos 5, v. Vén Pál százados 5, Szeged sz. kir. város nyugdíjasainak egyesülete 10, Szegedi izr. hitközség 200, Józsa 2. Egyetemi Luther Szövetség 25, Dants Gyula 2, Kis» péter Lőrinc 10, Löbl Adolf 10, Szegedi m. kir. postáig, és m. kir. postahiv. személyzete 100, Chevra Kaddisa Szeged 100, Rókus 10, begavárl Back Bernát 100, Pollák Sámuel és Wellis Géza 100, Karvázi János 10, Szegedi Voge csoport 20, Tassy András 1, Kovács Rókus 10, Társ. egyesüle­tek szövetsége Budapest 200, Fischer Lipót 3, N. B. 3, Peregi Mihály 20, Szegedi m. kir. pénzügy­igazgatóság fogaim, személyzete 74.50, Szegedi m. kir. pénzügyigazgatóság kezelési és altiszti sze­mélyzete 18.50, Szegedi m. kir. pénzügyigazgatóság számvevőségi személyzete 21.50 Szegedi m. kir pénzügyigazgatóság adóhivatal személyzete 63.50, Sulyok István 5.10, Bosman Dávid 50. Szegedi Le­ány Egylet 50, Katona József 5, Csongrádmegyei vendéglősök szikvizgyára Szeged 50, Rácz Fábián és neje 10, Magyar mérnökök ép. szöv. szegedi osztálya 50, Szeged-alsóvárosi tanitó egyesület gyűjtése és adománya 17, Tarokktársaság 20, 54960—1934 sz. pro Hungarta nők világszövetségé­nek központi elnöke Budapest 100, Szegedi Zsidő Nőegylet 100, Déry Ernő 10, dr. Cserő Ede és ne­je 30. Pick Márk cég 100, Szegedi Kaszinó 50, Lo­vas Ferencné 10.10, Koreck Péter áll. tanító gyűj­tése 90.87. Csornák Elemér 5, Bruckner Testvérek 50, AntaJffy János 2, Szegedi Egyetemi Altiszti Torna Club 6, Tiszavári Miksa ezredes 11, dr. Kiss Albert egvetemi ny. r. tanár 50, Vakok inté­zete Újszeged 30, Vogeí Tibor ezredes 10. Szlobo­da János 2, 9. gvalogezred altisztikara 221, Kuli-­fay Tiborné 10, Neufeld Sámuel 10, Baross Szö­vetség 50, dr. Szöllősy Ernő 5, Németh János 5, Alsóvárosi Iparoskór takarékegvlet 25, Szegedi órások és ékszerészek szakosztálya 25, Szegedi Rotary Club 100. Felsővárosi iparoskor 20. Berkes Dezső 5, Merts Imre 5, DEFHE 40, Vén Endre 50, Molnár-fatelep 25, Iskola Nővérek alsóvárosi zár­dája Szeged 100, Salgó Dezső 10. Wizner Benőné 20, Magyar izr egv. és föisk. halig, országos szö­vetsége 100, Bielek Vilmos 10, Csermák Béla 20, Szűcs Béla 50, Pető Dezső 2, Leányliceum önkép­ző köre 10, Szegedi Lloyd-Társulat 75, Erdélyi férfiak egyesülete nevében dr. Tokay László 20, dr. Mester János egvetemi tanár 20. özv. Hubacsek Pálné 10. özv. Fellegi Lajosné 100, Fellegi Andor 100, dr. Fellegi György 100, Fenyő Testvérek 50. Az Uiszegedi kender-, len- és jutaipar 21, a Gé­pészek országos szöv. szegedi csoportja 5 pengőt küldött a menekültek részére. Szeged a menekültekért A DELMAGYARORSZAG NOVraLAPALYÁZATA 2 A csillagok A sikoltásra előfutott az istállók közül egy tizenhat év körüli bajusztalan legény-gyerek. Fél­térdre ereszkedett az alélt Boris mellé és szána­kozva kérdezte: — — Mi baja, anyám? Éreztem, hogy megáll bennem a szívverés. Ugy állhattam ott a sápadt alélt előtt, mint egy ha­lálraítélt. Arcomat befutotta a veríték, szemem kldü'ledt s d igád* halántékomon átveri a vér kék­sége. Igen: ugy állhattam ott. Előttem félholt fe­leségem és... és a fiam. Nem tudtam, melyikhez szóljak: „Édesem, megjöttem!" Egy férfi Is jött elő valahonnét Rémülve kap­kodott ide-oda, kendő után, vizeskancsó után. Segitettem nekik bevinni az ájultat. Mosdatták, dörzsölték, ecetet szagoltatlak vele. Néztem őket szótlanul. Nem törődtek ők se velem, csak a siró kisleány né/rit könnyein át rám megvetőn, go­rombán. Óh, liár ne nézett volnál Olyan volt sze­mo vádoló csillogása, mint a kárhozatom. — Apa, — sióit egyszer csak a lányka s meg­rántotta a férfi kabátját, — mit csinált ez a bá­csi anyának? Ekkor nézett meg először a férfi. Kutató, ha­ragos volt a szeme. — Kicsoda kend? — förmedt rám gorombán. — Ennek az asszonynak az ura, — válaszol­tam. — Eszelős kend! — Márton, lökd ki! — Ha naga lenne az ura, — kapkodta felém vörös fe­lét. — akkor én ki volnék? Mi? Aj első ura, ott van a hősök szobrán. Meg is nézheti. Arany be­tűkkel fénylik a neve. — No, ott az ajtó! — Mo­zogjon! No! Mars! Elöntött a keserűség s az arcába akartam vág­ni, de valami visszatartott. Nem tudom, mi. Ta­lán az ájult asszony első felhördülése, talán a ré­gi házam ismerős levegője, vagy az előttem álló legénykének, Mártonkának, szánakozó tekintete. Nem csináltam hát semmit: álltam magamba rop­panva. — Gyerek, nem értesz!? Lökd ki! — parancsolt feleségem férje, de a gyerek nem mozdult. Alit, mint az a bibliai sóbálvány a szodomai uton. Nem mozdult, csak a szeme csillogott lelkéből egy da­rabot. — Talán csodát tett az Isten és a gyermek megérezte, hogy én vagyok az apja... Nézett rám. Szerettem volna megölelni, arcon csókolni, száz­szor és azt súgni fülébe: Mártonka, édes fiam, én vagyok az apád; nem haltam meg a háború­ban, csak épen eltemettek. — Nem szóltam sem­mit: kibotorkáltam. Kint megugatott a kutya és nem szólt rá senki. Még aznap otthagytam a falut. Éjjel-nappal, fáradtan, éhesen léptem az országutakat. Irtózva menekültem a régi falumból, szeretteimtől. Nem mertem hátra nézni, mert rettegtem tőlük, mint a bűnömtől. Mentem az éjszakában és kérdeztem a széltől, sötéttől, meg attól a két csillagtól: „Me­lyik út vezet vissza Szibériába?" ... Most itt vagyok több, mint száz kilométer­nyire minden régi ismerősömtől, öt éve nem hal­lottam az enyémekről egy szót s ők se tudhatnak rólam semmit. Dolgozom. Gyűjtök. Egy-két év múlva ismét lesz házam, lovam, földem és... és talán fiam is. — Fia? — csodálkoztam rá. — Hét csak nem dolgozok, gyűjtök hiába? Máxlonkának szántam mindenemet. Elhallgatott. Fejét ismét hátrahajtotta az epei> fatörzsnek és elmerengve mélyesztette szemelt az égbolt kárpitjából előragyogó göncöl-csillagokba. Láttam, hogy szenved. Szerettem volna megvi­gasztalni, de nem találtam simogató szavakat. Ül­tem hát én is szótlan, magamba szomorodottan! Sóhajtottam egyet. — Hát ez az, — felelt sóhajtásomra Bólyi Már­ton. — Ezért nézem azt a két csillagot. — Kár azokat nézni, — véltem —, ha nem néz­né őket, elfelejtene mindent és újra boldog lehet­ne. — Eh, — legyintett Márton bácsi — nem aka­rok ón felejteni. Nem én: megverne az Isten. — Dehogy veri, dehogy veri. — Mégse felejtek! Kiülök ide mindennap s le­sem, várom, hogy mikor hull le az egyik csillag, — És ha lehull? Megházasodik akkor? — Akkor? Hm, azt nem tudom még, de az biztos, hogy haza rohanok és elhozom Mártonkát. Megölelem, megcsókolom és azt mondom neki: „Kedves fiam, húszéves fiacskám, _ győngvöm, egyetlenem, én vagyok az apád, az igazi Bólyi Márton." Aztán elmegyünk együtt az Isten házá­ba s megtanulok újra imádkozni, megtanulok örülni, boldog lenni. Hej!... — akkor, akkor azt mondanám: „Érdemes volt haza jönni messze, fagyos Szibériából." Szavazólap a Délmagyarország novellapályázatára A cimü jeligéjű számú pálvamunka tetszett a legjobban. \ szavazólap a Délmagyarország szerkesztősé­gébe küldendő „Novellapályázat" felírással.

Next

/
Oldalképek
Tartalom