Délmagyarország, 1934. december (10. évfolyam, 271-294. szám)

1934-12-01 / 271. szám

% O g f M AGyARORS7AO december T. Barna weidling 24 cm. 1 drb barna tűzálló fazék v. lábas 1 !. 1 drb barna tűzálló fazék v. lábas 1.5 1. 1 drb barna tüíálló fazék v. lábas 2 L 1 drb barna tűzálló fazék v. lábas 3.5 1. 1 drb brna tűzálló fazék v. lábas 3 L 1 drb barna tűzálló fazék v. lábas 4 l Állandó napy raktár! Kohn Jenfi —.96 1 drb barna tűzálló fazék v. lábas 5 L 1.95 i—.75 1 drb réz kávéőrlő 2.80 —.85 1 drb kávéőrlő fatest« 2.60 —.95 1 drb sveici csiszolt vasaló 3-as 3.78 1.16 1 drb nehéz rézmozsár törővel 5-fts 2.98 1.88 1 garnitúra függönykarnis 150 cm. 1.98 1.68 12 drb válltartó ruhaakasztó fa -.36 % Állandó nagy raktári „Hunqárfa" edényház Tisza Lajos kfirut 55 (Mihályi fűszeres meleí«)­mindig az emberi szempontok elé helyezni. A Ház ezután a szakaszok legnagyobb részét vál­tozatlanul fogadta el. A 312. szakaszná] 7,situay Tibor nagyobb beszéd­ben indokolta meg a* általa benyújtott uj szakaszt. Kijelentette, hogy mulasztás volna, ha most, amikor az erdőjavaslat tárgyalásánál alkalom kínálkozik, nem szabályoznák a természetjárás kérdését. Fek­tessék le azt az elvet, hogy erdőkben és természet­védelmi teriileteken palá közlekedés közérdek, ame­lyet elő kell mozdítani és amelyet rendeleti ütem kell szabályozni. Szükségét látja, hogv törzskönyvez­zék a turistahelyeket, a turistautakat és azt, hogy ezek milyen feltételek mellett használhatók, a törzs­könyyet hozzák nyilvánosságra. Ha az erdőtulajdo­nosok el akarnak zárni valamely területet, ezt leg­alább hat hónappal előbb jelentsék be a földmü­velésügyi minisztériumban. Tób/er Ernő kérte, hogy tegyék szabaddá a turis­ták számára az állami erdők útjait. Kállay földművelésügyi miniszter Zsitvay inditvá­nyáhoí hozzájárult. A szakaszt Zsitvay Tibor mó­dosításával fogadta el a Ház. A képviselőház ezzei befejezte a javaslat vitáját és a javaslatot részletejben is elfogadta. Az elnök ezután napirendi indítványt tett, a Há? legközelebbi ülését december 11-én délután tartja. Az ülés 9 órakor ért véget. Legpzebb ajándék Mikulásra egy szép GYERMEKRUHA óriás! választék P. REICH ERZSI-céonél föpostAval szemben Rövid közgyűlés inségmunka-vitáva! A többség nem ad karácsonyi segélyt a munkanél­külieknek és nem índít akciói a paprikatermelés fel­szabadításáért — Felirat a választási törvény meg­változtatásáért (A Délmagyarország munkatársától.) Pénteken délután négy órakor iilt össze rendes közgyűlésre Bárányi Tibor főispán elnökletével a törvényható­sági bizottság közepes érdeklődés mellett. Napirend előtt dr. Pálfy József polgármester bemutatta a kor­mányzó leiratát, amely a törvényhatóság üdvözlő táviratára érkezett, majd bejelentette, hogy Hó­man Bálint kultuszminiszter elhatározta q tanítói internátus felépítését, az QTI igazgatósága pedig el­határozta az uj szél«'pület felépítését. Ezért első­sorban Tiaranyi Tibor főispánt, Körmendy Mátyás, Kéthly Anna országgyűlési, képviselőket és pick Jenőt illeti köszönet, mert ők voltak azok, akik többször eljártak a város érdekében és kiharcolták ezt a jelentős építkezést. Végül bejelentette a pol^ gármester, hogy vasárnap délután félőt órakor a közgyűlési teremben Albrecht főherceg elnökleté­vel útügyi nagygyűlés lesz, amelyre meghívta a törvényhatósági bizottság tagjait. A polgármester jelentését dr. Pdvó Ferenc tb. tanácsnok olvasta fel. A jelentéshez dr. Lakó Jó­zsef szólalt fel. Kifogásolta, hogy a választók névjegyzékéből igen sok olyan választót kihagytak, akiknek neve korábban szerepelt a névjegyzékben. Azok a kihagyások teljesen jogtalanok voltak. A város hatósága tanúsítson ezen a téren legalább is olyan gondosságot, mint amilyent az adóösszeirá­sok alkalmával tanusit. Lakó elmondotta, hogy tjz olyan nevet is kihagy­tak a névjegyzékből, amely a korábbi névjegyzék­ben szerepelt. Ez a tíz választó nem gondolhatott ar­ra, hogy nevét törlik a névjegyzékből, ezért felesle­gesnek tartotta, hogy a főjegyzői hivatalban kö­szemlére tett névjegyzéket megtekintse. A választó­polgárság teljes joggal elvárhatja a város hatósá­gától, hogy jogait nagyobb gondossággal tartsa tlsz­Orn, thsur^ZT'for* űnVm blzagoiüimiil TÁT fi ftr6shoz- Kölcsey u. 7. — Óra-, 1191II ékszer'aviíósolt olcsón, gyor­son, pontosan! Töri arany, ezüst, régi pénz, z6­loqiegybev.Mt&s. Eladás kényelmes részletfizetésre előleg nélkül, tisztviselők, nyugdíjasok részére. teletben és ne csak akkor tartsa nyilván őket, ami kor a kötelezettség teljesítéséről van szó, hanem ak- | kor is, amikor a törvényben biztosított jogok gya­korlásáról uan szó. A polgármester válaszában kijelentette, hogy szándékosságról n#m lehet szó, legfeljebb szándék­talon tévedés történt, A kisgyülésí előterjesztések tárgyalása kezdő­dén meg ezután. Dr. ördögh Lajos tb. tanácsnok ismertei te a Mátyás király-téri kövezési mun­kálatokkal kapcsolatban felmerült pótmunkákat, amelyekre 2G64 pengő póthitel szükséges. A közgyűlés a pót­hitelt megszavazta. Póthitel szükségessége merült fei a Mars-téren , , is 40.000 pengő értékben. Ebben az összegben Ben­ne van a perronközök aszfaltburkolatának költsége Js. A Javaslatot a közgyűlés egyhangúlag elfogadta. A szódavíz adójának líterenkjnt másfél fillérről négy fillérre uáló fel­emelését javasolta a kisgyűlés. Dr. Tonelli Sándor helytelennek tartja az adózás rendszerét. A felhasznált vízmennyiséget nem lehet ellenőrizni. Sokkal biztosabb módja az ellenőrzés­nek, ha a szénsavat adóztatja meg a város, mert egy tartály tartalmából 700 üveg szódát lehetne ké­szíteni. A javaslatot Tonelli módosításával fogadták el, majd hozzájárultak a Filharmonikus Egyesület és a Harmónia vjgalmiadójának átalányozásához. Dr. Somogyi Szilveszter halálával megüresedett a Szegedi Nemzeti Emlékcsarnok bizottságában egy tagsági hely. A megüresedett helyre a közgyűlés dr. Pálfy József polgármestert küldte ki. Módosította ezután a közgyűlés a Somogyi-könyv­tár és a muzeum szabályzatának egyes rendelkezé­seit, amelyek a megszűnt városi tanácsot ruházták fel bizonyos intézkedési jogokkal. Ezeket a jogokat most a kisgyűlés veszi át. Dr. Kemenesy Tibor népjóléti tanácsnok az inségmunkák sorrendtervezetét mulatta be. Dr. Grüner István kjfogásolta, hogy a munka­programban nem kapott helyet a mezőgazdasági művelésre alkalmatlan t vületek erdősítése, pedig ennek különös aktuálitást ad az, hogy a képviselő­ház éppen most szavazta meg az erdőtörvényja­vaslatot. De fdsitani kellene a város belterületét, már csak azért is, mert így csökkenne Szeged po­rossága, ami a tuberkulózis elleni védekezés szem­pontiából igen fontos. Gárgyán Imre az ellen tiltakozott, hogy a Kál­vária-téri gyalogjáró kövezetét felszedjék éa más­hová vigyék el. Petrik Antal szintén tiltakozott a jó kövezetek felszedése ellen. Dr. Bodnár Géza attól tart, hogy a a tulgazdag programot nem valósithatja neg a város. A kerté­szeti rész hiányos. Teljes egészében pótolni kelle­ne a kiirtott Makkos-erdőt. Dr. Tóth Imre, Balogh Péter, Wagner Ferenc, majd Iritz Béla szólalt fel, aki kifogásolta, hogy a Bózsa-ucca nem szerepel az inségmunkák pro­gramjában, Pálfy polgármester — aki időközben átvette az elnöki tisztséget a főispántól — válaszolva beje­lentette, hogy a Veresács-ucca rendezését pótlólag még felvéteti a programba. A Kálváriartérj járda kövezetét a mérnöki hivatal dicséretreméltó taka­rékosságból akarta felszedetni, de ez a terv általá­j nos ellenszenvvel találkozott, azért ezt a tervet | törli a programból. (Helyeslés.) A Bózsa-ucca kő­I vezését nem vehetik fel az inségmunkák program­I jába, mert sok anyag kellene hozzá. Az útügyi költségvetést hozzászólás nélkül fo­gadta el a közgyűlés. Lájer Dezső interpellációjában azt kívánta, hogy a város kényszerítse a villamos­társaságot a nyugdíjintézet megalkotására. A pol­gármester válaszában kijelenti, hogy a társaságot nem a várossal kötött szerződése, hanem a törvény kötelezi a nyugdíjintézet megalkotására. Felhívta a vállalat igazgatóságát, igazolja, hogy eleget tett-e törvényes kötelezettségének. Lájer Dezső tudomásul vette a választ. Ezután az Indítványokat tárgyalták. Dr. Dettre János indítványára egyhan­gúlag kimondotta a közgyűlés, hogy felír a kormány­hoz a választási törvény egyes fonák rendelkezé­seinek megváltoztatásáért. Lájer Dezső indítványában karácsonyt segélyt kért a szellemi ési a fizikai munkanélküliek szá­mára. A közgyűlés többsége kimondotta, hogy az indít­ványt — nem kívánja tárgyalni. Lájer második indítványában a paprikatermelés felszabaáitásdt javasolta. Ezt az indítványt sem kí­vánta tárgyalni a közgyűlés többsége. Ezzel kimerült a (napirend és az elnök hat ára után berekesztette a novemberi közgyűlést AZ iin IGAZI LflTSZERÉSZE: OKUlÁftltJM KELLNER MARTON, Kárász u. H. [ Olcsó írolckal a Ugiobb miniig 4« • Itggondomobb —ka. | Mussolini távirata Gömböshöz Budapest, november 30. Gömbös minhztertftiők­höz altábornaggyá történt előléptetése alkalmából Mussolini most a következő táviratot küldte: „Most értesültem altábornaggyá tőrtént előléptetéséről. Fogadja ebből az alkalomból baráti szerencsekivá­nataim. Mussolini." Gömbös miniszterelnök az alábbi táviratban kö­szönte meg a Duce szerencsekivánatait: „Különö­sen jól estek Nagyméltóságod őszinte barátságtól áthatott 8zerencsiekivánata|i. Kérem, fogadja é«V tük hálás köszönetem. Gömbös." Osztrák részről táviratban keresték fel Gömbös Gyulát Schuschnigg kancellár, Starhemberg herceg alkancellár és Berger-Waldeneg külügyminiszter. fcéSmaqvar iegviroda üoriden, 4-én Tisza 8 Svéd Sándor ária- és daiestP Kísér Herz Ottó Jegy 1*80-tói — HARMONI4

Next

/
Oldalképek
Tartalom