Délmagyarország, 1934. augusztus (10. évfolyam, 172-196. szám)

1934-08-23 / 189. szám

T934 au}».'--\.s 23. DELMAGYARORSZÁG 3 Helyszíni szemle a téli inségmunka előtt Rendezik a Kolozsvár ~í eret, park a Kisbuvártó helyén, kikövezik a Veresács-uccát, feltöltik a Nemestakács-uccát (A Délmagyarország munkatársától.) A vá. ros népjóléti ügyosztálya — mint ismeretes, — megkezdte a téli inségmunkák programjá­nak összeállítását. Dr. Kemenesy Tibor tb. tanácsnok, a népjóléti ügyosztály vezetője most végzi el a program összeállításához szükséges előkészítő tanulmányokat. Ad-hoc bizottságot alakított, amellyel sorra látogatja a számbave­hető munkahelyeket, hogy megállapíthassa a munkálatok sorrendjét az elvégezhetőség és a sürgősség szempontjából. A bizottság szerdán délelőtt a Kisbuvártó te­rületén kezdte meg a körútját. Ezt a területet, mint emlékezetes, még évekkel ezelőtt feltöl­tette a város és az volt az eredeti elgondolás, hogy a feltöltött részen villatelepet létesítenek. A területet felparcellázzák és a parcellákat in­gyen osztják szét azok között, akik vállalják a határidőhöz kötött énitési kötelezettséget és a létesítendő közmüvek költségrészletét. Ezek a feltételek azonban olyan sulvosak voltak és a gazdasági válság annyira kiölte a lakosságból az építkezési hajlandóságot, hogy nem igen je­lentkeztek az ingyen telkekért és igv a villa­telep tervéből semmi sem lett. Azóta ott áll parlagon a feltöltött tóterület, a friss töltés sok helyen megsüppedt és most bizony elég barát­ságtalan képet mutat. Mivel a kisbuvártó elég forgalmas helyen, közvetlenül a rókusi állomás szomszédságában fekszik, már régebben fel­merült az a kívánság, hogy valamilyen módon leplezni kellene a kép sivárságát. A bizottság most elhatározta, hogy két megoldási módot is javasol. Az egyik az lenne, ha a város az inségmunkák keretében kiegyengettetné a fel­töltött területet és azt parkosittatná, a másik pedig, ha magas deszkakerítéssel vétetné kö­rül. A kerítés költségeit a keritésfelü'et reklám­célokra való bérbeadásával biztosíthatná. En­nek a helynek rendezése azért is sürgős és kí­vánatos, mert itt ér ma jd a város belterületére a transzkontinentális autóul. Az ad hoc bizottság szemlét tartott a Kolozs­vári-téren is és elhatározta, hogy ugyancsak az 'nségmunkák keretében ennek a térnek a ren­dezésére is javaslatot tesz. A tér egvrészén min­den valószínűség szerint gyermekjátszótér ké­szül. Javasolja a bizottság a Veresács.neca kö­vezésének, a Nemestakács-ucca feltöltésének fölvételét az inségmunkák programjába, a Vi­téz-uccában lévő nyári ut megszüntetéséi he­lyének fásítását és végül a Cserepes-sori kisla­kások előtti terület rendezését. Árverési izgalmak a Vásárhelyi-sugáruton A város árverési végzéseket adott ki a gyalogjárda hozzájárulási költsége miatt — A fövedeiemnélkttli kisemberek nem tudják fizetni a négyéves tartozást Délmagyarország munkatársától.) 1930-ban történt, hogy a Vásárhelyi-sugárut gyalogjáróit 4 méteres szélességbein kiaszfaltozták. A főosa­tornahálózatot is elkészítették és a házak előtt kocsibejárókat csináltak- Mindez a Vásárrhelyi­sugáruti ház- és telektulajdonosok költségére készült. Amikor a vállalkozó elkészült a munká­val, a város hatósága egyenkint értesítette a ház- és telektulajdonosokat, hogy a költségek­ből mekkora összeg esik rájuk­500 pengőtől 3000 pengőig terjedő összeg jut egy-egy háztulajdonosra. akik haladékot kértek a várostól. Meg is kap­ták ezt a haladékot, de csak ugv. hogy tartozá­suk után a kamatot is meg kell fizetniük. Néme­lyikük évek során sokat tö-losztett már, többen csupán a kamatokat tudták fizetni, nagyobbré­sziik azonban nem tudja megfizetni még a ka­matokat sem. mert semmiféle jövedelme nincs. A város egyiid>eig türelmes volt a Vásárhelyi­sugárubi háztulajdonosokkal szemben, nemré­gen azonban a tartozás biztosítására valamennyi házigazdánál az ingatlanokra betáblázták a tar­tozás összegét. A betáblázás után egyideig a város nem forszí­rozta a járandóságod megfizetését. A napokban azután kellemetlen .meglepetés érte az érdekelteket- A városi adóhivatal tö­megesen kézbesített ki árverési végzéseket amelyekben arról értesítette a háztulajdonoso­kat, hogy szeptember 5-én, illetve 15-én árverést tartanak, ha addig a tartozás teljes összegét nem fizetik be. Az érdekelteket ez az értesítés rendkívül súlyosan érintette, mert szinte egyi­kük sinos abban a helyzeitben, hogy a jelentős összeget pár bében belül kiegyenlíthesse. Ha a város hatóságia nem változtatja meg az állás* pontját, akikor szeptemberben a Vásárhelyi-sugár­uton végig• majdnem valamennyi házban árverezni fognak• A Délmagyarország munkatársa a városi számvevőségen érdeklődött az ügyben és a következő informá­ciót kapta: — Az érdekeitek már többször kaptak hcdaáé­kot a tartozás megfizetésére- Legutóbb is meg­engedte nekik a város, hogy 20 félévi részletek­ben fizethessék meg a reájuk eső részit. Néhá­nyan kd iis fizették tartozásukat, legtöbben azonban egy-két részletet fizettek, a többivel el­maradtak. Van olyan is, aki egy fillért sem fi­zetett négy év alatt. Mi félévenikint kimutatjuk a hátralékot, legutóbb is kérdeztük, hogy mi történjék a járdaköltséggel. Most azután a vá­rosi adóhivatalhoz került a Vásárheilyi-sugáruti háztulajdonosok ügye és az adóhivatal szigo­rúbb eljárást alkalmaz velük szemben. Aki a teljes tartozását befizeti, annak nem kell kama­tot fizetnie- Viszont az árverési végzés ellenére is egyénileg kérhetik a háztulajdonosok, hogy további részletfizetést engedélyezzenek szá­mukra. Szerdán kinntjártuink a Vásárhelyi-sugáruton és sorra benyitottunk az érdekelt háztulajdono­sokhoz. A huszonnégy számú házban egy idős öregasszonnyal találkoztunk az övé a rozoga kis háziikó, amely után havonkint 22 pengő adót fizet- Szeptemberben 24 pengő a jövedelme, két lakás van kiadva a házban, ezután kapja a 24 pengős bért­— Tessék megnéznii, hogyan éldegélek, — mondta és beinvitált a szobájába. Ott éppen kS volt tálalva az ebéd: két lágytojás. — Reggel egy kis tej, délben egy-két tojás, este kávé, ez a napi eledelem, — mondta az asszony, aki azelőtt ismerőseinél végzett házi­munkát pár pengőért A háztulajdonos, oki sze­génykosztra szorul... — mondták. Tőle most ezer pengőt követel a város járdaköltség cimén. A 23. szám alatt lakik Kormányos József, pár hold megterhelt földje van- ö maga a család­jával együtt földes szobában lakik, hogy a jobbik lakást kiadhassa- Itt nyomorognak, de legalább pár pengőt kapnak a lakásért és eb­ből élnek­A 26. száimu ház nemrégen cserélt gazdát, a háztulajdonos imár nem tudta tovább viselni a terheket. A 40-ik száimiu házban látogatásiunk ideién vették kézhez az árverési hirdetményt: 1166 pengőt és többévi kamatot kel­lene fizetni szeptember 5-ig- Koics Gyula kovácsmester a háztulajdonos, rezignáltaim mondja: — Honnan fizessek? — Azt nem kérdezik. Egy hete nem égett tüz a kovácsmühelyben. Meg azután 4200 pengő tartozásom van a házra és az összes jövedelmem havonkint 3: pengő. Eb­ből tessék aztán megélni.. • Azt még el is fe­lejtem, rokkantjárulékom is van egy-két pengő. A 46- számú ház is nemrég cserélt gazdát. Ááok Pál régi, érdemes ácsmester volt a gaz­dája. Nem tudta tovább viselni a terheket­A 65 éves életem gyümölcse volt a ház és meg kellett tőle válnom öreg koromra, — mond" ja. És most még követelik tőlem a járdahozzá­járulást. Az 51. szám alatt özvegy Tóth Sándorné la* kik hét gyermekével együtt­2000 pengőt I kellene fizetnie járdaköltség cimén, a bankadós­sága 10.000 pengő­Kovács János szabómester a 33- számú ház társtulajdonosa. Újságot olvasott a műhelyében, amikor meglátogattuk: — Nincs semmi munka, már hetek óta. Hogfl miből élünk, ki tudja, én nem. A 29. számú háznak Farkas János hentes 9 gazdája. Most már nem hentes, 22 év után visz­szaadta az iparjogát, mert nem volt érdemes folytatni. 1800 pengő aszfalthozzájárulóst ve1 teittek ki rá, ezzel szemben a házból 30 pengi a jövedelme. Végiig ilyen a helyzet a Vásárhelyi-sugáruton, egynéhányan vannak osak, akiknek jobbat! ímegy a soruk, de a legnagyobbrészük még a napi megélhetést sem tudja megkeresni. A háztulajdonosok érdekében többször inter­veniált a városiházán a kerület törvényhatósági bizottsági tagja: Iritz Béla, aki a következőkéi mondotta: — Meg kell állapítanom- hogy a város ható­sága nem számolt a külső Vásárhelyi-sugáruton lakók teherbíró képességével- Elmulasztotta őket megkérdezni, hogy kívánják-e az aszfaltozást és a csatornázást. Emlékszem 1927-ben a nagy­körúton lévő háztulajdonosokat megszavaztatta a város az aszfaltozás dolgában. A szavazás nemleges volt és ennek folytán elmaradt a nagy­körúti gyalogjáró kiaszfaltozása- A külső Vá­sárhelyi-sugáruti háztulajdonosok nagyrésze szabadpályán élő ember, a házuknak nincs jö­vedelme, keresetük is alig van. Naponta jönnek panaszkodni, hogy a váTos, most a legválságo­sabb időben milyen drákói szigorral lép fel. Va­lamilyen módon segíteni kell rajtuk, hiszen egy életen át dolgoztak azért, hogy egy kis házuk legyen. Most attól félnek, hogy a négyméteres aszfaltjárda ehászi a házukat. Megmérgezte magát egy munkásníí (A Délmagvarország munkatársától.) Szer­dán délelőtt a Somogyi-telep Il.-ik ucea 42. szám alatt lakó Révész Mária 30 esztendős gyári munkásnő megmérgezte magát. Eszmé­letlen állapotban találták meg a lakásán a hoz­zátartozói. Kihívták a mentőket, akik a lányt a közkórházba vitték. Gyomormosást alkal­maztak, utána jobban lett, de állapota továbbra is súlyos, életveszélyes. Kihallgatni nem lehe­tett, igy egyelőre nem tudják, hogy miért akart megválni az élettől. A rendőrség a nyomozást megindította,

Next

/
Oldalképek
Tartalom