Délmagyarország, 1934. augusztus (10. évfolyam, 172-196. szám)

1934-08-01 / 172. szám

DErMAGyÁRORSZEÖ T934 Csak eredeti STYRIA kerékpárt és Tiláfthirt RMTHOPFiR gumit re. S7*n, mert árbaa és moMgben veiét. uiolf P6IBP mmm Híd o. 1. iák találni a szövetségi kancellári hivatalban. Holzweber szavait azzal a megjegyzéssel fe­jezte be, hogy hazafias okból cselekedett. A bíróság hosszabb tanácskozás után meg­hozta az Ítéletet A bíróság mind a kettőt bűnösnek mondta ki: Holrwebert hazaárulásért, Pa­nettát pedig hazaárulásért és gvil. kosságért kötéláltali halálra Ítélte. A tőrvényszék elrendelte. Hogy abban az eset­ben, ha az elnök nem kegyelmez meg a két vádlottnak, először Holzwebert végzik ki. Kivégzés A tőrvénytszék Patbetta és Hotewebar besrvel­mi kérvényeit visszautasitotta. A halálos ítéletet áélatán 4 óra 45 perckor végrehajtották. A halálos ítéletet elöszdr Holzweberen. azután Panettán hajtották végre. A két halálraítélten az ítélet végreha jtása kö­rülbelül 30 percig tartott Először Holzweber Ferencet végezték ki. Mi­után eltávozott cellájából, bucsut vett feleségé­től. Vallási vígasztalasban Zímmermann evan­gélikus lelkész részesítette. Az aktus imával végződött, amelyet a bírósági tanuk levett ka­lappal hallgatták meg, ugyanakkor a kivonult gyalogszázad tisztelgett. Amikor a halál beállt, lepelbe borították a holttestet. Ezután Panet­ta Ottót vezették elő, miután ő is vallási vi­gssztalásban részesfiit. Holzxveber utolsó sza­vai ezek voltakt „Németországért halok mec. éljen Hitler!" Panetta eszel a kiáltással fialt mein ..»leli Hitler!" Szerdára a poees többi résztvevői ügyében tűzték ki a tárgyalást Rz ui kancellár a teljes függetlenségről (Baáapestí. tudósítónk telefonfelentésé.) Pá­risiből jelentik: Schuschnfgg az td osztrák taamoel­lár rövid nyilatkozatát adott a Journal béosi munkatáirsájTBlk: — Szeretett vezérünk, Dotlfass kancellár mü­vének folytatásához. az uj Ausztria felépdtésé­hsz és a teljes füjwofclensióK kivivásáihoz az erőt a kanoellár halála fölött ért fájdalomból fogjuk meríteni — mondotta a kanoellár. Csupán a teljes ^függetlenség teszi lehetővé, hogy az osztrák nép Isten segedelmével elérje boldogu­lását. Dollfuss özvegye Riccloneban Bécs• julius 31. Dollfuss özvegye Bécsből esrv osztrák tisztviselő kíséretében megérkezett Ric­cionéba. Mussolini felesége két Dollfuss-^yere'k­kel várta az özvegyet Dollfussné sírva megcsó­kolta két gyiemmdcét majd Mussolini feleségét. Ezután gépkocsin a Sajito Vinceo villába hajta­tott 3 ezer náci-menekült Belgrád. julius 31. Az Ausztriából szerb terü­letre menekült nomzeti szocialista felkelők «zá­rna háromezerre emdkedett. Rádiói Kelemennel vearyflnk, részletre is kapható Kelemen ucca 11. Ujabb letartóztatások Ujabban letartóztatták WJster kormány­tanácsost és Neubacher bankigazgatót el­fogatási parancsot adtak ki Zuchenwirth egyetemi tanár és B r a n d t rendórigazgató el­len. Rintelent a klinikáról átvitték a rah. kórházba. A puccsal hozzák kapcsolatba Ludwig egyetemi tanár és Fracar gyárigazgató ön­gyilkosságát is. A Ballhaus-teret Dollfuss-térnek -v . keresztelik el. Azt a szobát, ahol a gyilkosság történt változatlan állapotban hagyják. Felfüggesztik a lázadó közalkalmazottakat Bécs, julius 31. Kedden jelent meg a szövet­ségi alkotmány törvény, mely szerint a legutób­bi napok felkeléseiben kisebb mértékben részt­vevőket súlyos kényszermunkára lehet kény­szeríteni, hasonlóképen el lehet kohozni azok vagyonát, akik ellen a julius 25—27-i esemé­nyekkel kapcsolatban birói vizsgálat indult Felmentés esetén az illetők vagyonát vissza­adják. Rin telén követ, Steinbausel Öttől egyetemi tanácsos és Gotzman rendőrbiztos illetményeit kétharmadára csökkentették és a szolgálat alól felmentették. A szövetségi kancellár hivatalos körrendele­tet adott ki, amely szerint mindazokat a közal­kalmazottakat, beleértve az államvasutaknál alkalmazottakat is, akik alapisan gyanusitha­• »>4 t«kla«*tt*l • r e 4 • ti DOJI S AT •*«?» meLEGre • ««•] • r • d • tt DO kölnik tUBlMii untokban -izaRÓla« HANHEIM drogériában tuAIfér J. M gr. P 1.30, Próbaflrei? —.wTtlll., 100 tT. P 2.40 fők azzal, Hogy az utőbbi napok mozgolódásai-) ban közvetlenül részt vettek, további intézke­désig fel kell függeszteni az. augusztus elseién és ezután esedékes illetményeiket Elmozdítják a bécsi rendőr­főnököt Seydel, a bécsi rendőrigazgatósáa elnöke, a bafihasplatzi-puccs hatása alatt hosszabb szabadságra ment ahova már nem is tér vissza hivatalába. Az igazgatóság vezetését dr. Skubl vette át, aki az országos rendőrségi főfelügyelő. Ausztria berlini követe SchuscKnigg kancellár kifejezett kí­vánságára Tauschitz berlini osztrák kő­vet, aki legutóbb a kancellári hivatalban telje­sített szolgálatot, visszatér Berlinbe és elfoglal­ja állomáshelyét. A kancellárnak ez a rendel­kezése az osztrák-német viszony enyhülésére vall politikai körök szerint A Szegedi Szabadféri Játékok jegyárusítása a Városi Színházban és a Délmagyarország kiadóhivatalában. Hindenburg állapota aggasztó Berlin, julius 31. Hindenburg elnök állapota tvgnap este sulvosra fordult. Délelőtt igen sú­lyos állapota ellenére felkelt betegágyából, meghallgatta az előterjesztéseket és okiratokat irt alá. Testi gyengesége, amely néhány nap óta tartott, egyre érezhetőbbé válik. Az elnök magas korára való tekintettel indokolt az ag­godalom. Hogy hivatalos helyen mennyire aggasz­tónak tarlják Hindenburg állapotát, az látszik abból is, hogy szigorú utasítás ment a lapok­hoz arra nézve, hogy miképpen kell viselked­niük a katasztrófa bekövetkezése esetén. Az el­nök állapotának súlyos fordulatáról nem sza­bad külön kiadásokat adni. A legújabb jelentések szerint Sauerbruch tanár Neúdeckben tartózkodik és az elnök kör­nyezetében aggódnak. Hindenburg állapotáról szóló hírek futótűz­ként terjedtek el Neúdeckben. A kastélyba ál­landóan érkeznek a táviratok. A szobákban a cselédség lábujjhegyen jár, mindenki sugdo­lódzik. Az elnök mellett felváltva négy orvos őrködik. Az elnök délben csendes álomba me­rült. A szomszédszobában Hindenburg Oszkár ez­redes, a tábornok fia. tanácskozik Sauerbruch orvostanárral. A professzor kora délután még nem adott fel minden reményt. Abban biznak, hogy Hindenburg szervezete ismét diadalmas­kodni foa a betegség felett Hindenburg állapotáról délután 5 öra 15 perckor a következő orvosi jelentést adták ki: „Hindenburg birodalmi elnök állapotában nem állott be rosszabbodás. Délben a beteg ke­vés táplálékot vett magához. Láza nincs, ér­verése kielégítő. A kezelőorvosok nevében Sauerbruch anár." Az Havas Iroda jelenti: Hitler sürgősen ösz. szehivta Berlinbe a birodalom valamennyi mi­nisz'crét tekintettel Hindenburg egészségi ál­lapotáról érkező nyugtalanító hírekre. Betiltás... Berlin, julius 31. A Deutsche Allgeraeme Zei­tung esti kiadását a birodalmi elnök megbe­tegedésével kapcsolatban közölt megjegyzése? miatt 8 napra betiltották. A kérdéses számot elkobozták, a felelős szerkesztőtől pedig to­vábbi intézkedésig azonnal megvonok az ««­ságirói igazolványt. London London, julius 31. Hindenburg birodalmi «1» nők egészségi állapotának komolyrafordulása az egész nyilvánosságban a legmélyebb részvé­tet ébreszette fel. Valamennyi lap az első olda­lon fényképet kőzöl a vezértábornagyról és agg korára való tekintettel aggodalmának ad kifejezést _

Next

/
Oldalképek
Tartalom