Délmagyarország, 1934. július (10. évfolyam, 146-171. szám)

1934-07-29 / 170. szám

12 DECMAGyARORS2RÖ T953 fulius 29. JA MENYEDET E?hér kenyér * 25 5!!írKohii Benő 11, Petőfi S. sugárut 3. ÍV • k^K I Félbarna rozsos 16 fillér Tel. 13-21. — Bárhova házhoz szállítva készpénzért. O I C S Ón Duplaéles 0-áS liszt 28 fillér 1 és 2 kilós kenyerek drágábbak. Kereskedőknek árengedmény. MAKÓI HÍREK - f ' V '• Nincs béke a hagymafronton, elkeseredett harcok indultak a szindikátusban (A D6hnagyaro>rnzág makói tudósítójától.) Teg­nap közöltük, hogy a disszidens hagymakereske­dők és a szindikátus között egyesség jött létre, amelynek eredményeként a disszidensek a mult évi részesedésüknek megfelelő haszonaránnyal be. lépnek a szindikátusba. Szombaton reggel azon­ban nyilvánvalóvá lett, hogy most már magában a szindikátusban törtek ki olyan harcok, amelyek veszélyeztetik a makói hagyma megfelelő értéke­sítését. Az történt ugyanis a szindikátusban, hogy a síindikátus régi tagjai, Adler Tibor, Paskesz Sámuel és Wertheimer Jakab köré csoporto­sulva kifogásolják, hogy az ő haszonrészesedésü­ket a most belépettek javára leszállították, ezek a kereskedők most a legélesebb harcot indították a szindikáius nj összetétele ellen. A makói kerté­szek ezreinek a zöldhagymája nem maradhat itt­hon azért, mert Adler Tibor és társai keveslik az elérendő haszonban való részesedést. A hagymafronton különben mozgalmas és ter­fflénydus nap lesz a vasárnapi nap. Az uj helyzet­tel foglalkozni fog xasárnap délelőtt 9 órára egy behívott ülésében a kertészek egyesületének vá­lasztmánya, amely ülés igen élénknek Ígérkezik A vasárnapi nap eseményei közé tartozik, hogy az ellenőrző bizottság szükebbkörü ülése délelőtt 11 órakor a vármegyeházán ülést tart és ezen fog­lalkoznak a Wolfinger-uradalom álal tett bejelen­téssel, amely szerint egy ango! cég, ha a mul! évi kizárólagos angliai bizományos, a Monroe cég mellett szintén bekapcsolódhat az exportba, haj­landó 25« vagon hagymát fix áron, 250 vagont pe­dig bizományi értékesítésre átvenni. Ezen az ülé­sen szóbakerül a Budapestre szállító makói hagy­mikereskedők ügye is, akik a szindikátus által emelt panasz szerint alacsonyabb áron vásárolják a hagymát. Az ellenőrző bizottság felfogása e kér­désben az, ha ezek a belföldi kereskedők nem fi­zetik meg a termelőknek a szindikátusi árakat, akkor a kereskedelmi kormánytól a nekik juttatott szállítási kedvezmények megvonását kérik. győződjön mén, lioRy n'utliS-, villanvBzerAlást ésjavltAst, caill&rt, legolcnób­han jótAMAs mollett MUller KAroly r6dlá A» vlllnnytzeTelA »«eret. Ho'thv MIklAs u. 16. Kuml izemben. Kttltségvetéssel dl!­lalanul «zolqAlok. 247 Míink mari szMora! lYiilnnichKirctien a.Ul.dOOO m lenper színe íeietn elérhető Wien-Aspang vagy Sopron-Wiener Neu­sladt vagy Szombathely—Reohnitz vagy Szentgott­hárd vasútvonalon. — Hotel Hochweehsel, elsőosz­tályu ház, folyó hideg-meleg viz a szobákban, fek­vőcsarnok .tenniszpálya, autógarázs, interurbán­telefon Mönichkirctien 2. sz. Pensioár S 9-től 13­ig, szeptember 1 után jelentős ármérséklés. — Schilling átutalást az Oesterr. Verkchrshiiro. buda­pesti képviselete bonyolítja le, Budapest, V., An­drássy iit 28. — Prospektust díjmentesen küld a szállod-iigazgatóság. M5 Német, francia és angol nyelvtanfo­lyamot nyit tagjai ós családtagjai részérc az OMIKE Had­viseltek Osztálya. Gyermekeknek 1.20, felnőt­teknek 2.50 fillér a tandij. Pnlotay Rózsi, dr. Habcrlné és Steinor Laura vezetése alatt. Be­iratkozások a Titkári Hivatalban, Valéria tér II. Előadások szeptember 1-én kezdődnek. A makói frontharcosok ünnepe. A makói front­harcos főcsoport vasárnap a világháború kitöré­sének huszadik évfordulója alkalmából ünnepsé­get rendez. Délelőtt 11 órakor díszközgyűlés lesz a városháza nagytermében, amelyen dr. Daróczy Mátyás mond ünnepi beszédet A díszközgyűlés után a Hősök szobrához vonulnak a katonai ala­kulatok és az ünnepség közönsége, a hősi szobor megkoszorúzása céljából. JáTb motorolaj, 2? gépzsir. „Klin­í! mi" mí*S a s * * * tömítések legolcsóbban Haraszthynál. ST Megfellebbezték Görbe Imre nyugdíjazását. A képviselőtestület egyik. legutóbbi közgyűlésén nyugdíjazta Görbe Imre volt városi javadalmi hivatali könyvelőt. Dr. F r i e d Ármin városi kép­viselő a nyugdíjazást kimondó határozat ellen fellebbezést adott be a vármegyéhez, azon a cim°n hogy Görbe ellen eljárás van folyamatban, amely­nek befejezése előtt nem lehet dönteni nyugdíjazá­sának a kérdésében. Áthelyezések. Vitéz verebélyi M a r s ó Pál csendőrőrnagyot Makóról Szegedre helyezték át — Sinkovich Ferenc gazdasági felügyelőt a földművelésügyi miniszter Szombathelyre helyezte át. . I JR kft horassa eicm iisi rendbe párnázott bútorait, sezlonját, stb. Olcsón végzi FiSChPr kárpitos. Feketesas u. 15. f. 14-20. Függönyök átszorelé=o Hirek a rendőrségről. Ma délelőtt a pénzügyi palota folyosójáról ellopták Urbán András m'a­lomellenőr biciklijét. — Weisz Béla 13 éves ta­nuló az izraelita templom előtti korlátról játék közben olyan szerencsétlenül zuhant le, hogy kar­ját törte. Beszállították a kórházba. — Táboro­s i Károly kiszombori napszámos cséplés közben a Blaskovich-majorban összeveszett a barátjával, Prónai Istvánnal, aki a veszekedés hevében bicskát rántott és azt markolatig döfte Táborosi­ba. Az utóbbit súlyos sérülésével a kórházba szál­lították, Prónait őrizetbe vették. — Csillag Pi­ros palotai napszámost, aki Pori Mihály palotai gazda tanyáján teljesített szolgálatot, egy sertés megtámadta és jobb karját ketté törte. Á makói kórházban ápolják. — Tóth Istvánné Furák Ág­nes palotai asszony egy megvadult tehén támadta meg és összezúzta a jobb lábafejét. Veronáit ivott egy makói urileány. Navratíl Sarolta makói urileány tegnap este szüleinek laká­sán nagyobb mennyiségű veronált vett be. A sze­rencsétlen leány tettét reggel vették észre, ami­korra a méreg jórésze felszívódott. Beszállították a kórházba, ahol mindent elkövettek, hogy életre keltsék, azonban még a délutáni órákban is esz­méletlen állapotban volt. A megdöbbentő esettel kapcsolatosan különböző hirek kerültek forgalom­ba. amelyekben azonban bizonyosságot csak az a levél adhat, amelyet a szerencsétlen urileány asz­talán találtak. Az elmúlt hét ingatlanforgalma Makón. K. Sza­bó Miklós és neje megvették K. Szabó Eszter és társai ingatlanait 1010 pengőért, Kotormán Mi­hályné és társa ajándékba kapták özv. Hajdú Já­nosné ingatlanait. Kis Matild és testvére osztályos egyességet kötöttek 225 négyszögöl területű újhe­gyi földjükre 60 pengő értékben. Farkas Pál és ne­je megvették Csánvi István és neje 349 négyszögöl szegedi nti járandó földjét 288 pengőért, Vass Ist­ván és neje Német Sándorné Jókai-ucca 13. számú házát ezer pengőért. Forrai István és neje Kiss Ferenc egy hold 1050 négyszögöl szegedi uti já­randó földiének felerészét 650 pengőért. Hári Já­nosné és társai a jándékba kapták Biró István és neje ingatlanait 10 ezer pengő értékben, Engedi Mihály és neje megvették özv. Vertán Endréné 1 hold 754 négyszögöl szegcdi uti járandó földjét 1500 pengőért, Petrán .Tános megvette kk. Tóth Ilona és társai 3 hold 1450 négyszögöl bogárzói földjét 1360 pengőért A kórházi kenyérszállitás ügyében kiirt ver­senytárgyalásra egyedül pályázott H e c s k ó Sa­lamon pékmester nyerte el a kórház ezévi ke­nyérszükségletének szállítását. Anyakönyvi hirek. HUzas&álgra jelentkeztek: Lux Péter Schlezinger Jankával, A. Kovács JA­zsef Jenéi Erzsébettel és Bereczkay József Kop­jás Máriával. Elhaltak: özv. Nacsa Antalné Pász­tor Éva 73 éves (Hargita-ucca 4.), Sárkány Klára 64 éves korában (Batthyány-ucca 23.). — Jegy valamennyi pesti szinliázha 25 százalé­kos kedvezménnyel a Délmagyarország előfizetői­nek: Vígszínház (a Beketow-cirkuszban): A cir­kusz csillaga, Budai Szinkör: Egy görbe éjszaka, Boyal Orfeum: Itt a szerelem, Komédia Kabaré: Grand Guignol, Magyar Müszinkör: Csak azért is. A kedvezményes jegy váltására szolgáló utalvá­nyok a kiadóban kaphatók. •laifcsték 9: P1­HARASZTHY-nál KSTS A le«i> Jobb Zürichi devizazárlat. Páris 20.2125, London 15.45, Newyork 306.75, Brüsszel 71.90, Milánó 26.29. Madrid 41.925, Amszterdam 207.125, Berlin 118.50, Bécs silling 57.00, Prága 12.73, Varsó 57.95, Bel­grád 7.00, Athén 2.925, Bukarest 3.05. Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamje­lentése. Buza tiszai 77 kg-os 15.85—16.05, 78 kg-os 16.00-16.20, 79 kg-os 16.15-16.35, 80 kg-os 16.25— 16.45, felsőtiszai 77 kg-os 16.75—15.85, 78 kg-os 15.90-16.05, 79 kg-os 16.05—16.16, 80 kg-os 16.15— 16.25. dunatiszai, fejérmegyei, dunántúli, pestvi­déki és bácskai 77 kg-os 16.65—15.85, 78 kg-os 15.80 —16.00, 79 kg-os 15.95—16.15. 80 kg-os 16.05—16.20. Pestvidéki rozs ó 9.60—9.75, egyéb uj 9.75—10.00, takarmányárpa I. 11.00—11.30, zab ó 11.50—11.90. uj 11.20—11.40. tengeri tiszántúli 10.30—10.40. Csikégói terménytőzsde zárlat. Buza szilárd. Juliusra 99.75 (96.75—hétnyolcad), szeptemberre 101.25—fél (95 egynyolcad—fél), decemberre 102 hétnyolcad—103 (102 háromnyolcad). Tengeri emel­kedett. .Tuliusra 66.5 C63.75),' szeptemberre 68 há­romnyolcad (65.5), decemberce 71 háromnyolcad ((68 egynyolcad). Zab juliusra 45.25 (44.25), szep­temberre 45.75 (44.5), decemberre 46 hétnyolcad (45 háromnyolcad). Bozs szilárd. Juliusra 73 há­romnyolcad (70.75), szeptemberre 73 hétnyolcad (71.25), decemberre 75.5 (73). Üzietáthelvezés Kovács Henrik Kölcsey-ucca 4., könyv-, papír-, iró­szerkereskedését, könyvnyomdái, könyvkötészeti vállalatát Kárász-ncca 13., Próféta-ház helyezte át. Ugyanott két kirakatszekrény eladó. — VeszunK használt tankönyveket magas áron. Elsőrendű tűzifa fis szun házhoz szállítva, továbbá széna szal­ma és mindennemű takarmány kapható 2-52 Kalmár László fa és lakarmánytelepén, Kossuth L. s.-ut 70. Hízíurak fioi/eMe! SS ellenzők készítése, javítása. Olcsó Árak. — VEREBÉLYI, Rákóczi-tér Török ucca 1. 323 Bcreljen kolcsonresóí. Havibér 50 fillér. Gázgyár

Next

/
Oldalképek
Tartalom