Délmagyarország, 1934. június (10. évfolyam, 123-145. szám)

1934-06-03 / 124. szám

OerMAG/ARORSZÄG T934 Junius 3: llliiiKliiaii ma esie lánc! A Katolikus Nővédő gyűjtése A KűloÜkus Növédö fcgyesMtt vasárnap n*gyszabásn jryüjtést rendez a város területén a Napközi Otthona javára. Az e ..sülét az Idéft rtéin rendezi ftiec répiMnepéivét a Széchenyi­téren, ehelyett gyűjtés utján igyekszik előte­remteni azt az összeget, aihiély az Otthon fenn^ tartásaihoz szükséges. Délután 6 órakor a téren felállított sátorban tehenet sorsolnak ki. ugyan­iét tomftoh is lesz. A gyűjtést a következő hölgyek vállalták: a físongrádi-palota előtt a KLOSZ képviseletében Gál Melinda, a Tisza előtt; Wanie Rezsőné, Palla­virini-uocfi sarok: ílajtay Etelka, Borbély József­rté, a Széchenyi-téren: Bárányi Tiborné, a Klau­zál-téren: Bóra Arpádné, a Drehcr előtt: dr. Meny­hárt. Gáspárné, dr. Széki Tibotné, a Gizella-téreni dr. Begdon Károlyné, dr. Vinkler Elemérné, a Fo­gadalmi templom előli: vitéz dr. Shvov Kálhiánné, az alsóvárosi templom előtt: Kopasz Nővérek, a hídfő szegedi oldalánál: dr Papp Menvhértné, a hidTő ujszogodi oldalánál dr. Rorbola .lenőné, a Stefááia-sélányon: dr. Jugovlts Istvánné. az uj­szegedi templom előtt dr. Buócz Béláné, a Hungá­ria szálló előtt: Török Sándorné, a felsővárosi templom előtt a Szent Korona Szövetség képvise­letében Széli Erzsébet és dr. Dobny Gyuláné, az Metvezetőség előtt a Stefánia Szövetség, a róknsi templom előtt: Körméndy Mátyásné, a móravárosi templom előtt: Stelninger Gyuláné, az Indóház­téren: Börcsök Jánosné, dr. Forgáoh Ottóné. a Dit­gónlcs-téren Nagy Gyuláné, dr. Kösa GAspárné. a tábla élőit: dr. Szabó .Tózsefné, a Horthy Miklós kollégium előtt: dr. Lritner VilmOsné. Győri Gyu­láné, a pénzügyignzgntóságnál: Gál Ferenené, Ver­fhéss Ella. — A volt szegedi 3-as honvécllmszárok junius 10-én, vasárnap tartják Szegeden ezrednapjukat, amelyre a réndezŐ bizottság szeretettel vár minden volt S-as bonvédhuszárt. Az ezrednapra jelentkezni lehel dr. vitéz GSrgván Imre tartalékos honvéd­Miszárhadnagynál (Prtlgár-Ucca tó. telefon: 21-45.) — ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt héten az anyakönyvi hivatal bejegyzése szerint született 7 leány és Ifi fiu, összesen 23. Házasságot kötöt­tek: Vizbel István — Lengyel Júlia, Nagy Lajos —Czéfó Mária, Báló József — Bácz Júlia, Sora­löv Sándor — Kocsis Ilona, dr. Szentágotai Dezső — Benedek Gizella, Barna Ifetvátt — Ábrahánt Er­zsébet, Kéri Lajos — Simon Júlia, Hevesi József —Zsiga Erzsébet, Jndik József — Vér Veronka, Bozóki Ferenc — Ábrahám Franciska, Bánhidy Andor — Börcsök Margit, Pavlovics Illés — SiitŐ Mária, Teleki Alatlár — Gröf Olga, Gombárovirs Lajos — Szabó Erzsébet. Elhunytak: Rnskos Gyu­la 51? eves, Tefíips Antal 5í), Pallagl Bálint 7, özv. Miklós Györgyné 72. Szabó János 30, ő.rv. Orosz Károlyné 70. ökrös Istváhhé 25, özv. Boros Ist­vánné 73, Túri Sándor 22 hónapos, Szűcs Meny­hértné 51, Ötrttl Ktyvátfs Rozália 23, Boldizsár Já­nosné 78, Mészáros Károlvné 38 Fodor Mihályné 24, Vecsernyés József 78. Mnkai Jáftos 37, Driesner József 10 hónapos. Jani Mária 8 éves. ördög Er­zsébet 30 Süli Lnjbs 1 hapős, Badár Gáborné 32, Kormos Zoltán 17 hónapos, Tatár István 61. Niti­kó Ferenené 63, Benkő László 10 napos, Gonda Edith 10 hónapos korában. _ horgolt keztytik nagy vá­lasztókban, olcsó áron Nyárra ,sch*„ Kéilroiinkaliáz Kölcsey i. 10. Az Ssszes fonalak órait mélyen lesZAtlitottam — Sugár Gynla, a szegedi szinháznak 10 éven át volt kedvelt tagja, junins hó 0-én este fél 9 órai kezdetlel rendezi 25 éves jubileumát az ipartestü­let hűvöí márványtermében. Az estély műsorán szerepelnek dr. Ocskay Kornél, Lamberg Rózsi, László Andor, Vnrfialmy Irén, Dalmadi Erzsi, Vér György, Pető György, Oláh Ferenc és Káldór Je­nő. Jegyek elővételben, a Délmagyarország elővé­teli irodában 1 pengőtől 2.50-ig kaphatók. 77 x Réteslap olcsóbb lett Kocsisnál. 500 x Évszázadok óta használják az orvosi gyakor­latban gyógyszer gyanánt az alkoholt, a meotholt, az aethyi-acetatot. Ezek a főbb hatő anyagai a va­lódi Diana-sósborszesznek is. Paplanok oloift Árban készülnek, régiek utfá alakíttatna H Soós Lafosné paradicsomi paplanüzo me. f»eék Ferenc n. fi — Vendéglőbérlet az újszeged! versenyuszodá­ban kedvező feltételek mellett átvehető. Érdeklőd het Ugyanott, SzUE vezetősége- / 8* Ki egyszer próbálta az Igmándi vizet, szükséglet esetért, hem használ mást! — csak ézt TEIMISZÜTO STEIIIEIi szakműhely Kelemen-u, — Kimerülöben a világ síénkinese. A tudomá­nyos világ hivatott képviselői kétségtelenül meg­állapították, hogy a Világ szénkincse kimerülöben van. Ez a körül méhy kényszeríti a modern techni­kát a petróleum széleskörű használatára. Már megoldották a háztartás mindennemű szükségle­teinek ellátását petróleum-mai. A napokban töké­letes pelróleum gázfőírfigépeket láttünk, melyeket a budapesti „Aladdin" cég hoz forgalomba. Az „Aladdin" cég az öt világrészben, nyolcvanhét or­szágban mintegy 23) fiókvállalattal dolgozik és e szakmában a világ legnagyobb vállalata. — A Pajor-szanatórium (Budapest, Vas-ucca 17.) nj olc9Ó kórházi osztálya. A Vas-uccai dr Pajor-szanatórium a gazdasági helyzethez al­kalmazkodva, kórházi osztályt nyitott szana­tóriumi ellátással napi 8— pengő ápolási díjjal. A különszobák árait is lényegesen le­szállította. Különleges gyógyténvezői: Rádiumkfc­zelések, bélfűrdők (enterocleaner, Darmbad). szív­betegeknek kímélő és pihenő kúrák teleetrocar­diograph), szénsavas fürdők stb Nagyszabású viz­gyógy, Zander és ortopad gyógytermék, asthma­Szobák, sebészeti ófcztály elsőrangúan felszerelt műtőlermeivel, plasztikai sebészet, emlőplaSztika, orrkorrekció, arcmegfiatalitás (ránceltüntetés) stb., urológiai osztályán a legmodernebb berendezés és készülékek Szül "osztály 10 napi legmérsékel­tebb átalányárban stb. — Tájékoztatást nyújt szí­vességből SZegeö'to: Temesvárt József gyógy­szerész, Makttn: Saőllőssy Jenő gyógyszerész. GLÜCKSTHAL GOMB FOGALOM! Wf MAKÓI HÍREK A vármegye hitelszövetkezet! üzletrész jegyzés­re hivja M a várost. Szombaton tárgyalta a vár­megye kisgyülése a képviselőtestület elutasító ha­tározatát a makói hagymások kölcsönügyével kap­csolatosan kívánt hitelszövetkezeti üzletrész jegy­zések ügyében. A kisgyűlés feloldotta a város ha­tározatát azzal az indokolással hogy a város érde­kében állónak tartja a szövetkezeti flzletrészjegy­zést. Annak Idéjért a hitelszövetkezet nem kivánt a város adóssága! után telekkönyvi biztosítékot, most előterjesztett kívánsága alapszabálysierü s annak elutasításával nem kívánatos pereskedésnek teszi ki magát a város. A ráfcosi iskola építése ügyében hozott közgyű­lési határozatot, amely az építési munkákat válla­latba adja, változtatás nélkül hagyta jóvá a vár­megye kisgyülése. Barabás Béla emlékezete Csanártmegye klsgvfi­lésében. Szombaton délelőtt tartotta Tarn'ay Ivor alispán elnöklete alatt Csanádmegye kisgyü­lése Júniusi ülését. Az elnöki megnyitó kapcsán Tarnay alispán kegyeletes szavakban emlékezett meg Barabás Bélának, a magyarság aradi vezéré­nek elhunytáról. Csanádmegye kegyeletét Barabás Bélával szemben nemcsak az teszi megkülönbözte­tetté, hógy Aradmegye magyarnak megmaradt ré­szé Csanádhoz Csatóltatott, de az Is, hogy a köz­jogi ellenzék csanádmegye! tagjaihóz, elsősorban Juslh Gyulához meleg baráti kapcsolatok fűzték. Emlékét a közgyűlés jegyzőkönyvében örökítették meg. trianoni gyászfinnepély. Hétfőn az Attila baj­társi egyesület este 8 órai kezdettél a Gazdasági Egyesület nagytermében Trianon ellen tiltakozó ftágytáhort rendez. Délután a diákság részére lesz gyisátfinfiepáTy. Kiscserkészek ünnepélye. A makói cserkész­csapatok apródrajai rssámsp délntán fél 4 órakor as MTK-pálván cserkészaprőd ünnepélyt rendee­fték. Belépődíj nínes. ElsöténdlI tiátpIlosmunköK té flfrltAék, i*rl fe mivtM pAfnteMt tnr*OM*, anM nr Ssedresl kdrpifssmll ant MUuVly U..L JFaritur» mofe», fi. Klips és csati divatos és háromnegyedes kábátokhoz! Rendőri hirek. Varga Jánosné Bécsi-uccai lakos feljelentést tett Szabó Antal Korona-uccai géplakatossegéd ellen, aki a neki őrlésre átadott két mázsa búzát eladta és az árát megtartotta. — Hubert Jenő villanytelepi könyvelő feljelentést tett, hogy a péflzflgyigazgatóság előcsarnokában hagyott kerékpárját ismeretlen tettes ellopta. — Barthelme Antal Dembinszky-uccal lakos fel­jelentést tett, hogy távollétében udvaráról két tyú­kot elloptak. A feljelentések ügyében a rendőrség megindította a nyomozást. — Kolompár Dezső egyik barátjával tegnap délután a Gyilkos-tóban fürdés közben égy kerékpárvázat talált. A rendőri nyomozás kiderítette, hogy a váz V a s s Mihály Deák Feienc-uceai borbély nétnrégen ellopott ke­rékpárjából Vaió A nyomozás tovább folyik a tol­vaj kézrekeritésére. Hatvan inségmiuikást foglalkoztat a város hét­főtől kezdve három napig a Kálvária-ucca uttesté­nek és árkainak javítására. Az elmnlt bét In«-n tlnnTorsra Ima Makón. Mari Jánosné megvette Horváth Istvánné Kápolna-uc­ca! félházát 150 pengőért, Farkas Mihály a Magyar Olasz Bank Kálvária-uccal házát (a Szakács-féle házat) 6800 pengőért, Gera Sámuel Olasz Istvánné fél kákási járandóját 500 pengőért. Király Ferenc Király János 5 hold hatrongvosi földjét 3000 pen­gőért, Budai Péterné Gera Mihály Alma-uccai há­zát 3100 pengőért, Király Istvánné Király István Almási-uccai félházát 30Ö pengőért, Börcsök Imre Horváth Istvánné egy igási járandóját 1400 pen­gőért, Papos Antalné megvette Sarkad! Jőzsefné és társai 3 hóid 214 négyszögöl mikocsai járandó­ját 30Ó0 pengőért. Karáesónvi János Karácsonyi Mihály és társai egy hóid 752 négyszögöl kopánes­pusztai földjét 1050 pengőért. A Park Mozi PetrOvics Szvetiszláv legújabb kacagtató filmjét, a „Szerelmi manővert" mutatja be. A Korzó Mozi a nagy sikerre való tekintettel ma, vasárnap is bemutatja Dolores dßl Rió csodá­latos filmjét, a „Riói leányok"-at Piaci zsebmetsző. A hetipiacon történt, hogy egy vidéki gazdálkodónak a zsebéből egy fiatal­ember kiemelte a pénztárcát és el akart illanni. A gazda idejében észrevette és a fiatalembert sikeJ rült a rendőrnek átadni. Kiderült, hogy B o d ó Fe­renc szegedi állástalan gyári munkás. Azzal véde­kezik, hogy találta a tárcát. Az eljárás megindult ellene. Makó anyakönyvéből. Házasságra jelentkeztek: Bradács György Hegedűs Máriával, Csépregi Ist-i ván Balázs-Sárkánv Máriával, Borbás János B1-, rinyi Erzsébettel, Decker Antal Czirbus Etelkával. Házasságot kötöttek: Nóvák István Jenő Winkler Rózsával, Szabó Ferenc Kiss Máriával. Elhaltak* Kiss Gyula József 72 éves (Gőzmalom-ucca 8b)',: Szentpéterí Mihály 76 éves (Ráday-ncca 15.), T. Varga István 78 éves (Klapka-ucca 30.). Az anya­könyvi hivatal május havi forgalma: házasságra jelentkezett 70, házasságot kötött 34 pár, szflletéű éset bejelentetett 70, haláleset 49. Szaporodás te-) hát 21. x Ha Rttdapeste utazik, első ntja tegyen » fé­nyese- átalakított és kibővített Hungária-fürdőbe (Budapest VII., Dohány-noca 44.) menni Itt m á r reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengő­ért nemcsak megfflrődhet, hanem jól meg 1 s rega elírbet > x A bútorüzletek nyári Kárórája délntán 3 ót-a. Közös megegyezés alapján az összes Szegedi butorfiíletek a nyári szezonban, jnnius 3-tól au­gusztus 26-ig reggel 7-től délután 3 óráig vannak nyitva. Kérik a nagyérdemű közönséget vá­sárlásaiknál a 3 órai zárást figyelembe venni szí­veskedjenek. 61' ReichíMsz 60 éve fennálló műhelyében mindennemű ékszer és óra ja- í vitások a legprecízebben készülnek. 811!

Next

/
Oldalképek
Tartalom