Délmagyarország, 1934. június (10. évfolyam, 123-145. szám)

1934-06-07 / 126. szám

DfL MAGYARORSZÁG Nácik bombamerénylete Reinhard! kastélya ellen Bécs, junius 6. Reinhardt Miksának, az ismert világhírű rendezőnők és színigazgatónak a salz­burgi LeopoJdskron-ban levő kastélyában az éjszaka a nemzeti szocialisták bombamerény­letet kövelWk el. Az abl^üv«g és az ajtó tönkrement, a 'ttstély tö'jb része súlyosam meg­rongálódott, emberéletben nem esett kár. Há­rom nemzeti szocialistát letartóztattak. Reinhardt és He le ne Thimí« az utóbbi időben Parisban tartózkodtak és kedd reggel érkeztek csak a Salzburg melletti kastélyukba Leopolds­kronba. A salzburgi nemzeti szocialistáik már ré­gen rossz szem nel nézik Reinhardt salzburgi működését és elhatározták hogy ezt lehetetlenné teszik. M v a múlt évben az ünnepi játékok szá­mára épül', sz .ház előtti teret, amelyet Max Reinhardt-térne' neveztek el. bepiszkolták és a tér felirati i bláit részben bemocskolták. rész­ben eltávolitották. Amikor a salzburgi nemzeti szocialisták kö­rében elterjedt az a hír. hogy Reinhardt ked­den reggel Salzburgba érkezett, rögtön elhatá­rozták. hogy Reinhardt leopoldskrom kastélya ellen merényletet követnek el. A leopoldsk-roni kastély körülbelül 10—12 ki­lométernyi távolságira van Salzburgtól, egy • óriási park közepén egyedül álló remek barok­épitmény. régi klasszikus képekkel, gyönyörű Mária Terézia-korabeli berendezéssel. Ez ellen a kastély ellen követték el a nemzeti szocialis­ták bombamerényleteiket. Három petárda és egy bomba robaant fel, szétvetette a kastély számtalan Üvegablakát, izzé-porrdzuzta az altó­kat és a bejárattól balra lévő gyönyörű régi kápolna üvegfestményei is tönkrezuzódtak. A kastélyban ezidőszerint csak Reinhardt Miksa ós Thimig Helene, az ismert kiváló né­met színművésznő lakik kisszámú személyzettel. Tárgyalás a hagymaértékesitésrfll (A Délmagyarország makói tudósítójától.) A Külkereskedelmi Hivatal felhatalmazása folytán a Csanádvármegyei Gazdasági Egyesület csü­törtökön délelőtt három ne gye 10 órára a vár­megyeházára értekezletet hiyott egybe az idei hagy máért ékesít és kérdésében. Az értekezletre meglhlvót kaptak a hagymakerfcészek, a gaz­dák a kereskedők, a város és a képviselőtestü­lebi tagok is. A Külkereskedelmi Hivatal állásfoglalására az idei hagyimaértékesités kérdésében az értekezlet rendkívül nagy jelentőséggel bír. tekintve, hogy Serbán alelnök már a panasznapon és azóta is tett nyilatkozatában kijelentette, hogy a hagy­ma értékesités kérdésében a hagymaitenmelők állásfoglalását tartja a legfontosabb döntő té­nyezőnek. A legutóbbi napok eseményei és állásfoglalá­sai ebben a kérdésben meghozták azt az egy­öntetű véleményt, hogy az idei, \ntgy ahhoz ha­sonló szindikátusszertl értékesítést semmieset­re sem fogadják cl. Mára tisztázódtak a véle­mények abban, hogy a ..zabadkereskedeletm alá­kínálásaiból 'és az esetleges tőkehiányából szár­mazó kockázatnak nem szabad kitenni a hagy­mát. Az az elgondolás kerül előtérbe, amely oJyan a lkaim' egyesületbe tömöríteni a makói őstermelő kertészeket, amely megtelelő és ki­próbált kereskedői vezetéssel, egy tőkés cso­port bevonásával maga végezné az értékesítés teljes munkáját, ugy azonban, hogv az értéke­sítés fasana a kertészek között osztódnék meg, még pedig az általuk termelt hagyma mennyi­ségével arányosan. Duca gyilkosainak életfogytiglani büntetése jogerős Bukarest, junius 6. A katonai főtörvényszék elutasította Constantinescunak, Gra­nicának és Belinacenek, Duca minisz­terelnök gyilkosainak fellebbezését. Ezzel az ítélet, amefy a vádlottakat életfogytiglani fegy­házra ítélte, jogerőssé válL T934 n.ívus T. ABBAZIA PALACK HOTEL MLLEVUE Közvetlenül a tengerparton a strandfürdő átellenében. — Leszállított pensió Arak. — Hosszabb tartózkodásnál és családoknál kedvezmény. — Teljes pensió Összes mellékköltségekkel már napi 11 pengőtől. — Pengőbefizetés. Felvilágosítás és szobarendelés Budapesten, az állandó irodában, Carlton szálló (Teefon 889 - 70.) Rágalmazó cédulák a barátnő ajtaján (A Délmagyarország munkatársától.) Az egyik belvárosi házban érdekes dolgok törtáitek a na­pokban. Ezek az események odáig fejlődtek, hogy majdnem tragikus akkorddal végződtek, míg most meglepő csattanóval elsimultak a hullámok. A belvárosi ház elsőemeleti folyosóján a ház­tulajdonos idősebb hölgyön kivül még egy lakó lakik, egy ugyancsak idősebb magányos hölgy, aki jó ha rá Uiője a háztulajdonosnőnek. Néhány hét­tel ezelőtt történt, hogy a háztulajdooosnő a fo­lyosóra néző ajtaján egy cédulát talált. Az isme­retlen, aki a cédulát odatette, nagy súlyt helyezett arra, hogy ne lehessen a cédulát egykönnyen le­venni. A cédulát primitív, gyerekes Írással írták és azt a figyelmeztetést tartalmazta, hogy a kö­vetkező napokban ujabb cédulák jönnek, amelyek­ben „a világ tudomására lesznek adva bizonyos viselt dolgok". A helyesírási hibáktól hemzsegő levelet a ház­tulajdonosnő figyelemre sem méltatta. De másnap reggel, ahogy kilépett az ajtón, ott volt a beígért levél. Ugyanaz a kéz irta ezt is. Tartalma olyan volt, hogy az asszony sírva fakadt. Másnap ismét ott volt egy levéL írója szeHd gúnnyal emléke­zett meg az úriasszony tegnapi rosszullétéről, majd olyan gorombaságok következtek, melyek­nek olvasásakor a címzett összeesett. A cédula pedig pontosan, mindennap megjelent az ajtón. Az úriasszony hiába őrködött árgus­szemekkel, a levelek írója sokkal ügyesebb volt A folyosón lakó barátnő is figyelte az eseménye­ket, de ő sem tudta leleplezni a levelek íróját A háziasszony sokszor fél éjszakát virrasztott ajta­ja előtt és leste a cédulást, de sikertelenül. Reg­gelre végzetszerűen ott fehérlett a papir, rajta a szarkaláb betűk gorombaságokat ordítottak. La­kójának kijelentette az úriasszony, hogy nem bír­ja tovább a dolgot. A levelek pedig egyre durvábbak lettek. Az Szeged, Csekonlca» és Kiss-ucca sarok SPORTCKKEK: 1 tubus foothall gummiragasztó —12 1 pár sípcsontvédő —-88 Football füzőtü —24 Gummirozott tennisz rakett huzat P 1.28 1 üveg raket olaj v. lack —.58 KOSARÁRU: Virágos gyermek karkosár •—.24 Piaci virágos karkosár —.88, —.78, —.68 2 drb fali virágkosár —.24 Függő virágkosár rózsás —.88, —.78 —.68 SZAPPANOK: 10 drb kézmosó szappan —.78 8 drb .,Párisi" citrom kézmosó szappan —88 5 drb „Lanolin" szappan —98 6 drb kerek fürdőszappan —.88 BEFŐZÉSHEZ: 2 gombolyag befőtt kötöző spárga —.24 egyik levél azután közölte, hogy a következő irán sok a ház kapujára kerülne"k, az ucca szeme elé. Ezután már csak az uccai kaput favorizálta az is-> meretlen. Odaragasztotta leveleit az ismeretlen a hajnali járókelők nagy gaudiumára. Aki a hajnali órákban elsétált a ház előtt az elolvashatta a cén dulára irt „leleplezéseket". A házmesternek volt a feladata a cédulák lekaparása, de a legjobb száiH dék mellett sem lehetett megakadályozni, hogjj egy-két ember el ne olvassa azokat. Az üldöző a hajszát nem hagyta abba. Az nri* asszony végre erélyes lépésre szánta rá magát. Levelet irt az egyik Pesten lakó férfi rokonának, akit arra kért, hogy haladéktalanul átázzék Sza* gedre- A rokon megérkezett és hozzákezdett a leg* Hagyobb titokban a nyomozáshoz. A nyomozás eredményre is vezetett: a rokon elfogta a céduláafi — a barátnő személyében.ő volt az, aki heteken keresztül ragasztgatta a goromba cédulákat. Az eset folytatása a bíróság előtt lesz. Kilenctagú család borzalmas tűzhalála Schramberg, junius 6. A Schramberg mel­letti Aichihalden hegyi községbein reggel 3 óra táiban súlyos tűzvész pusztított. LaimbrecM Károly gazda háza teljesen leégett. A tűzbe» bennégett a család mind a kilenc tagja, apa* anya és hét gyermek, akik közül a legkisebb a legidősebb 14 éves volt Az oltási munkálatom kat nagyon megnehezítette a vízhiány. Annikor a tüzet észrevették, stirfl köd volt. A szülők kl akarták menteni a ""'ermekeket, de a sürii füst­től megfulladtak. Tiiz óra tájban sikerült csak » romok közül kih'ozni az anya é-s négy gyermek holttestét. Asz olvasó rovaia Tekintetes Szerkesztőség! Két panaszom vart, Azért irom ezt a levelemet, hogy az illetékesed elé jussom a panaszom. Az egyik panaszom a trianoni gyászünnepélyre vonatkozik. A vasár­napi emlékünnepélyen a polgári és társadalmi egyesületek, a városi hatóság tagjai vettek részt, ellenben nem láttam ott a középiskolák diáksá­gát. Hétfőn az elemi iskolák tartottak az Or­szágzászlónál ünnepélyt. Önkéntelenül is felme­rül a kérdés: hol maradt a középiskolás ifjú­ság? A másik panaszom a gyermekjátszótérre vo­natkozik. A szegedi gyerekeknek az újszeged! játszótereit kivéve egyetlen helyük sincs a lab­dázásra. Van még ugyan egy játszótér a Stefá­nián, de ott c-ak glikkereznl lehet, mert játszani a tüdőrontó portól nem lehet. Fű nincs a játék­téren. Van ugyan fű, a játéktér szegélyein, de szörnyű nagy bűnit követ el az. aki arra rálép. Mi, régii magvar betegség szerint nagyon sze­retjük a külföldet utánozni. Hát utánozzuk ebbetí is. Nézzék meg Drezdai, Réns, Berlin, Páris ját­szótereit és ha ezt megtették, akkor nem fog­nak többé rab módjára bánni a gyermekekkel* A szülők nevében arra kérjük a kertészetet, hogy a játszóteret füvesítse be és ezzel szüntess sék meg azt az állapotot, amely a kisgyermek­nek egészségét veszélyezteti. Tiszteletid : Egty szíM. •

Next

/
Oldalképek
Tartalom