Délmagyarország, 1934. május (10. évfolyam, 97-122. szám)

1934-05-06 / 102. szám

T3: DPÍ MAGYAROPS7AG 1934 május'6. — ANYAKÖNYVI HÍREK. Az elmúlt héten az anyakönyvi hivatal bejegyzése szerint született 16 fiu és 21 leárfy. Házasságot kötöttek! Lnczkó Ferenc Csúcs Máriával, Petró József Molnár Má­riával, Sági János Nemes Irmával, Kotogány Já­nos Pakai Ilonával, Savanya Lajos Lukács Ro­záliái, Nagy Emil Turi Máriával, Borús János Gera Etelkával, .Imei Sándor Kucsera Rozáliá­val, dr. Nagy Sándor Trincsák Emerenciával, Mol­nár József Erdély! Júliával. Fodor Zoltán Csiszár Etelkával, Günther An'al Angyal Margittal, Ter­hes József Vadasai Juliannával, Ludányi Márton Börosök Máriával, Bene József Hegedűs Hónával, Komlós! Géza Földi Borbálával. Halasv Béla lleidi Paulával. Sinkovits József Szeles Erzsébet­tel ApntóczWv Lajos Sáfár Ilonával, Varga Gvörgy Ábrahám Etelkával, Feledi Károly Heák Máriá­val, KcVszó Ferenc Frank Erzsébettel, Szemerédi János Petrovles Annával. Elhaltak: Beller Sándor 79 éves. özv. Endrényi Tmréné 63, Berta Ilié« 63. Simon Matild 18, özv Petzka Andrásné 71. Csá­nyl Istvánné 57, Detárv Magdolna 15, Vince Erzsé­bet 10 hónapos. Mncsl Ferenc 23 éves. Szurmai Erzsébet 2 napos, özv. Veszelka Pálné 80 éves, vitéz Lévav József 10. Ferkovirs Rozál 31 Far­kas .Iáno« 76, Nágel Mamó 60. Makány Ferenc 45, Szekeres Tstván 56, Gelínyl Miihálvné 89, Nagy Béla 40, Kiss József 73, Hadrai Ferenc 46 Pintér Dániel 3, Panácz Klára 3 hónapos, dr. Bodnár Tlonn 29 éves korában. M olykár ellen legbiztosabban ménévé szfirmpif ROSM&NN ; — A Budapesti Nemzetközi Vásár félárn jegyváltásra és egvéb kedvezményekre jogosító igazolvánvni n Délmagyarország kiadóhivata­lában is kaphatók'. A tavnszí njdonsfaok" mínflen a ti vaja é* kel­léke nngv választékban és n legszolidabb árakon kapható Szescden a „Kék-Csillái?" ban. ittziiMinhaUzlefemcf fffilyezlen út. Mindennemű tcóxiinualta r.löral­molú* lrijnlrsiitoh flron. Kórem ftflillpr* FpTCÍ (. t. Y«T«lm (otAW.I «íren pftrt'OTflnAt 1 — A Pajor-szanatórium uj olcsó kórházi osztá­lya. A Vas-uccai dr. Pajor-szanatórium a gazda­sági helyzethez alkalmazkodva kórházi osztályt nyitott szanatóriumi ellátással napi 8 —pengő ápo­lási díjjal. A különszobák árait is lényegesen le­szállította Különleges gyógyténvezői • Rádiumke­zelések, bélfürdők (enlerocleaner. Darmbad). szív­betegeknek kímélő és pihenő kúrák (electrocar­diograph). szénsavas fürdők stb Nagyszabású viz­gyógy. Zandcr és ortopad gyógytermék, asthma­szobák, sebészeti osztály elsőrangúan felszerelt mütőlermeivel, kozmetikai és plastikaí sebészet, urológiai osztályán a legmodernebb berendezés és készülékekkel. Szülőosztály 10 napi legmérsékel­tebb átalányárban stb. — Tájékoztatást nyújt szí­vességből Szegeden: Tcmtsváry József gyógy­szerész. Makón: Szöllőssv Jenő gvógv«zerész Pályázati hirdetmény Alulirolt cég a szegedi Kereskedelmi és Ipar­kamara által 281 sz. alatt mintavédelemmel laj­stromozott „Szegedi papirok"-at hoz forgalomba. A 10 levélpapírt és 11) boriiékot tartalmazó külső boríték a fogadalmi templomot ós a nemzeti em­lékcsarnokot ábrázoló képpel van diszitve, a le­vélpapír mindegyike Szeged város más és más látképe, illetve nevezetességét ábrázoló képpel van ellátva. E képecskékhez tervezett jelmondat képezi jelen pályázat tárgyát. 1. A jelmondat 20 szónál nagyobb terjedelmű nem lehet. 2. Formája lehet próza vagy vers 3 A levélpapírok a Sze­gedre érkező idegenek részére készülnek, tehát a jelmondat elsősorban Szeged város propagandá­ját fejezne ki. Az idegen ajándékul szánja midőn elviszi magával — a jelmondat legyen tehát egy­ben tömören hívogató tartalma is. A legmegfele­lőbb jelmondat beküldője 1 darab „Luxor" arany­töltőtolbit kap jutalmul A „szegedi papirok" a cég kirakatában megtekinthetők. Pályázati határ­idő folyó hó 17. A pályázatokat zárt borítékban alanti címre kell küldeni: Traab B. és Társa könyv- és papirnagykereskedése, könyvnyomdája Klau ¿ál-tér. Kiss JD.-palota. 195 90.-P kerékpár 90.-P Torpedó szabadó nfutóval gyári felszereléssel. Kirakatunkban látható. Déry aéaár uh Az ICösgasüoság A Szeged-Csongrádi Takarékpénztár közgyűlése Városunk legrégibb és legnagyobb pénzin­tézete, a Szeged-Csongrádi Takarékpénztár tegnap délután tartotta meg 89.-ik üzletévi ren­des közgyűlését Az intézet elnöke, begavárí Rack Bernát felsőházi tag nyitotta meg a közgyűlést és üdvözölte a szép számiban megjelent részvé­nyeseket. A határozatképesség megállapítása után előterjesztették az igazgatóság jelenté­sét, valamint az 1933. évi zárószámadáso­kat, mp-lyeket a feJügyelőbízottság jelentésé­nek meghallgatása után a közgyűlés egyhan­gúlag elfogadott s ugv az igazgatóságnak, mint a felügyelőbizottságnak a szabályszerű felment­vényt megadta. Egyhangúlag hozzájárult a közgyűlés az igazgatóság haszonfelosztási javaslatához és ehhez képest ugy h tározofct, hogy az 1933.-ik évre kiimutatott 36.996 pengő 39 fillér tiszta nyereségből 1.294 pengő 86 fillért a tartalék­alap alapszabályszeril javadalmazására. 1.124 pengő a napMztosok ^Jeniét! dijára fordítan­dó s az ezután fennmaradó 34.577 pengő 53 fillér pedig teljes összejrében az ingatlan ér­tékcsökkenési tartalékalap cimü folyószám­lára viendő át. Az intézet saját tőkéi ezek után kereken 3 millió 725 ez-er pengőt fognak kitenni. A napirend további nontjaként kitűzött fel­ügyelőbizottsági tagsági választásokat ejtették meg ezután és egyhangúlag dr. Csdnyi Má­tyás, dr. Csikós Nagy József, id. Danner Já­nos. raggambi Fluck Dezső. Ralner Ferenc és dr. Thuróczy Mihály eddigi felügyelőbizottsá­gi tagokat választották meg három év tarta­mára. Az elnök örömének adott kifejezést a régi, érdemes felf.gyelőbizottsági tagoknak egyhan­gúlag történt újbóli megválasztása felett annál is inkább, mert évek óta elismerésre méltó, hatványozott munkát fejtotAek ki az intézel érdekében. \m\n\ PALA.CE HOTEL DELLIVUE Közvetlenül a tengerparton a strandfürdő átellenében. — Leszállított penslé árak. — Hosszabb tartózkodásnál és családoknál kedvezmény. — Teljes pensió összes mellékköltségekkel már napi 11 pengőtől. — Pengöbefizetés. Fel világ-ősit ás és szobarende'és Budapesten, az állandó irodában, CarltOH SX*H6 (Te'cfon 889 -70.1 Budapesti értéktőzsde zárlat. A mai értéktőzs­de eseménytelen és üzlettel^n volt. Nyitáskor jól tartott volt a piac irányzata, az értékek túlnyo­mó részében némi kereslet mutatkozott. A tőzsde­idő második felében inkább a kínálat volt valami­vel erősebb. Végeredményben lényegtelen árel­tolódások fordultak elő. Zárlatkor a piac irány­zata tartottnak mondható. Magyar Nemzeti Bank 124, Kőszén 252, Ganz 166, Izzó 2145, Jula 12 áru, szegedi kenderfonó 13.3, Goldberger 40.5, Irányzat tartott. Pamut 565. Zürichi devizazárlat. Páris 20.36125, London 15.73, Newyork 307.25, Brüsszel 72.025, Milánó 26.25. Madrid 42.225, Amszterdam 208.95, Berlin 121.50, Bécs hiv. 73.23. Prága 12.84. Varsó 58.30. Belgrád 7.00. Athén 2.92, Bukarest 3.05. Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolvamjelen­tése. Angol font 17.50-17.90, dán kor 79^10-79.80, cseh korona 14 02—14.20. belga frank 7916—7986 dollár 339.75-313 75, kanadai dollár 335.00—345.00 francia frank 22 30-22 50. hollandi forint 231.90­>3390. lengvel zlotv 61 75-65.35. leu 3 42-3.46, leva 100—115. iira 2990-30.25. német márka 13570­•36 80. norvég korona 8790—88 80. osztrák silling 78.70—80 70, svájci frank 110 70—111.65, svéd kor 89.95- 90.85 dinár 7.80—8 30. Budapesti terménytőzsde hivatalos árfolyamai, Buza tiszai 77 kg-os 9.65—9.85, 78 kg-os'9.75— 9.95, 79 kg-os 9.85—10.05 80 kg-os 9.95—10.15, fejérmegvei, jászsági, dunántúli pestvidéki és bácskai 77 kg-os 9.45—9.55, 78 kg-os 955—9.65. 79 kg-os 9.65 -9.75, 80 kg-os 9.75 -§85, Pestv rozs 5.20—5.40. sörárpa I. 1150-12.50. takarmány­árpa I 8.90-900 tengeri tiszántúli 8.90—9.05 Caikágói terménytőzsde zárlat. Buza barátsá­gos. Májusra 81 ötnyolcad (79 ötnyolcad—három­nyolcad), júliusra 79.75—fél (77 hétnyolcad)) szep­temberre 8025—fél (78.75—78), Tengeri jól tar­tott. Májusra 46 ötnyolcad (46), juliusra 49.5 '48.5) szeptemberre 50.25 "(49.75). Zab barátságos. Má­jusra 32 '30 75V juliusra 31.75 (30 25), szeptember­re 30.25 (29 hétriyocad) Bozs barátságos. Májusra 56 ötnyolcad (55 ötnyolcad), juliusra 56 hétnyol­cad (55.75), szeptemberre 57.25 (56.51, Ingatlanforgalom Szeged város területén május 1-től 5-ig a kö­vetkező ingatlanok cseréltek gazdát: Nagy Kálmánné eladta Csányi Jánosnak Ösze­szék és örhalom dűlőben levő 7 hold rétjót 2800 pengőért. Kormányos József és társai eladták Kakast János és nejének Barát diilőbeli 1092 négyszögöl földjüket 320 pengőért. Gémes János eladta Nagyi István és nejének Ráczok kertje dűlőben levő 1356 négyszögöl száiK lóját 1057.68 pengőért. Bozsó József és neje eladták Rácz Andrásnak Puskaporos dűlőben levő 732 négyszögöl szántó­jukat 700 pengőért. Kertész Sándor és társai eladták Berke Ea­jos és nejének a Sándor-ucca 23. számú házukat 165 négyszögöles telekkel 6500 pengőért Kószó Sándorné eladla Csiszár János és nejé­nek Szentmihálytclek dűlőben levő 458 négyszög­öl kertjét 250 pengőért. Fodor Mátyásné eladta Bálint Sándornak Ba­rát" dűlőben levő 1 hold 800 négyszögöl földjét 500 perigőért. I Esóernvfflket ^¿¡¿Aií IMI HM W - ­KOVÁCS TESTVEREK Maros u. 24. sz. alatti sporthajóépitö üzemo ai idén ismét uj tipusu csónakokkal áll a közönség rendelkezésére. Hosszú részletfize­tési kedvezmény me'lott szenzációs készpénz* árak. Vételkény szer nélkül tekintse meg raktárunkat I " MielöM költözködik, iőiiön be üzletembe és gyözödjön meg olcsó áraimról. Mindennemű Kárpitosmunkát, függönyök átszerelését stb. rendkivűl mtányos áron vóiiaiok. Fisc&er Fererc 3- k&rpltos, Feketesa* ucca tk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom