Délmagyarország, 1934. május (10. évfolyam, 97-122. szám)

1934-05-26 / 118. szám

a royrwssfa» wï.« PI VATCSEVEG ÉS 3k nagy divatszalonok mindegyike egy napon tartották meg divatbemutatójukat. Dacára a nagy melegnek, minden szalon zsúfolásig megtelt A hőség és a cigarettafüst már tarthatatlan volt, ki kellett rohannom a folyosóra egy kis friss leve­gőért. Végre megkezdődött a bemutató. A Király­díj toilettjai innen kerülnek ki és indulnak „hó­dító" utjukra. A hölgyek oly tüzetesen nézegették • ruhákat elölről, hátulról, alulról, felfelé, mint­ha valóban hódító hadjáratra indulnának. A délelőtti ruhák általában jóval rövidebbek a tavalyinál. Sok a kazakk, a gomb, a virág, a taft, a vászon és az imprimé. Sok vászonruhát mutat­lak. mint egy elegáns hölgy nélkülözhetetlen dél­előtti ruhadarabját. Zöldet barna díszítéssel, fehé­ret zöld és kékkel. A délutáni rnhák kőzött Igen sok a taft. Kedves volt egy sötétkék taft ruha élénk sárga övvel, hoz­zá egy plisszirozott kabát, sárga kihajtóval. Egy roppant bájos fiatalos délutáni ruha nyerte meg különös tetszésemet: fekete-fehér kockás organdi ruha, derekán övvel, a nyakánál pedig fehér visz­szahajtott gallér, félvállon kis masnival. Majdnem minden ruhához mutattak kabátot, •agy pelerint. Rengeteg a taft, főleg fekete szín­ben. Mintha pillanatra nagyanyáink korába tér­nénk vissza, amikor egy-egy taftruhás mannequin elsuhog mellettünk. Különösen jól áll magas, nyú­lánk hölgyeknek. Mutattak egy fekete angolru­hát zöld ówel, a nyak körül és az ujjakon régi ecru csipkéből kedves applikációval. Hozzá egy háromnegyedes taft kabátot. Ezt azután más ru­hához is mutatták és olyan szinü övet fűztek bele, amilyen ruhát viselt a mannequin. A fekete-fehér kombináció az idén !s erősen tartja magát Ennél finomahh, elegánsabb össze­állítás nincs. Ez szép a nap bármely szakában. Egy fekete-maroedn ruhának felsőrésze fehér­maroccin szegőzfltt részből állt. az ujjai ugyan­csak. a bal vállon nagy fehér virág arragement. Hozzá egy Vönnvfl fekete szflvetköppny, melyre kihajlik a vírágdísz. Ennivalóan elegáns volt. A nyárt estélyi ruháknál a tavaszi felhők Jutot­tak eszembe. Mikor belibbentek, a fehér, rózsn­*zin> halványkék organdi ruhákban öltözött man­ntHjutatok, hirtelen azt hittem, azt hittem, mennyül nz ég és néhány angyal szállt le a földön, hogy megmutassák nekünk. sze­gény halandóknnk a mennvei divatot. Különösen bájos volt egy fehér, saját színéből be­lepréselt virágos organdiruha. Térdig szflk, majd hirtelen kiugrik és a földig csnpa glokní ar. egész. A nyak egyszerű kis körgallérban végződik, a de­rékig zöld flveggomhok. ugy.intlven zöld srlnből hatalmas masni a derekán. Ebhez mutattak egy zöld taft estélyi kabátot erősen sveifolva. egészen a földig ért. Valóban olvan volt, mint egy álom. Sok estélyi ruhát láttam azután imprimébttl. ee­lophanból stb., stb. mély kivágással, uj nélkül, kis pelerinnel, plissirozva, egész hosszút és uszályo­sat. De ki is tudná elmesélni önöknek apróra az idei nyári bemutatók minden újdonságát, raffinál­tan kigondolt, a legrosszabb alakú nőket is nagy­szerűen öltöztető dlvatol TI D1VATP0RTA Nyaralás. Az ntra legjobban ajánlom. fcslnáWa­— Dr. Csekey István és 'dr. Virányi Elemér észt kitüntetése. Karácsonykor hat észt elbe­szélő kötet Jelent meg a magyar könyvpiacon dr. Csekey István egyetemi tanár szerkeszté­sében. dr Bán Aladár és dr. Virányi Elemér szegedi állami főreáliskola* tanár fordításában. Most az Eszt Irodalmi Társaság Csekeyt és Vi­rányit tiszteletbeli tagjává választotta. Bán és Virányi most kapták meg az észt Vöröskereszt másodosztályának első fokozatát. — Trianon 14-ik évfordulója. 'Június 4-én tesz tizennegyedik évfordulója a trianoni béke­diktátumnak. Tizennégy esztendővel ezelőtt irták alá azt a békét, amely Magyarországot kétharmadrészétől megfosztotta. Az évforduló alkalmából a magyar Nemzeti Szövetség felhívást adott ki az orsztte polgárságához. „Ezen a na­pon minden magyarnak emlékeznie kell! — mondja a felhívás. A megemlékezés iele legyen egy szál virág, amelyet vagv az Orszárzászló­nál, vagy a Hősök emlékművénél tegyünk le. Az ezer és ezer virdeböl szőtt virágerdő hirdes­se: a nemzet nem Meitett!" — Vasárnap zárul a szegedi ipari vásár. Még csak ma és holnap van nyitva a hatodik .sze­ged'. Ipari vásár, amelynek sikere az eddigi adatok szerint már felülmúlja a tavalyi vásár sikerét. Az érdeklődés még fokozódik, a látoga­tók a legnagyobb elismeréssel nyilatkoznak a szegedi ipari vásár nroduktuiwiról. A vásár nyitva van reggel 8 órától este 7-ig, .megtekint­hető egész nap. Belépődíj 30 fillér, gyermekek­nek 10 fillér. son egy drapp szftvetragláait, ez alatt viselhet barna kosztümöt, vagy barna ruhát, barna ka­lappal, trottőr cipővel. A hegyekben mindenesetre szüksége lesz kötött sportruhára. Legjobban aján­lom a zöld szint. K. F. Barna ruháját díszítheti rózsaszínnel, de inkább ajánlom a vajszint. Barna fllckalapot nyu­godtan hordhat. Erdős Böske. A tavaszi újdonságok minden anyaga és kel­léke nagy választékban és a legszolidabb árakon kapható Szegeden a „Kék-Csillag" ban. — A Hősök emlékünnep«. A világháborúban elesett hősök emlékére vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel a fogadalmi templomban ünnepélyes szentmise lesz. — A Felsővárosi lfjnsdgi Egye­sület vasárnap délután 4 órai kezdettel a Dugo­nics-temetőben hősi emlékünnepélyt tart. — Az evangélikus egyház a hősök vasárnapján dél­előtt 10 óraikor Istentisztelet keretében kegyele­tes megemlékezést tart az elesett hősökről. Dél­után fél 5 órakor lesz a Hősök ünnepe a protes­táns temető amlékkövénél. Uipadúhan ma este tánei — Építőmunkások gyűlése. A Magyarországi Építőmunkások Országos Szövetségének sze­gedi csoportja pénteken délután az Epítőmunkás otthonban értekezletet tartott, amelyen tad­vdnszky J5zsef és Bozóky József képviselte, a országos küldöttközgyűlés határozatairól. A. közgyűlés, amelyen a szegedi csoportot Lad­vdnszky Tőzsér és Bozóky József képviselte, a beszámoló szerint az energikus harc szellemé­ben tárgyalt. A szövetség taglétszáma a mult: év folyamán 1439 taggal szaporodott Uj járu­lékreformról is tárgyalt a közgvűlés. a refonm szerint az a tag. aki dolgozik, teljes járulékot fi­zet, ha munka nélkül van, akkor 10 fillér a tagdll. A szegedi csoport elhatározta, hogy a járulékre­formot elfogadja. A szegedi festőmunkások elha­tározták. hfogy a régóta húzódó kollektív szer­ződés érdekében Intenzív mozgalmat fnőltanak.' — Városnéző autóbusz-körséta. Az Ide­BADCN bei WIEN Ausztria legnagyobb gyógyfürdője. — Lej^dieállsabb nyaralóhely. RanatőrtumoV szállodák és penziók. Sport, szórakozások, kirándulások, ügetőversenyek. VllághlrUtermAl'Slr A KASZINÓ EGÉSZ ÍVEN AT NYITVA. — Elsőrangú andfiird « GUTEMBRIINN SZANATÓRIUM pormentes, gyönyörű helye, hatalmas ősi park közepén. A Kurpark és a kaszinó r Közvetlen közelében. Magyar családok évtizedes, közszeretetnek örvendő helye. A ^egtökéle'osebb komforttal berendezve. Kitűnő konyhája, diétái világhírűek. Magyar - arvosoír. Szórakozások: hangversenyek ,tárvc a szabadban, brlddge. A házba beve­zetett kénes források. Pengőbefizetés Budapesten: VTU K'sfaludy-ttcca 5. SACHER SZÁLLÓ ES GYÓGY1NIÉZET a páratlanul szép Helentalban. A strandfürdő közelében kitűnő konyha. — Legtö­kéletesebb konfort. — Az árnyas „SACHER GARTF.N" az előkelő világ talál­kozóhelye. — Zene, tánc. — Nincs kttrakenyszer. — Teljes ellátás S 14.—tői. HOTEL BRISTOL a várcs szivében. — Ismert kitűnő étterem és kávéház. A legtökéletesebb konfort­tal berendezve. Mérsékelt árak. HOTEL STADT WIEN • magyarok régi találkozó helye. — Kitünf étterem. — A bárban a híres Golz ül a rongorilnál. — Olcsó árak. Dr. LAKATOS BADEN1 SZANATÓRIUMA a gyönyörű fenyveserdőkkel és hegyekkel szegélyezett Heleneatal bejáratánál, szem­ben a strandfürdővel. — legnagyobb komfort. Elsőrendű di^'ás konyha. Az összes gyógytényer.ők. óriási park. Kénes fürdők a házban. Szórakozások. Kabaréelőadá­sok. ünnepélyek, har.gos mozi. Budapesti 'állandó Iroda: Carlton-szálló. Pengöbefizetés. Hivatalos kurzuson szá­mítják át a pengőt sllUngre. A befizetett pengő a számlára és 20 százalék szabad rendelkezésre áll. 450 genforgalmi Hivatal szombaton délután 3 órakor a városi autóbusz Feketesas- és Pdtlavfcinl-ncca sarkán lévő állomásáról autóbusz--sétajáratot indit, amelynek kereté­ben idegenvezető magyarázza meg az au­tóbusz utasainak a város nevezetességeit. Ezen a séta Járaton a Budapestről Szeged­re érkező kirándulótársasdg is résztvesz. A közel két 'órát Igénybevevő körséta dija 66 fillér. Az autókörjdratot vasárnap nevved 11 órakor megismételik a vasárnap Sze­gedre érkező filléres vonatok utasai szá­mára. Felhívás a választókhoz A szegedi szociáldemokrata párt közli: Ne hagyja senki válás-tójogától elütni magát t A kihagyás eller> május 30-ig lehet felszólalni.' Győződjön meg mindenki, akinek a választó­jog elnyeréséhe» szükséges kellékei megvan­nak, hogy fel van-e véve az 1935. évre összeál­lított országgyűlési kJpviselőválasztók iáeiglenes névjegyzékébe, mely megnézhető a hivatalos órák alatt a főjegyzői hivatalban (városháza. I. e. 8. sz. ajtó). A kihagvás miatt május 30-ig tehet személyesen felszólalni. Választójoga van azoknak a férfiaknak, akik 24. életévüket betölt .ték. vagy ebben az évben betölt'k. két év óta Szegeden laknak, négy elemi osztáM végeztek és mindazoknak a nőknek, akik 30. életévüket betöltötték, illetve ezévben betöltik, két éve Szege Jen laknak. 6 elemi osz­tályt végeztek és azoknak a nőknek is, akik 4 elemi osztályt végeztek, ha három élő gyerme­kük van. Készséggel nyújt felvilágosítást a szociálde­mokrata párt titkársága (Hétvezér-u. 9„ Mun­kásotthon minden nap délelőtt 9—1 óra kőzött, úgyszintén az esti órákban fs, hogy a kihagyot­tak högiwii szőre zhatik meg ^vák^í^ygukat. Fürdőtrikók, cipők,sapkák foliâkïerttiMft Hirefc

Next

/
Oldalképek
Tartalom