Délmagyarország, 1934. május (10. évfolyam, 97-122. szám)

1934-05-19 / 112. szám

DECMAGyARORSZXG AZ APO Kamalilleték A kamatilleték (tőkekamatadó) fizetését az 1932. Svi 1920 M. E. számú rendelet szabályozza. Ed­iig tökekamatadót, illetve kamatilletéket csak hi­elüzletekkel és betétekkel foglalkozó üzletek vol­ak kötelesek leróni az általuk kifizetett betétka­matok után. 1932 április 18-álól kezdve azonban minden más hitelezőnek is meg kell fizelnie a ka­rca: 'leteket az általuk kapott kamatok után. Ez itóbbi kamatilleléket a városi adóhivatalnál be­izerezhető kamatilleték lerovási iven kell bélyeg­ben leróni. Az adó lerovása akként történik, hogy a hitelező tiinden egyes kamatfizetés alkalmával köteles az »dósának részletes elszámolást adni, amiben fel cell tüntetni, hogy a fizetés előtt mennyi volt a hi­lelező követelése adósától külön tőkében és külön kamatokban és külön költségben, azután, hogy »ennyit fizetett az adós és végül, hogy mennyi tartozás maradt fenn, ugyancsak külön tőke, ka­nat és költség szerint részletezve. Az elszámolá­son fel kell tüntetni a kamatlábat is. Az adós ezt sz elszámolást két éven át köteles megőrizni Ezen elszámolással egyidejűleg a hitelező köteies leró ni a kamatilletéket, okmány bélyegekben s ezt az adósra nem hánthatja át. A kamatilleték kulcsát legutóbb az 1360—1933. sz. M. E. rendelet szabá­Ivozta. E rendelet értelmében a hitelüzletekkel. Idegen pénzkezelésével és gyümölcsfiztetésével fog­lalkozó egyének és cégek által kifizetett, vagy tő­késitelt kamatok 10 százalékos kamatilletéket ti­iietnek. A hitelezőt terhelő kamatilleték kulcsa 15 .«zázalék. A jelzáloglevél, telekadóslevél és rész­ielzálogadóslevél utján átruházott követelés ka­matai 10 százalékos kamatilleték alá esnek Ha a kamatot a hitelintézet szolgáltatja k' a le­vél birtokosának, a hitelintézet köteles a kamat­Illetéket a pénzintézetekre vonatkozó szabályok szerint leróni. Abban az esetben pedig, ha a levél birtokosa a kamatot közvetlenül a jelzálog tulaj­donosától kapja, a levél birtokosa köteles a ka­matilletéket a fent ismertelett szabályok szemelőtt tartása mellett leróni. A kamatbevételeket a jövedelemadó szempont­jából is be kell vallani, a lerótt kamat illetéket azonban a jövedelemadó alapjából le lehet vonni. A kamatilleték levorvásának elmulasztása bírsá­got von maga után, Uofbauer Artliur. I Férfi divatkalapok ;e*0' p 011» i csóbbak Testvérek né1 A MÁV. PERE AZ UTAS ELLEN A RETOUR-JEGY MIATT (A Délmagyarország munkatársától.) Néhány héttel ezelőtt — mint annakidején a Délmagyar­ország jelentette — a Máv. feljelentést tett egy szegedi kereskedő ellen, amiért retour-jeggyel utazott Hódmezővásárhelyre, holott utazásának végcélja Szentet volt. A szentesi utasok egy­része rendszerint csak Hódmezővásárhely:* Váltja meg jegyét, ott huzamosabb idő áll az átszállás lebonyolítására és ezalatt Vásárhely­től Szegedig és vissza érvényes retour-Jegyet váltanak. \z utasok egy része rá­jött arra. hogy ezzel a móddal Szentes és Sze­ged viszonylatban, az oda- és visszautazásnál 90 fillért lehet megtakarítani. Az ily utazást - Máv üzletszabályzata visz­szaélésnek minősíti, ímert a retour-utazást csu­pán a vásárhelyiek. Illetve szegediek vehetik igénybe, akik a vonalon belül laknak. A sza­bálytalan utazás megakadályozására a MŰ". figyeltette az utasokat. Észrevették az ellen­őrök, hogy szegedi kereskedő, aki Szege­den retour-jegyet váltott Hódmezővásárhelyig, a vásárhelyi állomáson nem fejezte be az uta­zást, hanem rendes egyet váltott és a szentesi motorossal továbbutazott. Igazoltatta a vasúti ellenőr a kereskedőt. avit a Máv. a vasúti üz­letszabályzat kijátszása cimén feljelentett. Az ügy most került tárgyalásra a szegcdi bíróságon, amely a r:tour-jeggye1 utazó keres­kedőt nemcsak a teljes vasúti jegy árának a megfizetésére Ítélte, hanem a Máv. üzletsza­bályzat által előirt pénzbüntetést is alkalmazta, miután az utas nem volt hajlandó a kalauznak i vasúi.által megállapított összeget megfizetnie. Hírek Felhívás Szeged közönségéhez Pünkösd vasárnapján nyílik meg a VI. sze­gedi ipari vásár. Hz a vásár Szered egyik leg­jelentősebb gazdasági eseménye. A szegedi kéz­miiiparosságnak ez a minden dicséretet megér­demlő megmozdulás-1 a munka ünnepévé avatja Szegeden pünkösd hetét. Ugy érzi«m. hogy nem fejeötjük ki jobban a szegedi iparossággal vaió együttérzésünket és nem adhatunk jobban kifejezést a tömegesen Szegedire érkező idecenek előtt annak, hogy május 19-én délutániától 27-én estig feUobogóz­zuk a városházát és a szegedi házakat. Kérem a szegedi háztulajdonosokat, hogy diszitsék fel házaikat és együttérzésünknek ezzel a külső ki­fejezéssel is adjunk Mztatást a kézmüiparosság­nak a további munkához. Dr. Pálfy József Szeged sz. Wr. város h. polgármestere. Glückslhal Gomb Fogalom Glückslhal és Társai Csekonics ucca 3. — A budapest—szegedi autóbusz. Kedd óta naponkint közlekedik a MA VART autóbusz Budapest és Szeged között. Már az első napok forgalmából megállapítható, hogy a MA VART naponkénti járata igen eredményes. Az első na­pon Budapestről 11 utas érkezett Szegedre, visszafelé ugyanennyi volt az utasok száma. A második nap utasforgalma felülmulta az elsőt, a többi napokon is állandóan emelkedett az utaslétszám. Az utasok az elismerés hangján nyilatkoznak a MA VART naponkinti járataról, amely Szeged és Budapest között az összekötte­tést nagymértékben megjavította. Folytonosan emelkedik a MA VART autóbusz utasforgalma a szeged—bajai vonalon is. — Doktorráavatás. Morva y Vilmos ármente­sitőtársulati főmérnököt pénteken délelőtt a sze­gedi egyetemen az államtudományok doktorává avatták. f-t Sztranyavszkv Sándor autóbalesete. Bu­dapestről jelentik: Szerencsés kimenetelű gép­kocsibalesét érte Sztranyavszky Sándort, az egységes párt elnökét, aki Nógrádmarcaliból indult el gépkocsin Budapestre. Útközben a gépkocsi megcsúszott, nekiment egy kilométer, kőnek, féloldalra fordulva, az árokba került. A kocsi megrongálódott, Sztranyavszkynak nem történt baja. — Csenden óra lesz ma délután 5 órai kezdettel a Szegedi Kálvinista Körben. Az elnökség ezúton is hiv és vár minden református férfit. <— Báró Kétly államtitkár nyitja meg a sze­gedi vásárt. Fabinyi Tihamér kereskedelmi mi. niszter értesítette a szegedi ipari vásár vezető­ségét, hogy másirányu halaszthatatlan elfog­laltsága miatt nem lehet jelen a szegedi vá­sár megnyitásán. Helyette báró Kétly Ká­roly h. államtitkár jön szombaton Szegedre és tartja a vásárnyitó beszédet. A vásár előkészü. léteit befejezték. Még dolgoznak az iparosok, a vásárra szállított ipari tárgyaikat rendezge­tik. fülkéket diszitik. Ma délután fél 5 órakor a vásárt rendező bizottság sajtóbemutató kere­tében adja át a vásárt az ipartestület elnöksé­gének. Május 27-ig 50 százalékos utazási ked­vezménnyel lehet utazni a Máv., SzACsEV és a MFTR vonalain, 20 százalékos kedvezmény van a baja—szegedi autóbuszvonalon, május 20—21, valamint 27_én díjtalanul utazhatnak vissza az autóbuszokon és a kisvasuton azok, akik autóbusz, illetőleg kisvasúti jegyüket a vásár pénztáránál lebélyegeztetik. A félszázados református templom. A sze­gedi református egyház bensőséges ünnepség­re kézsiü. Május 25-én ünnepli meg félszá­zadik évfordulóiát annak, hogy felavatták sze­gedi templomát, ¿ehulek Frigyes művészi alkotását, amely Via is egyike a város legszebb építészeti remekelnek, ötven évvel ezelőtt a kakasos templomot 'Révész Bálint tiszántúli püspök és Szabó János békésbánáti esperes avatta föl. Most, a nevezetes évfordulón részt vesz Baltazár Dezső püspök és Harsá­nyi Pál esperes. Az ünnepély keretében kon­ditják meg először a reformátusok aj harang­ját. ame'v a háború alrtt elvitt és ágyúvá ön­tött harangot fogja pótolni. Délelőtt 10 órakor ünnepi istentiszteletet tartanak a templomban istentisztelet után ünnepélyes presbiteri ülés lesz. délben pedig ebéd a Hungáriában. A refor­mátus egyház metrhivta ünnepélyére ngy a vá*. rosi, mint az állami hatóságokat is. llirágn-Hioszhüan ma este lánc! — A bátor rendőr. Péntek reggel nagy ria­dalmat keltett a Tábor-uccában egy megvadult; ló. A kocsi Csillag Ferenc Rákóczl-ucca 45­szám alatti gazdálkodó tulajdona volt, aki egy­pillanatra Őrizetlenül hagyta a lovát. A ló vaknj mitől megvadult és vée'grohan't a Tábor-uccáit a Valéria-tér felé. A jáirókeUfc fejvesztve me-f nekültak a vaiul vágtató ló elől. trgy lát-j szőtt nem ak?.d senki, aki megfékezze. A Va-j léria-tár sarkán teljesített szolgálatot GÜICZK István. 456-os számú rendőr. aJd hirt&len aS száguldó ló elló ugrott fis sikeTÜlt is megfékeznie^ A bátor rendőrt az itcca közönség« lelkese^ megéljenezte. x Halászcsárdák szaporodnak ugyan, de azérC a legjobb halászlé csak Fülöp Gyulánál kapható. miim magyar uieehend Eggesüiet Alapítási év 1929 A 25 egyesület célja: a hazai nyaralás és hétvégi üdülés országos meg­szervezése és intézményes előmozdítása, hogy a társadalom széles rétegeiben évről-évre erősbödő hétvégi üdülés, az u. n weekend iránti mozgalmat egységes vezetéssel irányított szervezkedés níján fejlessze — a mozgalomban rejlő szociális, köz­egészségi és kulturlehetőségek célszerű kihaszná­lását bizositsa és a hazai nyaralás fejlesztésével együtt azt nemzetgazdaságilag hazánk javár hasz­nosítsa. Az egyesület működéséből minden poli­tikai kérdést és szempontot kizár. Tagok számára biztosított kedvezmények: Máv. összes vonalain: a személy- és gyorsvonatok II. és III. kocsiosztályán, fia az utazás legalább 100 km. távolságra történik és azon legalább 4 személy vesz részt (vagy 3, de a viteldijat 4 személy után megfizetik) 50 százalékos a menetdijkedvezmény. 100 km-nél kisebb utnil 33 százalék. MFTR és DGT összes vonalain: belföldi forgaiomban, ha legalább 3 személy utazik együtt, 50 % a menetdíj­kedvezmény, külföldi forgalomban, ha legalább 6 személy utazik együtt, 50 % a menetdijkedvezmény. Egyesület tagja lehet minden feddhetetlen előéle tű magyar állampolgár. Évi tagdij 4 pengd, 18 éven aluliaknak 1 pengő. Az egyesület tagjai arcképes taesáei igazolványt kapnak és ezzel » részfllrre biztosított kedvezményeknek azonnal hivatalosan birtokába lépnek. — Jelentkezéseket a Délmagyarország kiadóhivatala iogad el-

Next

/
Oldalképek
Tartalom