Délmagyarország, 1934. május (10. évfolyam, 97-122. szám)

1934-05-17 / 110. szám

n f i M»r.y 4onRC74G máius 17. Az uj „Kass" premierje A Hungária-szálloda sajtóbemutatója Nam tullzás talán, ha azt mondjuk, hogy mi­ként a kiszáradt mező mostanában a jótékony esőt sóvárogja, ugy várja a város közönsége a Kass, illetőleg a Hungária megnyitását. Csak­nem háromnegyed éve nélkülözi a város ezt a kávéházat, am.lv az idők i'olyamán sokaknak második otthonává latt és jóleső örömmel vet­ték tudomásul, hogy végre ismét megnyilik. A régi „Kass" ismét megnyílt, hcrv megfiatalodva, felfrissülve és tnegcsinosodva várja régi hüscges vendégelt. A Kass ugyanis, nemcsak szálloda, kávéház és étterem Szegeden, hanem azt lehet­ne mondani — fogalom, amely nélkül az idegen el se tud' • képzelni Szegedet, '"'zonyitották ezt azok az idegenek, akik a Kass szünetelése alatt Szegeden ...elfordultak. Szerdán délu'ín a ajtó képviselőinek és ke­vés számú meghívott vendégnek mutatták be a Hungáriává átalakult Kasst. Sokat nem változ­tattak rajta, mlntahogy az nem is volt lehetsé­ges, mert hiszen ha újonnan épitették volna a Hungáriát, akkor sem éniithették volna szebbre, fcmpozánsabbra és elegánsabbra. mint ahogy azt néhai Kass . ínos megépíttette. Kifestették, ki­csinosították és kárpito'ták az egész épületet, hogy a komfort és kényelem még nagyobb le­gyen. Uj a Hungáriában a halászcsárda, amelyet nagyszerűen egészíti ki r.gyancsak magyaros motivuimu berendezésével a Nyilassy-szoba. Ezt az érdekes hol Ké'ret pompás Nyilassy­stilusban festett falfosd nények díszítik ssines cs eleven hatással. Ez a helyiség a régi Renais­sanoe-bár helyér , került külön uccai bejárattal ís ez "an hivatva a rJ :óta nélkülözött szegedi halászcsárda problémáját megolc'anl. Az ünnepi negnvMÓ beszédet ; kávéház nagy­termében összegyülekezett közönség előtt Koz­ma Ferenc korín rryttfc.1 ácsos, mint a részvény­társaság Igazgatója mondotta. — A tulajdonos Szeged-Csongrádi Takarékpénz­tár igazgatósága nevében — kezdte — lelkem ígész melegével és szivem minden jó érzésével Idvözlöm önöket. Amikor a takarékpénztár igaz­gatósága arra határozta el magát, nogy Szeged­nek ezen régi szállodáját restauráltatja ét modet­oizáltatja, hármas szempont lebegett előtte. Az el­ső az, hogy visszaadja Szeged társadalmának act •z Intézményt, amelyre egy intelligens, müveit nagy város közönségének fel»étJetül szüksége ran. A második szempont az, hogy a magyar ide­genforgalom érdekében olyan Intézményt teremt­ien, amely lehetővé teszi, hogy * nyugati fogal­mak szerint is elsőrendű hotel-otthon álljcn az atazó közönség rendelkezésére. A harmadik szem pont az volt, hogy ezekben a suivos időkben olyan Intézményt hívjon létre, «mellyel, a magyar ha ¿a nagy érdekeit ls szolgáhatja. — A takarékpénztár igazgatósága a most meg nyitott Hungária-szállodában abszolút tisztessé­ges, korrekt és gentleman szellemet kiván beve íetni, hogy a feltétlenül szükséges reális ka'ku'á­ció mellett minden vendég otthon érfize magát, s minden vendéget az otthoni élet kedves melege vegyen körül. Uraim! Mindnyájan egyek vagyunk egy nagy gondolatban, mert mindévéjunknak kö­rös nagy temploma ez a megesonkitott trianoni Magyarország. Mindnyájunknak kő/ós nagy ol­tára ez az árva nemzet és mindnváiunknak egy nagy közös imádsága van: imádkozunk ennek a nemzetnek boldogulásáért és feltámadásáért Ilv<m érzelmet. Ilyen felfogást kiván «»o gilnl a most megnyílt uj intézmény s én arra kérem önöket, fo­gadják ezt az uj intézményt Jó^karfitukba, szere­tetükbe és barátságukba. A nagy tetszéssel fogadott beszéd után dr. Pálfy József polgármester a város hatósága ne­vében fejezte ki megelégedését a hatalmas szál­lodai üzem megnyitása felett, amit nemcsak társadalmi szempontból tart szükségesnek, de iren hatásos idegenforgalmi tényező is. Ezután P^at űzemlgr.zp'ató kérte néhány ke­resetlen szóval a város közönségnek jóakaratú támogatását, amit a vezetőség részéről kiérde­melni Ígért. A rövid felszólalások itán a Hungária uzson­nára látta vendégül a megmenteket. A vendé­gek megt*Vntették az átalakított helyiségéket és a régi törzsven-l-jgek -ietve okkuoálták törzs­asztalaikat. A vezetőség gondoskodott róla. hogy a régi ssrutt jogok tiszteletben tartas­sanak és mindenki megtarthassa törzsasztalát. Try megmarad régi ' elvén az okos aszta*, az üygvéd-, orvos- és mérnök-asztal, megtartották a tiszti asztalt-és m gkapták az asztalukat az újságírók, ugy. hogy ma már ugv mehetnek a Kass régf törzsvendégei a Hungáriába, mintha — nem is lett volna háromnegyed évig zárva. Most nincsenek panaszok, nincsenek sérelmek és rekrlminációk. *n?nd'rtki Ör^l hr;gv visszatér­het a rés ! megszokott kávéházba és a boldog­ságot csak fokozza, hogy most még borravalót sem kell »fizetni, mert bevezettek a revler-rend­szert. Az uj Kass a szerdai premieren sikert aratott. Pünkösdi fehérkalap vásár Vincié Máriánál, Tisza Lajos körút 42. szám. Hari«nyaház mellett. m Sárosi sikeres mérkőzése az alapvizsgával a szegedi egyetemen A Délmagya rország munkatársától.) Je­lentette a Délmagyarország, hogy Sárosi György, az európai hirü eentercsatár Szegedre ér­kezett, hogy az egyetemen harmadik alapvizsgáját letegye. Szerdán reggel nagy volt a forgalom a köz­ponti egyetem másodemeleti folyosóján. Diák-fut­ballisták, érdeklődők várták Sárosit, akinek a kul­tuszminiszter a világbajnokságra való tekintettel az alapvizsga letételére külön engedélyt adott Sá­rosi annak ellenére, hogy jól elkészült a vizsgára, láthatóan Ideges volt: alig válaszolt kollégái kér­désére. Kísérőjével, dr. Csapóval újból és nj­ból a tananyagról tárgyalt. 9 órakor dr. H e 11 e r Erik, a büntetőjog professzora kiszólt az ajtón: — Sárost György nrat kérem. Ezután egy iz­galmas félóra következett: a kollégák, főleg KEAC-futballisták nagy izgalommal várták az ajtó előtt csoportokba verődve az eredményt Jóllehet a vizsga nyilvános volt Sárosi kérésére, senki sem ment be a terembe, örömtől sugárzó arccal jött ki Sárosi * professzor szobájából. _ Sikerült, — mondotta az érdeklődőknek. — l:0-ra vezet Sárosi — állapították meg a folyosón. Egy kínosan hosszú óra következett ez­után. Sárosi szótlanul ült a folyosó egyik padján. Aztán sor került a magánjogi vizsgára. Dr.Meny­hárt Gáspár professzor kérdezett, Sárosi felelt Ez a küzdelem is Sárosi győzelmével végződött: 2:0. > Beszélgettünk a kiváló futballistával, aki bol­dog, hogy fárasztó munkáját siker kisérte. — Nagyon sokat tanultam. — mondotta — bár az ntóbbi idők nehéz mérkőzései teljesen kimerí­tettek. Most már csak egyetlen gondolatom van; meggyógyulni és a világbajnokságon jól szere­pelni. Kérdésekkel halmozzák el; Sárosi minden­kinek mosolyogva válaszol. Mozgolódás támad. Eredményt hirdetnek: Sárosit szótöbbséggel képesítették. A közönség kedvence, a kitűnő futballista jogszigorló lett. Sárosi még a szerdadélutání személyvonattal elutazott Szegedről. Két sóaor harca a biró sóg előtt a nvoJc éves kisfiú minit (A Délmagyarország munkatársától) Célsze­rű szegény emberek pöröskfldlek szerdán délelőtt dr Lázár Ferenc járásbiró előtt Sólya Ist­ván tanyai kisbérlő feljelentette sógorát, Szeke­r e s Pétert, aki az ő nyolc éves fiát a bajánál fog­va a kerítéshez verdeste. A sérülésről orvosi bi­zonyítványt is csalóit Az öreg Sólya elhozta „sé­rült" fiát és még kisebb gyerekét, akik tanúi volt­tak a jelenetnek. Szekeres Péter borostás állu tanyai magyar. Ruhája: folt hátán folt. Tagadta, hogy a gyereket egy u jjal is bántalmazta volna. Az apa előadta, hogy mi lehetett az oka a gye­rek megveretésének Eltűnt a sógor kisbicskája és azt követelte a gyereken. — A kisbicska eltűnt, az igaz — vallotta Sze­keres Nekem mondották, hogy a gyereknél volt és elkupeekodia az iskolában, a pénzen meg dohányt vett... A gyerek tagadta a bicska ellopását ós a ku­peckodást, de még a dohányzást is. — Hát ezért verte meg aztán ilyen csúnyán? — kérdezte a biró. — Én nem vertem meg, az biztos —, tagadott állhatatosan Szekeres. A két kisebb gyerek is azt vallotta, hogy biz „odakente" a kerítéshez a bátyjukat. — Van még tanunk — szólal meg az apa. — az is bejön, ha kell. De ennyi tanú is elegendő. A biró megkérdezi a panaszos apától, hogy ki­vánja-e a sógor megbüntetését? ö nem kívánja, csak a költségeket fizesse meg. A bíró megállapít 25 pengő ügyvédi. 9 pengő or­vosi kől'séget. 2 pengő az ellátásáért, 1 pengőt az elmaradt napszámért. — Más költsége volt? — kérdezte a biró az apát — Kocsin jöttünk. — de nem a magunk kocsi­ján, mert az nincsen A kocsiért négy napot kell dolgoznom, mert messziről, 40 kilométerről jött a kocsi. A biró megállapította Szekeres bűnösségét, de mert a sógor nem kivánta a megbüntetését, nem szabott ki reá büntetést. — Ezt köszönje meg a sógorának — mondta a biró. A két sógor kezet nyújtott egymásnak. — De a 40 pengő költséget meg kell ám Hzetni —, figyelmeztette a biró Szekerest. A vádlott erre felkapta a fejét — Már pedig én nem fizetek egy fillért sem! Mert nekem nincs. Ez a szakadt kabátom van. más semmim ... — Földed is van — szól rá az apa. — Másfél hold városi bérlet. Ha nem fizetem a bért, azt is elveszik. Meg egy tehenem van... Hát az mi? — Majd megfizeti, ha örököl, vagy főnyere­ményt nver bátorítja a biró a vádlottat. — Én még akkor sem fizetek — erősködik a vádlott — Akkor magának kell majd megfizetni aí ügyvédje költségeit — mondja a biró az apának. — Nekem? — szörnyülködik az öreg Sólya. Aa én fiamat verték meg, én fizettem készpénzben fl pengőt az orvosnak, én mulasztottam napszámot, a kocsiért is dolgozom 4 napot és még az ügyvédei is én fizessem?... ö meg még büntetést sem kap!... Az öreg Sólya fejcsóválva ballag haza, látszik, hogy nem érti az egész dolgot. Szekeres dacosan és diadalmasan távozik. p 1.50 Po,,ék NyekkendO kOilinleqesséoek Testvéreknél Tekintse mee ön is az ipari vásár szenzációját * Rácz Forma! Elea-ancic I Tartóssági Üzlet: fe«*e'es*s u«a »1. 9: Gallér, kézeiö .ss&wMátM vegytisztitó és festölizletftben végeztesse. Tisza Lajos körút 39. Ipartelepkor Jósika u. 3»

Next

/
Oldalképek
Tartalom