Délmagyarország, 1934. március (10. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-20 / 63. szám

értik. Mussolini tehát e „jogot" hangoztatva, is­mét régi revíziós tételérc tért vissza. Kérdések az angol alsóházban London, március 19. Az alsóházban Joel a következő kérdést intézte a külügyminiszter­hez: — Vaijon a háromhatalmi értekezlet gyakor­lati eredményeket ért-e el? Simon külügyminiszter: A sajtó közölte az Olaszország, Magyarország és Ausztria között létrejött egyezményről szóló jegyzőkönyv ki­vonatát. A teljes szöveget még nem kaptam ML Egy másik képviselő kérdezte a külügymi­nisztertől: — Vájjon Magyarország, Jugoszlávia és Ro­mánia 1984. február 14. óta teljesitett-e fize­téseket a magyar kötvények angol birtokosai­nak az innsbrucki, prágai és párisi egyezmé­nyek alapján ós ha nem teljesített, fog-e elő­terjesztést tenni az érdekelt kormányoknál? Simon külügyminiszter: Értesülésem sze­rint a válasz a kérdés első részére tagadó. Genf Ausztria tügqetienségéről és a revíziós törekvésekről Genf. március 19. Genfben előnyösen itélik meg a Rómában kötött olasz—magyar—osztrák egyezményt és abban különösen Ausztria füg­getlensége problémájának megoldását látják. Journal de Geneve azt irja, hogy Olaszor­szág kedvében járt a magyaroknak, akik tud­ják, hogy a revízióra irányuló törekvéseik pusztán olasz segítséggel még meg nem való­sithatók. Ezért Mussolininak módja volt arra, hogy ne kompromittálja a magyar—német gaz­dasági szerződést. Olaszország azzal, hogy igaz­ságot követel Magyarország számára, a ma­gyarlakta területek visszaszolgáltatása utján, egyenes kardvágást tesz Csehország felé. Azon­ban nem kell félteni Mussolinit, amikor vállal­"a, hogy az ügyet nemcsak Párissal, hanem ~ ágával is elrendezi. Húsvéti sonkát -K Ribizsárnál kaphatja, Szentgyörsry u. 4-6 sz. Magyar sonka kg P 2. - Fözniva'ó húsvéti sertéskolbász P 2.40 A város (okozott támogatósban részesíti a frontharcosokat A IronltiarcosszOvelség közgyűlése (A Délmagyarorszdg mmikatdrsútól.) Az Or­szágos Frontharcos Szövetség szesredi főcso­portja vasárnap délelőtt tartotta év! közgyűlését az ipartestületben. Erre az alkalotnr. Szegedre íött grót Takdch-Tolvay József, a szövetsé* or­szágos elnöke. A közgyűlésen a frontharcosok ¡rendkívül •nagyszámban Jelentek me?, képvisel­tette magát tisztiküldöttséggel a vegyesdaniir vitéz dr. Shvoy Kálmán altábornagy, vegye« ­dandárparancsnok vezetésével. A város hatósá­jráí dr. Pdlfy József polgármes te>r helyette$. vitéz dr. Szabó Géza tanácsnok és dr. Simkó Elemér .tiszti főügyész képviselte. A közgyűlés a Hiszekegy éneke után Topor­czy Káiroly ny. tábornok, a főcsoport elnöke ¡nyitotta meg majd Pdlfy polgánmesteirbelyettes állott' lel szólásra. Bejelentette, hogy a város hatósága ezután fokozottabb mértékben fogja szem előtt tartani a volt frontharcosok érde­meit és a megüresedett állásók betöltésénél, iegyenlő kvalifikáció esetén, a frontharcosok pá­lyázatát veszik figyelembe. Seitz Ferenc titkár évi jelentése, majd a zár­számadás és a költségvetés elfogadása után el­határozta a közgyűlés, hogy Csicseri Ormos Zsigmond gazdasági főtanácsost, a főcsoport megalakítása körül kifejtett működéséért tb. el­nöknek, dr. Meskó Zoltán ny. tábornok-orvost társelnöknek választja. Gróf Takdch-Tolvay elnök mondott ezután beszédet, amelyben rövid visszapillantást -nyúj­tott a frontharcos szövetség munkásságáról. Ki­fejtette, szeretné, ha Pálfy polgármesterhelyet­tes szavait a rádió Is közvetítette volna, mert legalább a közi~azgatás vezetői megtanulhatták volna, hogyan kell megbecsülni a frontharcoso­kat A közgyűlés után a dorozsmai kisleventék »futattak be szebbnél-szebb gyakorlatokat, majd társasebéd következett. A főcsoport ezalkalom­mal 40 szegénysorsu frontharcost vendégelt meg ebéddel. A legközelebbi törvényhatósági közayiüés tárgyalja a tejszabályrendelet tervezetét , (A Délmagvarország munkatársától.) Évek­kel ezelőtt a belügyminiszter arra utasította a yárost, hogy a teji'orgalom szabályozására ké­szítsen szabályrendeletet A polgármester megbízásából dr. Katona István tb. tanács­nok, az előljárósági hivatal vezetője nemrégi­ben elkészítette a tejszabályrendelet terveze­tét és annak egy-egy példányát a város elkül­dőtte a különböző érdekeliségeknek vélemé­HÚSVÉTI társasutazások DALMACI AB A RAGUZA - ARBE Márc. 25-ápr. 4­p126.­Felvilágosítás és prospektus ; a Jugoszláv­M agyar Közgazdasági R.-T. Budapest, V. Zrinyi ucea 12. sz. a. és a Délmagyar ország kiadóhivatal ában. nyezés céljából. A szakvélemények a legtöbb helyről már beérkeztek a városhoz, értesülésünk szerint rö­videsen a tejszabálvrendelet tervezete a köz­gyűlés elé kerül. Ez annál is inkább sürgős, mert a budapesti tejforgalom szabályozásával kapcsolatban a közelmúltban a belügyminisz­ter újból felhívta a várost, a tejszabályrende­let megalkotására. A közeli napokban monstre gazd?kűldöttség fogia felkeresni dr. Pálfy József polgármesterbelyettest, akit felkérnek arra, hogy a tejszabályrendelet tervezetét a legközelebbi közgyűlés elé terjessze. Ennek most már nincs akadálya, a tervezet elő van készítve. A gazdák körében azt hangoztatják, hogy abból a 26.000 liter tejből, ami naponkint be­érkezik a városba, 20—21.000 litert a kofák közvetítenek és ennek folytán a 6 fillérért ösz­szevásárolt tej hasznát tulajdonképpen nem a gazdák, hanem a közvetitők élvezik. A tejsza­bályrendelet el fogja tiltani a tejjel való há­zalást és kimondja, hogy tejet csakis az erre kiielölt piacrészeken lehet maid árusítani. — Tisztújítás a pékipari szakosztályban. A szegedi sütőipari szakosztály hétfőn este tiszt­újító ülést tartott az ipartestületben. Elnöknek K o h n Benőt, alelnököknek Csehó Károlyt, Farkas Lajost és Barna Józsefet, pénztá­rosnak vitéz Viola Istvánt, jegyzőnek L é g­rádi Istvánt választották meg titkos szava­zással. Györki Imre beszéde a Munkásotthon márciusi ünnepén (A Délmagyarország munkatársától.) X szo­ciáldemokrata párt vasárnap délután a Mun­kásotthonban az 1848-as események emlékére műsoros ünnepélyt rendezett. A termet zsúfo­lásig megtöltő hallgatóság előtt a Szegedi Al­talános Munkás Dalegylet énekelte el a Sza­badság dalát majd a Munka Dalát. A dalegylet sikeres szereplésé után Fnrus Manci Adytól és Petőfitől szavalt nagy hatással. Az ünnepi beszédet általános figyelem közben dr. Győr­k i Imre országgyűlési képviselő mondotta. Párhuzamot vont az 1848-as és a mostani idők kőzött és felvetette a kérdést: érdemes volt-e 86 esztendőn keresztül küzdeni a 48-as esz­mékért, amelyek közül csak nagyon kevés va­lósult meg. — Mit oldott meg a régi ideálok közül a 86 esztendős küzdelem? — kérdezte Györki Imre. Uj és irtózatos küzdelem folvik most is és addig folyik ez a harc, amig a szociáldemok­rácia nem győzedelmeskedik. Azt mondják mostanában, hogy egyes országokban: Német­országban, Ausztriában legyőzték a szociálde­mokráciát. Mi tudjuk, hogy bennünket nem le­het legvőzni, csak egyes ütközeteket veszithet el a szociáldemokrácia nagy harcában, erek a veszteségek azonban nem nefolvásolhatják a küzdelmet. A magyar proletáriátus tudja jól — folytatta —, hogv csakis ő képes megvalósíta­ni a 48-as eszméket, amelyekért most 86 esz­tendő után is küzdeni és harcolni kell. Uj kor­szak küszöbén állunk* a szociáldemokrácia és a kapitalizmus küzdelmének korszakának kü­szöbén. A győzelem sokkal, de sokkal közelebb van, mint azt sokan hiszik. Felemelt fővel, tö­retlen erővel és egyenes uton kell mennünk a szociáldemokrácia eszméinek megvalósítása felé. Györki képviselő ünnep! beszMét a megje­lentek hosszán tartó tapssal fogadták. A műsor további részében Stern Dóri ,,'A" nép nevében" és „Egy gondolat bánt engemet" cimü Petőfi-verseket szavalta mély átérzéssel, maid befejezőül a munkásdalárda énekelt. Az énekszám után a közönség lelkesen ünnepelte a kitűnő dalárdát és annak karnagyát: Er n st Ferencet Nőmunkások oyttlérne A" szegedi szociáldemokrata párt nősaarvező bizottságánnk hétfő esti gvülésén Knurr Pál­né, az országos nőszervező bizottság titkárnő­je tartott előadást a gazdasági és politikai hely­zetről. A látogatott gvülést Ernst Sándorné nvitotta meg, majd Budai Teréz beszélt. Ez­után fartotta meg előadását Knurr Pálné. Foglalkozott a kartelek fogyasztóellenes törek­véseivel és megállapította, hogy a szegény, névtelen fogvasztó a legnagyobb és legponto­sabb adófizető, mert a cukor, a liszt, a fa után is fizetnie kell adót. Felsorolta a szociálpoliti­ka hiánvosságait, aminek egvik következmé­nye hogy a gyermekhalandóság statisztikája ugrásszerűen emelkedik. A legújabb statiszti­ka szerint — mondotta —, száz gvermek kö­zül 21 nem éri meg az egv évet, 17 a 3 évet és 17 a 7 éves kort. A gvermeksirok kétségbeej­tően jelzik a mai nvomoruságot. Knurr Pálné ezután a nők io-rairól és kötelességeiről beszelt, mnid a szervezkedés fontosságára hívta fel a megielentek figvelmét. Ezután a tisztújítást el­tették meg, amelvnek során első elnök lett Bu­dai Teri. második elnök Müller Janka, jegvzok Lenevel Mária. Lengvel Piri pénztárosok Heis­sie Józané. TTerczog Jenóné. ellenőrök: Adók Vica. Wnlier Mihálvné. Lapkezelők: Lá]er Dezsóné, Pálfi Józsefné. 1 KÖNYVIEK: Az asszony beleszól Tul mindenen MÓRICZ íüIGMötW 101» CUSTORfflT: DELMAGYBRORSZflG kölesönk&nyirtör Tel. 13—OO. Aradi uccn »

Next

/
Oldalképek
Tartalom