Délmagyarország, 1934. március (10. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-11 / 57. szám

14 DÉCMXGYÁRORSZÁG .ti K>34 március TT: IKerékpár, Rádió, Gramofon sssss Dérynéi| 1 ••••••••••••••••Nagy javító műhely — KI»» ucca. | Sport Óriási érdeklődés a vasárnapi Szeged FC—Ferencváros mérkőzés iráni Sárosi irányítja a Ferencváros csatársorát Szombatra tetőfokára hágott az érdek­lődés a Szeged FC—Ferencváros mérkő­zés iránt, amikor a közönség a Délma­gyarország tudósításából értesült arról hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben mégis játszik a Szeged FC ellen Sárosi, a legjobb magyar futballista. Sá­rosi már pénteken éjszaka megérkezett Szegedre, hogy a szegedi egyetemen — amelynek hallgatója — több ügyét elin­tézze. A Ferencváros csapata szombaton este a fél 10 órás gyorssal érkezett Sze­gedre Klrment Sándor és Blum Zoltán vezetésével. « A játékosok körében nagyon bizakodő a hangulat, remélik, hogy »simán megusz­szág« a szegedi mérkőzést, amelyet egyik legnehezebb meccsüknek tartanak. A Fe­rencváros vezetősége egyébként meg van elégedve Sárosi center — és Polgár hát­védjátékával, ezért nem is változtatott a multheti, Budai 11 elleni csapatösszeállí­táson. A Délmagyarország különvonata, amely a Ferencváros-drukkereket hoz­zá vasárnap délelőtt 11 órakor érkezik Szegedre, mintegy 210 utassal. A Szeged FC játékosai nyugodtan, tel­jesen felkészülten várják a mérkőzés nao­ját, amelyen igazolniuk' kell jó formájuk­róh elterjedt híreket. A Szeged FC-nek ez lesz az első »tavaszi« szegedi hivatalos szereplése. A papírforma szerint a Sze­ged FC-nek" semmi reménve nem lehet a mérkőzés megnverésére, több körülmény azonban mégis biztatő esélyeket re;t ma­gában. Köztudomásti, hogv a Ferencváros messze van tavaiul formáiától: védelme nem mondható jobbnak a Szeged FCrnél, halfsorában csak némi n'usz mutatkozik a javára: klasszisdifferenciát mutat viszont a csatársora. Fnnek ellenére mégis me<r­történhetik a nagv merrlonetés ... mésj mindig csorbítatlanul ragyog 1020 októ­berében elért fényes szegetli gvő'elmi em­léke; Tóth, Varga, Possák:.. ."3:0. Cs ak­kor is sáros volt a pálya. Ha a csaoat va­sárnap is végig küzdi a mérkőzést és a közönség egy pillanat!« sem hacvja csőr­ben, akkor a jobbtól el lehet szívlelni a vereséget, de — pontot is lehet szerezni. A SzAK-pálgán fél í árakor kezdődő sporteseményre a két csapat Csárdás bí­ráskodása melleit a következő össreá'litás­ban áll kir Ferencváros: Háda Polgár, Papp — T.akij, Mofirt, T.ázár — Tánczos, Székely, Sárosi, Toldi, Kemény. Szeged FC: Pálinkás — Schmidt, Pirsz — Gyurcső, Somogyi, Varga — Korányi, G rósz, Szói ka. fíoqnár. Havas. A Szeged FC -Ferencváros mérkőzés előtt délután fél 2 órakor játszák le a SzAK—MAK elsőosztálvu nmatőrbajnoki meccset, ezt megelőzi dé'előtt fél 12 óra­kor a SzAK II.—MAK II. másodosztályú bajnoki mérkŐ7;ér?. * A 'SzAK-pálya nagyszerű proaramiára a jegyeket 20 százalékos előrétc'i kedvez­ménnyel vasárnap délin árusit ;a a Dél­magyarország jegyirodája. n vasárnak amafőrfforduio A vasárnapi amatőrforduló szegedi prog­ramján a Szeged FC—Ferencváros mérkőzés előtt lejátszandó SzAK—MAK meccsen kivül az MTE-pályán délután 3 órakor eldöntésre kerülő MTE—KAC találkozó szerepel. A több tartalékkal kiálló móravárosi csapattal szemben is erősen meg kell küzdenie a KAC-nak, ha pontot akar elvinni Szegedről. Az MTE—KAC-mérkőzés előtt egynegyed 2 órakor a Vasutas 11—Postás másodosztályú bajnoki meccseit játszák le. A KEAC-nak igen nehéz dolga levz Makón, ahol a reorganizált MTK ellen mérkőzik. A fél í órakor kezdődő meccs előtt fél 2 órakor a K-EAC II—MTK II. másodosztályú bajnoki mérkőzés kerül eldöntésre. A Vasutas a győzelem reményével veszi fel a küzdelmet Kiskunfélegyházán a KTK ellen. Az UTC—HMTE mérkőzést Hódmezővásár­helyen rendezik meg. Előtte játszák le a Rá­kóczi—HTKSE másodosztályú bajnoki mér­kőzést. A KTE—SzTE meccs Kecskeméten, a CsAK —HTVE találkozó pedig Csongrádon zajlik le. Vezér Ernő vezeti a Debrecenben eldöntésre kerülő Bocskai—Somogy első ligabajnoki mér­kőzést. Wittmann Ferenc, az MTE futballistája állandó tartózkodásra Budapestre távozott. Wittmann utóda a csapatban a SzAK-ból átigazolt Sulyok lesz. A KEAC ötös kardvivócsapata szombaton 13:12 arányban legyőzte a Makói VE együttesét a Szegeden megrendezett klubközi versenyen. Zsürielnökök voltak: lovag dr. Armentano Ede és D o m á n Miklós. Az első liga vasárnapi fordulója. Budapest: Hungária—Újpest, III. kerület—Attila, Phöbus— Nemzeti, Kispest—Budai 11. Debrecen: Bocskai— Somogy. Kelemen Márton ismét lemondott a kerék­páros szövetség elnöki tisztségéről. A kerékpá­ros szövetség déli kerületének tanácsa tegnap ülést tartott! amelynek legfontosabb tárgya az egyes bizottságok tagjainak megválasztása volt. Az egyes bizottságok tagjai a követke­zők: Fegyelmi bizottság: elnök: dr. Kasza Mi­hály, tagok Lázy István és esetenkint meg­választott két vezetőségi tag. Versenyintéző­bizottság: elnök Breinovics Lajos, tagok Szmo­lenszky Béla, Bokor Dániel Hofner András, Gazdasági bizottság: elnök Fodor Gyulai, K. Szlanka Ica, Teleky Mihály, Harangozó Jó­zsef. Nagy meglepetést keltett az ülésen, hogy Kelemen Márton, a szövetség elnöke levélben ismét bejelentette tisztségéről való lemondá­sát. A tanács ezúttal sem fogadta e> Kelemen lemondását. Kiss József tanácstag, a többszö­rös kerékpárbajnok bejelentette az ülésen, hogy májusban versenyzésének 10. évfor­dulóién. saját költségén országos versenyt ren­dez Szegeden. A tanács egyhangú Lelkesedéssel elfogadta az indítványt. Az ülésen részt vett bástyái Holtzer Tivadar is, aki beielentette, hogy diszelnökké történt megválasztását elfo­gadja, ezután felolvasták vitéz dr. Shvoy Kálmán altábornagy, vegyesdandárparancs­nok, dr. Somogyi Szilveszter polgármester és v. Papp Ferenc tüzoltófőparancsnok levelét, amelyben bejelentették, elfogadják diszelnöki tisztségüket. A Szegedi VE a vivószövetségtől szombaton táv­iratot kapott, amelyben a központ arra kéri a sze­gedi klubot, hogy március 18-án, vasárnap rendez­ze meg a déli kerületi tőr- és kard-, egyéni és csa­patbajnokságait. Értesülésünk szerint az idő rö­vidsége miatt a SzVE arra kéri a szövetséget, hogy egyezzék bele a verseny későbbi megrendezésébe. A Vasutas ötö9 csapata vasárnap résztvesz a Vasasnak Budapesten megrendezendő országos me­zei futóversenyén A Vasutas csapata a következő: Széli, Tihanyi, Csonka, Szalma, Sonkovics. Tarta­lék: Bartók, Gunczer. Az ifjúsági kosárlabdabajnokságok szombati eredményei: Piaristagimnázium—Tanítóképző 14:12 (13:12) (4:5). Biró Farkas Pál. Góllövők: Papp (12), Cserna (2), illetve Krausz (8), Ki­rály (4). A nívós mérkőzésén csak meghosz­szabbitas után tudott győzni a gimnázium csa­pata. — Reálgimnázium a)—Tunyoghy 30:4 (14:2). Bíró Czinege Imre. Góldobók: ' Dóczy (14), Kovács (12), Kálmán (4), illetve Tőrök (2), Krix (2). — Reálgimnázium b)—Tanítóképző b) 18:8 (10:6). Bíró Czinege Imre. Góldobók: Hol­ló (6), Kónya (6), Katona (4), Till (2), illetve Nagy (8). Az eddigi mérkőzések közül ez hozta a legszebb játékot. Az atlétikai szövetség déli kerületének intéző­bizottsága tegnap Köve sí Jenő elnökletével ülést tartott. A reformbizottság jelentése után, — amely az atlétika propagálásának eddigi eredmé­nyéről szólt — megválasztották az egyes bizottsá­gok elnökeit és tagjait. A fegyelmi bizottság el­nöke Bodor Sándor, a gazdasági bizottságé Dolch György, a versenyrendező és propaganda­bizottságé dr. Hernádi Mihály lett. Szabó: magyar bajnok. Szabó, a Vasutas válogatott boxolója a tegnap Budapesten meg­rendezett országos ökölvívóba jnokságokban Magyarország nehézsúlyú boxbajnoka lett Domán Miklóst, a SzVE bajnokvivóját, az országos vivószövetség elsőosztályu versenybí­rónak minősítette. Domán egyike a legfiatalabb vívóknak, akik ilyen megtiszteltetésben ré­szesültek. A „Toldi" birkózó egyesület vasárnapra ki­tűzött tisztújító közgyűlését a közbejött akadályok miatt jövő vasárnapra halasztották. Hétfőn válogat a szövetségi kapitány. A fut­balvilágbajnokságot előkészítő magyar bizott­ság tegnap ülést tartott, amelyen a március 25-i magyar—bolgár világbajnoki selejtezőmér­kőzés előkészítő meccseiről volt szó. A bizottság elhatározta, hogy csütörtökön a magyar a) és b) válogatott csapat Budapesten két bécsi együttes ellen előkészítő mérkőzést játszik. A két csapatot Nádas Ödön szövetségi kapitány hétfőn állítja össze. A jelek szerint a b) csa­patban több szegedi futballista fog játszani. A KISOK intézőbizottsága szombaton kisor­solta a diákfutballbajnokságot. A sorsolás sze­rint a szezon március 17-én, szombaton kezdődik és a startnál a Piaristagimnázium—Főreál, Tu­nyoghy—Felsőipar, Reálgimnázium—Tanítóképző mérkőzés kerül eldöntésre. A KISOK déli kerületének tőr- és kard-, egvéni és csapatbajnoki versenvét vasárnap rendezik meg Csongrádon. A versenyen a sze­gediek közüi csak a piaristagimnázium tanu­lói vesznek részt, akiket Farkas Pál testne­velési tanár kisér Csongrádra. A szőregi Rákóczi, — amelynek nem volt be­kerített pályája — deszkakerítéssel teljesen beke­rítette pályáját. A szikes talajú futballpálya javí­tásához szintén hozzákezdtek. A főreáliskola első és második futbnllcsapa­ta hétfőn délelőtt 10 órakor a SzAK-pályán mérkőzik egymással. Mezei futóversenv. A SzAK vasárnap délelőtt fél 11 órakor a Gedó körnvékén 3000 méteres távon rendezi meg klubbajnoki mezei futóver­senyét. A küzdelemben minden olvan atléta résztvehet, aki még nyilvános versenyen nem szerepelt. A Kecskeméti AC a vasárnapi MTE elleni mér­kőzésére szövetségi ellenőr kiküldését kérte a DLASz-tól. Az alszövetség intézőbizottsága telje­sítette a kecskemétiek kérését és dr. Csillag Sándort delegálta a mérkőzés ellenőrzésére. Csilies, a Szeged FC volt bajai futballistája, — mint ismeretes — 55 pengőt követelt a Szeged FC-tfil ós a profiszövetséghez fordult orvoslásért. A PLASz intézőbizottsága tegnap tárgyalta Csi­lies ügyét és a játékos követelését, mint indoko­latlant elutasította. Délmagyarország—Jugoszlávia atlétikai ver­seny. Az atlétikai szövetség déli kerületének főtitkári hivatala szombaton levelet kapott a ju­goszláv atlétikai szövetségtől. A levélben a ju­goszlávok meghívják a délmagyarországi vá­logatott tizenkét tágból álló csaátát a junius 17-én Szabadkán megrendezendő versenyre, amelyen a magvarok ellen a jugoszláv váloga­tott csapatot állítanák ki revanskötelezettség mellett. A jugoszlávok szeretnék ezeket a talál­kozásokat rendszeresíteni. A küzdelmek a ju­goszláv sportminiszter dijáért folynának. Min­den jel arra mutat, hogy a déli alszövetség el­fogadja a jugoszlávok ajánlatát, amellyel meg­indulnának Délmagyarországon a nemzetközi atlétikai küzdelmek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom