Délmagyarország, 1934. március (10. évfolyam, 48-72. szám)

1934-03-01 / 48. szám

DÉLMAGYARORSZAG t. jmm pek behozatalában történt vámvisszaéléseket tette szóvá. A hamis elvámolás több millió ká­rosodást jelent a kincstárnak. Imrédy Bél« pénzügyminiszter: 1928-ban indult vizsgálat az ügyben. Tárcaközi bizott­ságot is alakítottak. Hosszas tárgyalások után megállapították, hogy jövedéki kihágási eljá­rásra nem mutatkozott lehetőség, kivéve egy esetben, ahol rosszhiszeműség bizonyítható volt és amelyben a büntető eljárás megindítá­sa küszöbön van. Bűnvádi eljárás indult az egyes vámíisz*viselük ellen is, az ügyészség azonban megfelelő bizonyítékok hiányában megszüntette. Azt, hogy az ügy egyes sz-álai a pénzügyminisztérium tisztviselőiig is elérnek, határozottan visszautasítja. Németh Vilmos a „Független Kisgazda" cimü lap postai szállítása körül előfordult GzaháMal a<n ságokat tette szóvá. Heggmegi Kiss Pál a gépjármüvek megadóz­tatása tárgyában mondott interpellációt. Fabinyi kereskedelmi miniszter válaszában hangsulvofltav hogy az autózás adólerhének csökkentését és a gépkocsiforgalom fejleszté­sét kötelességének tartja. Külön osztály fog­lalkozik a minisztériumban ezzel. Mójzes János a vezsenvi parcellázással kap­csolatban kifogásolta a Tisza-vidéki Hitelin­tézet és az Altruista bank szerepét. Gallasz Ágost gazdavédeimi kérdésekről in­terpellált. Kállau Miklós földmivdésügyi aáaj^tttar: A jövő évben olyan búzaárakat kell biztosíta­nunk, amely a termelés megfelelő értékesítését teszi lehetővé. Ennek egyik feltétele az, hogy az idei készletek ne maradjanak meg a jövő évre. Ha a helyzet neon változik, a kormány kénytelen lesz a legerélyesebb intézkedésekhez nyúlni. Afolasics Géza arra kérte a belügyminisz­ter/, hogy igyekezzék a hadikölcsöniulajdono­sok segitségere nagyobb összeget biztosítani a e ' ivő évi költségvetésben és a nehéz gazdasági elvzetre való tekintettel részesítse segítségben azokat is. akik ötezer koronán alul jegyeztek hadikölcsönt. A belügyminiszter válaszában bejelentette, hogy a gazdasági viszonyok romlása miatt az ötezer koronás értékhatár aló kellett szállni a segélyezésben. Azok, akik 1000 koronát jegyez­tek. Í0 pengő segélyben, akik 1500 koronát 12.75 pengőben részesülnek. Törekedni fog ar­ra, hogy azoka4 is részesítse segélyben, akik ezer koronán alul jegyeztek hadikölcsönt. Az ülés éjjel 12 órakor ért véget 1934 mány mennyiségét és a földárak alakulá­sát a legutóbbi esztendőben. Rendkivül hosszantartó munkát oko­zott, amig az adatokat összegvüjthették Csengeléről, de most már meg van a meg­felelő alap ahhoz, hogy hol volna a leg­alkalmasabb az alföldi mintatanyát felépí­teni. A telepítés szempontjából nem az állomás környékén lévő terület, hanem Csengele középső része jöhetne leginkább számításba, mert itt van a legtöbb tanya tés ez a rész a legalkalmasabb a földműve­lésre. A tervek szerint a csengelei tele­pítést a város hatósága az állam segítségé­vel hajtaná végre és erre a célra 4—5000 holdnyi területet jelölnének ki. A legközelebbi terv az, hogy Kroől fő­mérnök rövidesen vitaelőadás keretében számol be a csengelei telepítés előfeltéte­leiről. Erre az alkalomra meghívnák Kál­lay földmivelési minisztert is, akitől álla­mi támogatást kérnek, hogy az első al­földi telepítés Csengelén történjék. Elutasították Vay Kázmér újrafelvételi kérelmét Budapest, február 28. Vay Kázmér peruji­tási kérvényt nyújtott be a törvényszékhez és kérésében lijabb bizonyítékokra hivatkozott. A büntető törvényszék szerdán foglalkozott Vay kérelmével, fontolóra vette mindazokat a bizo­nyítékokat és tanúkihallgatási kéréseket, ame­lyeket Vay Kázmér előterjesztett. Ezután ugy döntött, hogy az újrafelvételi kérésnek nem ad helyt. Indokolása szerint érdemleges ujabb bi­zonyíték nem merült fel. Vay és védője felfo­lyamodást jelentett be a táblához. Nagyarányú kémszerveze­tet lepleztek le A Budapesti Értesítő hirei: A karácsonyt megelőző és az ezt követő hetekben hatósá­gaink a esonkaország egész területére kiterjedő kémhálézatnak jöttek nyomára. Kitartó meg­figyelés és az azonnal megindított nyomozás csakhamar eredményre vezetett és sikerült a kémszervezet összes tagját ártalmatlanná ten­ni. A letartóztatottak, akik között a társada­lom minden rétege képviselve van, az egyik szomszédos állam kémhálózatának voltak te­vékeny tagjai. Feladatuk az volt, hogy fegyve­res erőink belső életét és kiképzésének módsze­reit kikémlelték és a beszerzett adatokat meg­bízóiknak átadják. HJWharok DéJfra»ciaországban (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Pá­risból jelentik: Franciaország déli részében visszat ért a tél. A déli megyékben, különösen a Pirenneusok környékén lévőkben, kedd este óta óriási vihar dühöng. A hófúvások bete­mették az országutakat úgy, hogy a körlekedés egyes vidékeken megszűnt. Mielőtt cipőszükségletét fedezné, saját érdekében nézze meg áras kirakataimat és mecevöződik, hogy az elsőrendű mÍRttséfiU cipőket meglepő olcsó áro^ arwitom. j 5-50-HH, ÍÉrfl 8'50-tŐl. Zsurkó János. Kossuth Lnfos suqárut 6. szám. Telefon 17—72. Az olasz hormáng megcáfolja a Habsburg monarchia visszaállításának hírét Ottó nem hagyta cl Deiaiamoi (Budapesti tudósítónk' telefonjelentése.) Pá­risból jelentik: Az Iutrasigeant stenokkerzelli jelentése szerint Habsburg Ottó valóban a ste­nokkerzelli kastélyban tartózkodik; — alapta­lanok tehát azok a híresztelések, hogy a ki­rályfi elhagyta Belgiumot és a batár közvetlen közelében várja meg, mikor vonulhat be Ausz­triába. / Római jelentés szerint az osztrák hivatalos cáfolat után, szerdán megjelent az olasz hiva­| talos cáfolat is a Habsburg-monarchia vissza­állításáról szóló fantasztikus külföldi híresz­telésekkel kapcsolatban. Az olasz kormány hi­vatalos lapja, a Giornale d'Italia hangoztatja, hogy a külföldön terjesztett hírek a mesék bi­rodalmába tartoznak. A Habsburg-monarchia visszaállításának terve semmiféle mértékadó tényezőknél nem merült fel. Az olasz kormány­tól távol áll minden olyan szándék, hogy visz­szaültesse a Habsburgokat Ausztria trónjára. Ausztriában megint robbannak a horogkeresztes mozsarak Minden robbanáséri kéi nácit gyűjtőtáborba visznek Bécs, február 28. Miután a hatóságok a volt szociáldemokrata Vorwártz-nyonida zárlatát feloldották, a „Kleines Blatt" cimü lap ismét megjelent. A lap vezércikkében ezeket irja: „A. lap jövől>eli feladata az őrködés lesz afe­lett, hogy az állami élet újjáalakítása ne csak ne járjon semmiféle kárral a munkásságra, hanem a köztársaság fennállása óta elért sok eredmény megtartása, megszilárdítása és ki­épitése." A lap gyűjtést indit a hareok munkásáldo­zatai családtagjainak javára. Grázi jelentés szerint azt a vasutast, aki a rendőrséget a kivégzett W a 11 i s e h Kálmán nvomára vezette, Loeben közelében az erdőben agyonlőve, holtan találták. A tetteseknek nyo­muk veszett. Grázból papirmozsárrobbantásokról érkeznek hirek, amelyek az úgynevezett Habícht-ulü­mátum lejárta után ismét megkezdődtek. A bombarobbanás következtében egy ember megsebesült. Nagyobbarányu papirmozsár el­sütések voltak Innsbruckban, ahol horogke­resztes zászlókat is kibontottak és este a he­gyeken horogkeresztes tüzeket gyújtottak. A kormány elrendelte, hogy minden papirmo­zsárrobbanásáért két nemzeti szocialistát kell gyűjtőtáborba vinni. Alföldi mlnfatfanya Csengelén 4—5000 holdat jelölnek ki a telepítés célfára (A Délmagyarország munkatársától.) Réütilibi elhatározása a város hatóságá­nak, hogy Csengele környékén alföldi mintatanyát létesit. Kroól Oszvald tb. fő­mérnök egy esztendővel ezelőtt megbízást kapott a ir.intatanva tervének elkészítésé­re, a tervek nagyjában készen vannak. Az előmunkálatok során a városi mérnökség i külterületi osztálya Csengele 11.000 ka­tasztrális holdas területét felmérette és tíz­féle, a körülményeket igen érdekesen is­mertető. térkép készült. Fel van tüntetve ezeken a térképeken, hogy Csengele te­rületén hogyan vannak elosztva az utak, a tanyabirtokok, a legelők, a homokterü­letek, a vízállások. Külön térkép szem­lélteti a lakosság és a tanyák sűrűségét, az egy, négyzetkilométerre eső állat állo­Szeg d, Csekonics- é* Kísa-ucca sarok ÉLELMISZEREK 1 kg félzsíros trappista sajt »—.78 6 dxb csomagolt romadur sajt *-.98 10 dkg magyar ementhali sajt >—.24 1 literes üveg oroszhal 16 drb hallal (üvegbetét —.20) —.78 3 doboz egytizedes portugál szardínia —.88 Fél kg eaeaó .—.88 1 kg zsemlyemorzsa ^-.48 Negyed kg uradalmi kék mák .12 Egy és egynegyed kg kéttojásos sze­gedi tarhonya —.98 10 csomag 1 kg kéttojásos levestészta —.98 10 deka datolya 6 drb kitűnő ritrom »-.24 3 dTb csokoládés perec »-.24 10 dkg tavaszi turó _ .16 20 dkg savanyu, v. erős, v. méz cukorka -.34 10 dkg különleges csokoládés drazsé ötféje keverék —24

Next

/
Oldalképek
Tartalom