Délmagyarország, 1934. február (10. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-10 / 32. szám

TO34 feKruSr 10. DÍIM^GyARORSZifi Figyeljen névre! a sas- ,TÓTM"-MBLMI LISZTEK Figyeljen orosházi ff a legkitűnőbbek! ZEK Móra Ferenc a ravatalon (A Délmagyarország munkatársától.) Pén­teken, ezen a szomorú szegedi pénteken, föl­nyíltak a Kultúrpalota gyászdrapériás kapui, amelyek mögött ott állt a halott gazda koszo­rúkkal és virágokkal borított ravatala. A mé­lyen, őszintén gyászoló város pedig megindult Jiíóra Ferenchez, a halotthoz, a szótalanhoz, hogy bucsut vegyen tőle. Kilenc órakor nviltak föl a kapuk és ettől kezdve szakadatlanul tar­tott a zarándoklat. A kapu előtt, a palota hatal­mas oszlopainál sisakos rendőrök álltak dísz­őrséget, az épület oromzatán pedig hatalmas, fekete zászlót tépett, cibált a tavaszt hozó erős szél. A jeges Tisza borzongva küldte üdvözletéi kihűlt szivü szerelmesének és a télbe dermedt Móra-kert fagyosan didergett az elárvult Kul­túrpalota lábai előtt. Zarándoklás a ravatalhoz Fájdalmasan búcsúzott a város nagv halott­jától. A sokpzemyi tömeg némán, megilletődve vonult el a fenséges ravatal előtt. Nagv urak és egvszerű népek, drága bundák és foszlott kendők álltak meg egv-egv percre a koszorú­rengetegben. Szó nem esett, csak néha törte meg a csendet a visszatarthatallanul feltörő, fölcsukló zokogás. Fehérhajú, fehérhaíuszu szegediek szeméből buggvant ki a könnv és hullott a fekete szőnvegekkel borított kövekre, a muzeum köveire, amelvek néma. íeltelen sí­rással búcsúztatták azt aki drágakövekké va­rázsolta őket harminc munkás esztendő cso­dálatos eredményeivel. Koszorúk A súlyos tölgvfakoporsón hatalmas, vörös rózsákból kötött koszorú. Szalagján a kétség­beesett fölirás: Drága jó uramnak — A lélek él: találkozunk. Ilona. Lenn, a koporsó előtt a város hatalmas ko­szorúja: ..Szeged szab. kir. város közönsége — Móra Ferencnek. Jobboldalon hatalmas fehér rózsakoszorú. Szalagián sir a szöveg: Forrón szeretett Édesapánknak utolsó simogatással — Panka Bandi. És az árva gyermekek koszorú­ja mellett az árva unokák fehérszekfűs üdvöz­lete: Édes Anapának — Ferenc és Mötvő. És felsorakoznak a koszorú-rendek, a Dél­magvarorsrág hatalmas babérkoszorúja szalag­ján a felirá«sal: A Pé'maTarország — Móra Ferencnek, azután a többiek. Dugonics-Társaság — Felejthetetlen elnökének, Szalay József — Drága Ferikémnek, Móra Ferencnek — Magyar Nemzeti Muzeum, Móra Ferencnek — Országos Magyar Gyűjte­mény Egyetem, A Révay-Génius Irodalmi Intézet Igazgatósá­ga — Móra F"rrcnek, a búzamezők dalosának el nem múló szeretettel a kiadója, Móra Ferencnek — a Petőfi-Társaság, Drága jó testvérünknek — Julka és Pista, Igaz barátsággal — Tömörkény Istvánné, A siron tul is maradunk a régi szerető bará­taid Ferkókánk — Annuska, Bérezi Mókuska és gázgyár oroszlánjai, Az intézet tisztviselő kara — Gazdájuknak, Drága barátunknak — Szivessy-család, Gyula és Irén — Kedves Ferkóm Isten veled. Drága jó Ferikénknek — Az öreg Keresztke, Feri bátyánknak — Magyarék, Ferkónak — Sebestyén Károly és neje, Móra Ferencnek — Szász Gyula és neje, P. Gulácsy Irén — A barátság nem ösmer ha­lált, Dr. Némedyék — Aranyszőrű báránykánkat csókold meg helyettünk, Dr. Győrffy István prof. küldi — Vágyód ót so­hase feledi a mohász Egy holdnyi búzavirág — pi­pacs — pipitérre, Móra Ferinek — Tonelliék, Bob, Móra Ferencnek — A Magyar Újságírók Egye­sülete Szegedi Osztálya, Könnyes szivyel legjobb barátjuknak — Dettre Jánosék, Utolsó üdvözletünk szeretett Gazdánknak — Al­tisztjei, Utolsó üdvözletül — Vámossy Mihály és csa­ládja, Szeretett elnökünknek — A Szegedi Mübarátok. Szeretetünk kisér — Doránszkv Károlv és csa­ládja, A régi Metteur várja a nagv Mesemondót. Móra Ferkónak — Pásztorék, Soha el nem múló emlékezéssel — A Magyar Hirlan Szerkesztősége, I Móra Ferencnek — A Pesti Hírlap Szerkesztő­sége, Eszméden neveledtünk — Margit-uooai polg. IV a. Utolsó üdvözlet — Erzsébet és Károly, Móra Ferencnek, az irodalom nagy halottjának 214» né v r e ! — Magyar Színpadi Szerzők Egyesülete, A Betüország Budapest Sziget-uccai kis olva­sói — Móra bácsinak, Móra Ferencnek — Magyar Újságíró Intézmé­nyek, Utolsó üdvözlet a hűséges munkatársnak, első főszerkesztőjének, Kulinyi Zsigmondnak özvegyé­től, Felejthetetlen Ferkókánknak, soha nem muló szeretettel — Ninus. Samu, Éva, A „Kincskereső Kisködmön" költőjének — Siaw ger és Wolfner Rt EayedQI a ku'furnalotában A déli nap besurran a nehéz drapériák között és odahull a tölgvfakoporsó vakitófehér szem­fedelére. Fénvétől elhalványulnak a gyerlvák és a villanykörték és sziporkázni, tündökölni kezd tőle a ravatal. A tavaszi nap is búcsúzik Móra Ferenctől, előbb végigcsókolta az alvó búzamezőket és aztán csókjukat lerakta gyé­mántos koszorúként erre a ravatalra. Délután ötig hordták a koszorúkat és a kőny­nveket Móra Ferenc koporsóiára. akkor ismét lezárták a palota sötét kapuit. Móra egvedül maradt a néma palotában és igy teljesedett be régi, sokszor elárult vágya: Szeretne egyszer ott feküdni egvedfll. végtelen csendben a Kul­túrpalota üvegkupolája alatt. Most ott fekszik és a derengő üvegkupola szeliden, fájdalmasan borul föléje, mint valami roppant Aranykopor­só födele. Szombaton délelőtt majd megtörik a varázslat, megnyílnak újból a kapuk és Móra Ferencnek végképen el kell hagynia azt a he­lvet, amelv harminc éven át mühelve, mene­déke, temploma és álompalotája volt. A rekv'em Pénteken délelőtt 10 ifimkor mutatták' be az pnTpc7tr>lő dTpntmlsp áldo-°iit Mó­Ma |AI*zlk Széchenvf Mo«» A Royal Apolló és Casinó legsikerültebb parádés műsora: Öfensése az elárusifónő Zenés és énekes vierjáték. Liene nnhi es wiim Torst. Egy állomás Móra Ferenc életéből Irta FELEKY GÉZA Szeded már értéke szerint becs"lte. T)e mi Budapesten alig tudjunk ró'a. Rész­ben, vasjv jórészt az ő — bűnéből. Mert fegv bűne volt neki is, a bünte'e*"» ember­nek. A túlzott szerénvség, a szemérmes el­rejtőzés a siker elől. Sapka Géza állitott össze akkor Száz magyar élet címen egy tárracorozatot a Világ részére. A sorodat nagyon né szerű lett. Sokfelől érkeztek életrajzok, jóval tul a százon is. Fgvrészük nyomdába került, ugv, hogy én nem is olvadtam. E^v este jött a mettőr panaszkodni: nagyon sok az *ál!ószedés«. És iróas-ta o a akott egv jókora ka^al kefelevonatod azzal a ' ér'és­sel, mit lehet ezekből a szedésekből »szét­dobálni«. Dankó Pista. Irta: Móra Ferenc...Dan­kó Pista figurája nem állott közel a Világ érdeklődési vonalához. És bevál om: Mó­ra Ferenc nevét is gyanakvással né tem. Vidéki író, népies iró, ifjúsági iró kö­rülbelül ennyit tudtam róla. Emr i1 is csak halvánvan, bizonyta'a^ul. ri sé' is ­szántott: minek szedték ki ezt az olvasa'.­lan kéziratot. De ha már kiszedték, mégis illett elolvasni. Másnap reggel megjelent Móra tárcá'a és elindult Szegedre a levél: kérünk ujabb kéziratot... Néhány sze'énv sor kíséreté­ben egész kis pa'.:sa:néta érkezett, azzal a kéréssel: válasszuk ki mi azt, ami leg­alkalmasabb... Nehéz volt kibrtü"ni Mó ra Ferenc írását. De há-om-négv cikket egv véltében olvastam el és azután vittem a paksamétát főszerkesztőmnek, szegény Puriesz Lajosnak, azzal a kéréssel, olvas­sa el azonnal valamennyi cikket, mert én a t M;en... Kár igg túlozni, — felelíe Purfesz. De félóra múlva izgatottan jött szobámba. És felháborodva: Több, mint n-gyven éves ez a Móra. Hogyan mert 'dáig igg eldugni egy ilyen tehetséget. Mától fogva legyen az övé a Világ lecrfobbb hasábja. Az, "melyik Ady Endre hasábii volt éveken át.,. Engedtük, hogv a Vitán közönréte »meg­kóstolja« Móra Ferenc tehetségét. A~u'án egy vezércikkben próbáltam elmondani: mit Ranoft és mit hárhat Móra Ferenctől a magyar irodalom. Szegény, szemérmes levél köszöntő mes a vezércikket. A mel­léklet egv u'abb paksaméta i"ás volt. És két-három hónap meghozta Móra Fe­rencnek Trianon innen, Trianon tul azt a teljes dicsőséget, amely felé egyetlen lé­pést sem tett oríáig. Noha már kezdett őszbe csavarodni a haja. De erről még sokáig nem tudtunk, mert még sokáig nem ismertük személ-esen Móra Ferencet Cikkei pontosan érkeztek, ígért látogatásával azonban adós maradt jó ideig. Azt is csak ké~őbbb tudtuk me?: az első cikkek után két ajánlatot kapott Budapestről. Olyan lapoktól, amelyek az egyenes utat válasrtot'ák a hivatalos siker feié. És olyan fizetési fePéte'e' kel, amely­hez képeit szerény volt a Vilái honorá­riuma. Móra Ferenc nem tett ilvesmiről említést akkor sem, amikor végül méiíis sikerült megismerkednünk vele. Móra Ferenc végigcsinálta a Világ leg­nehezebb és legkeservesebb harcait, mint — hadiönkéntes. Diszkréten elhallgatva: miiven diszes, kényelmes ro i iókat utasí­tott vissza, tűzvonalunk egy veszélyes pontjáért. És még egy kézszorítást sem akart elfogadni baráti és fegyvertársi hű­ségéért. Erről igazán ne beszéljetek. 'A feleségemet sem hagynám ott, ha egy gaz­dag grófnő bolond te)jel épven velem ikarna összeházasodni: mondotta egyszer és ezzel pontot tett az egész probléma mö­gé.

Next

/
Oldalképek
Tartalom