Délmagyarország, 1934. február (10. évfolyam, 25-47. szám)

1934-02-09 / 31. szám

SZBOED, S«erKe»»lfl»éo- Somogyi ucca 2Z.,k.em, Teletem: 23-33.^Kiadóhivatal líölcíönkönyvldr és Jegyiroda s Aradi ucca S. leleion: 13-00. ^ Nyomda : Lííw LIpA* ncra t«. telelőn t l3w»B. rftvlrntl ^t leveleim JMImnoyaronzAg Szeged A Tuneráfus hozzáídegrodött már Könnyhöz, gyászhoz, szenvedéshez. Ami­kor rárohan a sötétöklü fá; Vom, amikor torkát fojtogatja a zokogás, amikor még látja, hogy utolsót vonaglik a drága arc, hogy a halál sötét hL-iöke: az eszmélet­lenség fátyolt sző az örök-világitó két szem elé s az szív, ez az áldott- óságu d-á­ga hűséges szív az örökkévalóság kitárt kapui előtt is viaskodik az életért, — a funerátor má rkeresi aszavakat, hogy el­sírja a mások fájdalmát, keres-"él szótör­melékek körött, amikbe beöltöztetheti a halottat s a halál legelső pillanatában ki­tárt élet min 'cn szépségét és eredményét, mint az érdemrendeket, kirakhatja a megrendülés és mc -illetőd;Ltcég selyem­Dárnájára. De mit tudjunk most mondani, ami­kor nem a mások gyászát kell elsirat­nunk, hanem a magunkét? Szinte pár perccel ezelőtt még Móra Fertn- kife­héredett, elgyöngült, lázas-forró, de élő kezét szorongattuk s most tollat kell ke­zünkbe szorítanunk, hogy róla Írjunk. Csak pár perccel ezelőtt még nevén szóli­tottuk az élőt, gonoszan és önzőn, hogv kizsaroljunk még belőle szót, egy néma intést, halk és halvány jelét a felvillanó életnek s most megtéve azt a tizenöt lépést, ami halottas-ágvát halha­tatlanságának oltáráról: az iró aszta1 ától térdet-fejet hajtó vazallusai kell, hogv le­gyünk kegyetlen hivatásunk istentelen pa­rancsának. A lelke még nem juthatott tul a sztratoszférán, a lelke még itt lebeg körülöttünk abban a levegőben, amit ma­gunkba szivünk s már a hideg értelem mérlegére kell vetnünk a muló életet, mely befejeztetett s az örök életet, mely a halál pillanatában kezdődött el. Amikor magunk sirunk, nem tudunk sirató szavakat keresni. Nem a ~i5sok fájdalma számára kell most szavakat ta­lálnunk, a magunk fájdalma most olyan mély, olyan megrendült, hogy nincs szó, amely érzékeltetni tudja. Móra Ferencet csak Móra Ferenc szavaival lehetne elsi­ratni, a halott Móra Ferencről csak az élő Móra Ferenc Írhatna méltó nekrológot. Szelid, halkzenéjü, puhán simogató ma­gyar szavakból csak ő tudna aq:zái lő koszorút fonni, kemény, komor, bánat­zengésü, szikrázó szavakból méltó sírem­léket csak ő. tudna faragni. A szavak va­Péntek, 1934 február 9. Ara 12 fillér X. évfolyam, 31. sz. rázslója volt, magyar szavak magyar va­rázslója s az irótolla Mózes vesszője volt; a közömbösség sziklafalából egyszerre tu­dott könnyet és mosolyt fakasztani, de minden könnycseppben mosoly ragyo­gott s minden mosolya kelyhében egy tiszta könnycsepp tükrözte vissza az eget. A gyásznak és megrendülésnek könnvei­most tavaszi záporként hullanak a ma­gyar szivekből. A fájdalomnak sós ten­gerébe belehullatjuk a mi könnyeinket is. Amióta a Délmagyarország megindult, vezércikk- és tár-.irója volt Móra Ferenc. Egy évtizednél hosszabb idő óta az ő szel­leme lángolt, az ő értelme világított, az ő nagy lelke tündökölt ezeken a basátokon s az ő glóriás neve adott fényt, diszt és ra­gyogást a mi szántó-vető munkánknak. És most itthagyott bennünk :t, a muló élet szikrája kilobbant betegségtől, láz­tól meggyötört testéből. A muló élet szik­Csütörtökön reggel végetért a rettene­tes küzdelem: Móra Ferenc szive feladta az utolsó harcot. A lefüggönyözött abla­kokon tul az első tavaszi napsugarak ér­tek éppen a dermedt földre, simogatták a háztetőket, amelyeknek cserepein imitt­amott még hó fehérlik. Es Móra Ferenc, aki annyira szerette a tavaszt és annyira várta ezt az első tavaszi napot, már der­medten, mozdulatlanul feküdt dult ágyán és sápadt arcára csak a villanyfény ve­tett szomoru-sárga világosságot. A őalál utolsó rof>ama már éjfélkor megkezdődött, de a nagy­beteg erős szive állta az ostromot, melle zihálva küzdött, de ereje eg^re fonyott egyre csökkent. A fekete órák lassan, ke­gyetlenül vánszorogtak el az ágy mellett és valamennyi vitt magával valamit: egy­egy darabot Móra Ferenc fogyatkozó ere­iéből, egy-egy atomot a hihetetlen csodá­ba vetett hitből. Két óraKor már tudták a virrasztók, hogy legfeljebb órák kérdése a katasztrófa ót óra u'án néhány perccel erősen felnyöiötí a beten, hangja áthallatszott a legtávolabbi szo­bákba is. A szenvedés ellorzitotta a sá­padt, beesett, árnyékos arc vonásait, a morfiuminjekció néhány perc múlva meg­nyugtatta a szervezetet. , Három óraKor csendesen aludde lélegzése egyre nehe.­ELŐFIZETÉS: Havonta Helyben 3.ZO Vidéken és Budapesten 3.6U, kUliüldUn 0.-4O penaS. " Egyes szám Ara hétk»z« non 12, vasár- és Unneonap 20 Ull. Hir­detések telvétele tarI in szerint. Meale­lenl C hftlift Klv*lí)i<i:vRi n^nonli r-.­rája kilobbant, de az örökkévalóság egén uj nap tündöklik fel, amikor Móra Ferenc élő irodalomból átköltözik az irodalom­történetbe. Szeged város most adja neki legelső ajándékát: a diszsirhelyet. De a glóriásokkal egy sorban diszsirhelyet ad neki az irodalomtörténet is. Az Arany­koporsó költőjét szivünk arany koporsójá­ba zárjuk s testét visszaadjuk a búzame­zőknek, melyeknek ő volt legnagyobb köl­tője. Móra Ferenc a magyar rögnek, az átkot és virágot e<rvformán termő bustele­vénynek most már odaadja sirbahanvat­lott testét is, legyen ez is a szegedi földé, aminek odaadta mindenét: fiatalságát, erejét, munkában átvirrasztott éjszakáit, odaadta teremtő lelkét és álmait. Gazda­godjon és termékenyüljön meg tőle ez a föld s ringassa va'ó^á^fá azokat a csodí­kat, melyekről Móra Ferenc örökfénvü lelke dalolt 'és álmodott. zebb, egyre szabálytalanabb lett. Hajnali öt órateor ismét nyugtalankodni kezdett, elvékonyo­dott ujjaival erőtlenül nyúlkált a homlo­kához, Panka lánya fuldokló zokogással borult rája: — Édesem, apukám, ugy-e megis­mersz ... A vértelen ujjak cirógatásra hajlottak, az erőtlen ajkak megmozdultak és na­gyon halkon, de tisztán suttogták a fojto­gató csöndbe: — Kislányom... Ez volt Móra Ferenc utolsó szava és ez az utolsó szó árulta él, hogrj a szörnyű küzdelmet majdnem teljes öntu­dattal vivta végig a beteg, amikor meg­szabadult a morfium-mámortól, hallott, látott, tudott mindent, ami körülötte tör­ténik. öt- óra után kezdődött meg a fegyver­letétel a kérlelhetetlen vég előtt. A szív elfáradt a nehéz küzdelemben, enyre gyengébben dobogott, feladta lassankint a küzdelmet a tüdő is. Egyre halkabban, egyre lassab­ban lélekzett és amikor a'reggeli na; su­garak megvilágították az elfüggönyözött ablakokat, 0ét óra után Ut perccel csöndesen, szinte, észrevétlenül bcvégz&* Hóra Ferenc A Daaru-uccától a sttuzeumi ravatalig

Next

/
Oldalképek
Tartalom