Délmagyarország, 1933. december (9. évfolyam, 273-296. szám)

1933-12-08 / 279. szám

T933 december 8. DÉLMAG7ARORSZSG f. Sínylődök háza a gyógyiihalaflan szegény betegek részére (A Délmagyarország munkatársától.) Több­szőr foglalkozott a Délmayyarország azokkal a lehetetlen állapotokkal, amelyek a városi szegénymenhelyen uralkodnak. Igen sürün megtörténik, hogy a mentők az uccán talált betegeket a menhelyre szál1 itiák, miután azoka/ sem a kórház, sem a klinikák nem vették fel. A menhely viszont betegápolásra nincs felké­szülve, sem felszerelése, sem személyzete, sem helyiség nincs hozzá, de a gondnokság hiába tiltakozik ellene, hiába hivatkozik a polgár­mester rendelkezésére, a mentők otthagyják a beteget A betegeket a menhelv gondnoksága azokban a külön fülkékben kénytelen elhe­lyezni, amelyeket az uccáról^ felszedett része­gek számára tartanak fenn és amelyekben minden bútorzat egy priccs. A znsnhely gondnoksága már többször pa­naszt emelt a mentők ellen a polgármesternél, aki a közelmúltban bizottságot küldött ki a kérdés tanulmányozására. A bizottság jelenté­sében igazolta a panaszok jogosultságát, meg­állapította, hogy a menhelyen lehelellen álla­potok uralkodnak és sürgős intézkedések meg­tételéi javasolta. A kérdéssel csütörtökön fog­lalkozott a tanács. Foglalkozott azzal a javas­lattal is, melyet a főorvosi hivatal dolgozott ki a probléma megoldására. A főorvosi hiva­talnak az a javaslata, hogy a város áll\tsa fel végre a sínylődök házH, amelyben elhelyez­hetnék minoazokt a gyógyíthatatlan sze­ge ny betegeket, akiket sem a kórház, sem a klinikák nem vehetnek fel és akiket, ha az uc­cán összeesnek, a mentők a menhelyre szállí­tanak. Mivel az uj építkezés sokba kerülne és erre a város a jelenlegi viszonyok között fedezetet nem tudna teremteni, a főorvosi hi­vatal azt a megoldást ajánlja, hogy a polgár­mester rendeztesse be a sínylődök házát va­lamelyik külvárosi városi épületben, amely­ben jelenleg bérlakások vannak .Ezt az épüle­tet aránylag kevés költséggel be lehetne ren­dezni a sínylődök számára mindössze tiz­2enkét férőhellyel. A tanács megállapította, hogy a sínylődök házának felszerelése tényleg nem jelentene nagyobb költséget, mert a városnak százötven feleseges kórházi ágya van igy csupán a szük­séges személyzet fizetéséről és a betegek élel­mezéséről kellene külön fedezetről gondos­kodni. l)r. Pálfy József polmrmesterhelyettes meg­bízta dr. vitéz Szabó Géza népjóléti tanácsno­kot, hogy dolgozzon ki az ügyben konkrét ja­vaslatot, állítsa össze a " ^l'.scgvetést, keresse k a város külvárosi házai közül azt, amely a célnak leginkább megfelel és azután tegyen részletes jelentést. VAN POROSZ SZEN TELEFON 11-26 mtnfla^trnak meirfelelÄ príma Mén BACHMAl Sut. IatrUn-tér. Nem kormos. Magtalan. Kísérelje mecr H«ebb mennylíésben. Hirelc VII fi Péntek. Róm. kath. Szeplőt. fog Prot. Mária. A nap kel 7 óra 34 perckor, nyugszik 4 óra 9 perckor. Szegeden a gyÓRvzertarak nftzfl) szolgálatot tartanak Letnzinger Gyula: Horváth Mihály-ucca K (telefon 13-52) Moldván Lajos UjszeRedi Ved­res-ucca 1. (telefon 18-46). Nyilassy Ágoston Ró­mat-kórnf 22 (telelőn ¿5 49), Salgó Péter Mátyás ktrálv-tér 4 (telefon 12-96). Frankó Andor Dugo­nics-tér I. (telefon 17-9?), Zakar örökösök Valé­rta-tér 1. (telefon 16-9») A Délmagyarország legközelebbi száma Mária szeplőtlen fogantatásának pénteki ünnepe miatt vasárnap reggel, a rendes időben jelenik meg. w Január elsején postán kanják a városi nyugdijasok és a segélyesek a járandóságukat. A város, mint ismeretes, megegyezett a szege­di postaigazgatósággal, hogy az adminisztrá­ció egyszerűsítése érdekében ezentúl a posta kézbesiti a városi nyugdijasok és segélyesek illetményeit. A postai kézbesítés rendszere — amint azt a csütörtöki tanácsülésen elhatároz­ták — január elsején már életbe is lép, az uj esztendőben tehát sem a nyugdijasoknak, sem a segélyeseknek nem kell hosszú órákig ácso­rogniuk a városi főpénztár előtt, amig megkap­ják járandóságukat, mert ezentúl a posta ház­hoz szállítja. — Halasi-Fischer Öd5n előadása a kamará­ban. Halasi-Fischer Ödön, a Cobden Szövetség elnökének előadása iránt, amelyet pénteken este 6 órakor a szegedi kereskedelmi és ipar­kamara nagytermében „Szabadkereskedelem vagy gazdasági anarchia?" címmel tart meg, városszerte nagy érdeklődés nyilvánul meg. A Szegedi Kere cedők Szövetsége elnöksége, amely az előadást rendezi, az érdeklődőket ez­úton is meghívja és szívesen látja. Az előadást követően a Lloyd Társulatban társasvacsora lesz, amelyre ma déli i2 óráig lehet jelent­kezni a szövetség főtitkári hivatalánál. (Tele­fon 10-64.) — Háza *«*<». Paul Róasi és Siegwart Béla házasságot kötöttek. (Minden külön órtasitás fce­l?«tQ — A Lorántfy-kiállitás e héten nyitva marad, megtekinthető minden nap 10-től l-ig és 4-től 7-ig a református egyház gyülekezeti termében. ZEFÍR és BERLINER FONALAK dekája 18 fillér a MUSKÁTLI-BOLTBAN Kárász ucca 3. — Zombory La jos-kiállitás a kultúrpalotá­ban. Zombory Lajos, a nemrégen elhunyt szegedi származású festőművész emlékére ki­állítás készül a városi muzeum dísztermében. A muzeum igazgatósága felkéri azokat a sze­gedi mübarátokat, akiknek birtokában Zom­borynak festménye, vázlata vagy rajza van, engedje azt át a "karácsonvtól újévig tartó ki­állítás idejére. írásbeli vagy telefonértesítésre (1302) a muzeum gondoskodik az elhozatalról es visszaszállításról. ŰLIŰZRŰDJÉK JOL nyirkos téli időben. Legjobb, legtartósabb» és legmelegebb a gyaplufonálbál kötött vagy horgolt ruhaneműbe és keztyübe, melyeknek elkészítését ¡¡¡¡mentesen egész nap tanítjuk. Egyszeri vásárlás meg­győzi önt, hogy minden hangzatos hir­detéssel szemben a legnagyobb szaküzlet, legdusabbb választékából, a legjobb már­kákat a legolcsóbban kaphatja F» Hölcsei'l!. to — Egészségtani előadássorozat A népművelési bizottság értesiti az érdeklődőket, hogy a szom­batra tervezett előadás közbejött akadályok miatt elmarad. A következő héten az előadások folyta­tódnak. reggeli köpeny BLAUNAL P S-80 Széchenyi tér — Miklós-napja az Otthonban. A Szege<i>Tiszt­viselők Otthona csütörtökön este ünnepelte a kor­mányzó nevenapját társasvacsora keretében. A vacsora után Hauser Rezső Sándor, c. felsőke­reskedelmi iskolai főigazgató, az egyesület elnöke mondott ünnepi beszédet. A felköszöntőt a szép számban megjelent egyesületi tagok éljenzéssel fogadták. A kép örökbecsű ajándék. Lepje meg hozzátartozóit Freimann Miksa kiállításéról egy képpel. (Részletre is.) K°r«'»lttien naary vá'aszték. Kárász u. 10. •H^HnBBnRMMMM^HBMMBnHHI^^^HHHMa^1 — Tápé kisrongyosainak ünnepe. Tápé köz­ség vezetősége, a lakosság áldozatkészségének segítségével mindent elkövet, hogy letörölni se-i gitsen a gyermekarcokon végigpergő könnye-* ket. A kormányzó névünnepét azzal is emléke^ zetessé tette, hogy a szegénysorsu tanulók kö­zött cipőket, harisnyát és könyveket osztott szét. Ez alkalommal adták át ünnepélyes kere-i tek között Czirok Balázsné 11 gyermekes anyá-» nak a kitüntetést és jutalmat. Az iskola nagv-< termében tartott ünnepélyen részt vettek Kis Károly tanfelügyelő és a község vezetői teljes számmal. Divat férfikalagok najaron oloaAn POLL A K leilrtrel»« — Sós Endre „Demokrácia és diktatúra" cimíi előadása az előadó betegsége miatt elmarad a Dolgozó Nők Klubjában. 219 A LEGÚJABB TPUSU Telefunken Standard Philips Orion Telefongyár stb. Állandó nagy rádió és csillávhiálliiás f rádió készülékeket vételkötelezetlség nélkül mutatja be DEUTSCH ALBERT SZEGED, KARASZ UCCA 7. SZ. TELEFON 18-71. Részletfizetésre a legkedvezőbb feltételek neliett. Felvilágosítás és szaktanács teljesen díjtalan. Détmagyavortxóg legnagyobb rádió é< ciilláráruháso I

Next

/
Oldalképek
Tartalom