Délmagyarország, 1933. december (9. évfolyam, 273-296. szám)

1933-12-01 / 273. szám

•«•MiED, SzerKMilMég^ Somogyi ucca I *. 1. Telefon: ^KlndolilTnlnl, tc»lc*«nkHnyr<*T legylrodo Arndl ucca 8. Teleion : 13-00. ^ Nyomda : l ()w LIkO« ncra W. Telefon : TArlrntl é* levélcím = i>éimi»gy«ro»rtfl szeged A városi üzemek A novemberi közgyűlés tárgysorozatában észrevétlenül húzódott meg s a közgyűlés megjegyzés nélkül vette tudomásul, hogy a polgármester a városi üzemekre vonatkozó adatokat felterjesztette a közérdekeltségek felügyelő hatóságához. Ez az a hatóság, amely egy harminchármas bizottsági rende­let alaPján született meg, a pénzügyminiszté­riumban székel és legfőbb fegyvere egy nagy kék ceruza. Ezzel a kék ceruzával a felügyelő hatóságnak jogában van kiadási tételeket tö­rölni, illetményeket redukálni, állásokat ösz­szevonni és egészen megszüntetni, egyszóval az autonomiák és üzemeik felett a legmesz­szebbmenő gyámkodás jogát gyakorolni. Az indok, amivel ennek a hatóságnak a műkö­dését alátámasztják, az, hogy egy ilyen min­denkitől független és senki által nem befolyá­solt szervezet képes csak a takarékossági szempontokat a maguk teljességében érvé­nyesíteni. Fogadjuk el, hogy ez igy van és szükség volt az autonomiák amúgy is szűkre szabott ogkörének erre a korlátozására. Higyjük el, logy az autonomiák nem alkalmasak a saját láztartásuk ügyeinek vitelére. Ismerjük el, logy az autonómiáknak bűnük az, hogy költ­ségvetéseik tárgyalása alkalmával mindig ta­karékosságot hirdetnek, de végeredményben akár a kövezési, akár a csatornázási politiká­nál kortesszempontok érvényesülnek s ha összeadnák azokat a nélkülözhetetlenül szük­séges kívánalmaknak pénzbeli ellenértékét, melyet a takarékosságot hangoztató szónokok felvetnek, minden költségelőirányzat kiadá­si oldalát a duplájára lehetne felduzzasztani. Mondjuk talán még azt is, hogy az autonó­miákban a válságot megelőző évek jó kon­junktúrája alatt felesleges mértékben meg­volt a hajlandóság közüzemek létesítésére s nem egy helyütt, nem egy esetben olyan üze­meket vontak be a közigazgatási feladatok keretébe, melyek a közületre nézve csak fe­lesleges terhet jelentenek. Tegyük fel, hogy mindez igy van s azután nézzük az érem el­lenkező oldalát. Ha az állam ellenőrzi, hogy az autonomiák felesleges terheket ne rakjanak polgáraik vál­lára, helyes. Ha a belügyminiszter látni akar­ja a városok és üzemeik adminisztrációját, hogy a kezelés a legszigorúbb ellenőrzési szempontoknak megfelelően történjék, senki sem emelhet ellene kifogást. Még a külön fel­ügyelő hatóság elvét is elfogadjuk. Mégis két nagyon súlyos elvi kifogásunk van a rendszerrel szemben. Az egyik az, hogy nem lehet mereven dogmatikus szabályokat fel­állítani, hogy az állam csak a jövedelmező üzemek fenntartását engedheti meg a váro­soknak. Ez esetben ugyanis a nyomorúság vámszedésével foglalkozó és a mai viszonyok mellett fényesen prosperáló zálogház volna a mintaképe a jó városi üzemnek, viszont fél­teni kellene a köztisztasági üzemnek a sorsát, amely a város uccáinak és tereinek tisztán­tartásával foglalkozik, még pedig a túlzott jö­vedelmezőség reménye nélkül. Pedig ezzel az üzemmel ugy vagyunk, mint a régi Nem­zeti Szinház volt Shakespeare darabjaival, amelyeket vagy jól kell adni, vagy sehogy, de adni mindenesetre muszáj. A másik észrevételünk mögött a gyanúnak némi árnyéka húzódik meg. Vájjon az auto­nómiáknak a pillanatnyi nyomorúság által Péntek, 1933 dec. 1. Ára 12 fillér If^ri IX. évfolyam, sz. indokolt megrendszabályozása mögött nem lappang-e az autonomiák állandó béklyóba verésének tudat alatti szándéka? Vájjon a mindenható állam nem azért csökkenti-e a kisebb közületek mozgási szabadságát, nem azért kurtítja meg jövedelmeiket, hogy maga annál több fölött disponálhasson? Isten látja lelkünket, nem adóemelést akarunk, mikor kénytelenek vagyunk észrevenni, hogy mi­ként sorvad el az autonómiáknak átadott adónem, az általános kereseti adó és miként helyeződik át az adózás súlypontja azokra az adózókra, amelyek kizárólag az állam jö­vedelmét szolgálják. Mert van legalább is né­mi ellentmondás abban, hogy az állam egy­másután tolja át a legkülönbözőbb szociális, rendészeti, közoktatásügyi és közlekedési feladatok ellátását az autonómiákra s ugyan­akkor annak hangoztatása mellett, hogy ta­karékoskodni kell a közterhekkel, marokra szorítja tenyerét, mikor ezeknek a terheknek a fedezetét kell előteremteni. Az egyszeri revíziót a közüzemeknél kény­telen-kelletlen tudomásul vesszük s ha ered- i ményt hoz, talán még örömmel is üdvözöl- ' jűk. Félünk azonban az olyan termékeny öt- I mmmtspmmmmm jiuMMiuii-m .Püitiia^wnin ELŐFIZETÉS: Havonta helybe*» 3.20 Vidéken é« Budapesten >.oo, kUltltldOn ®.40 penaA. •«• Egye* »zém Ara hétköz­nap 12, vnsAr- és Ünnepnap ZO Ilit. Hir­detések felvétele tarlia szerint. Meqte­lenl'< hétid kivételével nanonla rroorl letektől, amilyeneknek a felmerüléséről már­is hallottunk, hogy a városi üzemek „haté­konyabb üzemvitelének előmozdítása céljá­ból" ezek számára egy központi jellegű igaz­gatási szervet állítsanak fel — Budapesten. Legyen egy nagy mammut-igazgatóság, amely együtt intézi a szegedi vágóhid és a debreceni krematórium dolgait, a miskolci városi mozit és a bugaci kisvasutat. Ez a szerv intézze közPontilag takarékosság címén az összes üzemek anyagbeszerzését. Szűnjék meg minden önállóság és husz fillér megta­karítás címén veszítse el a szegedi és debre­.ceni iparos munkáját, a szombathelyi és győ­ri kereskedő szállítását. Állandósuljon az a panasz, amit hangoztatnak a Társadalombiz­tositóval szemben, hogy beszedi a járuléko­kat a vidéken, a törlőrongyok vásárlását és építkezéseit pedig elintézi megint csak — Budapesten. Félünk az ilyen gondolatoktól és ötletektől, még akkor is, ha a belügymi­niszter kijelenti, hogy nem tette őket magáé­vá. Félünk, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy nemcsak az üzemek igyekeznek létüké* meghosszabbítani, ha feleslegessé váltak, hi nem az ellenőrző hatóságok is. 5 bét alatt Négymilliárd aranyfrankkal csökkent a Francia Bank aranykészlete A „pokoli ciklon" elérie Franciaországol is (Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Pá­risból jelentik: A francia bank arany vesztesége aggasztó mértékben emelkedik. Az aranyállo­mány öt hét alatt négymilliárd frankkal csök­kent. A félhivatalos Temps pokoli ciklonról ír, amely most már Franciaországot is elérte. A veszedelem óráról-órára nő — írja a Temns — és nincs más menekülés, mint a bizalom hely­reállítása. Ezért szánja el magát a francia kor­mány az uj belföldi kölcsön kibocsátására és remelni kell, hogy a francia nép megérti az idők szellemét és teljesiti kötelességét Az egyes minisztériumokban lázas gyorsa­sággal dolgoznak a pénzügyi programon, ame­lyet a kormány — mint ismeretes — szomba­ton ter jeszt a kamara elé. Rendi alapon szervezik ál Németország gazdasági éleiéi A gazdasági élei minden ágál korporációba tömörítik (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Ber­linből jelentik: A birodalmi gazdasági minisz­térium részéről döntő lépés történt a német kor­E orációs állam megvalósítása felé. Dr. Schmidt irodalmi gazdasági miniszter csütörtökön be­jelentette a német gazdasági életnek korporá­ciós, azaz rendi alapon történő átszervezését Közölte, hogy a gazdasági minisztérium hala­déktalanul megkezdi a rendi újjáépítés szerve­zési munkálatait. A nagy gazdasági átszerve­zés kiinduló pontja a mór fennálló gazdasági szervezeteknek korporációs formában történő átalakítása lesz. A német gazdasági élet min­den ágát korporációba tömörítik és igy építik fel az uj német rendi államot Deteklivek és rendőrök szállták meg az ir ellenzéki blokk helyiségeit De Valera erélyes rendszabályai (Budapesti tudósitónk telefon jelentése.) Dub­linből jelentik: De Valera erélyes lépésre szánta el magát az ellenzéki blokk egyre erő­södő politikai agitációjának letörésere. Csü­törtökön az egész országban detektívek és rend­őrcsapatok szállták meg az ellenzéki blokk he­lyiségeit Házkutatást tartottak O'd u f f y tá­bornok lakásán és az if jú fasiszták főhadiszál­lásán, ahol nagymennyiségű fegyvert és muní­ciót foglaltak le. O'd ü f f y tábornok lakásán nem találtak semmi gyanúsat. A házkutatások az ir közvéleményben nagy feltűnést keltettek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom