Délmagyarország, 1933. szeptember (9. évfolyam, 198-222. szám)

1933-09-08 / 204. szám

1935 szeptember 8. OCCMAG7ARORSZSG 3. Gummiharisnyák, Sérvkötök, Gyógyhaskötök legolcsóbban [¡ÖFLEkezfyüsnél, Klauzál tér 3. Vakmerő éjszakai tolvaj Mihályffy műszak! főtanácsos lakásában (A Délmagyarország mnnkatársá'ól.) A Dél­magyarország részletesen beszámolt azokról a vakmerő betörésekről, amelyeket a7 utóbbi hetekben követtek el ismeretlen tettesek. Eze­ket a betöréseket ugv hajtották végre, hogy szinte az alvó károsult feje mellől viUék el az értéktárgyakat anélkül, hogy az áldozatok ész­revettek volna valamit. Csütörtökre virradó éj­szakán hasonló betörést követtek el a Dugonics­ucca 18. szám alatti házban, Mihályffy László városi műszaki főtanácsos lakásában, ahon­nan aranyékszereket és egy revolvert vittek el. A rendőrség a következőképen rekonstruálta a vakmerő betörést: A tettes a ház kapuját álkulccsal nyitotta ki. A lakásba vezető előszobaajtó nyitva volt. A tettes, mielőtt munkához látott volna, biztosí­totta a menekülés útját. Kinyitotta a szobának az uccára néző ablakát, valamint az előszoba udvari ablakát is, hogy tettenérés esetén bár­melyik irányba menekülhessen. Ezután hozzá­látott a zsákmány felkutatásához. A ház uccai írontján három egymásba nviló szoba van. amelyek mindegyikében aludt yalaki. Abba a szobában, melynek az ablakát a tettes jóelőre kinyitotta, egy vendég aludt. A középső szo­bában a főtanácsos leánya, a harmadik szobá­ban a főtanácsos és a felesége. A tettes ugy lát­szik mind a három szobát végigiárta anélkül, hogy zajt csapott volna. Sikerült tolvajlám­pása segitségevel megtalálni az ékszereket. A revolvert ugy látszik biztonság okáért vette magához, hogyha megzavar ják és üldözik, kárt ne tehessenek benne. A revolvert az éjjeliszek­rény fiókiából emelte ki. Éppen indulni ké­szült, amikor a főtanácsos leánya a betöró egy felületes mozdulatára felijedt álmából. Átsza­ladt édesapja szobájába és remegve figyelmez­tette édesapját, hogy valaki jár a lakásban. A következő pillanatban az ucca felől zuhanás hallatszott, majd valaki nekiiramodott a nép­telen uccának. Mire a főtanácsos magára ka­pott valami ruhát, addigra a betörőt a zsák­mánnyal együtt elnyelték a sötét felsővárosi uccák. A rendőrség keresi a vakmerő tolvajt. Férfi divatkalapok Kff JE3E5 Pollák Testvéreknél olcsó Arakon Csekotlics UCCa. Küzdelem a téli ínség ellen Legalább 300.000 pengő kell az Inségmunkák és a segélyezések biztosítására (A Délmagyarország munkatársától.) Her­jár Viktor városi főmérnök már háiom héttel ?zelőtt elkészítette a téli inségmunka-progra­mot, amelyben, — mint a Délmagyarország jelentette, — 29 felsővárosi ucca feltöltéséről, homokrakodó építésről és a legfontosabb ár­vízvédelmi munkák végrehajtásáról van in­tézkedés. A belügyminiszter korábbi utasítá­sa értelmében az inségmunkaprogramot szep­:ember elsejéig kellett volna a városnak fel­¡ericsztenie a minisztériumba. Az inségmunkatervezetet azonban csak csü­iörtökön küldték el Szegedről, mert eredetileg agy volt, hogy a programot letárgyalja még a .nüszaki bizottság is. A bizottság azonban csak a jövő héten ül össze és a terveket már sürget­te a minisztérium, ezért a műszaki bizottság majd csak utóalg, a miniszteri jóváhagyás után foglalkozik az inségmunkák programjával. Az inségmunkatervezet felküldésével egy­idejűleg vitéz dr. Szabó Géza népjóléti tanács­nok felterjesztést intézett a belügyminiszterhez cs rámutatott arra, hogy Szegednek az ínség­munkák lebonyolítására legalább 300.000 pen­gőre lesz szüksége. A felterjesztéssel kapcsolatban Szabó tanács­nok a következőket mondotta: — A mult év folyamán az inségmunkák el­végzésére 380.000 pengőre volt szükscg. Az iden számolunk azzal a körülménnyel, hogy a jobb terméseredmények folytán némikép enyhült az ínség és ezert 300.000 pengőt irá­nyoztam elő az inségmunkákra. Ebben az ösz­szegben azonban nemcsak az inségmunkák­nál foglalkoztatottak napszámbére van elszá­molva, hanem a téli tüzifasegély költsége is. — Ha biztosítják az idén számomra a kért 300.000 pengőt, akkor garantálni merem, hogy a következő tél simán fog elmúlni. Hogy a 300.000 pengős előirányzat nem túlságos sok,,bizonyít hat ja Debrecen példája, ahol. bár kevesebb az ínségesek száma, mégis a téli in­ségmunkákra 350.000 pengőt irányzott e/ó a varos. Ebben a pillanatban még problema­tikus, hogy a 300.000 pengőt az inségmunkákra miből teremti elő a város, de éppen erre vá­runk feleletet a belügyminisztertől. Megemlítette még a népjóléti tanácsnok, hogy a 300.000 pengőn felül történik gondos­kodás a jövő évi költségvetésben a népkony­hai élelmezés költségeiről és a navi, valamint a rögtöni segélyezésekről is. Hitlerék már külföldön is kutatnak német irók és művészek származása után Mit irt a trencséni apátplébános Münchenbe Trencsén, szeptember elején. Németország­ban ma egy probléma van: az árja-kérdes­Minden egyéb háttérbe szorul. Külön hivata­lokat szerveztek azzal a céllal, hogy kutassa­nak az emberek származása után. És jaj an­nak, akiről kiderült, hogy vérének nem minden cseppje tisztái De Hitlerék most még tovább mennek: már külföldön is kutatnak németor­szági irók, művészek és más nyilvános szerep­lésü férfiak múltja után. Jellemző példa erre az az átirat, amelyet né­hány nappal ezelőtt kapott Misz Rudoíf tren­cséni apátplébános, aki a trencséni római ka­tolikus anyakönyvet vezeti. Az átirat Münchenből érkezett és abban hi­vatalosan arra kérik meg a trencséni apátplé­bánost: közölje az érdeklődővel, vájjon Ma­iina Ferenc, Németországban élő trencséni származású ismert filmíró — aki sokáig Nóti Károllyal együtt irta nagyszerű szcenáriumait — apai és anyai ágon visszamenőleg tiszta árja származásu-e. A kitűnő és emberi gondolkodású pap meg­nézte a levelet, elolvasta egyszer, elolvasta két­szer, aztán leült az íróasztala mellé, tintába mártotta tollát és szószerint a következő leve­let irta annak, aki nála érdeklődött: „Ilyen szamárságot csak németek kér­dezhetnek. A római katolikus anyaköny­vi hivatalnak nem az a célja, hogy az Isten képmására teremtett emberek származása utan kutasson. A mi anyakönyvünkbe be van jegyezve az újszülöttek apjának és anyjának neve, a szülők vallása, a születés helye és dátuma: ezenkívül mi mást nem tudunk és nem is kutatunk. A katolikus vallás: Krisztus vallása és a szeretet tana. Nem arra való, hogy a kulturától elrugasz kodott emberek bosszújának adjon tápot." Beszéltem a plébánossal, ezeket mondta: — Hosszú évek óta két helyen töltöm a sza­badságomat. Ilyenkor, nyár végén Trencsén­teplicre szoktam utazni, ahol élvezem a gyö­nyörű, szőlőt érlelő napokat. Évtizedeken át tavasszal Drezdába szoktam utazni, a Lahman­szanatóriumba. Ez az intézet az idén is elkül­dötte nekem prospektusát és szokása szerint meghívott. Az invitálásra levélben feleltem és azt irtam: „Ha majd a német nép ismét vissza­tér a kulturához: amelytől elrugaszkodott, ak­kor uira elutazom Németországba. De addig nem. Nem kívánok olyan országba utazni, ahol üldözik és verik az embereket azért, mert más templomba imádiák az Istent." Sem az egyik, sem a másik levélre ne- fé­kezett válasz. Paál Jób. Félévi börtönre Ítélték az orosházai kisvasút sikkasztó Jegykezelőiét (A Délmagyarország munkatársától.) Az El­ső Alföldi Gazdasági Vasút igazgatósága nem­régiben hivatali sikkasztás címén feljelentést tett Bárányi Lajos, szerződéses iegvkezelőíe el­len. Bárányi Lajos az egyik Orosháza melletti kis vasúti megállónál teljesített szolgálatot, egyben a falu füszerkereskedője is volt. A vas­úti ellenőr fedezte fel a manipulációit. Megál­lapította az ellenőr, hogy az utasok olyan ]egy­gyel utaznak, amelyek nem szerepelnek Bárá­nyi eladási táblázatában. Ezekről a iegyckről Bárányi nem készített kimutatást és ugy tün­tette fel, mintha ezeket még nem is adta volna el. Ilyenformán 34 pengőt és néhány fillért vágott zsebre. Csütörtökön vonta felelősségre Bárányi La­jost a szegedi törvényszék Gömöru-tanácsa. A fűszeres-jegykiadó azzal védekezett, hogy a füszerüzlet rosszul ment, ezért követ'e el a sik­kasztást. De megtörtént már az is, bogy a fü­szerüzlet ment jobban és a jegykiadás gyen­gébben, ilietve, bogy ráfizetett a jfgvkiadásra és ilyenkor a füszerüzlet bevételéből nótolta a hiányt. A biróság bűnösnek mondotta ki Bá­rányi Lajost hivatali sikkasztás bűntettében és hathónapi börtönre itélte. fldófelszélamiásí tárgyalások A szegedi III. számú adótelszólamlási bizott­ság a pénzügyigazgatóság épületében (II. eme­let. 58.) szeptember 9-én a következő tételeket tár­gyalja: Farkas Sándor sertésalkusz, Katona-ucca 21., Bielek Vilmos magántisztviselő. Alsótiszapart 3., Frankéi Imre magántisztviselő Ráka-ucca 2., Bnrtel József pék Veresács-ucca 52.. Róth Imre pék Dugonics-tér 11.. özv. Baranvi Sándorné pók Petőfi Sándor-sugárut 69.. Pozsepovics Rezső pék Katona-ucca 7„ Hajós Antal pék Mátyás király-tér 13., Légrndi István pék Kálvária-neca 12., Tóth Jó­zsef szatócs ht., Kisfaludi-ucca 18.. Bóth Lajos ht. Szabadság-tér 5.. Nagy Mátyás papucsos ht. Déli­báb-ucca 3.. id. Vas János ht. Szentháromság-ucca 69., özv. Rozsí Istvánné ht Szentháromság-ucca 65., Heller Nándor ht. Remény-urca 1-, Szűcs Ist­vánné ht Petőfi Sándor-sugárut 82., Tóth Mihály­né ht. Alföldi-ucca 47., dr. Jung Sándor ht. Bécsi­körut 24. Márki Pál ht. Délibáb-ucca 27.. özv. Ba­log Mihálvné ht Faragó-ncea 10.. özv. Hajdú Mi­hálvné ht Borbás-ncea 25.. özv. Vecsernyés An­drásné ht. Mátvás királv-tér 25., Csala Etel ht. Kisfaludi-ucca 11., Csala Mária ht. Kisfaludi-ncra 11.. özv. Hegyközi Istvánné ht. Róka-ucea 6., Balog Sándor szatócs ht. Dobó-ucca 41., Szalma István ht Mátyás királv-tér 5., Bozóki András ht., ft. Pálfi-ucca 30, Losoncz József ht. Vaspálya-ucca 18., Lakó Ferenc ht Sárkánv-nccn 15 e Intéseit, IsXoTal őarlsnyölc. gyermek lcötöiiKabátoK nagy v álas x lékb an Cusslig Imre SxécHenyt tér 2. Ttsxa sxálló melleit.

Next

/
Oldalképek
Tartalom