Délmagyarország, 1933. szeptember (9. évfolyam, 198-222. szám)

1933-09-05 / 201. szám

BCCMAGfARORSZAG 1953 sreptwnBer * zenekari hangversenyének eredménye a követ­kező: A kezdők csoportjában 1. Szent Imre Leven­te Egyesület zenekara, 2 a Kiskőrösi LE zene­kara. A haladók csoportjában 1. Szent László, 2. Battonya, 3. Kiskundorozsma, 4. Makó, 5. Sze­gedi Kinizsi, 6. Szatymaz, 7. a kiszombori le­vente egyesületek zenekara. Az ünnepélyen jelen volt vitéz dr. Shvoy Kálmán altábornagy vegyesdandárparancsnok, aki megállapította azt az örvendetes tényt, hogy a leventezenekarok igen nagy haladást értek el. n II " il I ? _ _ I n»gT vAlasttékban, lesrolcsóbba n Gyermekharisnyak, fehérnemuek P0||ák Testvéreknél. r*9i dÁRÁSBIRÓSÁGI JELENET FÉRJJEL, FELESÉGGEL ÉS KOMPLIKÁCIÓKKAL (A Délmagyarország munkatársától.) Jöl­sikerült kabaréjelenettel vetekszik az a járás­birósági tárgyalás, amely hétfőn délelőtt zaj­lott le dr. Lázár Ferenc járásbiró előtt. Red­lich Lipót kisteleki nyugalmazott mérnök tett feljelentést Krizsán Antalné nevü szomszédja ellen, aki azt híresztelte róla, hogy szatyorban, éjnek idején lopta tőle a — köveket A tárgyaláson megjelent Redlich Lipótné i& — Igen, azt mondotta rólam az asszony — kiabálta a mérnök, hogy álruhában, női ruhá­ban loptam a kövekett — Ez nem is lehetséges — felelte a biró —, hiszen önnek bajusza van!— — Épen ez az tisztelt biró nr! És mégis azt mondotta — Szóval nem igaz? — kérdezte a biró. — Hogy volna igaz, könyörgöm ,'jnély tisz­teletteL Áz az igaz, hogy a kerítésen volt egy lyuk, amelyen át a csirkék kiszökdöstek. A fe­leségem azt mondotta, hogy apus, tömd be a lyukat. így kerültem én a kerítéshez. De nem ólrahóban! — Én csak azt mondottam, — felelte a vád­lott —, hogy elhordta a köveket, azt bizonyí­tani is tudom. Tessék kihallgatni a tanúmat. — Biró ur, tiltakozom, hogy az 6 tanúit ki­hallgassák! A testvérét jelenti be tanúnak! Szentséges Isten, mi lesz az igazsággal! w Azt « tanúsítani fogom, hogy mások is pimaszkodtak, hogy elvitte a köveket — repli­kázott a vádlott. — Elvittem, de meg is fizettem! — Igen, de utólag, amikor rájöttek! így folyt a vita egészen addig, ameddig a bi­ró meg nem magyarázta a perlekedőknek, hogy jobb lesz, ha kibékülnek. A vádlott ügy­védje azonban ragaszkodott ahoz, hogy neki pénz kell, fizessen a mérnök 12 pengőt. — Egy fillért sem! — sikoltotta Redlichné. A mérnök azonban ha jlott az egyezségre. — Édes anyukám, engedd meg. hogy ez egyszer én beszéljek. Én igenis békülni aka­rok. Én megfogadom a jóságos biró ur szavát, mert én egy szociális ember vagyok. De asz­szonyom — fordult a vádlott felé elcsukló han­gon — volna szive egy ilyen jó szomszéd zse­béből kiszakítani 12 pengőt? Ügyvéd ur, ön úriembernek látszik, könyörüljön. — Nem enegedem, hogy kibékülj — kiáltot­ta a felesége. — Édes anyukám, ne beszélj, ne beszélj te nem tudsz a helyzetnek arra a magaslatára helyezkedni, melyen én állok... — Így vesztetted el az ötezer pengőt is! — Fiam, az megint más volt. Én világéle­temben ur voltam... Végre is létrejön az egyezség hosszú huza­vona után. Redlichné erre elsikoltja magát, kijelenti, hogy azonnal elválik az urától és ki­rohan a szobából. De nem megy el mégsem, hanem a folyosón megvárja a férjét. Megkisér­li később, hogy visszamenjen a szobába, de nem engedik be. A folyosón játszótlik tovább a ielenet — Mit tettél te szerencsétlen, — fogad ja Red­lichné az urát. Szegeden hagytad a gyaláza­tot! — Mit mondasz? Hogy képzelsz ilyent a fér­jedről! Anyukám, szépségem, bocsánatot ké­rek! — És te fizettél, a te zsebedből húzták ki a pénzt! — Az megint más lapra tartozik. De ö bo­csánatot kért ez benne lesz az újságban is, szépségem, tízsoros jegyzőkönyvet vettek fel! Elhozom neked az újságot! — Azt fogják kiabálni rólad, hogy tolvaj vagy! Elválok, egy percig sem maradok ve­ledl Minek jelentetted fel, ha most kibékülsz? — Te mondtad, hogy jelentsem fel, sót te jelentetted fel. Édes anyukám, megint nem vagy a helyzet magaslatán, látod, Jusz'icia, az igazság istenanyja bekötött szemmel figu­rái! Mit tehetek én róla? Az ügyvéd közben kétszer is felirja a ta­nukat, mert Redlichné veszekedés közben Kri­zsánnét is és az egyik tanút is megsértette. — Látod, — kiáltja Redlichné a férjének. Ezek most engem jelentenek fel és te kibékül­tél! Adófelszólamlási tárgyalások Az adáfelszóiamlásl bizottságok isméi megkezdik működésűket A HL számú bizottság a pénzügyigazgatóság épületében, III. emelet 58 a. szeptember 5-én a következő tételeket tárgyalja: Szüos Mihály fagylaltárus, Blander Jenöné ká­vémérő, özv. Nagy Jánosáé kifőző, özv. Tóth Ko­vács Istvánné piaci árus, Kéri Sándorné piaci árus, Szécsi György kereskedő, özv. Micfaaelisz Jó­zsefné sütemóuyárus, Böröcz Imréné piaci árus, Bulik Ferenc asztalos, Gál Emil asztalos, Gál Emilnó szatócs, Böngyik Gyula cipész, Balogh Já­nos cipész. Hajdú Béla cipész, Huszár János ci­pész, Jenei István béltisztitó, Bálint J. István borbély. Nagy Kálmán borbély, Vargity Sándor borbély, Péter Sebestyén borbély, Juhász Antal­né nőifodrász, Hévízi Matild női fodrász, özv. P. Pisurnyi Mihályné férfi szabó, Simon Béla férfi­szabó, Patkós Erzsébet varrónő, Hugyák Mária varrónő, Váradi Erzsébet varrónő. Kis Sándor nőiszabó, Rózsa István cserepező, Sávai József kö­télgyártó, Halász Sándor bádogos, Molnár István szobafestő, Német István kőműves, Kovács László kőműves. ^ A III. számú bizottság szeptember 6-án a következő tételeket tárgyalja: Szabó Józsefné szatócs, Szabó Józsoí borbély, özv. Tóth Molnár Istvánné szatócs, italmérő, Bálc István vendéglő, Bálint István vendéglő. Hajdú Vincae vendéglő, Klebelsberg-telepi polg. olvasó­kör, özv. Vőneki Istvánné italmérő, Ketter Ferenc italmérő, Lőwinger Arnold italmérő, Pap Ferenc vendéglő, Tóth Gyula ve- ir glős, Stocker László vendéglő, Gárgyán János kocsmáros, Gárgyán V. János kocsmáros. Fodor Istvánné kocsmáros, Szűcs Ádám szatócs, italmérő, Pticsár Gusztáv szatócs, Lőrtncz János és neje kőműves, Lőrincz Jánosné kocsmáros, Dobóczki József szatócs, Am­mer Ferencné szatócs, Varga András szatócs, Ker­tész Imréné szatócs, Csáky János kereskedő, Cson­ka Vinczéné tűzifákén, Dobó Sándor tflziifaker., Farkas Ferenc tűzifáker„ Kaszás István dohány­árus, Fflrst Ádám ügynök, Hegyesi János ügy­nök, Hegyesi Jánonsé szülésznő, Kis János ügy­nök, Börcsök János ügynök. Ünnepély a szeri sikon (A Délmagyarország munkatársától.) K Pusztaszeri Árpád Egyesület vasárnap tartot-c ta meg a pusztaszeri Árpád-emlékmünél ha­gyományos ünnepségét, amelyre az idén Haj­dú vármegye küldöttsége vonult fel. H íjdu­megye küldöttségének dr. Maday Gyula, dr. Uzoni György országgyűlési képviselő, dr». Kudella Géza zeneakadémiai tanár és a mei gyei főjegyző volt a vezetője. A szegedi Árpád-egyesület tagjai, valamint a szegedi érdeklődők kora reggel indultak el városi autóbuszokon és fogatokon Pusztaszer felé, ahol a kora délelőtti órákban már nagy ünneplő tömeg gyűlt össze a környékbeli me-i gyékből és városokból az emlékmű körül. Szá­mos budapesti résztvevője is volt az ünnepség-» nek, amely misével kezdődött A misét Lepcg Antal 9zentszéki tanácsos, sándorfalvai p'ébá-< nos mondotta. Mise után dr. Szakáts Józsei, x Pusztaszeri Árpád Egyesület elnöke nyitotta meg az ünnepelyt. Az elnöki megnyitó után Maday Gyula saját szerzésű költeményét mondta el, majd Uzoni György tartotta meg az ünnepi beszedet A nagyhatású beszéd után Danner Jánosné az Árpád egyesület zászlójára helyezte a sze­gedi hölgyek koszorúját. A zászló megkoszo­rúzása utan Szeged város koszorúját dr. Tóth Béla főjegyző, Csanádmegyéét dr. Dobay An­dor főjegyző, Hódmezővásárhelyét Csáky La­Í 'os főügyész, az Árpád Egyesületét dr. Olasz tél a ügyvéd, a szegedi egyetem tanári karáét dr. Kerékgyártó Béla professzor, az egyetemi ifjúságét Csapó Ferenc orvosszigorló, az Őri szágos Rákóczi Egyesületét dr. Szabó Sándor nv. főispán, országgyűlési képviselő helyezte el az emlékmű talapzatára. Az ünnepséget a kisteleki polgári leányis-« kola magyarruhás növendékei tánccal, a le-t venték pedig lovasfelvonulással fejezték be. Az ünnt-pely után sokszáz terítékes lakoma volt az emlékmű mellett. A lakomán az első pohárköszöntőt dr. Szakáts József mondotta a kormányzóra, akihez az ünnepség résztvevői üdvözlő táviratot intéztek. Dr. Tóth Imre a vendégeket üdvözölte pohárköszöntőjében, dr, Tóth Béla főjegyző a hölgyekre mondott po­hárköszöntőt, dr. Kudella Géza az Árpád egye­sület vezetőségét köszöntötte. Maday Gyula aa Alföld és Pusztaszer népének boldogulására ürítette poharát. Az Árpád-ünnep a hűvös, borús ido ellenére is nagyon jól sikerült. Egy gyengeelméjü gazdálkodó borzalmas öngyilkossága (A Délmagyarország munkatársától.) Ószent­ivan közelében a mezőn halott férfire bukkan­tak vasárnap reggel a járókelők. A halott térfi mellett véres tégiadarabok hevertek. A csend­őrség az első pillanatban gyilkosságra gon­dolt. Kiderült azonban, hogv öngyilkosság tör­tént, borzalmas módon. Perenczi István 32 éves gazdálkodót gyengeelméjünek ismerték a környéken, Ferenczit ápolták kórházban is. nemrégiben hazaengedték. A fiatal gazdá>u> ló többször kísérletezett öngyilkossággal, de hoz­zátartozói mindig idejében észrevették és meg­akadályozták szándéka keresztülvitelében. A gazdálkodó szombaton este megszökött hazul­ról és a mezőkön bolyongott. Vasárnap hajnalban azután elkövette az öngyilkos­ságot. Leült az ut szélére és tégladarabrkkal addig verte a feiét, amig össze nem roncsolta koponyáját. Többen látták, amint Ferenczi téglával verte a fejét, de annyira megrettentette őket a borzalmas látvány, nogv elrohantak. A cigány xenészzeK nagyszabású népünnepélye szép/. lO-én wsz a Stefánián. — Azok a tát­oányosok. akik szándékoznak oolamll /elállí­tani, jelentkezzenek 7-én a déli órákban, Zerge i. 6. st. alatt, mt Egyesület titkáránál. ut

Next

/
Oldalképek
Tartalom