Délmagyarország, 1933. augusztus (9. évfolyam, 171-197. szám)

1933-08-31 / 197. szám

DELMAGYARORSZAG SZCO SzerkdzlOtég: Somogyi ucca SC.L em. Teleion: 23-33. -- Kiadóhivatal, kOIctOnkOnyvtAr és legylrodn - Aradi ucca S. Teleion r 13-00. — Nyomda : IBw Lloót txccca ÍO. Telelőn: 13^oO. TAvIrnll éa levélcím nélmnnvarortzíq «zeoed Terv nélkül Ez a hét nem a meddőség és a tétlenség Kete, — hangzott el a Szegedi Hét megnyitó ünnepségén a büszke megállapítás s amikor arra gondolunk, hogy augusztus utolsó nap­jáig érkeztünk el s a város jövő évi költség­vetésének megalkotásához még hozzá sem fogtunk, azt kell hinnünk, hogy a szegedi közigazgatás számára nemcsak ez a hét volt a meddőség és a tétlenség hete. Más évben ilyenkor a pénzügyi bizottság már régen tár­gyalta, vagy letárgyalta a jövő évi költség­vetés előirányzatát, máskor augusztus vegén már legalább nagy vonásokban kialakult a következő év gazdálkodásának képe, ismer­tük a megoldandó feladatokat, foglalkozhat­tunk a megoldandó kérdésekkel s előkészül­hettünk minden vonatkozásban arra a komoly munkára, amivel a költségvetés megalkotása járt. Ámbár, — talán azoknak van igazuk, akik ennek a munkának komolyságában nem bíz­nak. Nem azért komolytalan ez a munka, mert annak végzéséből hiányzik az önkor­mányzatban élő polgárság lelkiismeretessége, hozzáértése és szorgalmas munkássága, ha­nem azért, mert a megalkotott költségvetés független a polgárság akaratától és helyeslé­sétől. A polgárság önkormányzati képviselete elvégezheti a legodaadóbb, leglelkiismerete­sebb munkát, felépitheti a legracionálisabb gazdálkodás tervét, megmondhatja, hogy va­gyonából milyen közcélok betöltésére s mi­lyen városi feladat elvégzésére akar áldozni s megszabhatja ennek az áldozatnak mérté­két, az önkormányzat költségvetésében meg­kísérelheti az általa helyeselt takarékosság megoldását, — jön a kormányhatósági felül­vizsgálat s a belügyminisztérium olyan sza­badon állithat be tételeket s beállitottakat olyan fölényes könnyedséggel emelheti fel, vagy szállihatja le, mint ahogy az ember anyagi helyzetének korlátai között saját zse­bének legegyénibb költségvetését állapítja meg. Még ez a hasonlat is azt tünteti fel, hogy a belügyminisztérium sokkal szabadab­ban alakíthatja át a város költségvetését, mint ahogy a magánember a saját Jövedel­mének és kötelezettségeinek mérlegét állítja össze, mert a magánember magánköltségve­tésének korlátot szab a rendelkezésre álló pénz, — akinek csak tíz pengője van, az nem csinál száz pengős keret között erre a tiz pen­gőre költségvetést, de a belügyminisztérium a város vagyoni helyzetétől s a reálisan vár­ható bevételektől függetlenül állapithatja meg a kiadásokat s a nélkülözhetetlen kiadá­soktól függetlenül a költségvetést. A törvény akármilyen korlátlan jogot adott is a belügyminisztériumnak arra, hogy a tör­vényhatóság költségvetését átalakítsa felül­vizsgálati jogkörében, a költségvetés össze­állításának munkája mégsem hiábavaló és mégsem meddő. Mert mégis csak a költségvetés összeállításával lehet kimun­kálni a városi háztartás tervét, mégis csak ak­kor alakul ki annak terve, hogy a város mire költsön s honnan merítse bevételeit, soha olyan komolyan, mint a városi költségvetés összeállítása közben nem lehet foglalkozni a városfejlesztési gondolatokkal, mert ekkor kell s csak ekkor lehet eldönteni, hogy a város bevételeit a város polgársága mire akaria fordítani s abból a pénztörmelék­Csütörtök, 1933 aug. 31. Ára 12 fillér IX. évfolyam, 197. sz. bői, ami a tisztviselők fizetése s az adósságok kamatja után megmarad, — ha ugyan valami megmarad s ha ugyan a bevételek erre a célra elegendőek lesznek, — a város polgár­sága akar-e valamit alkotni a jövő számára is. A költségvetés tulajdonképen csak arra lenne ezenfelül alkalom, hogy a város veze­tősége a város polgárságával ismertesse meg azokat a terveket, azokat a gondola­tokat, azt a programot, amelyek sze­rint akar a következő évben gazdálkodni a város vagyonával. Ha más miatt nem, meg­nyugtatásból kellene közölni a város polgár­ságával ezeket a terveket s ezeket a gondola­tokat, ha — vannak ilyen tervek s vannak ilyen gondolatok. Az a körülmény azonban, hogy augusztus végén még egyetlen tételét nem ismeri a város közönsége annak a költ­ELÖHZETÉS: Havonta helyben 3.20. Vidéken é» Budapesten 3.00,kUltttldOn 0.-40 pengd. Egyes tzém Ara hétköz­nap 12, voíAr- és Ünnepnap 201111. Hír« detéselc telvétele tarlta szerint. Megle­lenltt héttő klveielével naponta reggel ségvetésnek, amit október első napján már a törvény rendelkezése folytán készen kell a kormányhatósághoz felterjeszteni, azt a félel­met kelti, hogy a közigazgatás terveit, a köz­igazgatás készülődéseit s a város vezetőinek rogramját azért nem ismerjük, mert nincs észülődé s, nincs terv, nincs program és nincs gondolat, nincs tehát semmi, amivel meg lehetne ismerked­nünk. A város polgársága megnyugtatás he­lyett ezeket a nyugtalanító tüneteket kapja s így aligha termelheti ki magában azt a bi­zalmat s azt a megnyugvást, ami a mai időkben nélkülözhetetlenebb, mint bármikor s ami nélkül nemcsak előrehaladni nem lehet, de a legégetőbb és legaktuálisabb problémák­nak megoldása s a legmaibb feladatok betöl­tése is lehetetlennek látszik. Kloroformmal, revolverrel szabadították kl az innsbrucki börtönből Steidle merénylőlét Izgalmas hafsza után átjutottak a szökevények az olasz haláron Innsbruck, augusztus 30. Példátlanul vakme­rő módon megszöktették a szerdára virradó éj­szaka az innsbrucki fogházból az osztrák nem­zeti szocialista párt letartóztatásban lévő inns­brucki kerületi vezetőjét, Hofer Ferencet, akit iunius 12 én tartóztattak le a Steidle ellen el­követett merénylet miatt. Éjjel egy óra tájban két Heimwehr-egyenruhába öltözött nemzeti szocialista azzal az ürüggyel jutott be a fog­házba, hogy foglyot hozott. A kapuőrség be is engedte őket, de a fogházirodában két tisztvi­selő előtt gyanúsnak tünt fel az ügy. A két ho­rogkeresztes fiatalember erre nekitámadt a tisztviselőknek, az egyiket leütötték, a másikat pedig kloroformmal elkábították. Ezután az ügyeletes fogházőr feleségét előreszegzett revol­verrel kényszeritették, hogy adja ki nekik Ho­fer Ferenc cellájának kulcsát, azután kiszaba­dították társukat és sietve távoztak. (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Ins­bruckból jelentik: Hofer Ferencnek és szök­tetőinek sikerült átjutniok az olasz határon. A brenner—gr esi i osztrák csendőrség a késő délutáni óráikban jelentést küldött, amelyben közli, hogy egész az olasz határig követ­ték a szökevények nyomait, de már nem tudták' elfogni őket Hofer Ferenc és társai a Landlö­bel hegycsúcs környékén szöktek át Olaszor-* szágba egy keskeny hegyi ösvényen. Insbruck­ban még mindig folynak a letartóztatások a vakmerő szöktetéssel kapcsolatban. Az est! órákig egyedül Insbruckban hetvenkét nemzeti szocialistát vettek őrizetbe. Merényletei terveztek a nácik a Klagenfurti székesegyház ellen is. A hitleristák vezetőit ffrlzeíbe vette a rendőrség (Budapesti tudósitónk telefonjelentése.) Kla­genfurtból jelentik: A klagenfurti rendőrfőnök­ség a sorozatos bombamerényletekkel kapcso­latban erélyes intézkedésre szánta el magát. A rendőrfőnökség elrendelte, hogy a további bombamerényletek megakadályozása céljából őrizetbe kell vermi a klagenfurti nemzeti szo­cialisták három legismertebb vezérét annál is inkább, mert a rendőrfőnökség bizalmas érte­sülést szerzett arról, hogy a klagenfurti székesegyház és az érseki palota ellen is merényletet terveznek. Az őrizetbevételek megtörténtek és a rendőr­főnökség reméli, hogy a túszok letartóztatásá­val le tudja csillapítani a nemzeti szocialisták robbantási lázát. Nemzeti szocialista kémszervezetet leplezett le az osztrák postaigazgatóság (Budapesti tudósitónk télefonjelentése.) Bécs­ből jelentik: Az osztrák postavezérigazgatóság messze szétágazó nemzeti szocialista kémszervezetet leplezett le, amely az összes nagyobb postahivatalokra ki­terjed. A nemzeti szocialista éizelmü postaal­kaímazották horogkeresztes se jteket alakítottak a posta-, táviró- és telefonszolgálat személy­zete körében és sikerült keresztülvinniök, hogy a sejtek tagjai kihallgatták az összes fontos te­lefonbeszélgetéseket. így elsősorban az állami beszélgetéseket, sőt még a hivatalos állami postát is fel­. bontották és átvizsgálták. A postavezérigazgstéság az Jtsz­sze3 tartományi fővárosok postahivatalaiban szigorú vizsgálatot rendelt el és a legtSfcb he­lyen már ki is nyomozták a tetteseket, akik el­len fegyelmi eljárást indítottak. Linzben és Salzburgban már több főtisztviselői feJfüggesz­tettek állásuktól. A posta vezérigazgatóság az összes kerületi C ostanivatalokhoz nyomozó biztosokat küldött i, akik már mindenütt megkezdték a vizsgá­latot. Hogy az interurbán telefonbeszélgetések kihallgatasát a jövőben lehetetlenné tegvék. intézkedés tőrtént, hogv az interurbán telefon­szolgálatnál csak telíesen megbízható tisztvi­selőket alkalmazzanak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom