Délmagyarország, 1933. augusztus (9. évfolyam, 171-197. szám)

1933-08-02 / 172. szám

6. D 11 MAGYARORSZAG T933 augusztus 2. 9 OLCSÓ ES JO TŰZIFA Sa&b,Í'„,a a.a« la tőlqyhasáb q-ként 2-45 P. la nyárhasáb q-ként 2'- P. la nyárdorong q-ként 1-80 P. BACH. a ía kiadása éa Mflxeiéae a Gafóndl. 1 ininpajanwii)' í/irek Miit ? Szerda. Róm. kath. L. sz. Alfonz. USMMM prot Lehe, A nap kej 4 óra gg perckor, nyugszik 7 óra 32 perckor. Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től 1-lg. délután 4-től 7-tg. a Váróul Miiztum minden­nap. vasár- és önnepnap Is. délelőtt 10-1 *" fél 1-lg van nyitva. Folyó:ratcsere kedden, csflfrtökön, «znmhnfrm détutér fél * tfll fél ft-lg. Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme­let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. Szegeden a gyógyszertárak közfii szolgálatot tartanak Grünwald I. örökösök Kálvária-ut 17 (telefon 1225), Just Frigyes Petőfi Sándor-sugár­ut 41 (telefon 1777), Temesváry József Kelemen­ucca 11 (telefon 1391), Moldván Lajos Újszeged, Vedres-ucca 1 (telefon 1846), Selmeczi Béla Somo­gyi-telep IX. ucca 489 (telefon 3425), Törők Már­ton Csongrádi sugárul 14 (telefon 1364). Az~idA A Szegedi Meteorologlat Obszervatórium Je­lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 27.0 C, a legalacsonyabb 16.2 C. A barometer adata nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 762.3 mm, este 760.5 mm. A levegő páratartalma reggel 90 százalék, délben 40 százalék. A szél iránya északnyugati, erőssége 3—2. A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra­kor: Élénkebb nyugati széí, változó felhőzet, némi lehűlés, sok helyen eső, esetleg zivatarok. — Medrében a Tisza. Két héten át tartó las­sú apadás után, végre ismét a medrébe tért vissza a Tisza. 660 centiméter volt juliusban az áradás és a szokatlan nyári ár óriási mennyi­ségű iszapot hozott magával a felsőbb vidékek­ről. Az iszap az árterületeken rakodott le, néhol egyméteres magasságban. A szegedi rakparto­kon is rengeteg az iszap, a város hatósága ezt nem képes eltakarítani, nanem minden bízonv­nval megengedi, hogy díjmentesen fuvarozzák el az iszapot. Most, hogy a Tisza leapadt, lehet csak látni, hogy az áradás milyen sok kárt okozott. Az árterületek egyrészén a vetemények teljesen elrothadtak, sok helyen megrongáló­dott a védőtöltés és a hullámfogó parti fűzfák között is sok kárt tett a nagy víz. — Raranvl Tibor főispán Budapesten. Ked­den délután több hivatalos ügy elintézésére Bárányi Tibor főispán Budapestre utazott. A főispán az iparosküldöttség élen, eljár a ke­reskedelmi minisztériumban és kérni fogja, hogy a felsőipariskola épületét mihamarább hozzák rendbe. Bárányi főispán résztvesz a cserkészjamboree ünnepélyes megnyitásán is. x Még egy hétig további óriási ármérséklések T)el-Ka nyárt Idényárusltáaában. Sreiuác'ós REKLÁM ár'illát! Fiu és gyormek joppék . . I Férfi vászon * . . „ „ mosó öltönyök . . . „ „ szövőt. „ . . . , Tiroli nadrágok Hubertus kabátok . ... „ Gummi köpenyek . . . . „ Cserkészfelszerelési cikkek Vadász- és motor-sport cikkek Legjutányosabban! Mérték utáni osztály: Mosó öltönyök P 24'— -tői Szövet saccó öltönyök . . „ 60'— „ a legfinomabb minőségin. Nagy választék! FÖLDES IZSÓ RUHA - DIVAT - ÍRUHAZ — ¡Klauzál tér.HGHü — A polgármester helyettes szemléje a Ro­thermere-telcpen A Rothermere-telep lakos­ságának nagy sérelme az, hogy a telep bejára­tánál van a huszárlaktanya szemétdombja. A telepiek szerint a domb megfertőzi a környék levegőjét. A telepi lakosság a napokban bead­ványban kérte a város hatóságát, hogy intéz­kedjen a domb elszállítása érdekében, mert ez a körülmény sok embert elriaszt attól, hogy a telepen lakjon. Kedden délelőtt a Rothermere­tclepiek panaszát a helyszínen vizsgálta meg dr. P á 1 f y József polgármesterhelyettes. A szemle eredményéhez képest a város hatósága tárgyalásokba bocsátkozik a vegyesdandárpa­rancsnoksággal és kérni fogja, hogy a dombot helyezzék el a telep bejárata elől. Lámpavilá­gitást és járdakiigazitást is kértek a Rotherme­re-telepiek, kívánságukat a város rövidesen tel­jesiti. — Munkaközvetítés. A Hatósági Munkaközve­títő utján foglalkozást nyerhet: 12 kovács, 4 bog­nár, 2 kádár, 3 cipész, 2 borbély, 1 hölgyfodrásznő, 3 torontáli szőnyegszövő lány, 3 keztyükötönő, 1 mindenes szakácsnő tanyára. — Olasz újságíró repülőszemléje a trianoni határ fölött. A cserkész-jamboreera Budapestre érkezeit dr. Renato Ca n i g 1 i a, a „Popolo di Roma" külpolitikai szerkesztője, — aki az olasz politikai életben jelentős szerepet játszik. Az olasz újságíró könyvet szándékozik írni Ma­gvarországról és a trianoni határviszonyokról. Ezért elhatározta, hogy a trianoni határokat repülőgépen járja körűi. Renato Caniglla a bu­dapesti olasz követség utján érintkezésbe lé­pett a külügyminisztériummal és engedélyt ka­pott arra, hogy Szeged. Pécs, Debrecen és Szom­bathely mellett elhúzódó trianoni határvonala­kat körülrepülje. Caniglia értesülésünk szerint augusztus kőzene táján érkezik Szegedre. Itt félnapig fog időzni, megtekinti a várost, majd a szegedi repülőtérről startol a trianoni ha­tárra. — Molnár Akos: Tizenkét lépés — Délma­gyarország kölcsönkönyvtár. — Népkonvhai ellátás után. Dr. Mátyás Samu rendőri kihágási bíró kedden vonta fele­lősségre S zé c s é n y i Lajos kocsist, aki ellen botrányokozás miatt indult eljárás. Szécsényi Lajos mint ínséges, két hónappal ezelőtt meg­jelent a Kossuth Laios-sugáruti népjóléti ki­rendeltségnél és azt kérte, hogy adjanak szá­mára népkonyhái ellátást. Szécsényi és a hiva­tal emberei között összetűzés támadt, amelynek a vége az lett, hogy a kocsist rendőr kísérte be a központi ügyeletre, a kirendeltség vezetője, Schiller Béla pedig feljelentette őt botrány­okozásért. Szécsényi állítólag szidalmazta a hi­vatalnokot. A keddi tárgyaláson Szécsényi La­jos tagadta, hogy botrányt okozott volna. Azt adta elő, hogy vele gorombáskodtak, hetekig járatták oda és a végén rendőrrel kisértették el. A biróság kihallgatta Schiller Bélát, majd a/ iratokat áttette a polgármesteri hivatalhoz a felhatalmazás megadása végett, mert rágalma­zás és becsületsértés vétségének gyanú ja látszik fennforogni. Felmentenék állásától a Felsőtorontáli Armentesitö Társulat Igazgató-főmérnökét (A Délmaqqarnrszáq makói tudósítójától.) A Délmaaqarorszáq legutóbb hírt adott arról, hogy a Felsőtorontáli Armentesitö és Belviz­szabálvozó Társulat választmánya Szlovák Iván igazgató-főmérnök szolgálati viszonyának felbontására felhatalmazást adott a társulat elnökének, dr. Bécsi Bertalannak. Az elnök a választmány felhatalmazása alapján az igaz­gató-főmérnök szolgálati viszonyát 1934 augusz­tus elsejei hatállija. felbontotta és keddtől kezdve a hivatali teendők ellátása alól fel­mentette. Az igazgató—főmérnöki teendőket helyettesi minőségben Morvái Vilmos tb. fő­mérnök látja el. Emésztési gyengeség, vérszegénység, le­soványodás, sápadtság, mlrlgybelegségek, bőr* kiütések, kelések, furunkulusok esetetben a természetes . Ferenc József * keserűvíz szabá­lyozza a belek annyira fon'os működését. Az orvosi tudomány számos vezérférfia meggyőző­dött arról, hogy a valódi Ferenc József vlz ha­tása mindig kitűnően beválik. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és fflszprflzlefekben kapható. b.i Gázfogyasztók figyelmébe! Tudomásunkra jutott, hogy a Gázgyár nevé­ben ismeretlen ügynökök u. n. gázmegtakarltó­rózsákat igyekszenek fogyasztóinknál elhelyez­ni. Közöljük, hogy összes alkalmazottaink arc­képes igazolvánnyal vannak ellátva és hogy ml ilyen állítólagos gázmegtakaritó készülékekel egyáltalán nem terjesztünk. A nevünkben ilyen célból eljáró ismeretlen egjfeneket kérjük a rendőrségnek átadni. Gázgyár. — Meskó Zoltán horogkeresztes gyűlést tar­tott Vásárhelyen. Vásárhelyről jelentik: Teg­nap délelőtt Meskó Zoltán képviselő horog­keresztes zászlóbontó gyűlést tartott Vásárhe­lyen. Erős rendőri készültség szállta meg a Fe­kete Sas nagytermét. Hegedűs Imre nyitotta még a gyűlést, majd Meskó beszélt. Felszóla­lását a szociáldemokraták állandó közbeszólá­sokkal kisérték. Karácsonyi Ferenc tör­vényhatósági bizottsági tagot, aki többizben közbeszólt, horogkeresztesek fogták körül. Vad János munkást, aki Meskót szidalmazta, a rendőrség előállította és igazoltatta. — Marcel Prevost: Akit az asszonyoK sze­retnek — Délmagyarország kölcsönkönyvtár. — Átkísérték az ügyészségre Biesz Elemér szobrászt Budapestről jelentik: V i g v á r i Ma­riska titokzatos ügyében a kihallgatások során több tanú azt vallotta, hogy a leány lezuha­nása után. amikor Biesz Elemér szobrászmű­vész odajött, többször rákiáltott: „Ne közeled­Í 'en hozzám, meg akart ölni, kidobott az abla­;on!" A rendőrségről kedden délben az ügyész­ség fogházába kisérték át Biesz Elemért, aki­nek további sorsáról a vizsgálóbíró dönt — Megpeticionálták a monori választást. Bu­dapestről jelentik: A közigazgatási bíróságon a monori ellenzéki polgárok 1100 aláirással pa­naszt nyújtottak be a monori választás ellen és Máriássy Mihály egységespárti kénvi­selő mandátumának megsemmisítését kérik. A monoriak sérelmezik, hogy a választási biztos a Friedrich-párti jelöltnek, Neugebauer Bélának 5600 ajánlója közül 4925-öt törölt és ezzel elütötte őt a megválasztás lehetőségétől. 2500 tanú kihallgatását kérik. — A Világvárosi Regények e heti számát Ta­más István irta. Uj regényének cime a válóok, amely egy szélhámosnő kalandjáról szóL — Jelentkezés a lakberendezési vásárra. 'A szegedi ipartestület augusztus 26 és szeptember 3. között lakberendezési vásárt rendez az ipar­testület székházában. A vásár előkészületei fo­lyamatban vannak és azok a szegedi asztalos­és kárpitoskézmüiparosok, akik a vásáron ki­állítani óhajtanak, augusztus 5-ig jelentkezhet­nek az ipartestület jegyzői hivatalában délelőtt 8—2-ig. A vásár iránt nagy érdeklődés nyilvá­nul meg. — A Nyugat augusztus 1-1 kettős számában B a­b i t s Mihály szanatóriumi olvasmányairól ir, 11­lyés Gyula és Schöpflin Aladár a jobb- és baloldali irodalom problémáját vitatják, J o ó Ti­bor és Szolnoki István az elefántcsomttornyos és világnézete« irodalomról folytatnak disputát. I ebédlőt és bőnarnifurá'. Vennők jókarban lévő szép, modern _____ VAU^rt .Késznénfflzet^44 WadAha. ! Legszebb ékszerek svájci órák ezüst- és fémdisz­müárut, stb. legolcsóbb árban előnyös részletfizetésre i« M ül Koffernél Széchenyi-tér 9. Precíziós zsebórák és mindennemű éksze­rek szakszerű javítása jutányos árban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom