Délmagyarország, 1933. július (9. évfolyam, 146-170. szám)

1933-07-11 / 153. szám

Dff.MAGyARORSZAG Asz Lfváry-lanya drámája Ax orvosszakértök szerint nem történt gyilkosság, a 22 éves lány öngyilkosságot követett el (A Délmagyarország munkatársától.) Jelen­íti e a Délmagyarország, hogy a dorozsmai ta­nyák között, idősebb Viváry József lanyáján felakasztva, holtan találták a gazdálkodó 22 éves leányát, Erzsébetet. A kora reggeli órák­ban az Uiváry-család-tagjai, akik a mezőn dol­goztak, arra lettek ligyelmesek, hogy a tanyá­ból lángok csapnak fel. Hazasiettek és akkor látták, hogy az egész épület lángokban áll. Ke­resni kezdték a leányt, aki otthon maradt ebé­det főzni és megtalálták az eperfára felakaszt­va. A tanyát nejn lehetett megmenteni. A megindult nyomozás, valamint az orvosi vizs­gálat adatai arra engedtek következtetni, hogy szörnyű bűncselekmény történt. A leánv nyakán talált barázdák ugyanis arra engedtek következtetni, hogy a leány nem önkezűleg ve­tett véget életének, hanem meggyilkolták, a tanyát pedig felgyújtották. A további nyomo­zás adatai is mind ezt a feltevést látszottak igazolni. A szülők vallomása szerint a leánynak sém­ái oka nem volt arra, hogy öngyilkosságot kö­vessen el, viselkedéséből sem' gyaníthattak semmit a készülő tragédiáról. Jelentkeztek a szomszédok, akik azt vallották, hogy a tanya körül reggel idegen férfiakat láttak ólálkodni. (A Délmagyarország munkatársától.) A Sze­gedi Gazdasági Egyesület és a Hódmezővásár­helyi Népies Lovassport Egyesület vasárnap és hétfőn tartotta meg a szegedi lóversenyt. A tribüntől megfosztott pályán padokon helyez­ték el a közönséget. Vasárnap a versenyek szé­pek és reálisak voltak. Felváltva nyertek fa­voritok és elhanyagolt lovak. A verseny szen­zációja a harmadik futam volt, ahol a nyerő ló híveinek tiz pengőre 156 pengőt fizetett a totalizatőr. A hétfői versenyek azonban egy­hangúan és izgalom nélkül zajlottak le. Min­den futamnak megvolt a maga favoritja, ami­nek hirét és nevét az összes indulók feltűnő módon respektálták. Az első futamban igen érdekes esemenyek történtek. A favoritnak nem sikerült a start és az egyik ló körülbelül 30 méter előnnyel ha­ladt a cél felé. Mec is nyerte volna a versenyt, de zsokéja a céllal szemközt — lecsúszott lo­váról. A gátversenyben a favorit nem ugrotta át az egyik gátat,'mire az egész mezőny lát­ható szimpátiával utánozta. Erre mind vissza­fordult a nibát korrigálni, a favorit pedig át­ugrotta a gátat és elegánsan besétált a célba. A többiek — egy kivételével — meg sem kísérel­ték folytatni a versenyt. Egyéb baj azután nem tőrtént. A vasárnapi versenyek részletes eredménye a következő: 7. futam. 1600 méter: 1. Baba, lovagolta Bu­|áki, 2. Vilma, 3. Maca. Indult 5 ló. Totalizatőr 10:20 pengő. „Az intézők nem találták meg (A Délmagyarország makói tudósítójától!) Makó képviselőtestülete hétfői közgyűlésén reg­gel 9 órától déli 12-ig egyetlen tárggyal végzett: A városi szegényháznak a szegénvgondozó bi­zottság kezelésébe való átadásával. Dr. Csepregi Imre esperes-plébános és dr. Galamb Sándor, a református egyház főgond­noka terjesztett elő indítványt, a polgármester javasolta, hogy a városi szegényházat, amely eddig házikezélésben volt, szabad intézési, gaz­dálkodási jogkörrel adják át a szegénvgondo­zás munkáját végző társadalmi akciónak A ja­vaslat szerint a város évi 18.000 pengőt ad az akció rendelkezésére, viseli az orvosi, fertőtle­nitési, tatarozási terheket, állandó ellenőrzést gyakorol és fenntartja beutalási jogát. A polgármester javaslatát a bizottságok nem A csendőrség két fiatalembert őrizetbe is vett. Vasárnapra azután érdekes fordulat állott be az ügyben. A törvényszéki jrvosszakértő felboncolta a leány holttestét és a boncolás során kétségtele­nül megállapították, hogy a leány nem gyil­kosság áldozata, hanem önkezűleg vetett veget életének. A halált önakasztás következtében beállott fulladás okozta. A vizsgálat ezek után megállapította, hogy nem történt gyilkosság. A két legkisebb Ujvrry-gyerek a tragédia ide­je alatt a tanyához közel birkát legeltetett és okvetlenül látníok kellett volna, ha idegenek térnek be a tanyába. Ily^n körülmények között valószínűnek látsz'k az a feltevés, hogy a ta­nya a leány gondatlansága következtében gyul­ladt ki és a leány ijedtében, vagy elkeseredé­sében követte el 'ettét. Azonban áz is lehetsé­ges, hogy a leány szerelmi bánatában szánta rá magát végzetes tettére. Felöltözött ünnepi selyemrahájába, azután az eperfa alatti pad­kára állva felakasztotta magát. A tüz pedig ugy keletkezhetett, hogy a magára hagyott ta­nyára a tűzhelyből kipattanó szikrától kigyul­ladt a bútorzat. A nyomozás tovább folvik a részletek pontos megállapítására. II. futam, urlovasok és urlovasnők üqetőlo­vaglása, 2000 méter: 1. Szikra, lov. Hajdú, 2. Szultán, 3. Gallínula. Indult 5 ló, tot. 10:44. III. futam, akadályverseny. 2400 méter: 1. Tekergő, lov. Bujáki, 2. Csaló, 3. Szeretlek. In­dult 6 ló, tot. 10:156. A IV. futam elmaradt. V. futam, ügetőlovaglás. 3200 méter: 1. Ki­csi, lov. Takács, 2. Szultán, 3. Gallínula. Indult 6 ló, tot. 10:23. V'. futam, 1200 méter: 1. Beregvár, lov. Kar­dos, 2. Ella, 3. Kicsi babám. Indult 6 ló, tot. 10:28. A hétfői eredmények: I. futqm. 1200 méteres sikverseny: 1. Gemma, lov. Kardos. 2. Végrehajtó, 3. Tekergő. Indult 5 ló. tot. 10:32. II. futam, ügetőlovaglás, 20QP méter: 1. Szik­ra, lov. Kardos, 2. Szultán, 3. Gallínula. Indult o ló, tot. 10:28. III. futam, gátverseny, 2800 méter: 1. Puszi, lov. Bánfi, 2. Talált kincs. Indult 5 ló, tot. 10:18. A IV futam elmaradt. V. futam, ügetőlovaglás, 3200 méter: 1. Gallí­nula, lov. Takács. 2. Szultán. 3. Dáma. Indult 4 ló tol 10:12.60. VI. futam, 1800 méteres sikverseny: 1. Muckóf lov. Gazdpg, 2. Beregvár, 3. Baba. Indult 5 ló, tot. 10:12.60. VII. futam, vigaszverseny: 1. Derengő, lov. Takács, 2. Villám, 3. Puszi. Indult 4 ló, tot. 10:16. mindenütt az utat a szivekhez" pártolták. Az ellenzék álláspontjának ismer­tetését dr. Fried Ármin kezdte még, aki hivat­kozott arra, hogy a szegénygondozás egri nor­ma szerinti bevezetése nem minden politikai iz nélkül történt Makón. Vannak jelenségek, ame­lyek azt bizonyítják, hogy az intézők nem ta­lálták meg mindenütt az utat a szivekhez. Ja­vasolta, hogy a szegényház átadása ügyében egyelőre várakozó álláspontot foglaljanak el. Farkas Imre visszaemlékezett arra, hogy az akció a „liberalizmus temetésnek" jelszavával indult. Védelmébe vette a városi szegényházi állapotokat. Attól fél, hogy a szegényház átvé­tele csak abban a tekintetben lenne eredmé­nyes, hogy az akció-nővérek havi 320 pengős díjazását a városi szegényház költségeiből fe­dezhetnék. Dr. Kiss Karoly szerint a szegény­1933 fulius 11. gondozás külső munkáját sem tudták még fe­lerészben sem megoldani, helytelen volna tehát még a szegényházi belső munka terheit is a nővérekre róni. Különben sem lát konkrét előnyt az átadásból. Kotroczó József szerint az átadásra csak azért van szűkség, mert ezzel biztosítani tud­ják a szegénygondozási akció személyzetének anyagi alapját. Indítványozta, hogy az átadás helyett a város a szegényház gazdálkodásá­ban elérhető megtakarítások összegét adja se­gélyképen a szegénygondozóakció biztosítá­sára. azon a pénzen pedig, amelyet az inségak­cióból a nővérek lakásépítésére szemeltek ki, fürdőszobát és betegszobát építsenek. Dr. Csor­ba János azt fejtegette, hogy a társadalmi ak­ció adminisztrációs költségeit nem lehet a vá~ ros szegényházi ápoltjain beszedni. Az ellenzéki felszólalásokról, amelyekhez még Lukács Pál és Kiss Ernő csatlakoztak, Tarnay Ivor alispán megállapította, hogy azok figyelemreméltó érveket hoztak fel a javaslat­tal szemben, de a polgármester adminisztratív érzéke iránti bizalomból elfogadhatónak tartja azt. Dr. Galamb Sándor, Kovács Károly, Erdé­lyi Antal, dr. Diósszilágyi József és dr. Csep­regi Imre vonultak még fel a javaslat védel­mében, amelyet a közgyűlés névszerinti szava­zással 57 szóval 28 ellenében elfogadott. Marólúg (A Délmagyarország munkatársától.) Hétfőn délelőtt a szentesi rendőrség jelentette az ügyészségnek, hogy Szentesen hétfőn reggel öngyilkosságot követett el egy 22 éves leány, Palócz Erzsébet. A fiatal leány szerelmes volt, szerelme azonban ugy látszik nem talált vi­szonzásra és ezért szánta rá magát az öngyil­kosságra. Nagymennyiségű marólúgot ivott és rövid szenvedés után a közkórházban meghalt. A rendőri jelentés szerint a szerelmi tragé­dia hátterében különös dolgokat lehet sejteni, ezért az ügyészség elrendelte a legszigorúbb vizsgálat lefolytatását. A vizsgálat fogja rész­letesen megállapítani, hogy miért kellett el­pusztulni a viruló szépségű fiatal Palócz Er­zsébetnek. fzáz pengő (A Délmagyarország munkatársától.) A bat­tonyai csendőrök hétfőn reggel egy erősen megvasalt fiatalembert hoztak be a szegedi ügyészségre. A fiatalember, Prunk János né­hány nappal ezelőtt szökött meg a román ka­tonaságtól és Pécskánál lépte át a magyar ha­tárt, egyetlen lei-jel a zsebében. Az éhes fia-­talembért az egyik battonyai vendéglős szolgá­latába fogadia. Prunk szorgalmasan dolgozott egészen vasárnap reggelig. Vasárnap reggel a gazdája szobájában takarított és ott megpil­lantotta egy székre akasztva gazdája kabát­ját, amelynek belső zsebéből egy száz pengős kandikált ki. A 22 éves fiatalember nem tudott ellenállni a kísértésnek, a százpengőst elvette és azzal megszökött a vendéglőből. Cipőt, ha­risnyát vett magának, megebédelt és gyalogo­san nekivágott az ntr ak, hogy Szegedre jön. A csendőrök azonban elfogták. Az ügyészség még hétfőn délelőtt a bíróság elé állította lopás vétségével vádolva a fiatal­embert. Habermann Gusztáv törvényszéki biró tárgyalta a megtévedt fiatalember ügyét. Prunk elmondotta, hogy szegedi fiu, szülei itt élnek Szegeden. A lopást azért követte el, mert a vendéglősnél éhezett, kevés volt a koszt, de egyébként is szeretett volna Szegeden lenni, hogy lássa az édesapját. De még igy sem lo­pott volna, ha vasárnap reggel nem pillantja meg a százpengőst. Az erős kísértésnek nem tudott ellenállni, a pénzt elvette. 23 pengőt el­költött belőle, a többit visszaadta a vendéglős­nek . A bíróság a számos enyhitő körülményre va­ló tekintettel mindössr? 1i rrrpi fogházra ítél-' le Prunk Jánost, aki az ítéletben megnyngo­dott. mmmmmmmmmmmmmm^mrnm^mmmmammmmmm g" _ _ _ javítást, áthúzást éa W. W «f áf* átalakítást vállalok I 8 ff és azonnal készítek (¡IKASMBBB PÁL, Püspök ucca 12. Püsp«tt>az4r SliD^rmann mögött. Elsőrendű munka. 191 Lóverseny qátokkai akadályokkal és favoritokkal Politikai vilák a makói szegényház körül

Next

/
Oldalképek
Tartalom