Délmagyarország, 1933. július (9. évfolyam, 146-170. szám)

1933-07-01 / 146. szám

DELM AGYARORSZAG SZEOBD. ScerkeMt0*«O: Somooyt ucea 12.1.em. Telefont a>».'KI«dóhlr«lal. k»Ic«Onk»nr»<4r «JeojJwda ucea a. Telefon » tí-O®. - Nyom«® ttöw LIpOt occ« 19. Teieton * 13«-oO. Távirati «• l«rélolm - BéWnqynrowiáa «»gegetf Szombat, 1933 Julius I Ara 12 fillér IX. évfolyam, 145. ii. ELŐFIZETÉS: Havonta helyben 3.ÍO. Vidéken M Budapesten 3.60, kUltHldOn 6.40 pengő. - Egyes szám Ara hétköz­nap 12, vatór* «» Ünnepnap 20 ílll. nir­pelések felvétele tailfa szerint. Weqie­lenlk hétlO kivételével naponta regöet A revízió ukla Hat angol képviselő, — ot konzervatív és egy munkáspárti, — indítványt terjesztett a par­lament elé, amelyben kimondani kéri, hogy a kormány a trianoni szerződés revíziójának ügyét terjessze a Népszövetség elé. Az indoko­lás szerint erre a revizSóraszükség van egy­rés«t, hogy a tartós európai béke biztosittas­séi, másrészt, hogy a Magyarországgal szem­ken elkövetett igazságtalanságok jóvé tétes­senek: Nem tudjuk, mi lesz a sorsa ennek az in­dítványnak, alkalmasnak tartja-e az angol kormány az időpontot a revizió ügyének na­E irendre tűzésére és hajlandó lesz-e a par­íment utasitani a kormányt, hogy a kérdést a formailag illetékes nemzetközi fórum elé vigye. A jogi lehetőség mindenesetre meg­van rá, ezt megadja maga a trianoni szerző­dés és különösen megadja az ismeretes Mil­lerand-féle jegyzék, amely kifejezetten elis­meri, hogy a békeszerződés a szerződő hatal­mak együttes megállapodása esetén megkor­rigálható. Akármi lesz is azért a sorsa az an­gol parlament elé terjesztett indítványnak, nagyon fontos lépésnek kell tekintenünk jo­gaink elismertetése szempontjából, mert csakis ezen az uton várhatjuk a jelenlegi po­litikai és államjogi helyzet megváltoztatását. Hosszú volt az ut, amely idáig vezetett és ez az ut nem is volt mentes tévelygésektől és kisiklásoktól. Hosszú ideig tartott, mig ide­haza győzött a józan belátás és rájöttünk, hogy nem önmagunkat kell jelszavakkal ká­bítani, hanem a nemzetközi közvéleményt kell meggyőzni, hogy velünk olyan igazság­talanság történt, amely Európa békéjének sem áll az érdekében. Hosszú ideig tartott, mig a revíziós mozgalomról lekoptak az üz­letes hazafiság parazitái, akik jóhiszemű em­berek ajánlóleveleivel házalták be az orszá­got, hogy a trianoni országégés tüzénél meg­sütögessék a maguk kis pecsenyéjét. Hosszú ideig tartott, mig megismertük a menekültek lelkét és a keserű könnycseppekben, amelye­ket hullattak, mikor elhagyták otthonukat, megláttuk az ősi föld szeretetének gyémánt­csillogását. De talán még tovább tartott, mig bele tudtuk magunkat élni az ottmaradtak lelkiállapotába és az itthoni elhelyezkedés biztos fedezékéből nem hajigáltuk az elítélés kézigránátjait azok felé, akik alkalmazkod­tak a viszonyokhoz, hogy megmenthessék magukat, családjukat és magyarságukat. De sajnos, tizenhárom esztendő kellett ah­hoz is, hogy megtanuljuk azt a nyelvet, amelyen beszélnünk kell a külföld felé, ha azt akarjuk, hogy megértsen bennünket és megáévá tegye az igazságunkat. Amíg csak STammatikailag beszéltünk angolul és fran­ciául és ugyanazt akartuk elmondani Lon­'vonban és Parisban, ami jó lehetett március ;iz*nötödikén, vagy Trianon évfordulóján ideh»za rendezett iskolai ünnepségeken, vagy magyar városok közgyűlési termének atmoszférájában, propagandánk nagy része süket és tneg nem értő fülekre talált. Meg kellett tanulnunk azt is, hogy más érvek hat­nak az angolok és más érvek a franciák előtt. M«f az angolok és más a franciák lelki táj­szólása, mentalitása és demokráciája, amely­től még mindig de messze vagyunk. Az an­golra lehet hatni a fair play érveivel és lehet appellálni méltányosságára és igazságérze­tére. A francia, aki csak saiát biztonságát nézi és vajmi keveset törődik azzal, ami ezek­nek a kis országoknak zűrzavarában történik, akkor válik fogékonnyá a mi ügyünk iránt, ha meg tudjuk értemi vele, hogy a revizió a fegyvereknél és a békeszerződések állítóla­gos érintetlenségénél nagyobb garanciája a békének és Franicaország biztonságának. Meg kellett tanulnunk azt is, hogy általános­ságban az egész kérdés súlypontját a külföld előtt a saját sérelmeink hangoztatásáról ét kell helyeznünk annak bizonyítására, hogy a békeszerződés reviziója elsősorban nem Ma­gyarországnak, hanem Európának az érdeke. Mindezekkel tisztában kell lennnünk, ha előbbre akarjuk vinni a revizió ügyét. Meg­érzésünk idegszálaival bele kell kapcsolód­nunk az idegen impérium alá került magyar­ság életébe, hogy se felekezeti, se politikai, se gazdasági, se társadami kérdésekben sem­mi olyast ne kövessünk el, ami az ő sorsukat nehezíti meg. Elgondolásunk fegyelmezett­ségével és céltudatosságával kell viszont a külföld felé fordulnunk, hogy szaporítsuk azok számát, akik lapok és folyóiratok ha­sábjain, nyilvános gyűléseken, parlamentek­ben és parlamenteken tul a Népszövetség fó­ruma előtt is mellénk szegődnek és követik azok példáját, akik európai érdekből kíván­ják és sürgetik a magyar kérdés napirendre tűzését és békés eszközökkel való megoldá­sát. Az a Magyarország, amely előbb vagy utóbb ki fog emelkedni az igazságoknak és igazságtalanságoknak, jogoknak és jogtalan­ságoknak, igényeknek és kompromisszumok­nak, történelmi adottságoknak és élő politi­kai célszerűségeknek egymással való harcá­ból, más Magyarország lesz, mint amely ösz­szeomlott a világháború földrengésében, de ez az uj Magyarország mindenesetre jobban fogja szolgálni a Duna völgyében hivatását, mint a mostani politikai torzó, amelyet azok csonkítottak meg ennyire, akik az igazság köntösét öltötték magukra, de nem tudták, hogy mit cselekszenek. Hindenburg szembefordult a Hitler-kormány Feltllnést keltő levelet Intézett Hitlerhez az evangé­Ukus egyház Ügyében — Bauer Ottó volt kancellárt letartóztatták Berlin, junius 30. Hindenburg birodalmi el­nök Hitler előterjesztésére felmentette állásá­tól Hugenberg gazdasági minisztert. A Hugenberg alatt egyesitett két tárcát felosz­tották és gazdasági miniszterré dr. S c h m i d t Kurtot, az Alliance biztosító vezérigazgatóját, közélelmezési miniszterré pedig Darré Wal­ter parasztszövetségi vezért nevezték ki. Csü­törtökön letartóztatták Bauer volt birodalmi kancellárt. Azzal vádol ják a horogkeresztesek, hogy az ál­lami kislakásépitő akció során visszaéléseket követett el. Ugyanezen címen letartóztatták dr. Schallenberg építészeti tanácsost, a kislakás­épitő hivatal vezetőjét. Hindenburg a távozó Hugenberg gazdasági miniszterhez meleghangú levelet intézett, amelyben méltatja Hugenberg munkásságát a német nemzeti uj jáéledés teren szerzett érde­meiért. elismerését fejezi ki és hálás köszönetet mond neki. Göring porosz miniszterelnök feloszlatta a nemzetközi bibliakutató társaságot, azzal a megokolással, hogy tagjaik között sok a marxista, akik a nemzeti szocialista biroda­lom megdöntésére törekedtek. Boroszlóból jelentik: A politikai rendőrség letartóztatta Pantelei rendőrőrnagyot és Kess­ler bűnügyi biztost, akik mindketten a szociál­demokrata párt tagjai és a nemzeti szocialisták ellenfeleinek mutatkoztak. A két letartóztatot­tat beszállították a boroszlói gyű jtőtáborba. Hindenburg levele Hitlerhez (Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Ber­linből jelentik: Hindenburg elnök pénteken nagy feltűnést keltő levelet küldött Hitler kancellárnak az evangélikus egvház vezetése körül felmerült konfliktus ügyében. Ez az első eset, hogy Hindenburg nyíl­tan szembefordult a nemzeti szocialis­ták politikai tevékenységeivel, Hindenburg óva inti a kancellárt attól, hogy ezen az uton halad jon. Az elnök levele szerint az evangélikus egy­ház körül felmerült vita és a porosz állami kormány, valamint a poroszországi evangéli­kus egyház vezetősége között mutatkozó ellen­tétek komoly aggodalommal töltik el. A konfliktus, valamint az egyház belső sza­badságáért táplált aggodalmak a legnagyobb mértékben nyugtalanít­ják a német evangélikusokat. Ha ez az állapot megmarad, vagy kiéleződik abból súlyos kár származik a hazára és meg­sínyli azt a nemzeti egység is. — Az önnel folytatott tegnapi beszélgetésem alapján tudom — irja levelében Hindenburg —, hogy ön kancellár ur a legnagyobb megér­téssel viseltetik aggodalmaim iránt és hajlandó a maga részéről is közreműködni az ellentétek áthidalása érdekében. Éppen ezért remélem, hogy az ön államférfiúi előrelátásának sikerülni fog ismét helyreállítani az evangélikus egyház békéjét és megteremteni a különböző országos egyhá­zak kívánatos megegyezését. A levél vétele után Hitler utasitotta a biro­dalmi belügyminisztert, kezdje meg a tárgya­lásokat olyan értelemben, amint azt Hinden­burg kívánja. Feloszlik a bafor néppárt Münchenből jelentik: Hir szerint a bajor nép­párt arra az elhatározásra jutott, hogy kimond­ja feloszlását. Az elhatározás részletei a leg­közelebbi napokban várhatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom