Délmagyarország, 1933. június (9. évfolyam, 123-145. szám)

1933-06-02 / 124. szám

1933 junius 2. D1LM A G Y A R OR S Z A G Nehéz székelésben szenvedők, akiknek az agyvértódulás, a íejfájás és szívdobogás, az emésztési zavarok és kOlönSsen a vég* bélbalok teszik az életet nehézzé, igyanak reggel és este egynegyed pohár fermészefes »Ferenc József« keserű vizet. Klinikai vezető orvosok igazolták, hogy a Ferenc József vlz műtétek elSHi és ulánl időszakokban 1« nnav­értékű hashajiónak bizonyul. A Ferenc József keserűvíz gyógyszertárakban, drogériákban és lüszerűzletekben kapható. b.1 — Makó anyakönyvéből. Házasságra jelent­kezett Kenéz Béla Nagy JusztiníávaT. Születést bejelentettek 3-at Elhaltak: őzv. Nagy István­né Bárányi Anna (Rákóczi-ucca 11) 70 éves, Batkai Peter Pál (Várady-ucca 14.) 10 hóna­pos, Koczkás Imre (Lázár-ucca 7.) 10 napos, Erdős Pál (Szent János-tér 5.) 64 éves korában. — Tenniszpálya lesz a Palotakapu felkén. A szegedi Horthy-kollégium igazgatósága bead­ványt intézett a város hatóságához és enge­délyt kért arra, hogy a tanitói internátus tel­kén, a Boldogasszony-sugárut és a Gizella-tér sarkán a kollégium lakói számára tenniszpá­lyát szereljen fel. A polgármester, mivel a ta­nitói internátus felépítése egyelőre teljesen bi­zonytalan, az engedélyt megadta, kötelezte azonban a kollégiumot, hogy abban az esetben, ha az építkezés megindulna, a pályát azonnal leszerelteti. — A móravárosi ipar©« ifjnság megalakította fuvószenékarát. A zenekar intézősége felhívja azo­kat, akik a zenekar tagjai akarnak len»!, Jelent­kezzenek az egyesület Szücs-ucca 19. szám alatt le­vő hivatalos helyiségében. Jelentkezni lehet va­sárnap délelőtt 9—11 óráig. x Ha Budapestre utazik, első útja legyen a fé­nyesen átalakított és kibővitett Hungária-fürdőbe (Budapest, VII., Dohány-ucca 44.) menni. Ott már reggel 5 órakor nyitnak és 1.40 pengő­ért nemcsak megfürödhet, hanem jól meg is reggelizhet — Mezőhegyes! tanulmányai Pünkösd vasár­napján a Segédhivatali Tisztviselők Országos Szö­vetsége makói csoportja szegedi és hódmezővásár­helyi résztvevőkkel tanulmányutat rendez Mező­hegyesre az állami ménesbirtok megtekintésére. — Négyszáz makói gazda ellen indult eljárás a pókbálóhernyó miatt Makóról jelenti a Délma­gyarország tudósítója: A makói községi bíró az elmúlt napokban négyszáz gazdának kézbesitt ej­tett büntetőparanosot. A 3—4 pengőről szóló bír­ságokat azért rótták ki a gazdákra, mert elmu­lasztották a pókhálóhernyók irtását, vagy csak felületesen tettek eleget kötelezettségűknek. Az elitéltek nem nyugosznak meg az Ítéletben, nagy­részük tárgyalást kér és a tárgyaláson bizonyí­tani kívánják, hogy a pókhálóhernyó ellen Makón nem lehet védekezni, mert a töltés alatti fűzfák, amelyek a város és az ármentesitőtársulat tulaj­donát képezik, valósággal ontják a kártékony ro­varokat A tárgyalások elé különös érdeklődéssel tekidtenek azért is, mert sem a város, sem az ár mentesítő társulat ellen nem indult hasonló el­járás TTHON FŐZNI VÉTEK mert a Kass konyhája elsőrangú nyersanyagokból készült finom ebéd­jét önnek díjmentesen házhoz szállítja! Menü adagja már 1 pengőtől? Diétás étlap kívánatra! Jüöfize­töinknek a heti étlapot minden hétfőn kézbesít­jük. — Napi-, heti és havi előfizetés (abonoma)! A» éthordókért kflldöneelnk nnpont» délelőtt 8 és 11 óra között jelentkeznek. 101 VI KORZO Szenzácós cipővásár Pünkösdre! cipőáruházban, Kárász ucca 8. iz. Saját gyár Po gár ucoa 24. — Divatbocskorok 4.89, íehércipö 1.50. Örlásl választékban« rendMvül »les* ívftrl árakon. — Súlyos büntetést kapott egy sikkasztó lap­kihordó. Könyves István, a Délmagyarország­Dál mint lapkihordó volt alkalmazva s ebben a minőségben az előfizetési dijakat is, a neki átadott nyugták ellenében, beszedni és azokkal elszámolni tartozott Könyves a beszedett előfizetési dijak egyrészével nem számolt el, ezért a Délmagyaror­szág feljelentést adott be ellene. A tárgyalást dr. Ráday László járásbiró csütörtökön tartotta meg Könyves beismerte, hogy a kérdéses összeget saját céljaira elköltötte. A bíróság bűnösnek mon­dotta ki sikkasztás vétségében és egyhónapi fog­házra Ítélte. A vádlott az ítéletben megnyugodott és igy az jogerőssé is vált. Olcsón vásárolhat tennlszUtőt STEINER speciális szakműhelyében, Kelemen u. 7. Hurozás gépen újfajta külföldi hurokkal igen o 1 e s ó n. 104 Könyvnap 1933 Csütörtökön kirakodó vásárt rendeztek a könyv­kereskedők. Sátraikat felállították a Kárász-uccá­ban és a Széchenyi-tér platánjai alatt, öreg, poros, elsárgult könyvek kerültek ki a boltok árnyékos polcairól a napfényre és filléres áraikkal csalogat­ták a könyvtől régen elszokott népeket. Voltak hat filléres, tizfílléres, tizenhatfilléres és huszfillé­res könyvek, köztük sok örökértékü remekmű, hal­hatatlanná vált szerzők alkotásai. A sátrak előtt — különösen a filléres sátrak előtt — mindig nagy tömeg állt. Betűre éhes sze­mek kutattak a könyvcimek között, kezek turkál­tak a kirakott portékában. Volt olyan vásárló, aki egy pengőért nyalábnyl olvasnivalót cipelt haza. Az egyik sátor előtt hatalmas láda vesztegel. Fölötte a csalogató irás: „Minden könyv 16 fillér". Diákok, tisztviselők, hölgyek és urak állják körül a filléres kincseket. Odafurakodik egy töpörödött anyóka is. Nagyszemü rózsafüzér van a kezében. Az ő szeme is kutat, pedig talán a betűt sem Is­meri. Ugy kívülről, födélre méregeti a portékát. Ki is vesz a ládából egy-egy darabot és emelinti, mint a piacon a csirkét Egy hatalmas, sárga fe­délbe kötött könyv tetszik meg neki Méray-Hor­váth „Amerika Cézárja" című munkája. — Mire tartja est, leiköm — kérdi a segédtől. — Tizenhat fillér az Is, nénikém. — Aggyá tizér. — Nem lehet Minden könyv tizenhat fillér. A vevőcsoport körűlállja az alkudozó öregasz­szonyt. Mindenki mosolyog CM® a szokatlan alkon. A kereskedő nem enged. Az öreg asszonyon pe­dig látszik, hogy nagyon meg akarja venni a köny­vet, de azért csak fillérenkint halad fölfelé az aján­latával. Átlag tizpercenkint emeli ajánlatát egy­egy fillérrel. Vagy egy félórai alku után már ti­zennégy fillérnél tart. — Tizennégynél többet már igazán nem adha­tok érte — mondja bizonykodva —, szegény kódus vagyok leiköm, ezt a pár fillért is a templom előtt kódutam össze... Aggyá mán ide ennyiért... — Nem adhatom, nénikém, tizenhat fillér annak az ira. Az öregasszony elszomorodik. Csöndesen lete­szi a ládába a könyvet, fohászkodva suttogja, hogy több pénze annál a tizennégy fillérnél nincs. Elhi­heti neki a boltos nr. — Hát vigye el azt a könyvet nénikéin, ingyen odaadom magának... Az anyóka egy pillanatig hitetlenkedve néz a segéd szemébe, de amikor kiolvassa belőle, hogy komoly a szó, repeső őrömmel kap a könyv után, aztán elkapja a segéd kezét és megcsókolja. — Az Isten áldja mög érte lelköm. V is zöm is már. Had örüljenek neki a gyerökök... Tudja-e, hogy tele van odahaza gyerekkel az udvar? A nagy sárga könyvet odaszorítja melléhez és csöndesen eltipeg. Néhány lépésnyire megáll, fé­lénken visszakémlel, hogy nem veszik-e el tőle a kincset, de aztán megnyugodva halad tovább, a gyerekkel tele udvar felé és simogatja, szoron­gatja a könyvet. m. I. Elevenen eltemette újszülött gyermekét (A Délmagyarország munkatársától.) Csü­törtökön délelőtt beszállították az ügyészség fogházába Tombácz Júlia 21 éves csanyteleki leányt, akit azért fogtak el a csendőrök, mert elevenen eltemette újszülött gyermekét. Tombácz Júlia jómódú szülők gyermeke. Egy évvel ezelőtt barátságot kötött egy szomszéd­falubeli legénnyel és ugy volt, hogy a fiatalok megesküsznek. Tombácz Júlia szülei azonban ellenezték a szegény legénnyel való házassá­got és a leányt eltiltották a fiatalembertől. A fiatalok azonban továbbra is találkoztak titokban és barátságuknak következménye lett. Tombácz Júlia nagyon félt, hogy szülei meg­tudnak valamit a dologról, igyekezett állapotát eltitkolni. Sikerült is gyermekének életet adni anélkül, hogy szülei valamit sejtettek volna. A szülés után azon gondolkozott, hogy gyerme­két hogy tüntethetné el. így jutott arra a gon­dolatra, hogy elevenen eltemeti. Éjszaka ki­ment az udvarba, az istállók háta mögött göd­röt ásott és abba beletette az újszülött cse­csemőt. A gyermekre azután földet hányt és az egészet jól letaposta. A csendőrséget névtelen levél figyelmeztette a gyilkosságra. Tombácz Júlia mindent be­ismert, gyermekülésért indult ellene eliárás. — Hétfőn este zárul a szegedi ipari vásár. Még csak négy napig tekinthető meg az ötödik s/egedi ipari vásár, amelyet pünkösd hétfőjén este 8 órakor zárnak be. A vásár iránt fokozó­dik az érdeklődés, a vásárlókedvben is emelke­dés mutatkozik. Nagy az érdeklődés a kör­nyékbeli városokból is, ahonnan csoportokban látogatják a vásárt. A 33 százalékos utazási kedvezményt junius 5-ig lehet igénybe venni, az igazolványok junius 7-ig érvényesek a visz­szfiutazásra. A kisvasuton junius 4-én és 5-én féláron lehet utazni, ha a Szegedre jövők a vasúti jegyet a vásáron lebélyegeztetik. A vá­sár reggel 8-tól este 8-ig van nyitva. — Unitárius istentisztelet. Unitárius istentisz­telet lesz pünkösd első napján délután 6 órakor a kálvintéri református templomban. Az istentiszte­letet Ferencz József budapesti lelkész tartja. — Nem kaptak fizetést Makó tisztviselői és al­kalmazottai. Makóról jelenti a Délmagyarország tudósítója: Makó város már hosszú hónapok óta csak toldozgatva-foltozgatva s csak az állam és a megye anyagi támogatásának és segitőkezének a teljes Igénybevételével tudott eleget tenni fizetési kötelezettségének. Most azonban bedugult minden forrás, elapadt minden segély. A régi elfogyott, az nj még most vajúdik. Naponta alig egy-két em­ber fordul meg az adóhivatalban, de Ijesztően nő az anyagi kötelezettségek hegye és ha valami cso­da nem történik, az állam vagy a megye nem se­gít a városon, akkor »okáig kell várni a tisztvi­selőknek a megszolgált fizetésekre x Ma halpaprikás az ipartestflletl vendéglőben. Magyar Harisnyaáruház KAROLYI UCCA 3. pünkösdi reklámárai: Gyermekzoknik, minden színben 40 fillértől Gyermek tornatrikók 68 fillértől Gyermek klottnadrág 85 fillértől Férfi klottnadrág 100 fillértől Férfi atlétaing, minden színben 70 fillértől Férfi és női fürdődres&zek 150 fillértől Női príma műselyem harisnyák 180 fillér Női prima műselyemharisnya, azsurnyilas 200 fillér Női műselyemharisnya, kis szépséghibával 75 fillér Gyönyörű szép férfi divatzokni 60 fillér

Next

/
Oldalképek
Tartalom