Délmagyarország, 1933. június (9. évfolyam, 123-145. szám)

1933-06-15 / 134. szám

T933 iunius T5. DÉLMAG7ARORSZÁG 7 Ax olvasó rovata Tekintetes Szerkesztőségi Magam és mind­annyian, akik Szeged életét figyelemmel kí­sérjük, meglepődéssel olvastuk a Délma­gyar o r s z á g e hó 9 -i számában Zcrkovitz villamosvasúti vezérigazgató ur nyilatkozatát, amelyben a város egész lakossága által kivánt tarifa-csökkentés elodázását azzal indokolja, hogy a próbaképen bevezetett „kisszakaszo­kon' az utasforgalom nem volt kielégítő és a vasút bevétele emelkedés helyett csökkent. Ennek oka szerintem kétségen kivül az, hogy nem a kisszakaszokra eső bevételt külön-kü­lön, hanem az egész hálózat összbevételét — amelyben tehát bennfoglaltatnak a kisszaka­szokon kivül álló deficites járatok is — ha­sonlították össze nem is a megelőző heti, ha­nem az egy hónap előtti, az esős időjárás miatt élénkebb forgalom összbevételével. Az a tény, hogy a vezérigazgató ur által közölt adatok szerint a kisszakaszok határait képező néhány megállóhelyen 50 százalékkal nagyobb volt a felszálló utasok száma, bizonyítja azt, hogy a közönség igenis érdeklődik az ujitás iránt, bár ez csak a lakosság kis rétegére terjedhetett ki és ha bárhonnan lehetett volna kisszakaszt váltani, az egész hálózaton nagyobb lett volna az utas-létszám. Egyébként pedig a kisszakasz — a felső­tiszaparti vonal kivételével — nem jelentett effektív tarifacsökkentést, sőt aránylag drá­gább volt, mint a rendes szakasz, mert a köz­Kórháztól a Takaréktár-uccáig, valamint in­nen a Gizella térig a távolság 900 méter. Ek­kora útra pedig a 2 km.-es útra érvényes 18 filléres szakasziegvből csak 7 és két tized fil­lér esik. A közönség azt szeretné, ha a társa­ság radikális orvoslással tenné hozzáférhetővé a vasút használatát a szélesebb néprétegek számára is, lévén a villamos mindenütt és minden időben demokratikus közlekedési esz­kőz. Tisztelettel: A.J. A Rothermer«-feleo Jtjen tiszteli Szerkesztő ur! Közérdekre való tekintettel méltóztassék e sorokat nb. lapjának „Az olvasó rovatában" leközölni. A Rothermere-telep, amelv alig három év alatt a város egyik legszebb telepe lett. fejlő­dését egvedül lakóinak köszönheti. A tel'*p la kóinak legnagyobb része tisztviselő és közal kalmazott: akik — anyagi erejükön felül — a kornak megfelelően igyekeztek a telepet gon­dozni. Saiát költségükön ártézi kutat fúrattak, megcsináltatták a gyalogiárókat. kivezettették a villanyt és az árkolá sokhoz szükséges anya­got is magpk szerezték be. Mindezeket nem saját érdekükben tették, hanem azért, hogy apró gyermekeiket megóvják az ucca porától és megvédjék a tuberkulózistól. És addig, amíg a lakók mindent elkövetnek a telep fejlesztése és higénikussá tétele érdekében, addig a város mostohaként bánik az áldozatkész lakókkal. Megbotránkoztató az a látvány és kibírha­tatlan az a büz, amit a Kertész-ucca végén, a huszárlaktanya mögött elterülő hatalmas domb szolgáltat. Ez az útvonal nyáron adom» bon nyüzsgő legyek miatt, esős időben a jár­hatatlan gyalogút miatt, járhatatlan. Érthetet­len, hogy akkor, amikor a lakókat arra kény­szerítik, hogy a házuk előtti járdát gondozzák, ugyanakkor a város semmiféle lépést nem tesz a lehetetlen állapotok megszüntetésére. El le­het képzelni, hogy milyen lehet a közlekedés a Rothermere-telep bejáratánál esős időben, amikor a csatornából a víz a gyalogjáróra csu­rog — és különösen milyen lehet éjszaka, ami­kor a telepen c~v uccai lámpa sincs. Soraim leközlését megköszönve, vagyok Szerkesztő urnák kiváló tisztelője: (Aláírás.) HOFB'UER TESTVEREK kHnweiés eüenörzés. BUDIPEST, IV. MUZEUM KÖRŰI 7. Telefon: 89-7-57. Könyvelés vezetése, betanítása, adómérleg, társas, örökségi elszámolások elkészítése. A d ó és egyéb vizsgálat esetén, ellenszakértfii közre­működése stb. (Szanálási tervek kidol­gozása és végrehajtása. ti UMLI Keztyii, mosóbor E Harisnya, strapa gombos 3.90 4.90 tölesíres 1.96 klauzAL TÉR S. S Z A M. ríí-rnlf nagy választék rUlUSl legolcsóbban. HireK W)L -gS Csütörtök. Róm. kath. Űrnapja. Prot. Vid. A nap kel 4 óra 2 perc­kor, nyugszik 7 óra 58 perckor. Somogyi-könyvtár köznapokon délelőtt 10-től t-tg, délután 4-től 7-ig. a Várost Muzenm minden­nap, vasár- és önnepnap ts. délelőtt 10-t> fél 1-1R van nyitva. Folyóiratesere kedden, csfitsrtőkön, «Tomhntnn déliifÁ" fél K trtl fél (Mg Egyetemi könyvtár (központi egyetem, I. eme­let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. Szegeden a gyógyszertárak közfii szolgálatot tartanak: Barcsay Károly Széchenyi-tér 12 (tele­fon 1770), Cserhalmy Antal Sárkány-ucca 15, (te­lefon 3261), Franki Antal Szent György-tér 6 (te­lefon 1118), Gergely Jenő Kossuth Lajos-sugárul 31. (telefon 1062). Lőbl Imre dr Gizella-tér 5, (telefon 1819). Moldván Latos Újszeged. Vedres-u 1, (telefon 1846 Selmeczi Béla Somogyitelep IX n 489. (telefon 3425). — Interpelláció a Vásárhelvi-sngárut locso­lásáról Iritz Béla törvényhatósági bizottsági lag a következő interpellációt nyuitotta he dr. Somogyi Szilveszter polgármesterhez: „Van-e tudomása a Polgármester Urnák arról, hogy a köztisztasági telep a száraz nyári napokon is csak a Vásárhelvl-sugárut aszfaltozott ré­szét öntözteti, míg az aszfalt végétől kezdve, ahol a legnagyobb szükség volna az öntözésre, egyáltalán nem öntöztet. Porfellegek kőzött járnak felnőttek és iskolás gyermekek egy­aránt a Vásárhelvi-sugárut véeétől a Fodor­telepre s Somogyi-telepre és Somogyi-telep­ről, Fodor-telepről vissza. Haílandó-e Polgár­mester ur utasítani a köztisztasági telenet, hogy a Vásárhelyi-sugárút végétől kezdve a Somogyi-telepre vezető uttestet, valamint a Somogvi-telep főútvonalait a száraz időben naponta és rendszeresen öntöztesse?" , — A bndapesti Baross-vonat. Megírta a D é I ­magyarország, hogy a szegedi Baroes-Szö­vetség Iunius 25-én különvonatot Indit Budnpestre. A szövetség küldöttségileg kérte föl dr. Somo. gyl Szilveszter polgármestert, hogy kísérje föl a vonatot, mivel a szegedieket ugy Budapest ha­tósága, mint a budapesti Baross-szövetség ünne­pélyesen fogadja a pályaudvaron. A polgármester dr. Tóth Béla főjegyzőt bízta meg azzal, hogy a vonatot kisérje Budapestre a város hatósága kép­viseletében. i— Fs?v«égespártl gyűlések. Űrnapján az egységefrpárti gyűlések egész sorát rendezik | meg az országban mindenütt. A párt szegedi ; szervezete csütörtökön d. e. 11-kor a Korzó Mozi té'i helyiségében tartia meg alakuló ülését, amelyen Bárányi Tibor főispán elnököl és amelyen résztvesz a központ képviseletében Neubarth Sándor, a párt központi igazga­tó|a. A gyűlésen elnöki megnyitót mond a fő­ispán. bevezető beszédet dr. Széchénvi István, a párt szegedi titkára. Felszólal a-gyű­lésen dr. Veress Gábor, Deák János, Ko­va 1 c z e János, ma jd a városrészek és körzetek vezetői fogadalmat tesznek. Az egyes város­részi szervezetek közül a belvárosban délután 4 órakor a Raffay-vendéglőben, a Felsőváros­ban ugyancsak 4 órakor a Vásárhelyi-sugárut és a Római-körut sarkán levő Ujváry-vendég­' lőben; a Móravárosban fél 5 órakor a Rákóczi­i uccában levő Gárgván-féle vendéglőben; Alsó­városon vasárnap délelőtt 11 órakor tartiák meg a gyűlést a Katona-féle vendéglőben, Új­szegeden csütörtökön délután 4 órakor a Vi­gadóban este fél 8 órakor társasvacsora kere­téhen a Pacsirta-uccai Sehüszler-féle vendég­lőben tartanak gyűlést. — Vedre« látván síremléke. A Dusonies-Tár­saság és a Magyar Mérnök- és Rpitész Egylet sze­gedi osztálya az 1830-ban elhunyt kiváló mérnök­nek, Vedre» Istvánnak síremlékét a belvárosi te­melőben megujittatta. A síremlék felszentelése iu­nius 18-án Miután fél 1 órakor lesz. — Kisteleki Ede-emléktábla. Az Országos Kis­teleki Ede Emlékbizottság Kisteleki Ede költő emlékezetére a Maros-ucca 39. szám alatti házat, — ahol a költő Szegeden lakott — szombaton dél­után 6 órakor emléktáblával jelöli meg. — Zongoratanárnői vizsga. Simkó Mária ok­leveles tanítónő, dr. Simkó Elemér városi tiszti főügyész leánya, az országos zeneművészeti főis­kolán szombaton kitüntetéssel nyerte el a zongo­ratanárnői oklevelet. Fehérnemüeket" VOteiybolíbnn, Klanz&l tér ». a«, vftsftrolhat. B7 — A vendéglősök a városi halászcsárda el­len. A szegedi vendéglősök küldöttsége jelent meg szerdán délelőtt Juránovits Gyula ve­zetesével a polgármesternél. A küldöttség hi­vatkozva arra az indítványra, amelyet leg­utóbb Wagner Ferenc nyújtott be a tör­vényhatósági bizottsághoz és javasolta, hogy a lebontott Onozó-féle ház helyén a város épít­tessen stílszerű halászcsárdát és azt házikezelés­hen állítsa az idegenforgalom szolgálatába, til­takozását jelentette be a városi üzemek ujabb szaporítása ellen. A küldöttség elmondotta, hogy ezzel az üzemmel a város veszedelmes konkurrenciát teremtene a súlyos terhek alatt vergődő vendéglősipar számára. Kijelentették, hogy az ellen nem emelnének kifogást, ha a város az „idegenforgalmi halászcsárdát" ven­déglőssel nvittatná meg De nincs kifogásuk az ellen sem. ha a fehértói halgazdasághoz terve­zett halászcsárdát felszereli és üzemben tartja a város. A polgármester kijelentette a küldött­ség előtt, hogy Wagner Ferenc inditványát még nem látta, de a vendéglősök tiltakozását jogosultnak látia, mert a városnak nem az a hivatása, hogy kocsmát nyisson. 5 Miwi^s Tesfettati EttyesiíVet junius 17. és 18-iki tornaünnepélyére gyorsvonat! sebességű KÜLÖNVONAT 3B0ÉPESTRE. Sze&e^-fll'omásrAI indul szombat reggel 5 óra 29 perckor. Budapestre érkezik 8 óra 45 perckor. Visszautazás BupapesírOl vasárnap este 11 órakor. Szegedre érkezik 2 óra 15 perc­kor. A vasúti jegy a tornaünnepélv jegyével együtt 10.- pengőért kapható ma (csütörtök) délig a Délmagyar­ország kiadóhivatalában, a délután folyamán pedig a Munkásotthonban (Hétvezér-u. 9.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom