Délmagyarország, 1933. május (9. évfolyam, 98-122. szám)

1933-05-31 / 122. szám

DÉLMAGYARORSZAG SZEGED. sserketsl0*«g: Somogyi ucca 22.1. em. Telefon > 23-33. - Kladóhlratal, kaietOnkOnrrtar «* regylroda - Aradi ueea S. Telefon < 13-00. ^ Nyomda i töw UpAl ucca 19. Telefon t TATlrntl é-a levélcím - DélmagyaronzAg Szeged Szerda, 1933 május 31 Ara 12 fillér IX. évfolyam, ELŐFIZETÉS: Havonta Helyben 3.20. Vidéken Ct Budapesten 3.60, kUllOldOn 0.40 pengd. Egye* izAm éra hítköz­nap 12, vatdr- é» Ünnepnap 201111. Hlr­petéaek felvétele tarlla »«erlnf. Megje­leni« Hétfő kivételével naponta reggel A fehér padon Nem nagy ügy, nem jelentékeny esemény, de — mint régebben mondották, egyetlen harmatcseppben tükröződik az egész minden­ség s mintahogy még régebben s kevésbé poétikusan vallották: ex uno disce o m­n i a. A kultúrpalota előtti részt parkírozták, — ez a park valóban racionális módon készült, mert előbb kiaszfaltozták a teret, azután fel­szedték az aszfaltot s francia park került a he­lyébe, — a parkban fehér padokat állítottak fel s most a polgármester elrendeli, hogy a padokra csak az ülhessen le, aki ezért külön fizet. Mikor a padokat felállították, azt gon­doltuk, hogy azokat a fáradt, kevés egészsé­ges levegőhöz jutó, elnyűtt tüdejü emberek számára állítják fel, hogy séta közben, vagy munka után megpihenhessenek s a folyó ál­tal felfrissített levegőben megfürdethessék fáradt tüdejüket. Most azután kiderül, hogy csak a „fizető vendége"-k ülhetnek le a pa­dokra. Hogy ez a város milyen szegény a „zöld terület '-ekben, arról már beszélni sem kell. Nincsenek gyermekjátszóterek, nincsenek sé­tahelyek, ebben a városban nagyon sok a szürke és nagyon kevés a zöld. Semmi sem történik ebben a városban annak érdeké­ben, hogy felfrissüljön és megtisztuljon a le­vegő. Nincsenek a közelben erdőségek, ke­vés a fa, — ami van benne, azt is felháborí­tóan irtja ki, vagy csonkítja meg a városi kertészet, — nincs sem természetes, sem mesterséges levegő-rezervoár. Hason­ló fekvésű városokat másutt erdővel vesznek körül, hogy a szelek szabad garázdálkodását megnehezítsék s hogy, mint a szennyvizet az erre konstruált készülékek, a szennyes leve­gőt is megtisztítsák. A szegedi közigazgatásban, legalább is an­nak a cselekvő részében, fájdalmasan kevés érzék és törődés foglalkozik ezzel a problé­mával. Szeged körül volt védőtöltés, amiről azt hitték, hogy csak a töltést védte, holott a szegedi tüdők oltalmazására is szolgált, de ezt kiirtották s nem ültettek erdőt a helyébe több, mint tiz éven keresztül. Harminc éve küzdenek szülők, pedagógusok és orvosok egészséges, portalan gyermekjátszóterekért, de amikor ez a követelés a közgyűlésen szó­bakerült, a polgármester azzal hallgattatta el a gyerekek számára tiszta levegőt követelő­ket, hogy az ő generációja a tiszaparti ho­mokban játszott s mégis emberek lettek be­lőlük. A gyerekeknek nem jut játszóhely, a felnőtteknek nincs sétaterük, legalább az el­len nem lehet kifogást emelni, hogy közigaz­gatásunk gyerekkel és felnőttel szemben az egyenlő elbánás elvét valósítja meg. Egyik sem kap egészséges, portalan levegőt. Az idén azonban valami mégis történt. Az ínségmunkásokat foglalkoztatni kellett s mi­után semmiféle terv nem volt készen, ame­lyek megvalósítására az inségmunkásokat foglalkoztatni lehetett volna, a közigazgatási rögtönzés parkká alakította át a kultúrpalota előtti teret. Ennek köszönhetjük most azt a polgármesteri intézkedést is, amelyik a sze­gény embereket eltiltja a padoktól. Mintha a szegény emberek a városban csak a „köp­ködőin jöhetnének össze, mert ha már ki­merészkednék a fehér padokra, fényűzési adót kell nekik fizetni az ülve szívott leve­gő után.' Milyen sokat vesz el a város a polgáraitól és milyen keveset nyújt.számukra. A polgár le sem ülhet ingyen arra a padra, amit az utolsó fillérig az ő vagyonából készítettek el az ő vagyonából fizetett alkalmazottak. Mér­hetetlenül sok adóterhet visel ez a polgárság, mérhetetlen áldozatokat hoz keresetéből, va­gyonából, jövedelméből s annyit sem kap cse­rébe, hogy élvezhesseazt, amitmeg­terem t e 11. Ez az élvezet nem nagyon po­gány és nem nagyon nagy igényű, ez az él­vezet abból állna, hogy ülve szívhassa a Tisza felől áramló frissebb és portalanabb le­vegőt s — ehhez, még ehhez sem juttatja in­g ren a szegedi polgárságot a közigazgatás, yerekes ürügynek látszik az, hogy azért kell fizetni a pad használatáért, mert rongálják. Állítsanak egy rokkant park-őrt erre a sé­tányra s jobban fog az őrködni a padok és ültetvények felett, mint ez a polgármesteri intézkedés. Ha már kenyeret és mulatságol nem tudnak adni, legalább 1 e v e g ő t adja­nak ennek a népnek. S Diogenes módjára mondjuk: ha levegőt nem tudnak adni, leg­alább ne vegyék el. A polgármester elrendelte, hogy a népjóléti kiadásokat a legszigorúbb takarékossággal ellenőrizzék. Ezután majd kevesebb éhező jut ellátáshoz és még kevesebb fáradt ember jut pihenőhöz. Ez az a szociálpolitika, amit a mai idők szelleme s a holnap nyugalma kö­vetel tőlünk és követel ettől a várostól ? Nem ezt a tanulságot nyújtja „A fehér kövön" s nem erről lehet álmodozni a fehér padon. A kisantantkonferencia ostroma a revízió ellen A módosított négyhatalmi paktumtervezetet elfogadják, de „határ­reviziós kérdés egyszerűen nincs a kisantantállamok számára' (Budapesti tudósítónk telefon jelentése.) Prá­gából jelentik: A kisantantállamok miniszte­reinek prágai értekezlete már a tanácskozás el­ső napján fontos határozatokat eredményezett. A kistantant hozzájárult a négyhatalmi pak­tumtervezet uj szövegéhez és nyilatkozatott tett közzé, amelyben >M a három kisantantállam ünnepélyesen szolidarisnak nyilvánítja magat a bé­keszerződések revíziójának elutasításá­ban. A kisantantkonferencia első napjáról kiadott hivatalos kommüniké szerint, a kisantantálla­mok külügyminiszterei megállapítják, hogy a négyhatalmi paktumtervezet első szövegezését, amelynek szelleme ellenkezett a nemzetközi jog alapelveivel és a népszövetségi alapszabá­lyokban valamennyi nemzet számára biztosí­tott joggal, véglegesen elejtették. A négyhatal­mi paktum uj szövege számításba veszi a kis­antant valamennyi főbb ellenvetéseit. A kisan­tantállamok külügyminiszterei tudomásul ve­szik a garanciákat, amelyeket a nyugati nagy­hatalmak vállaltak, a Népszövetség illetékességi körének érinthetetlenségét illetően. A francia kormány formális garanciá­kat nyújt a kisantantállamoknak min­den reviziókisérlettel szemben. Ezek a garanciák olyan természetűek, hogy a négyhatalmi paktum aláírásából nem származ­hat semmiféle veszedelem a kisantant és Fran­ciaország közös politikájára nézve. A négyhatalmi paktum tehát semmi körülmények között sem lesz olyan egyezmény — mondja tovább a kom­müniké —, amelynek az lenne a célja, hogy akár közvetve, akár közvetlenül revízióra vezessen. A kisantantállamok ilyen körülmények között elegendő garanciával rendelkeznének arra nézve, hogy a négyhatalmi paktum nem csor­bítja érdekeiket. Remélik, hogy a négy nagy­hatalom döntései alkalmasak íesznek államaik egymáshoz való közeledésének elősegítésére, az együttműködés szellemének fokozására és igy Európa nyugalmának helyreállítására. A kommüniké azután ünnepélyes formában leszögezi, hogy a három kisantantállam álláspontja a határok revíziójának kérdésében tel­jesen azonos. Határrevizíós kérdés „egyszerűen nincs" a kisantantállamok számára. A kommüniké az­után igy folytatja: — A reviziós kérdés felvetése csak az álla­mok egymásközötti viszonyának megmérgesi­tésére vezetne, mert „teljesíthetetlen reménye­ket" keltene és ily módon csak még jobban nő vélné a viszonyok normalizálásának akadá­lyait. A kommüniké ezután közli, hogy a kis­antantállamok elfogadják a megkötendő nem­zetközi leszerelési egyezmény alapjául az an­gol tervet és megelégedéssel vettek tudomást Roosevelt elnök akciójáról. A kisantant külügyminiszterei kedden^délben fél 1 órakor ünnepélyes formák között kicserél­ték az uj kisantant-paktum ratifikációs okmá­nyait. Feldúllak és kirabollak kél erdélyi falul Hivalalos jelentés a sinfalval és borrév! véres pusztításról (Budapesti tudósítónk telefonjelentése.) Bu­karestből jelentik: Kedden délután kiadták az első hivatalos jelentést a sinfalvai és borrévi véres eseményekről. A hivatalos jelentés beis­meri, hogy mintegy 700 főnyi tömeg az anti­reviziós gyűlésről hazatérőben feldúlta a két falut és azt kirabolta. A hivatalos becslés a kárt 1 és félmillió leire becsüli. A valóságban azon­ban a kár 4—5 millió leire rug. A községek­ben nagy a pánik még ma is. Több letartózta­tás történt •k

Next

/
Oldalképek
Tartalom